Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2006 z dne 6. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2006 z dne 6. 10. 2006, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

4431. Zakon o spremembi Zakona o volilni kampanji (ZVolK-B)
4432. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2006 in 2007 (ZIPRS0607-A)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4433. Uredba o koncesiji za opravljanje javne službe svetovanja potrošnikom
4434. Uredba o koncesiji za obstoječe žičnice
4435. Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Kekec v Kranjski Gori
4436. Uredba o izvajanju Uredbe Sveta o uvedbi sistema statističnega spremljanja trgovine s tuni, mečaricami in veleokimi tuni znotraj Skupnosti
4437. Uredba o spremembah Uredbe o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih
4438. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Krško
4439. Uredba o zneskih nadomestil za privatno in drugo lastno reproduciranje

Sklepi

4440. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja

MINISTRSTVA

4441. Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na regionalni ravni
4442. Pravilnik o hrambi podatkov o elektronskih komunikacijah policije in o dostopu do policijskih zbirk podatkov
4443. Navodilo za obračun in nakazovanje dodatne koncesijske dajatve
4444. Odločba o pooblastitvi Kmetijskega inštituta Slovenije za opravljanje kemijskih analiz za potrebe inšpekcijskega nadzora nad prometom mineralnih gnojil

BANKA SLOVENIJE

4445. Sklep o poročanju o medbančnih depozitih

SODNI SVET

4446. Akt o spremembi Akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji
4447. Sklep o objavi javnega poziva sodnikom k vložitvi kandidatur na prosto mesto podpredsednika Okrožnega sodišča v Kranju

DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA

4448. Sklep o imenovanju volilne komisije II. volilne enote za volitve poslancev v Državni zbor Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4449. Sklep o podrobnejših merilih za oceno izpolnjevanja pogojev za pridobitev kvalificiranega deleža v borzi in postopku, pogojih, dokumentaciji in načinu obveščanja v zvezi z izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža v borzi
4450. Sklep o podrobnejši vsebini in načinu objave povzetka revidiranega letnega poročila borznoposredniške družbe ter o podrobnejši vsebini, načinu in postopkih objave povzetka revidiranega letnega poročila borznoposredniške družbe države članice in tuje borznoposredniške družbe
4451. Sklep o natančnejši vsebini registra dobro poučenih investitorjev, o postopku vpisa in izbrisa ter o načinu dostopa do podatkov v registru

OBČINE

Brežice

4452. Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice (UPB PUP-1) (uradno prečiščeno besedilo)

Cankova

4453. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cankova
4454. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cankova za leto 2006

Kungota

4455. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kungota

Ljubljana

4456. Cenik za posamezne tarifne skupine plina

Sežana

4457. Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina ter gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem
4458. Odlok o načinu izvajanja lokalne gospodarske javne službe sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina in gospodarske javne službe dobave zemeljskega plina tarifnim odjemalcem

Tišina

4459. Odlok o načinu in pogojih izvajanja občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Tišina

Žetale

4460. Sklep o imenovanju nadomestnega člana volilne komisije Občine Žetale

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidenca statutov sindikatov

Odločbe in sklepi po ZPOmK

Objave gospodarskih družb

Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah

Zavarovanja

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po ZGD

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti