Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006

Kazalo

4427. Program priprave Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Vitanje, stran 10479.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-1; Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03 – ZZK-1), Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 49/99, 46/01 in 106/02) župan Občine Vitanje sprejema
P R O G R A M P R I P R A V E
Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Vitanje
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo Strategije prostorskega razvoja in Prostorskega reda Občine Vitanje
1.1 OCENA STANJA IN RAZLOGI
Na podlagi četrtega odstavka 171. člena ZUreP-1 občine pričnejo s pripravo strategije prostorskega razvoja občine po uveljavitvi Strategije prostorskega razvoja Slovenije (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 76/04 z dne 15. 7. 2004), s pripravo prostorskega reda pa po uveljavitvi Prostorskega reda Slovenije (odlok objavljen v Uradnem listu RS, št. 122/04 z dne 12. 11. 2004) in ju morajo sprejeti najkasneje v treh letih pa uveljavitvi Strategije prostorskega razvoja Slovenije (20. 7. 2007) oziroma Prostorskega reda Slovenije (12. 11. 2007).
Namen Strategije prostorskega razvoja Občine Vitanje (v nadaljevanju: Strategija Občine Vitanje) je priprava temeljnega prostorskega razvojnega dokumenta občine, ki bo nadomestil obstoječi, sedaj veljavni Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Slovenske Konjice za obdobje 1986–2000 – dopolnjen 1993 in 1994 in družbenega plana razvoja Občine Slovenske Konjice za srednjeročno obdobje 1986–1990 za območje Občine Vitanje – dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 21/03) – v nadaljevanju: Prostorski planski akt Občine Vitanje. Prostorski planski akt Občine Vitanje je bil izdelan v prejšnji družbeno-ekonomski ureditvi v okviru sistema družbenega planiranja. Zaradi spremenjenega družbenega, ekonomskega in pravnega sistema v Republiki Sloveniji ter kljub kasneje sprejetim spremembam, Prostorski planski akt Občine Vitanje ne zagotavlja več želenega usmerjanja prostorskega razvoja.
Namen Prostorskega reda Občine Vitanje (v nadaljevanju: Red Občine Vitanje) je priprava temeljnega izvedbenega prostorskega akta Občine Vitanje, ki bo nadomestil sedaj veljavne odloke o prostorskih ureditvenih pogojih ter nekatere druge prostorske izvedbene akte.
Priprava Strategije in Reda Občine Vitanje je potrebna predvsem zaradi uskladitve občinskih prostorskih aktov s prostorskimi akti Republike Slovenije, s sprejeto Strategijo prostorskega razvoja Slovenije ter Prostorskim redom Slovenije.
Priprava Strategije in Reda Občine Vitanje je potrebna tudi zaradi utrjevanja vloge in razvoja Občine Vitanje, pospeševanja razvoja turizma, tržnega gospodarstva, spremenjenih družbeno-ekonomskih, socialnih in pravnih razmer in z njimi povezanih prostorskih ureditev razvoja Občine Vitanje, pa tudi zaradi vse manjšega upoštevanja skupnih in dolgoročnih interesov v prostoru. Razlogi za pripravo Strategije in Reda Občine Vitanje pa so tudi pobude in predlogi pravnih ter fizičnih oseb za spremembe prostorskih aktov, na katere se je občina dolžna odzvati najmanj enkrat na štiri leta (67. člen Zure-P).
1.2 PRAVNA PODLAGA
Pravno podlago za pripravo Strategije in Reda Občine Vitanje predstavljajo:
– Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1; Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03),
– Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04),
– Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),
– Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoje občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 24/04) – v nadaljevanju: Pravilnik o Strategiji;
– Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave prostorskega reda občine ter vrstah njegovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 127/04) – v nadaljevanju: Pravilnik o Redu.
V primeru, da se v času priprave Strategije in Reda Občine Vitanje spremenijo zgoraj navedene pravne podlage, se za pripravo obeh prostorskih aktov smiselno upoštevajo spremenjene pravne podlage.
1.3 CELOVITA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE
Skladno z zahtevami Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 28/06; v nadaljevanju ZVO) in Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04; v nadaljevanju: ZON) je Občina Vitanje z vlogo zaprosila Ministrstvo za okolje in prostor RS (MOP) o nameri priprave Strategije in Reda Občine Vitanje. Kolikor bo MOP z odločbo odločilo, da je v postopku priprave Strategije in Reda Občine Vitanje potrebno izvesti celovito presoja vplivov na okolje po ZVO in presojo sprejemljivosti plana po ZON, bo Občina Vitanje poskrbela za izdelavo okoljskega poročila in revizije do javne razgrnitve Strategije in Reda Občine Vitanje ter izvedla javno razgrnitev za vse akte hkrati.
2. Predmet, programska izhodišča, ureditveno območje in vsebina Strategije in Reda Občine Vitanje
Strategija in Prostorski red Občine Vitanje predstavljata vsebinsko nadaljevanje že pričetega dela, to je priprave novelacije urbanističnih zasnov Vitanje, priprave strokovnih podlag za urejanje pohorskega predela občine ter sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za poseljen in odprt prostor Občine Vitanje. Istočasno predstavlja priprava Strategije in Prostorskega reda Občine Vitanje vsebinsko združitev posameznih planskih sprememb in dopolnitev za celotno območje občine ter prilagoditev že izdelanega gradiva novim zakonskim določilom na področju urejanja prostora in graditve objektov.
2.1 PREDMET STRATEGIJE IN REDA OBČINE VITANJE
Občina Vitanje, ki je bila ustanovljena leta 1995, meri 59,14 km2 in ima 2.446 prebivalcev (podatek iz leta 2000) z upadom števila prebivalcev v zadnjih petih letih.
Za pretežni del površin občine je značilna velika reliefna razgibanost. Manjši nižinski del predstavlja predel okrog naselja Vitanje, kjer se soteska reke Hudinje razširi v manjšo kotlino, ki s svojimi kraki sega proti zahodu ob potoku Jesenica ter proti vzhodu ob potoku Hočna. Nižinski del občine je na južni strani zaprt s pobočji vzhodnega dela Paškega Kozjaka ter zahodnega dela Stenice, severno pa se razteza jugozahodni del pohorskega masiva. Vmesni vzhodni del občinskega prostora predstavlja nižje hribovje Ljubnice z Loško goro.
Gozdnatost občine je visoko nad slovenskim povprečjem (68%); kmetijska zemljišča zavzemajo manj kot tretjino občinskega prostora v nižinskem delu občine, v hribovitem delu pa v značilni obliki celkov.
Zaradi slabše razvitosti industrije in drugih proizvodnih dejavnosti ter počasnejšega razvoja edinega večjega strnjenega naselja Vitanje, ki je obenem občinsko središče, so ostale kvalitetnejše kmetijske površine sorazmerno ohranjene ob sočasni ohranitvi značilnega vzorca poselitve.
Poseljenost občine je nizka (povprečna gostota v občinskem središču Vitanje je 18 prebivalcev na hektar, v odprtem prostoru občine pa le 0,3 prebivalca na hektar). Za razmestitev prebivalstva je značilna manjša koncentracija prebivalstva v občinskem središču Vitanje. Za preostala naselja je značilno, da so to razložena hribovska naselja z značilno razpršeno poselitvijo in brez izrazitejših vaških središč. Na pretežnem delu občine naj bi ohranjali obstoječe število prebivalstva, enakomerno porazdeljeno, s čimer se ne bi spreminjal pokrajinski vzorec in bi bile izkoriščene naravne prednosti podeželja.
Prostorski razvoj občine bo še naprej slonel na zasnovah, ki bodo zagotavljale vsem območjem občine čimbolj enakovredne pogoje razvoja. Prihodnja poselitev bo potekala enakomerno usmerjeno tako v občinsko središče Vitanje kot tudi, morda še pomembnejše, v širši, hribovit prostor občine, da bi se tam ohranjala poseljenost in preprečevalo opuščanje kmetovanja na odročnejših predelih občinskega prostora.
Občina vedno bolj usmerja svoj razvoj v izkoriščanje naravnih in drugih danosti kot osnove za razvoj turizma in z njim povezanih dejavnosti; vzporedno s tem pa želi ustvariti prostorske možnosti za razvoj manjših obrtno proizvodnih obratovalnic. V občinskem prostoru sedaj ni večjih proizvodnih območij razen manjših na obrobju in v jedru Vitanja. Ob cesti v Dolič, v oddaljenosti okrog 600m iz Vitanja, je opredeljeno manjše območje za razvoj obrtno proizvodnih dejavnosti.
Razvoj drobnega gospodarstva z manjšim številom zaposlenih naj bi bil usmerjen tudi v ostale dele občine, v smislu dopolnitve osnovne kmetijske dejavnosti, kot decentralizirana obrtna proizvodnja v manjših obsegih ob dograjevanju osnovne infrastrukturne opremljenosti.
Predmet Strategije in Reda Občine Vitanje je določitev prostorskega razvoja in usmeritev za umeščanje dejavnosti v prostor tako, da se ob upoštevanju varstvenih zahtev zagotavlja vzdržen prostorski razvoj dejavnosti v prostoru na celotnem občinskem prostoru; razvoj mora biti usklajen z uveljavljeno Strategijo prostorskega razvoja Slovenije in regionalno zasnovo prostorskega razvoja Savinjske statistične regije. V Strategiji in Redu Občine Vitanje bodo obravnavani tudi: novelacija urbanistične zasnove Vitanje, zasnova poselitve in krajine ter strokovne podlage za urejanje dela Pohorja, ki sega v občinski prostor (v sodelovanju z mejnimi občinami), vključno z zaselkom Rakovec, za katerega so že izdelani razvojni programi.
Strategija in Red Občine Vitanje predstavljata vsebinsko nadaljevanje že pričetega dela, to je priprave novelacije urbanistične zasnove Vitanje. Istočasno predstavlja priprava Strategije in Reda Občine Vitanje vsebinsko združitev posameznih planskih sprememb in dopolnitev za celotni občinski prostor ter prilagoditev že izdelanega gradiva novim zakonskim določilom na področju urejanja prostora in graditve objektov.
2.2 PROGRAMSKA IZHODIŠČA
Programska izhodišča Strategije in Reda Občine Vitanje so oblikovana tako, da se predvsem iz prostorskega vidika zagotovijo:
– usklajenost gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikov razvoja v prostoru ter oblikovanje izhodišč za koordinacijo razvojnih interesov ob upoštevanju varstvenih zahtev;
– povezovanje posameznih območij in njihovo vključevanje v razvojne programe na območju Občine Vitanje;
– spodbujanje kvalitetnega prostorskega razvoja Občine Vitanje;
– povezovanje Občine Vitanje z ostalimi občinami v regiji in v sosednjih regijah;
– doseganje kakovostnega in humanega razvoja urbanega naselja Vitanje in podeželske poselitve;
– doseganje vzdržnega prostorskega razvoja v varovanih območjih z ohranjanjem narave in doseganjem trajnostne rabe naravnih virov in varstva kulturne dediščine;
– usmerjanje prostorskega razvoja z upoštevanjem območij za obrambne potrebe države;
– krepitev prepoznavnih naravnih in kulturnih značilnosti in drugih prednosti Občine Vitanje ter posameznih območij znotraj občine kot osnovo za nadaljnji razvoj turizma v Občini Vitanje, z izkoriščanjem teh prednosti in kvalitet prostora, kot tudi v povezavi z razvojem sosednjega turističnega predela Rogle;
– reševanje obstoječih problemov prostorskega razvoja Občine Vitanje.
Občina Vitanje bo usklajevala svoje interese z interesi sosednjih občin Dobrna, Mislinja, Zreče in Vojnik v primeru, da bo izražen interes sosednjih občin za izdelavo skupnih elementov strategije prostorskega razvoja, predvsem na področju turizma, prometa, družbenih dejavnosti, infrastrukture, deponiranja odpadkov ter drugih skupnih projektov.
Skladno s Pravilnikom o Strategiji se v Strategiji Občine Vitanje določijo in opredelijo:
– izhodišča in cilji prostorskega razvoja Občine Vitanje;
– zasnova razmestitve dejavnosti v prostoru s prioritetami in usmeritvami za dosego ciljev prostorskega razvoja;
– zasnova posameznih sistemov lokalnega pomena v prostoru: poselitve, krajine in komunalne infrastrukture;
– zasnova prostorskega razvoja in urejanja naselij s poudarkom na novelaciji urbanističnih zasnov naselja Vitanje in izdelava morebitnih drugih urbanističnih in krajinskih zasnov;
– opredelitev ukrepov za izvajanje Strategije Občine Vitanje.
Skladno s Pravilnikom o Redu se v Redu Občine Vitanje določijo in prikažejo:
– območja (osnovne in podrobnejše) namenske rabe prostora,
– območja državnih lokacijskih načrtov,
– merila in pogoji za urejanje prostora (členitev prostora za določitev meril in pogojev za urejanje prostora, določitev oblikovnih meril in pogojev, določitev meril za določanje gradbenih parcel in opremljanje zemljišč za gradnjo, določitev drugih meril in pogojev za: varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine in trajnostno rabo naravnih dobrin) ter za gradnjo objektov zunaj poselitvenih območij,
– ukrepi za izvajanje Reda Občine Vitanje.
Programska izhodišča Reda Občine Vitanje izhajajo iz programskih izhodišč Strategije Občine Vitanje.
2.3 UREDITVENO OBMOČJE IN VSEBINA
Strategija in Red Občine Vitanje bosta izdelana za celotno območje Občine Vitanje v okviru vsebine, ki ju za oba akta predpisujeta Pravilnik o Strategiji in Pravilnik o Redu.
Vsebina Strategije in Reda Občine Vitanje bosta predstavljeni tudi na kartografskih prikazih in sicer zasnova razmestitve dejavnosti v prostoru v merilu, ki omogoča javno objavljanje, zasnova posameznih sistemov lokalnega pomena v merilu 1:25.000, urbanistične zasnove v merilu 1:10.000 ali 1:5.000, krajinske zasnove v merilu 1:25.000 ali podrobnejšem merilu, območje osnovne rabe s členitvijo prostora glede na merila in pogoje za urejanje prostora v merilu 1:5000.
3. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi Strategije in Prostorskega reda Občine Vitanje
3.1 PRIPRAVLJAVEC STRATEGIJE IN PROSTORSKEGA REDA OBČINE VITANJE
Pripravljavec Strategije in Prostorskega reda Občine Vitanje bodo strokovne službe Občine Vitanje, ki jih bo vodil tajnik Občine Vitanje.
Tajnik Občine Vitanje je odgovoren za pripravo Strategije in Prostorskega reda Občine Vitanje, sprejemanje ukrepov, potrebnih za izvajanje tega programa priprave in pravočasno predložitev predlogov Strategije in Prostorskega reda Občine Vitanje v obravnavo občinskemu svetu in uveljavitev končnih dokumentov.
Župan lahko za izdelavo in strokovno pomoč pri izdelavi Strategije in Prostorskega reda Občine Vitanje imenuje projektni svet, ki naj bo sestavljen iz strokovnjakov za posamezna področja, predvsem predstavnikov občinske uprave po delovnih področjih, ki so obravnavana v Strategiji in Prostorskem redu Občine Vitanje, iz predstavnikov lokalnih gospodarskih javnih služb, v katerih delovno področje posegata oba prostorska akta, ter predstavnikov gospodarstva in negospodarstva.
Projektni svet opravlja zlasti naslednje naloge:
– obravnava posamezne sklope strokovnih podlag in vizije prostorskega razvoja občine,
– obravnava rešitve za urbanistične in krajinske zasnove ter predloga Strategije in Prostorskega reda Občine Vitanje,
– obravnava stališča do pripomb iz javne razgrnitve in javnih obravnav,
– obravnava dopolnjena predloga Strategije in Prostorskega reda Občine Vitanje,
– spremlja in usmerja uresničevanje izvajanja Strategije in Prostorskega reda Občine Vitanje.
Zunanji strokovni sodelavci se lahko vključujejo v projekt z nalogo presoje posameznih predlogov, strokovnih rešitev, variant oziroma faznih poročil, kot jih poda izdelovalec projekta.
3.2 NOSILCI UREJANJA PROSTORA
Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice in strokovne podlage za pripravo Strategije in Prostorskega reda Občine Vitanje, podajo mnenja k predlogoma Strategije in Prostorskega reda Občine Vitanje. Nosilci urejanja prostora so ministrstva in organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil in so določeni s tem programom priprave (v nadaljnjem besedilu: nosilci urejanja prostora).
Pripravljavec Strategije in Prostorskega reda Občine Vitanje po sprejemu priprave programa pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da mu v roku 30 dni dajo smernice za pripravo Strategije in Prostorskega reda Občine Vitanje. V primeru molka nosilcev urejanja prostora se bo v skladu z 29. členom ZureP-1 štelo, da nimajo smernic, pri čemer pa bo izdelovalec upošteval vse zahteve, ki jih za pripravo predlogov Strategije in Prostorskega reda Občine Vitanje določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.
Pristojni nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj, pomembna s področja njihove pristojnosti, so:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski razvoj, Ljubljana (razvoj poselitve);
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Ljubljana (varstvo okolja, ravnanje z odpadki, ohranjanje narave);
3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Celje (vode);
4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Drave, Maribor (vode);
5. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Celje (ohranjanje narave);
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, OE Maribor (ohranjanje narave);
7. Ministrstvo za kulturo, Ljubljana (varstvo kulturne dediščine ter druge dejavnosti kulture, ki so prostorsko relevantne);
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Celje (varstvo kulturne dediščine);
9. Ministrstvo za zdravje, Ljubljana;
10. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Ljubljana (raba in ohranjanje potencialov kmetijskih zemljišč);
11. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Ljubljana (gozdarstvo);
12. Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje (gozdarstvo lokalnega pomena);
13. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Ljubljana (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
14. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje (varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami);
15. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Ljubljana (prostorski razvoj ter režimi urejanja območij in infrastrukture za potrebe obrambe);
16. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Ljubljana (področje blagovnih rezerv);
17. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Ljubljana (področja energetske infrastrukture);
18. Ministrstvo za gospodarstvo, Ljubljana (področja rabe obstoječih in potencialnih nahajališč mineralnih surovin);
19. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje, Ljubljana (cestni promet);
20. Družba za avtoceste v RS, d.d. Ljubljana(prometna infrastruktura avtocest)
21. Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Ljubljana (področje letalstva);
22. Agencija RS za regionalni razvoj, Ljubljana (področje regionalnega razvoja);
Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi Strategije in Prostorskega reda Občine Vitanje:
23. Občina Vitanje (razvoj gospodarstva, družbene javne infrastrukture občinskega pomena /zdravstvo, šolstvo, šport, socialno varstvo, javna uprava, ipd./, turizma, kmetijstva, prometa /lokalnih cest/ in druge infrastrukture občinskega pomena);
24. Komunala Vitanje d.o.o. (vodovod, kanalizacija);
25. Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice (odstranjevanje odpadkov);
26. Elektro Turnšek d.o.o. (KTV omrežje);
27. Telekom Slovenije, Regionalna enota TK omrežja Vzhod PE Celje (telekomunikacije in zveze);
28. ELES EIektro – Slovenija, d.o.o., Ljubljana (prenos električne energije);
29. Elektro Maribor d.d., PE Slovenska Bistrica (prenos in distribucija električne energije);
30. Elektro Celje d.d., Celje (prenos in distribucija električne energije);
31. druga ministrstva in nosilci urejanja prostora na lokalnem nivoju v skladu z interesom sodelovanja pri pripravi Strategije Vitanje glede na prostorsko relevantnost dejavnosti.
Opomba:
Če so se v času pred ali med pripravo in uveljavitvijo programa priprave spremenile pristojnosti posameznih ministrstev ali se jim je spremenil naziv, se pri pridobitvi smernic in mnenj upoštevajo najnovejše uredbe Vlade RS, ki se nanašajo na pristojnosti posameznih resornih področij.
3.3 IZDELOVALEC
Izdelovalec Strategije in Prostorskega reda Občine Vitanje, podjetje URBANA, urbanizem, projektiranje, Kočar in Kočar, d.o.o. iz Velenja, je bil izbran na osnovi zakonodaje za področje javnega naročanja.
Naloge izdelovalca Strategije in Prostorskega reda Občine Vitanje so zlasti naslednje:
– priprava strokovnega gradiva in predlogov za odločanje, ki se bodo nato obravnavali v okviru delovne skupine, projektnega sveta in na občinskem svetu,
– priprava Strategije in Prostorskega reda Občine Vitanje, ki morata biti izdelana kot predloga akta v obliki in vsebini, primerni za obravnavo na občinskem svetu ter v predpisani obliki za potrditev na Občini Vitanje,
– aktivna udeležba na javnih obravnavah in prostorskih konferencah ter obravnavah v postopkih sprejemanja dokumentov,
– priprava predlogov stališč do pripomb, podanih v času javne razprave in postopku sprejemanja,
– izdelava vseh faz dokumentov v izpisani obliki po potrebah pripravljavca in vseh faz v elektronski obliki ter v ustrezni obliki za interne potrebe pripravljavca,
– izdelava končnih dokumentov v pogodbeno dogovorjenem roku, obliki in številu izvodov.
4. Strokovne podlage in način pridobitve strokovnih rešitev
4.1 STROKOVNE PODLAGE PRIPRAVLJAVCA IN GEODETSKE PODLAGE
Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z ZureP-1, Pravilnikom o Strategiji in Pravilnikom o Redu do tiste stopnje natančnosti, ki omogoča odločitve na strateškem nivoju.
Za pripravo Strategije in Reda Občine Vitanje se upoštevajo oziroma izdelajo naslednje strokovne podlage:
1. Smiselno se uporabi že izdelane študije in analize, ki so vezane na usmerjanje prostorskega razvoja.
2. Pripravljavec v sodelovanju z izdelovalcem poskrbi za pripravo oziroma pridobitev strokovnih podlag, ki morajo vsebovati analize stanja in možnosti ter podati strokovne rešitve prostorskega razvoja glede na:
– analizo stanja in teženj razvoja v prostoru,
– pregled demografskih gibanj v okviru strokovnih podlag za poselitev (omrežje naselij, poselitvena območja, usmeritve in kriterije za razvoj ter urejanje naselij),
– sistem krajine in rezultate študije ranljivosti prostora, privlačnosti in ustreznosti prostora za posamezne dejavnosti,
– izhodišča za organizacijo družbene javne infrastrukture,
– izhodišča za urejanje komunalne infrastrukture,
– izhodišča za urejanje varovanega območja Pohorja,
– izhodišča za varovanje vodnih virov,
– izhodišča za čiščenje in odvajanje odpadnih vod.
3. Za urbanistične in krajinske zasnove se lahko pripravijo podrobnejše strokovne podlage in variantne rešitve, katerih vsebina je določena s Pravilnikom o Strategiji.
4. Izdelajo se lahko tudi druge analize prostora in podrobnejše strokovne podlage, za katere se v postopku priprave Strategije in Reda Občine Vitanje ugotovi, da so pomembne za kvalitetno pripravo.
Geodetske podlage (M 1:50000 in M 1:25000 ter M 1:5000) za potrebe izdelave Strategije in Reda Občine Vitanje zagotovi pripravljavec in jih posreduje izdelovalcu.
4.2 STROKOVNE PODLAGE NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
Posamezni nosilec urejanja prostora v skladu s programom priprave Strategije in Prostorskega reda Občine Vitanje pripravljavcu na njegovo zahtevo predloži brezplačno strokovne podlage s svojega področja, pri čemer mora upoštevati raven podrobnosti obravnavane problematike.
Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora in nosilcev javnih pooblastil na lokalnem nivoju bodo potrebne predvsem s področij razvoja turizma in rekreacije, vodooskrbe in varovanja vodnih virov, odvajanja in čiščenja odpadnih vod, zbiranja odpadkov, oskrbe z električno energijo in plinom, razvoja telekomunikacijskega omrežja in omrežja KTV, razvoja lokalnega cestnega omrežja, razvoja gozdarstva in kmetijstva, varstva kulturne dediščine in ohranjanja narave, in s področja pridobivanja mineralnih surovin.
5. Postopek in roki priprave Strategije in Reda Občine Vitanje
Priprava Strategije in Reda Občine Vitanje bo potekala tako, da bo Strategija Občine Vitanje sprejeta na občinskem svetu do konca julija 2007, Red Občine Vitanje pa do sredine novembra 2007.
Priprava Strategije in Reda Občine Vitanje bo ob sodelovanju nosilcev urejanja potekala naslednjem terminskem planu:
– prva prostorska konferenca: 13. 9. 2006,
– sprejem programa priprave: konec septembra 2006,
– pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora: oktober 2006,
– priprava delovnega predloga Strategije in Reda Občine Vitanje: september – november 2006,
– potrditev koncepta prostorskega razvoja v Strategiji in Redu Občine Vitanje na Občinskem svetu Občine Vitanje: november 2006,
– priprava okoljskega poročila, revizije in predloga Strategije in Reda Občine Vitanje: oktober – novembra 2006,
– druga prostorska konferenca: januar 2007;
– pridobitev mnenja MOP o ustreznosti po ZVO-1: januar – februar 2007,
– javna razgrnitev in javna obravnava: januar 2007 – februar 2007,
– stališča do pripomb in predlogov: februar – marec 2007,
– priprava dopolnjenega predloga Strategije Občine Vitanje: marec in april 2007,
– pridobivanje mnenj in usklajevanje Strategije Občine Vitanje z nosilci urejanja: april – maj 2007,
– pridobitev mnenja MOP za Strategijo Občine Vitanje po ZureP-1 in ZVO-1: maj 2007,
– prva obravnava Strategije Občine Vitanje na Občinskem svetu: junij 2007,
– druga obravnava dopolnjenega predloga Strategije Občine Vitanje na Občinskem svetu: začetek julija 2007,
– objava odloka o Strategiji Občine Vitanje: do 20. 7. 2007,
– priprava dopolnjenega predloga Reda Občine Vitanje: junij – avgust 2007,
– pridobivanje mnenj in usklajevanje Reda Občine Vitanje z nosilci urejanja: september 2007,
– (po potrebi) pridobitev mnenja MOP za Red Občine Vitanje po ZureP-1 in ZVO-1: oktober 2007,
– prva obravnava Reda Občine Vitanje na Občinskem svetu: konec oktobra 2007,
– druga obravnava dopolnjenega predloga Reda Občine Vitanje na Občinskem svetu: začetek novembra 2007,
– objava odloka o Redu Občine Vitanje: sredina novembra 2007.
Roki za pripravo Strategije in Reda Občine Vitanje se lahko zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin (sprememba prostorske zakonodaje in podobno) spremenijo.
6. Obveznosti v zvezi s financiranjem Strategije in Prostorskega reda Občine Vitanje
Finančna sredstva za pripravo in izdelavo Strategije in Prostorskega reda Občine Vitanje se zagotovijo v proračunu Občine Vitanje za leta 2007 in 2008. Sredstva, potrebna za izdelavo zakonsko predpisanih strokovnih podlag nosilcev urejanja prostora, zagotovijo nosilci iz lastnih proračunskih sredstev.
Župan občine sprejme sklep o sofinanciranju obravnave pobud in predlogov pravnih ter fizičnih oseb za spremembe prostorskih aktov, ob upoštevanju 19. člena ZureP-1, ki določa, da izdelavo prostorskih aktov praviloma financira oziroma sofinancira tudi pobudnik.
7. Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 900-04/2006-03
Vitanje, dne 26. septembra 2006
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti