Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006

Kazalo

4399. Pravilnik o sofinanciranju kmetijskih programov in investicij v Občini Kobarid, stran 10445.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02 in 80/03) je Občinski svet Občine Kobarid na 33. seji dne 23. 3. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju kmetijskih programov
in investicij v Občini Kobarid
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa namen, način pridobivanja, pogoje in oblike dodelitve finančnih sredstev, namenjenih programom in investicijam v Občini Kobarid, s ciljem stimuliranja kmetijskih proizvajalcev za investiranje v posodabljanje kmetij, za povečanje kmetijske proizvodnje in kakovostnejšega pridelka.
2. člen
Sredstva za finančne intervencije v kmetijstvu se zagotavljajo iz proračuna Občine Kobarid, višino sredstev pa določi Občinski svet Občine Kobarid z odlokom o proračunu.
3. člen
Sredstva za kmetijske programe in investicije so namenjena za:
– pospeševanje strukturnih sprememb in usmerjanje razvojne naložbene dejavnosti v kmetijstvu za ustvarjanje ekonomsko stabilnih gospodarskih enot,
– povečanje kakovosti pridelkov in okolju prijaznejše tehnologije,
– zagotovitev ustrezne izobrazbe in stalnega strokovnega izobraževanja na področju kmetijstva (tečaji, predavanja, strokovne ekskurzije, pridobivanje certifikatov in licenc …),
– celovit razvoj kmetijstva s posebnim upoštevanjem območij s težjimi pridelovalnimi pogoji na demografsko ogroženih območjih,
– varovanju okolja ter ohranjanju biološke raznovrstnosti ter naravne in kulturne dediščine na podeželju,
– druge ukrepe, sprejemljive za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva.
4. člen
Upravičenci do sredstev iz naslova kmetijskih programov in intervencij so:
– pravne in fizične osebe, ki jim je kmetijska proizvodnja osnovna dejavnost ali jim ta dejavnost pomeni pomemben vir dohodka, imajo stalno prebivališče ali sedež v Občini Kobarid in bodo sredstva investirali v Občini Kobarid,
– registrirana društva, združenja, krožki in institucije s področja kmetijstva, ki delujejo v Občini Kobarid.
5. člen
Sredstva kmetijskih programov in intervencij se dodeljujejo kot nepovratna sredstva za namene, določene v tem pravilniku. Sredstva finančnih intervencij se lahko dodelijo, če pomenijo spodbudo za izvedbo projekta oziroma je pomoč nujno potrebna.
6. člen
Komisija za razvoj kmetijstva (v nadaljevanju: komisija):
– pripravi kriterije za dodeljevanje sredstev in javni razpis na podlagi pravilnika,
– obravnava vloge,
– predlaga višino odobrenih sredstev,
– pripravi predloge sklepov o višini dodelitve sredstev,
– spremlja in preverja namensko porabo sredstev.
Sklep (odločbo) o dodelitvi ali zavrnitvi sredstev sprejme direktorica občinske uprave. Zoper odločbo je možna pritožba na župana.
7. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do finančnih sredstev za že opravljene investicije na osnovi in pod pogoji, določenimi z javnim razpisom Občine Kobarid, ki mora vsebovati:
– namene, za katere se razpisujejo sredstva,
– merila za dodelitev sredstev,
– višino razpisanih sredstev,
– upravičence, ki lahko pridobijo sredstva,
– pogoje za pridobitev sredstev,
– zahtevane priloge, ki jih mora prosilec predložiti k prijavi na razpis,
– rok in naslov za vložitev prošenj,
– kontaktno osebo za dodatna pojasnila.
8. člen
Vsak prejemnik finančnih intervencij mora podpisati izjavo, da za namen, za katerega pridobiva sredstva, ni dobil pomoči iz državnega proračuna ali ni pridobil mednarodnih pomoči oziroma koliko sredstev za to investicijo je iz omenjenih virov prejel.
9. člen
Sredstva se praviloma dodeljuje za investicije in aktivnosti v tekočem letu, razen za investicije in aktivnosti, ki jih je zaradi sezone del potrebno pričeti že prej oziroma se investicija izvaja v več fazah in vloge, ki iz objektivnih razlogov ostanejo nerešene iz preteklega leta. Za investicije mora biti podana ocena možnosti preživetja kmetije, ki jo pripravi Kmetijska svetovalna služba.
10. člen
Sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev, določenih z odlokom o proračunu.
11. člen
V primeru nenamenske porabe finančnih sredstev je prejemnik dolžan takoj vrniti odobrena sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Navedene obresti se obračunavajo od dneva odobritve do dneva vračila sredstev.
II. UKREPI
12. člen
Sredstva kmetijskih programov in investicij so namenjena sofinanciranju:
1. investicij v sadjarsko proizvodnjo,
2. najemov boksa, oskrbe in namestitev zapuščenih živali,
3. razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel,
4. odkupa mleka,
5. umetnega osemenjevanja govejih plemenic,
6. nakupa plemenske živine in nakupa slovenskih avtohtonih pasem domačih živali (Uradni list RS, št. 77/04),
7. pripusta kobil iz kmečke reje,
8. zavarovanja plemenskih žrebcev hladnokrvne pasme,
9. kemičnih analiz tal in krme,
10. integrirane pridelave in ekološkega kmetovanja,
11. delovanja in posameznih akcij društev, aktivov, krožkov … s področje kmetijstva,
12. investicij v posodabljanje strojne opreme,
13. investicij v dopolnilne dejavnosti na kmetijah.
13. člen
1. Investicije v sadjarsko proizvodnjo
Namen ukrepa: postavitev mrež proti toči v obstoječih sadovnjakih
Pogoji za pridobitev sredstev: upravičenec mora imeti potrjen načrt za postavitev mreže proti toči v sadovnjakih, ki ga je izdelala usposobljena organizacija, upravičenec mora imeti v lasti nasad pečkarjev minimalne površine 0,4 ha ali 0,1 ha koščičarjev, sadje mora biti pridelano po metodi kontrolirane pridelave (ekološko, integrirano). Prednost pri dodeljevanju državnih pomoči imajo predlagatelji vlog, ki pridelujejo sadje na ekološki način, ki imajo večje površine pod obstoječimi sadovnjaki.
Višina sofinanciranja: do 40% stroškov nakupa in postavitve mrež.
 
2. Najem boksa, oskrba in namestitev zapuščenih živali
Namen ukrepa: na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali morajo lokalne skupnosti zagotoviti zapuščenim živalim pomoč, oskrbo in namestitev v zavetišču.
Upravičenci: Imetnik zavetišča, ki sklene pogodbeno razmerje z občino.
Upravičeni stroški so stroški najema boksa, oskrba in namestitev živali v zavetišču.
Pogoji za pridobivanje sredstev: Občina Kobarid sklene pogodbo z imetnikom zavetišča.
 
3. Razvoj čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel
Namen sofinanciranja je zatiranje bolezni in zajedalcev čebeljih družin in razvoj čebelarstva v Občini Kobarid.
Upravičenci so čebelarji iz Občine Kobarid, ki imajo najmanj 10 panjev čebel, ali Čebelarska zveza v imenu čebelarjev, kar dokazuje s podpisi čebelarjev.
Upravičeni stroški so stroški zdravljenja čebeljih družin, kar dokazujejo z računi v višini do 50% upravičenih stroškov uporabljenega zdravila.
 
4. Odkup mleka
Namen ukrepa: sofinanciranje povečanih stroškov za zbiranje in prevoz mleka. zaradi težje dostopnosti območij in oddaljenosti od zbiralnic mleka, z namenom ohranjanja hribovskih kmetij oziroma kmetij z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost ter trženje kvalitetnih pridelkov.
Pogoji za pridobitev sredstev: izpisi ali kopije računov izvajalca storitve, pridelava mleka na območju Občine Kobarid. Priloženo mora biti tudi potrdilo odkupa mleka s strani mlekarne in količina oddanega mleka.
Višina sofinanciranja: do največ 50% stroškov prevoza (goriva) na relacijah od oddaljenosti vasi do lokacije prevzema mleka.
 
5. Umetno osemenjevanje govejih plemenic
Namen ukrepa: sofinanciranje osemenjevanja pri goveji živini.
Pogoji za pridobitev sredstev: priložene kopije računov izvajalca, ki mora biti pristojen za opravljanje teh storitev.
Višina sofinanciranja: do največ 50% stroškov doze prve osemenitve.
 
6. Nakup plemenske živine
Namen ukrepa: sofinanciranje povečanja črede plemenske živine.
Pogoji za pridobitev sredstev: plemenske živali vpisane v register, kopija računa.
Višina sofinanciranja: do 40% vrednosti investicije.
6.a. Nakup avtohtonih pasem
Namen ukrepa: spodbujanje in ohranjanje avtohtonih pasem (v skladu s Seznamom avtohtonih in tradicionalnih pasem domačih živali (Uradni list RS, št. 77/04).
Pogoji za pridobitev sredstev: Minimalni stalež je 1GVŽ (preračun s koeficienti iz PRP). Živali morajo biti oštevilčene. Prosilec zahtevku priloži potrdilo, da je vključen v kontrolo porekla in proizvodnje, seznam oštevilčenih živali. ter strokovno mnenje kmetijske svetovalne službe. Koristnik sredstev v naslednjih petih letih ne sme zmanjšati števila živali.
Višina sofinanciranja:
– do 9 evrov/žival/leto po živali (za ovce in koze)
– do 60 evrov/žival/leto za govedo in konje
 
7. Regres za pripust kobil iz kmečke reje
Namen ukrepa je spodbujati razvoj konjereje.
Upravičenec je pooblaščen skrbnik plemenskega žrebca, ki izvaja pripust kobil pod priznane plemenske žrebce in rejec kobil hladnokrvne pasme.
Upravičeni stroški so stroški naravnega pripusta v višini do 50% stroškov na podlagi izkazanega potrdila.
 
8. Subvencioniranje zavarovanja plemenskih žrebcev hladnokrvne pasme
Namen ukrepa je zavarovanje plemenjakov.
Upravičenci so rejci plemenskih konj, ki izvajajo dejavnost pripustne postaje.
Upravičeni stroški so stroški zavarovanja plemenskega žrebca hladnokrvne pasme v višini do 50% stroškov zavarovanja.
Pogoji pridobivanja sredstev: izvajanje dejavnosti pripustne postaje, z dokazili o zavarovanju plemenjaka.
 
9. Kemične analize tal in krme
Namen ukrepa: sofinanciranje kemičnih analiz tal in krme.
Pogoji za pridobitev sredstev: račun izvajalca (ki mora biti pristojen za opravljanje analize) s seznamom upravičencev, zemljišče na območju Občine Kobarid za kemične analize tal, za analize krme pa pridelava krme in stalno prebivališče na območju občine Kobarid.
Višina sofinanciranja: do največ 50% vrednosti računa.
 
10. Integrirana pridelava in ekološko kmetovanje
Namen ukrepa je sofinanciranje stroškov kontrole integrirane pridelave sadja in zelenjave in ekološkega kmetovanja.
Upravičenci so kmetje na območju občine Kobarid, ki so vključeni v integrirano pridelavo sadja in zelenjave in ekološko kmetovanje in to dokazujejo s potrdilom ali s certifikatom in imajo v obdelavi najmanj 0,40 ha kmetijskih površin.
Upravičeni stroški so stroški kontrole za to pooblaščenih institucij v višini do 100% stroškov kontrole na podlagi izkazanih računov.
 
11. Sofinanciranje delovanja društev in njihovih programov
Namen ukrepa: s sofinanciranjem izobraževanja izboljšati raven znanja kmetijskih pridelovalcev in strokovnjakov s področja kmetijstva. Sofinancirajo se programi delovanja in aktivnosti društev in združenj s področja kmetijstva, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s komercialno dejavnostjo. Podpora je namenjena za izvedbo strokovnega dela, strokovnih prireditev in pri izdajanju strokovno informativnih publikacij, ki se ne tržijo.
Pogoji za pridobitev sredstev: Pogoj za pridobivanje sredstev je finančno ovrednoten letni program, poročilo o delu društva v preteklem letu, potrdilo o registraciji društva in ali dokazilo izvajalca za opravljanje izobraževalnih programov.
Višina sofinanciranja: Sofinancirajo se finančno ovrednoteni letni programi, v višini do 50% upravičenih stroškov izvedenega programa, med katere se štejejo stroški prevoza za strokovne ekskurzije, uporaba – najem prostorov za izvedbo izobraževalnih programov vezani na posamezno obliko izobraževanja, demonstracije, organiziranje prireditev in tekmovanj, stojnine na sejmih ter plačilo honorarjev izobraževalnih programov.
 
12. Investicije
Namen ukrepa: sofinanciranje nakupa nove strojne opreme razen traktorjev, drugih tehnoloških rešitev za povečanje kvalitete pridelkov in lažjega ter varnejšega dela sofinanciranje stroškov upravičene prijave na državne ali mednarodne razpise.
Pogoji za pridobitev sredstev: fotokopija računa, kmetija na območju Občine Kobarid, upravičenost investicije.
Višina sofinanciranja: do 25%, za območje Breginjskega kota dodatnih 5%, za čiste kmetije dodatnih 5% vrednosti investicije; za pridobivanje dokumentacije do 40%, če vrednost tega ukrepa ne presega 12% vrednosti celotne investicije.
 
13. Investicije v dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Namen ukrepa: sofinanciranje pridobivanja dokumentacije, primerne tehnološke opreme in gradbenih del z namenom predelave kmetijskih pridelkov na domu in direktne prodaje na domu.
Pogoji za pridobitev sredstev: fotokopije računov, kmetija na območju Občine Kobarid, upravičenost investicije.
Višina sofinanciranja: Za pridobivanje dokumentacije do 40%, če vrednost tega ukrepa ne presega 12% vrednosti celotne investicije, za ostalo 30% vrednosti računov.
14. člen
Medsebojne obveznosti med Občino Kobarid in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
III. KONČNA DOLOČBA
15. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Kobarid, dne 20. januarja 2006
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti