Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006

Kazalo

4403. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2006, stran 10450.

Na podlagi 10. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 42/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) ter 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 30. redni seji dne 26. 9. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2006
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Križevci za leto 2006 (Uradni list RS, št. 121/05) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Proračun Občine Križevci za leto 2006 se določa v naslednjih zneskih:
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|A)   |BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV               |V 000 SIT|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |Skupina/ Podskupina kontov Proračun leta         |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             | 467.714|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)                  | 234.230|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI                      | 196.582|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček              | 155.000|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |703 Davki na premoženje                  |  14.977|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |704 Domači davki na blago in storitve           |  26.605|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI                     |  37.648|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |710 Udeležba na dobičku in dohodkih od premož.      |  13.754|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |711 Takse in pristojbine                 |  1.779|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |712 Denarne kazni                     |    59|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         |  1.165|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki                |  20.891|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI                    |  3.218|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev         |   200|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |721 Prihodki od prodaje zalog               |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč in nemat.premož.     |  3.018|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|73   |PREJETE DONACIJE                     |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih virov           |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |731 Prejete donacije iz tujine              |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI                    | 230.266|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |740 Transferni prihodki iz drugih javnofin. instit.    | 230.266|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|II.  |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               | 714.760|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|40   |TEKOČI ODHODKI                      |  75.146|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           |  22.620|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za soc. varnost        |  3.567|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve             |  45.709|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |403 Plačila domačih obresti                |   650|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |409 Rezerve                        |  2.600|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI                     | 227.893|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |410 Subvencije                      |  15.800|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom       | 139.264|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam        |  14.280|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |413 Drugi tekoči domači transferi             |  58.549|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |414 Tekoči transferi v tujino               |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI                   | 150.483|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          | 150.483|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI                  | 261.238|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |430 Investicijski transferi                | 261.238|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)       | –247.046|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |                             |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|B)   |RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB            |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|IV.  |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH   |     |
|    |DELEŽEV (750+751+752)                   |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL               |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |750 Prejeta vračila danih posojil             |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev              |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |752 Kupnine iz naslova privatizacije           |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽ. (440+441+442)  |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP. DELEŽEV          |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |440 Dana posojila                     |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb        |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije    |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|VI.  |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH   |     |
|    |DELEŽEV (IV.-V.)                     |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |                             |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|C)   |RAČUN FINANCIRANJA                    |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)                    |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|50   |ZADOLŽEVANJE                       |  80.000|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |500 Domače zadolževanje                  |  80.000|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|VIII. |ODPLAČILO DOLGA (550)                   |  1.200|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA                      |  1.200|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |550 Odplačila domačega dolga               |  1.200|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|IX.  |POVEČANJE(ZMANJŠANJE)SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II- | –168.245|
|    |V-VIII)                          |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)               |  78.800|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|XI.  |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)               | 247.046|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA  | 168.245|
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo                |     |
+-------+----------------------------------------------------------+---------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Križevci.
Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev na računu proračuna, ki so se prenesla iz prejšnjega leta v višini 168,245.229 SIT.«.
2. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva.Predlagatelj finančnih načrtov neposrednega uporabnika lahko samostojno prerazporeja proračunska sredstva med podkonti izdatkov v okviru proračunske postavke v posebnem delu proračuna in po potrebi odpira nove podkonte.
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna s sklepom, če nastanejo za to utemeljeni razlogi oziroma se pojavijo okoliščine, ki jih pri načrtovanju proračuna iz objektivnih in subjektivnih razlogov ni bilo mogoče predvidevati.
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O odločitvi prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.«.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-02/30-202
Križevci, dne 26. septembra 2006
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti