Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006

Kazalo

4430. Uredba o terminalni pristojbini za storitve navigacijskih služb zračnega prometa, stran 10485.

Na podlagi tretjega odstavka 164. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01, 110/02 – ZGO-1, 114/02, 31/05, 39/05, 49/06 – ZMetD in 79/06) in tretjega odstavka 9. člena Zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (Uradni list RS, št. 30/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o terminalni pristojbini za storitve navigacijskih služb zračnega prometa
1. člen
(obseg in namen urejanja)
(1) Ta uredba določa način določanja stroškovne baze za terminalno pristojbino (v nadaljnjem besedilu: terminalna stroškovna baza), njen izračun in izračun cene za enoto storitve, zavezance za plačilo in način zaračunavanja terminalne pristojbine, usklajevalni mehanizem, izvzetje od plačila terminalne pristojbine in povračila stroškov za izvzete lete.
(2) Namen uvedbe terminalne pristojbine je povračilo stroškov, ki nastajajo pri zagotavljanju storitev navigacijskih služb zračnega prometa in zagotavljanje sredstev za izvajanje storitev navigacijskih služb zračnega prometa (v nadaljevanju: storitev) v fazah prileta, odleta in na letališčih ter z njimi povezanih drugih storitev v okviru izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa.
2. člen
(pomen posameznih izrazov)
(1) Terminalna pristojbina je enotna pristojbina za storitve navigacijskih služb zračnega prometa, ki vključuje priletno-odletne pristojbine, pristojbine iz naslova opravljanja storitev navigacijskih služb zračnega prometa na letališčih in cene drugih storitev v okviru izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa, ki so opravljene v končni fazi prileta oziroma odleta in ob manevriranju na manevrskih površinah letališča, vključno s tem povezano službo informiranja o letenju in službo alarmiranja.
(2) Ostali izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kot je določeno v 2. členu Uredbe (ES) št. 549/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o določitvi okvira za oblikovanje enotnega evropskega neba (okvirna uredba) (UL L št. 96 z dne 31. 3. 2004, str. 1) ter v sklepih Razširjene komisije EUROCONTROL št. 51, 52, 80 in 81, ki se nanašajo na načela za določanje stroškovne baze za pristojbine na zračnih poteh in izračun cen za enoto storitve.
3. člen
(cena za enoto storitve)
Cena za enoto storitve se določi tako, da se zaračunljivi stroški, določeni v terminalni stroškovni bazi za Republiko Slovenijo, delijo z zaračunljivimi enotami storitve za leto n+2, določenimi v terminalni stroškovni bazi, po naslednji formuli:
         P = B/S,
pri čemer je:
P – cena za enoto storitve,
B – zaračunljivi stroški in
S – število zaračunljivih enot storitve.
4. člen
(obračunavanje in pobiranje)
(1) Terminalno pristojbino obračunava in pobira javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.
(2) Javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., lahko obračunavanje in pobiranje terminalne pristojbine, vključno z njeno izterjavo, pogodbeno prenese na izbranega izvajalca.
(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., en izvod pogodbe deponirati pri ministrstvu, pristojnem za promet.
5. člen
(ocena prometa)
Ministrstvo, pristojno za promet, v sodelovanju z izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa za vsako od letališč, ki je vključeno v sistem terminalne pristojbine, in za Republiko Slovenijo pripravi predhodno oceno prometa za naslednje leto. Glede priprave predhodne ocene prometa za naslednje leto se smiselno uporabljajo postopek, roki in način, ki so določeni z načeli za določanje stroškovne baze za pristojbine na zračnih poteh in izračun cen za enoto storitve (sklepi Razširjene komisije EUROCONTROL št. 51, 52, 80 in 81).
6. člen
(zavezanci)
(1) Terminalna pristojbina se zaračunava zrakoplovom, ki izvajajo operacije v skladu z instrumentalnimi pravili letenja in katerih največja potrjena vzletna teža je dve toni ali več.
(2) Terminalno pristojbino mora plačati oseba, ki je operator zrakoplova med koriščenjem storitve navigacijskih služb zračnega prometa. Če operator zrakoplova med koriščenjem storitve ni znan, mora ceno storitve plačati lastnik zrakoplova.
7. člen
(obračunska enota)
(1) Obračunska enota storitve je odlet letala.
(2) V obračunski enoti se sočasno upošteva storitev za potrebe zrakoplova v fazi prileta in odleta, ne glede na to, ali je med priletom in odletom krajši ali daljši časovni blok, ali pa sta izvedena skupaj kot ponavljajoči pristanki in vzleti (t. i. »touch and go«).
8. člen
(izračun cene in faktor teže)
(1) Cena terminalne pristojbine se za let zrakoplova obračuna v skladu z naslednjo formulo:
      R = P x T,
pri čemer je:
R – cena,
P – cena za enoto storitve in
T – faktor teže letala.
Faktor teže letala T je enak 0,7 potenci petdesetine največje potrjene vzletne teže (MTOW) zrakoplova, izražene v tonah na dve decimalni mesti natančno (T = (MTOW/50)(na 0,7)).
(2) Kadar ima operator v lasti več zrakoplovov različnih različic enega tipa zrakoplova, se na njegovo željo lahko določi faktor teže tega tipa zrakoplova kot povprečje največjih potrjenih vzletnih tež ter vseh operatorjevih zrakoplovov enakega tipa, vendar se tak faktor lahko določi največ za čas enega leta.
9. člen
(usklajevalni mehanizem)
(1) Za usklajevanje preveč ali premalo zaračunane terminalne pristojbine se uporablja usklajevalni mehanizem. Glede usklajevanja preveč ali premalo zaračunane terminalne pristojbine se smiselno uporabljajo postopek, roki in način, ki so določeni z načeli za določanje stroškovne baze za pristojbine na zračnih poteh in izračun cen za enoto storitve (sklepi Razširjene komisije EUROCONTROL št. 51, 52, 80 in 81).
(2) Uskladitvene vrednosti se izračunavajo za vsako letališče posebej in za Republiko Slovenijo.
10. člen
(izvzetje od obveznosti plačila terminalne pristojbine)
(1) Od obveznosti plačila terminalne pristojbine so izvzeti:
– leti zrakoplovov, ki izvajajo operacije v skladu s pravili letenja v pogojih zunanje vidljivosti,
– leti zrakoplovov, katerih največja potrjena vzletna teža je manjša od dveh ton,
– leti zrakoplovov, ki sodelujejo v akcijah iskanja in reševanja ter zaščite in reševanja, leti v humanitarne namene in za namene nujne medicinske pomoči,
– leti zrakoplovov, ki se opravljajo izključno za prevoz vladarjev in članov njihove ožje družine, voditeljev držav, voditeljev vlad in ministrov vlad na uradni dolžnosti, kar mora biti razvidno iz načrta leta,
– leti zrakoplovov med izvajanjem operacije preverjanja in umerjanja navigacijskih sredstev (t. i. »calibration flights«).
(2) Od obveznosti plačila terminalne pristojbine so izvzeti tudi:
– leti državnih zrakoplovov Republike Slovenije,
– leti tujih državnih zrakoplovov, če tako določa mednarodna pogodba, ki zavezuje Republiko Slovenijo, predpis, ki velja v Republiki Sloveniji, ali akt Vlade Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
11. člen
(povračila stroškov za izvzete lete)
(1) Izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa so upravičeni do povračila stroškov za opravljene storitve navigacijskih služb zračnega prometa (v nadaljnjem besedilu: povračilo) za lete zrakoplovov iz prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: izvzeti leti).
(2) Poračun povračila za izvzete lete se uredi s pogodbo o zagotavljanju storitev navigacijskih služb zračnega prometa med Kontrolo zračnega prometa Slovenije, d.o.o., in državnim organom iz četrtega, petega oziroma šestega odstavka tega člena.
(3) Če pogodba iz prejšnjega odstavka ni sklenjena, lahko javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., zaračuna terminalno pristojbino državnemu organu iz četrtega, petega oziroma šestega odstavka tega člena, ki je naročnik izvzetja od plačila terminalne pristojbine, oziroma operatorju zrakoplova v času izvedbe leta, če naročnik izvzetja od plačila terminalne pristojbine ni znan, v višini, ki jo za take primere določi vlada.
(4) Za primere izvzetja od obveznosti plačila terminalne pristojbine za lete zrakoplovov iz prvega odstavka prejšnjega člena je zavezanec za plačilo povračila ministrstvo, pristojno za promet.
(5) Za primere izvzetja od obveznosti plačila terminalne pristojbine za lete zrakoplovov iz prve alinee drugega odstavka prejšnjega člena je zavezanec za plačilo povračila ministrstvo, pristojno za obrambo, oziroma ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, glede na namen uporabe zrakoplova.
(6) Za primere izvzetja od obveznosti plačila terminalne pristojbine za lete zrakoplovov iz druge alinee drugega odstavka prejšnjega člena je zavezanec za plačilo povračila državni organ, ki je prevzel oziroma predlagal izvzetje od obveznosti plačila terminalne pristojbine, oziroma državni organ, ki ga določi vlada.
(7) Povračilo iz tega člena je prav tako predmet usklajevalnega mehanizma.
12. člen
(določitev stroškovnih baz)
(1) Vsak izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa je dolžan oblikovati predlog svoje terminalne stroškovne baze za naslednje leto, ločeno za vsako letališče, na katerem zagotavlja eno ali več navigacijskih služb zračnega prometa. Glede oblikovanja terminalne stroškovne baze se smiselno uporabljajo postopek, roki in način, ki so določeni z načeli za določanje stroškovne baze za pristojbine na zračnih poteh in izračun cen za enoto storitve (sklepi Razširjene komisije EUROCONTROL št. 51, 52, 80 in 81).
(2) Izvajalci iz prejšnjega odstavka morajo svoje predhodne terminalne stroškovne baze za naslednje leto poslati ministrstvu, pristojnemu za promet, ki pripravi skupno predhodno stroškovno bazo vseh navigacijskih služb zračnega prometa za vsako letališče posebej in stroškovno bazo za Republiko Slovenijo.
(3) Končne vsebine terminalnih stroškovnih baz za naslednje leto morajo izvajalci posredovati ministrstvu, pristojnemu za promet, ki oblikuje skupno končno stroškovno bazo za terminalno pristojbino.
13. člen
(cena za enoto storitve za leto 2006)
Ne glede na določbe te uredbe znaša cena za enoto storitve za leto 2006 50.540,00 tolarjev oziroma 210,90 EUR.
14. člen
(veljavnost)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen določb 11. člena, ki začnejo veljati 1. januarja 2007.
Št. 00721-22/2006/5
Ljubljana, dne 28. septembra 2006
EVA 2006-2411-0058
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti