Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006

Kazalo

4391. Program priprave za lokacijski načrt Medlog zahod (območje servisnih dejavnosti Pišek), stran 10438.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) in 17. člena Statuta Mestne Občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je župan Mestne občine Celje sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za lokacijski načrt Medlog zahod (območje servisnih dejavnosti Pišek)
I.
(predmet in cilj lokacijskega načrta)
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg lokacijskega načrta,
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi,
– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– roki za posamezne faze priprave,
– sredstva, potrebna za njihovo pripravo,
– nosilci strokovnih aktivnosti priprave in način izbora načrtovalca.
II.
(ocena stanja in razlogi za pripravo lokacijskega načrta)
Predvidena je izdelava lokacijskega načrta za območje, ki ga trenutno ne opredeljuje noben prostorski akt. Za posege na tem območju in določitev obsega ter vrste dejavnosti je potrebno izdelati nov izvedbeni dokument. Prostorska konferenca je izrazila potrebo po obravnavi širše, ki zajema tudi obstoječo pozidavo in površine, vključno s komunalno in prometno ureditvijo.
III.
(predmet, programska izhodišča in namen prostorskega akta)
Izdelava je skladna s prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01).
IV.
(ureditveno območje prostorskega akta)
Predmet obravnave so zemljišča severno ob avtocesti Maribor–Ljubljana v Medlogu, v za stanovanjske in servisne dejavnosti. Območje obravnave obsega parcele 2099/1, 259/2, 241, 242, 207, 205, 206, 213, 212/3, 240 k.o. Medlog. V fazi izdelave je – glede na podane smernice in usklajevanje ter izkazano vplivno območje – mogoče velikost ureditvenega območja tudi spremeniti.
V.
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)
Pripravljalec prostorskega akta je Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Sektor za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve.
Pristojni nosilci urejanja prostora za izdajo smernic za izdelavo LN so:
– Mestna občina Celje – Oddelek za okolje in prostor ter komunalo, Referat za promet in varovanje okolja
– DARS, Ul. XIV. divizije, Celje
– Vodovod – kanalizacija, JP d.o.o. (Lava 2 a, Celje)
– Energetika Celje
– Telekom Slovenije d.d., PE Celje (Lava 1, Celje)
– Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električni energije d.d. (Vrunčeva 2A, Celje)
– Javne naprave, JP d.o.o. (Teharska 49, Celje)
– RS – Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje – Območna pisarna Celje
– Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo – Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Celje (Dečkova 36, Celje)
– Republika Slovenija, Direkcija ta državne ceste
– ZVKDS, OE Celje.
– V postopku izdelave IPA morajo nosilci urejanja v skladu z 29. členom ZureP-1 podati smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve v roku 30 dni.
Organi in organizacije (nosilci urejanja) podajo mnenja na usklajeni predlog LN v roku 30 dni. Če v predpisanem roku ne podajo smernic in mnenj, se šteje, da jih nimajo, oziroma, da se strinjajo s predlogom.
Če se v postopku priprave IPA ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodne smernice ter mnenja tudi drugih organov, ki zgoraj niso našteti, se le-te pridobe v postopku.
VI.
(seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve)
Pri izdelavi lokacijskega načrta je potrebno upoštevati:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorske sestavine srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 86/01)
– smernice nosilcev urejanja prostora.
VII.
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano zemljišče izdela skladno z določbami 158. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) – v nadaljevanju: ZUreP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 110/02) in ga izbere pobudnik oziroma investitor. Investitor, Avtoprevozništvo Pišek je tudi naročnik predmetne prostorske ureditve.
Prostorski izvedbeni akt mora biti izdelan v digitalni obliki z vsebino kot je predpisana v 73. členu ZUreP-1.
VIII.
(navedba in način pridobitve geodetskih podlag in delovanje sistema zbirk prostorskih podatkov)
Za območje predvidene prostorske ureditve potrebno pridobiti geodetske podlage, kot jih predpisuje ZUreP-1.
IX.
(faze in roki za pripravo lokacijskega načrta)
Postopek priprave in sprejema LN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
Rokovno je priprava predloga LN vezana na pogodbene obveznosti izbranega načrtovalca z investitorjem.
– Načrtovalec takoj zaprosi vse pristojne nosilce za smernice za načrtovanje, le-ti jih morajo podati v roku 30 dni.
– Ko bo izdelan predlog lokacijskega načrta. Župan Mestne občine Celje sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi predloga. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine Celje in KS Ostrožno v 8 dneh po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
– Javna razprava se izvede na sedežu Mestne občine Celje v času trajanja javne razgrnitve.
– Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve predloga LN.
– Župan zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja nosilca izdelave LN in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge
– Mestni svet sprejme na predlog župana stališče do pripomb in predlogov podanih v javni razgrnitvi in javni obravnavi.
– V roku 30 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnjega odstavka, pripravljavec poskrbi za pripravo usklajenega predloga LN oziroma dopolnitev in popravke tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi.
– Župan Mestne občine Celje posreduje, po predhodni obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve, usklajeni predlog LN oziroma odlok Mestnemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v enofaznem postopku.
X.
Spremembe in dopolnitve LN se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in grafičnega dela usklajene z zakonodajo, ključni so:
– Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03)
– Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96)
– Zakon o varstvu voda (Uradni list RS, št. 67/02).
XI.
(obveznosti v zvezi s financiranjem)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev prostorske dokumentacije zagotavlja pobudnik izdelave lokacijskega načrta.
XII.
Program priprave sprememb in dopolnitev prostorske dokumentacije začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Celje, dne 21. avgusta 2006
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti