Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006

Kazalo

4405. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo regionalne ceste RII-419/1205 Šentjernej–Križaj, od km 2.600 do km 4.600 (v naselju Dolnja Prekopa), stran 10452.

Na podlagi 23. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine Krško na 43. seji dne 21. 9. 2006 sprejel
O D L O K
o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo regionalne ceste RII-419/1205 Šentjernej–Križaj, od km 2.600 do km 4.600 (v naselju Dolnja Prekopa)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za lokacijski načrt)
(1) S tem odlokom se, ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Krško, sprejme lokacijski načrt za rekonstrukcijo regionalne ceste RII-419/1205 Šentjernej–Križaj, od km 2.600 do km 4.600, v naselju Dolnja Prekopa (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt).
(2) Lokacijski načrt je izdelalo podjetje Savaprojekt Krško, družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring, d.d., Krško, pod štev. projekta 09501-00 v septembru 2006.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Ta odlok določa obseg ureditvenega območja, potek trase, zasnovo projektnih rešitev prometno-tehničnega urejanja, zasnovo projektnih rešitev za krajinsko oblikovanje, zasnovo projektnih rešitev komunalne in energetske infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, obveznosti investitorja in izvajalcev ter tolerance in nadzor nad izvajanjem tega odloka.
(2) Lokacijski načrt vsebuje tekstualni in grafični del:
I. Tekstualni del
A. ODLOK
B. PRILOGE
1. Izvleček iz prostorskih aktov
2. Obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta
  2.1. Uvod
  2.2. Potek trase
  2.3. Prostorska dokumentacija
  2.4. Strokovne podlage
  2.5. Opis ureditvenega območja rekonstrukcije ceste
  2.6. Zasnova prometnotehničnih rešitev
  2.7. Zasnova projektnih rešitev komunalne, energetske in ostale
     infrastrukture
  2.8. Rešitve in ukrepi za varovanje okolja, ohranjanje narave in
     kulturne dediščine
  2.9. Zasnova projektnih rešitev v zvezi z zaščito pred naravnimi in
     drugimi nesrečami
  2.10. Seznam parcel v območju lokacijskega načrta
  2.11. Pogoji in tehnologija gradnje
  2.12. Tolerance
3. Seznam strokovnih podlag
4. Smernice, stališča do pripomb in mnenja
  4.1. Smernice
  4.2. Stališča do pripomb
  4.3. Mnenja
5. Seznam sektorskih aktov in predpisov
6. Ocena stroškov za izvedbo lokacijskega načrta
7. Spisek lastnikov parcel
  7.1. Seznam lastnikov v območju lokacijskega načrta
  7.2. Izpis parcel, po katerih poteka prestavitev, prilagoditev in
     novogradnja infrastrukturnih objektov izven meje lokacijskega
     načrta
  7.3. Položaj, velikost in namembnost novih parcel v odnosu do
     obstoječih
8. Spisek tehničnih elementov
 
II. Kartografski del
G1  Načrt namenske rabe prostora        M 1: 5000
G2  Načrt namenske rabe prostora s prikazom   M 1: 5000
   posega
G3  Pregledni situacijski načrt         M 1: 5000
G4  Situacija obstoječega stanja        M 1: 1000
G5  Ureditvena situacija             M 1: 500
G6  Situacija komunalnih vodov in naprav     M 1: 500
G7  Situacija prometne ureditve         M 1: 500
G8  Karakteristični prečni profili        M 1: 50
G9  Pregledni vzdolžni profil            M 1:
                          5000/500
G10  Nadomestni most čez Lačni potok – Tloris   M 1: 50
   mostu
G11  Načrt gradbenih parcel           M 1: 1000
G12  Situacija zakoličbe             M 1: 500
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega:
– območje cestnega sveta s spremljajočimi objekti in ureditvami (rekonstrukcija regionalne ceste, most preko potoka, križišča, priključki, avtobusne postaje, kolesarske steze, pločniki),
– območje prestavitev, prilagoditev in novogradenj infrastrukturnih objektov in naprav, v sklopu rekonstrukcije ceste.
(2) Območje cestnega sveta s spremljajočimi objekti in ureditvami (rekonstrukcija regionalne ceste, most preko potoka, križišča, priključki) obsega zemljišča oziroma dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami v katastrski občini:
 
k.o. Kostanjevica na Krki:
zemljiške parcele:
1186/2, 1187, 1198/1, 1214/2, 1216, 1225, 1227, 1228, 1240/35, 1240/36, 1240/37, 1240/97, 1240/98, 1240/100, 1240/102, 1240/103, 1240/105, 1240/106, 1240/107, 1240/122, 1240/123, 1240/129, 1740/3, 1766/1, 1777/1, 1778, 2013, 2014, 2015, 2016/1, 2016/3, 2017, 2022/1, 2024, 2025, 2027, 2029, 2031/1, 2031/2, 2032, 2033, 2035, 2036/1, 2039, 2041, 2048, 2060/1, 2060/10, 2061, 2064, 2065, 2066/1, 2067, 2068, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2079/1, 2081/1, 2083/2, 2084/1, 2170, 2171, 2172, 2173/1, 2206, 2207/1, 2210, 2211, 2212, 2224, 2236, 2433, 2434, 2435, 2436, 2439, 2442, 2443, 2445, 2448, 2449, 2451, 2468, 2471, 2472, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2739, 2740, 2742, 2748, 2749, 2750/1, 2751, 2752, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3067, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077
 
stavbne parcele:
*242, *243, *422, *429, *430, *431, *436, *445, *447, *448, *450, *457, *459
(3) Območje prestavitev, prilagoditev in novogradenj infrastrukturnih objektov in naprav, zaradi vpliva rekonstrukcije vozišča, obsega zemljišča oziroma dele zemljišč z naslednjimi parcelnimi številkami v katastrski občini Kostanjevica na Krki:
– nova trasa, priključki in zaščita nizkonapetostnih električnih vodov (*224, *242, *243, *244, *365, *418, 1186/2, 1187, 1198/1, 1198/7, 1214/2, 1216, 1218/1, 1222/2, 1240/100, 1240/101, 1240/102, 1240/103, 1240/122, 1777/1, 2013, 2060/5, 2060/6, 2060/10, 2070, 2226, 2227, 2433, 2435, 2436, 2439, 2452, 2478);
– zaščita visokonapetostnih vodov (1186/2, 1240/103, 2013, 2227, 2478);
– nova cestna razsvetljava (2433);
– optični TK in kabelska kanalizacija (1222/2, 1225, 1240/98, 1240/100, 2017, 2060/1, 2060/10, 2066/1, 2229, 2236, 2442, 3075);
– vodovod in zaščita vodovoda (*224, *243, *418, *422, *429, *430, *431, *432, *433, *434, *436, *445, *447, *448, *452, *453, *457, *459, 1214/2, 1222/2, 1227, 2014, 2015, 2016/3, 2017, 2021, 2027, 2031/1, 2031/2, 2032, 2033, 2035, 2036/1, 2047, 2048, 2060/1, 2060/10, 2064, 2065, 2066/1, 2070, 2211, 2224, 2225, 2226, 2227, 2236, 2439, 2452, 2469, 2472, 2476, 2478, 2739, 2743, 2749, 2751);
– meteorna kanalizacija (*422, 1187, 1198/1, 2236, 2739);
– kanalizacija odpadnih vod (*390, *422, 1187, 1189, 1240/100, 1778, 2035, 2053, 2054, 2060/1, 2074, 2075, 2206, 2235, 2236, 2740, 2745/1);
– drenaža (*422, 1198/1, 2236).
(4) Oznaka * v seznamu parcel pomeni stavbno parcelo.
4. člen
(gradnja objektov)
(1) Na območju lokacijskega načrta so ob upoštevanju določb odloka in drugih predpisov dopustne naslednje gradnje in dela:
– gradnja novih objektov,
– rekonstrukcije, nadomestne gradnje, odstranitev objektov, vzdrževanje objektov,
– dela, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (vsa smiselna dela v zvezi z urejanjem javnih površin in smiselna dela v javno korist, na objektih gospodarske javne infrastrukture).
(2) Na območju lokacijskega načrta je na podlagi veljavnih predpisov dopustna gradnja gradbeno inženirskih objektov (ceste, most, distribucijski cevovodi in elektroenergetski vodi ter distribucijska komunikacijska omrežja) ter gradnja naslednjih enostavnih objektov:
– pomožnih objektov, in sicer: ograje (medsosedska ograja, varovalna ograja, oporni zid, ograja za pašo živine), pomožnih infrastrukturnih objektov (pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, pomožni telekomunikacijski objekti, pomožni komunalni objekti) ter pomožno kmetijsko-gozdarskega objekta (poljska pot);
– spominskih obeležij, in sicer: spominska kapelica;
– urbane opreme, in sicer: nadkritih čakalnic na avtobusnih postajališčih, javne kolesarnice z nadstreškom, javne telefonske govorilnice, objekta za oglaševanje (višina konstrukcije do 2,5 m nad terenom; stolp ima lahko premer do 1 m, pano pa oglaševalno površino do 6 m2), transparenta, skulpture (njena tlorisna površina do 6 m2, višina pa do 2,5 m nad terenom), vodnjaka.
III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNO-TEHNIČNEGA UREJANJA
5. člen
(potek trase)
Odsek rekonstrukcije regionalne ceste se prične na zahodu pred tablo za naselje Dolnja Prekopa v km 2.600, preko omenjenega naselja in se na vzhodu, v bližini table, ki označuje konec naselja Dolnja Prekopa konča, v km 4.600. Rekonstrukcija poteka v širini cestnega sveta s posameznimi cestnimi priključki na rekonstruirano cesto in preko Lačnega potoka. Dolžina rekonstrukcije ceste znaša cca 2000 m.
6. člen
(tehnični elementi rekonstrukcije regionalne ceste)
(1) Horizontalne elemente regionalne ceste se prilagodi obstoječi trasi ceste. Glede na to, da obstoječi elementi ceste dovoljujejo večje vozne hitrosti od administrativno predpisanih se na obravnavanem odseku izvedejo ukrepi za umirjanje prometa.
(2) Vertikalni elementi regionalne ceste se prilagodi niveleti obstoječe ceste z manjšimi korekcijami. Obstoječi vzdolžni nagibi so zaradi ravninskega terena minimalni in se ohranjajo.
(3) Normalni prečni prerez ceste s hodnikom za pešce znaša 9,1 m, od tega dva vozna pasova po 3,0 m, dva robna pasova po 0,3 m, hodnik za pešce 1,2 m, bankina 1,0 m in berma ob hodniku za pešce 0,3 m.
(4) Normalni prečni prerez ceste s kolesarskim pasom in hodnikom za pešce znaša 11,4 m, od tega dva vozna pasova po 3,0 m, dva kolesarska pasova po 1,3 m, dva hodnika za pešce po 1,1 m in dve bermi ob hodniku za pešce po 0,3 m.
(5) Normalni prečni prerez ceste in avtobusnega postajališča znaša 15,9 m, od tega dva vozna pasova po 3,0 m, mulda 0,5 m, BUS postajališče 3,1 m, čakalna ploščad 2,0 m, dva kolesarska pasova po 1,3 m, hodnik za pešce 1,2 m in dve bermi po 0,3 m.
(6) Normalni prečni prerez izven naselja znaša 8,6 m, od tega dva vozna pasova po 3,0 m, dva robna pasova po 0,3 m in dve bankini po 1,0 m.
(7) Karakteristični prečni prerez objekta čez Lačni potok znaša 11,5 m, od tega dva robna venca s kovinsko ograjo za pešce po 0,35 m, dva hodnika za pešce po 1,1 m, dva kolesarska pasova po 1,3 m in vozišče 6,0 m.
7. člen
(križišča, priključki)
(1) Na trasi regionalne ceste se rekonstruira križišče regionalne ceste in dveh lokalnih cest za naselji Ostrog in Gornja Prekopa, v km 3,000. Oblikuje se štirikrako križišče, opuščene dele asfaltiranega vozišča se delno rekultivira, preostali del pa uporabi za površine za pešce.
(2) Obstoječe lokacije priključkov in uvozov, na obravnavanem odseku, se ohranjajo in prilagajajo novi ureditveni situaciji. Priključki do stanovanjskih objektov se uredijo preko poglobljenih robnikov; priključki poti in lokalnih cest pa z robniki oziroma se asfaltirajo do meje LN.
8. člen
(premostitveni objekt čez Lačni potok)
(1) Obstoječ premostitveni objekt se zaradi dotrajanosti in neustreznega pretočnega prereza poruši in nadomesti z novo premostitveno konstrukcijo.
(2) Novi most čez Lačni potok bo širine 11,5 m (od tega dva robna venca s kovinsko ograjo za pešce po 0,35 m, dva hodnika za pešce po 1,1 m, dva kolesarska pasova po 1,3 m ter vozišče 6,0 m), dolžine 8,0 m in svetle odprtine 7,0 m (merjeno pravokotno na oporni zid). Celotna višina objekta bo znašala 4,58 m.
9. člen
(spremljajoči objekti)
(1) Zaradi načrtovane širitve prečnega prereza bo potrebno izvesti več podpornih in opornih objektov.
(2) Ureditev struge potoka. Dno potoka se na območju mostu utrdi in bo enako obstoječemu, na koti 155,60 m n.m. Osnovno korito bo široko 5,0 m, prehod do opornikov širine 1,0 m pa se izvede v nagibu 1:2. Obloga bo segala 5,0 m nad in pod mostno konstrukcijo.
10. člen
(peš promet)
Ureditev hodnikov za pešce v smeri Šentjernej–Križaj:
– enostranski hodnik – levo, v širini 1,10 m – od km 2.968–3.025,
– obojestranski hodnik, v širini 1,10 m – od km 3,025–4,084,
– enostranski hodnik – levo, v širini 1,10 m – od km 4,084–4,255,
– enostranski hodnik – levo, v širini 1,20 m – od km 4,255–4,332.
11. člen
(kolesarski promet)
Kolesarski pasovi so določeni glede na prometni profil za enosmerno vožnjo kolesa (0,6 m), manevrski prostor (2 x 0,2 m) in varovalni prostor med voziščem in kolesarskim pasom (min 0,25 m). Kolesarki pas je predviden z nanosom materiala rdeče barve, s čimer je zagotovljena boljša prometna varnost kolesarjev.
12. člen
(avtobusna postajališča)
Predvidena je ureditev dveh parov avtobusnih postajališč, in sicer:
– prvi par iz smeri Šentjernej–Križaj med km 2,937 (P 18) in km 3,100 (P 26),
– drugi par iz smeri Šentjernej–Križaj pa med km 4,000 (P 71) in km 4,120 (P 77).
Avtobusna postajališča so projektirana na uvozno hitrost 50 km/h.
13. člen
(umirjanje prometa)
(1) Sredinski umirjevalni otoki:
– Otok 1: pred vstopom v naselje iz smeri Šentjerneja, na odseku od km 2.880 do km 2.935: sredinski umirjevalni otok z zamikom obeh voznih pasov in ustrezno zasaditvijo,
– Otok 2: na odseku od km 3.110 do km 3.143: sredinski umirjevalni otok z zamikom obeh voznih pasov in ustrezno zasaditvijo,
– Otok 3: pred vstopom v naselje iz smeri Kostanjevica na Krki, na odseku od km 4.180 do km 4.235: sredinski umirjevalni otok z zamikom obeh voznih pasov in ustrezno zasaditvijo.
Prečni prerez umirjevalnega otoka 1 znaša 13,5 m, od tega vozišče 6,0 m, sredinski otok 6,0 m in dve bankini po 0,75 m.
Prečni prerez umirjevalnega otoka 2 znaša 14,6 m, od tega vozišče 6,0 m, sredinski otok 3,0 m, dva kolesarska pasova po 1,3 m, dva hodnika za pešce po 1,2 m in dve bermi ob hodniku za pešce po 0,3 m.
Prečni prerez umirjevalnega otoka 3 znaša 16,58 m, od tega vozišče 6,0 m, sredinski otok 5,48 m, dva kolesarska pasova po 1,3 m, hodnik za pešce 1,2 m, berma ob hodniku 0,3 m in bankina 1,0 m.
(2) Bočne ovire:
– nasproti rekonstruiranega priključka lokalne ceste v km 3.500, se uredi bočna ovira ob desnem robu vozišča z deviacijo kolesarskega pasu in hodnika za pešce ter ustrezno zasaditvijo.
(3) Spremljajoča ukrepa z obeh strani vstopa v naselje sta pred gradbeno prometnima otokoma tudi zvočni opozorilni napravi »zvočni zavori«. Zvočni zavori predstavljata prečno na smer vožnje izvedeni par pasov materiala, kar ob vožnji motornih vozil preko njih oddaja zvočne in vibracijske učinke.
14. člen
(horizontalna in vertikalna signalizacija)
Izvede se predvidena horizontalna in vertikalna prometna signalizacija skupaj z označitvijo kolesarskih pasov in pločnika.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ZA KRAJINSKO OBLIKOVANJE
15. člen
(oblikovanje obcestnega prostora)
(1) Brežine nasipov se utrdijo v nagibu 1: 1,5, humusirajo, zatravijo in zasadijo z ustrezno vegetacijo.
(2) Hortikulturna ureditev se nanaša na zasaditev dreves in pokrovnih rastlin v območju ukrepov za umirjanje prometa ter v gredice znotraj umirjevalnih sredinskih otokov.
– Gredice znotraj otokov
V pripravljene gredice se zasadi eno oziroma dve sadiki avtohtonih dreves (listavca). Ostalo zelenico se zasadi z nizkimi pokrovnimi rastlinami, višine do 20 cm.
– Zasaditev ob robovih vozišča
V območju »Otokov 1, 2 in 3«, se ob levem in desnem robu ceste, kakor tudi v območju »bočne ovire«, na odseku od P45 do P46, zasadijo sadike avtohtonih dreves (listavci).
Med gradnjo se vegetacijo odstrani samo tam, kjer je to nujno potrebno.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV KOMUNALNE, ENERGETSKE IN DRUGE INFRASTRUKTURE
16. člen
(skupne določbe)
(1) Zaradi rekonstrukcije regionalne ceste je potrebna prestavitev, novogradnja, zamenjava oziroma zaščita komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih naprav in objektov. Projektiranje in gradnja komunalno energetskih ter telekomunikacijskih naprav in objektov mora potekati v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav, ki se nahajajo v obvezni prilogi tega lokacijskega načrta, v kolikor niso v nasprotju s tem odlokom.
(2) Za dopustna odstopanja po tem odloku se lahko štejejo tudi druga križanja komunalnih vodov s traso rekonstruirane regionalne ceste, ki niso določena s tem odlokom. K vsaki drugačni rešitvi križanja komunalnih vodov s traso regionalne ceste mora investitor voda predhodno pridobiti soglasje investitorja oziroma upravljavca regionalne ceste.
17. člen
(elektrika)
(1) Zaradi načrtovanih ureditev se izvedejo naslednje zaščite obstoječih podzemnih nizko napetostnih električnih vodov:
– med prečnima profiloma P31 in P32;
– med prečnima profiloma P73 in P74 in
– med prečnima profiloma P93 in P94.
(2) Poleg vsakega obstoječega prehoda električnega voda pod cestiščem, ki se ga zaščiti, je potrebno vzporedno pod cestiščem položiti še PVC cev, ki se jo prav tako kot zaščitno cev obbetonira.
18. člen
(javna razsvetljava)
(1) Obstoječe svetilke (kandelaberske in viseče) ter kandelabri z betonskimi temelji in kabli se v območju rekonstrukcije ceste demontirajo in odstranijo. Na novo se postavi javna razsvetljava ob rekonstruirani osi ceste.
(2) Javna razsvetljava se po novem napaja iz bližnje TP Dolnja Prekopa prestavljene transformatorske postaje Pekarna.
19. člen
(telekomunikacijski vodi)
(1) Na telefonskem omrežju, ki sodi v območje telefonskih central Šentjernej in Kostanjevica na Krki, se izvede zaščita in prestavitev tangiranih delov omrežja zemeljskih kablov s cevmi in jaški kabelske kanalizacije. Izvede se podaljšanje obstoječih cevi in vzporedna položitev rezervne cevi, zaprte s čepi. Obstoječe in rezervne cevi se obbetonira s suhim betonom.
(2) Na vseh segmentih TK omrežja, ki se bo nahajalo na območju gradbišča, je potrebno pred začetkom gradbenih del izvesti zaščitne ukrepe pred morebitnimi mehanskimi poškodbami.
20. člen
(vodovod)
(1) Rekonstrukcija ceste skozi naselje Dolnja Prekopa posega v obstoječe vodovodno omrežje. Tangirano omrežje se poruši in nadomesti z novim, v dolžini ca. 1750 m. Poseg zahteva tudi rekonstrukcijo vseh odcepov s hišnimi priključki.
(2) Cevovod dvakrat prečka cesto. Prvič med profiloma P23 in P24 ter drugič med profiloma P84 in P85.
(3) Cevovod v profilu P41A prečka strugo potoka, kjer mora biti položen min. 1,0 m pod dnom struge, dno in brežini struge pa na mestu prekopa utrjeni s kamnom.
21. člen
(kanalizacija odpadnih vod)
(1) V sklopu lokacijskega načrta se izgradi nov kanalizacijski sistem ob rekonstruirani regionalni cesti, ki je le del celotnega kanalizacijskega sistema, ki zajema odvajanje odpadnih komunalnih vod iz območja vasi Dolnja, Gornja Prekopa in Dobrava pri Kostanjevici. Sistem se navezuje v nadaljevanju na malo čistilno napravo Prekopa, ki leži izven območja lokacijskega načrta. Kanalizacijski sistem v območju lokacijskega načrta je v celoti speljan gravitacijsko, brez prečrpavanj, v dolžini ca. 1535 m.
(2) Kanali, ki so v območju lokacijskega načrta, imajo svoja poimenovanja: kanal Dolnja Prekopa 1, kanal Dolnja Prekopa 2, kanal Dolnja Prekopa 7, kanal Dolnja Prekopa 8, kanal Dolnja Prekopa 9, kanal Gornja Prekopa 1, kanal Gornja Prekopa 2 in kanal Dobrava 1. Na odsekih, kjer kanal prečno seka cesto, oziroma uvoze se izvede obbetoniranje cevi.
22. člen
(odvodnjavanje)
(1) Odvodnjavanje padavinskih voda z vozišča regionalne ceste se izvede z ustreznimi prečnimi in vzdolžnimi skloni cestišča. Voda bo odtekala v vtočne jaške s peskolovi z vtokom pod robnikom ali preko dežne rešetke v kanal, ki sestoji iz drenažnih cevi in drenažno kanalizacijskih cevi meteorne kanalizacije in se nato preko lovilcev olj izpuščala v odprte jarke oziroma potok.
(2) Na mestih, kjer bi drenažno kanalizacijske cevi dosegle prevelike globine, je na odseku od km 3.915,92 do km 3.714,65 predvidena meteorna kanalizacija, ter na odseku od km 3.513,96 do km 3.433,17 prav tako, s posameznimi prevezavami iz vtočnih v revizijske jaške.
(3) Zaradi konfiguracije terena so na trasi predvideni naslednji iztoki:
– iztok v lovilec olja v km 3.347,12,
– iztok v lovilec olja v km 3.433,17,
– iztok v lovilec olja v km 4.338,43 in
– iztok v lovilec olja v km 4.587,34.
(4) Zaledne vode se preko prepustov (na mestu obstoječih) spelje v obstoječe odprte jarke, ki potekajo na drugi strani regionalne ceste. Predvideni so trije prepusti, in sicer:
– v km 4.078 v dolžini 16,0 m,
– v km 4.342 v dolžini 19,8 m,
– v km 4.593 v dolžini 10,0 m.
23. člen
(druga infrastruktura)
V ureditvenem območju LN je možno izgraditi tudi drugo infrastrukturo, ki v LN ni posebej načrtovana. V tem primeru, je potrebno pridobiti projektne pogoje in soglasja pristojnih nosilcev urejanja prostora.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
24. člen
(varovanje naravnih vrednot)
(1) Na območju, kjer se izvaja rekonstrukcija ceste je kot naravna dediščina (naravna vrednota) evidentiran Lačni potok (med km 3.400,0 in km 3.240,0). V celoti mora ostati ohranjen objekt naravne dediščine, za kar se zagotovi varovanje skladno s predpisi.
(2) V skladu z veljavnimi predpisi se na območju upošteva ohranjanje biotske raznovrstnosti, tako da se omogoča povezanost habitatov na območju strnjene poselitve z naravo zunaj, ohranjajo se zelene površine, ob gradnji objektov in naprav se uporabljajo le takšne tehnične rešitve, ki niso past ali ovira za živali.
25. člen
(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)
V celoti je potrebno ohraniti naslednje objekte kulturne dediščine.
– U 510269 – Kapela,
– E 510361 – Domačija Dolnja Prekopa 18,
– U 510259 – Dobrova pri Kostanjevici – območje graščine s parkom,
– OKV * – Gorjanci – Podgorje – območje kompleksnega varstva kulturne dediščine.
V celoti morajo ostati ohranjeni objekti kulturne dediščine, za kar se zagotovi varovanje skladno s predpisi.
26. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Območje obravnavanega odseka spada v III. stopnjo varstva pred hrupom, kjer je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa. Za to območje veljajo maksimalno dovoljene ekvivalentne ravni hrupa 60 dBA podnevi in 50 dBA ponoči. V primeru prekoračitve mejnih vrednosti je na podlagi meritev potrebno določiti izvedbo pasivne protihrupne zaščite.
(2) Izvajalec je dolžan zagotoviti izvedbo monitoring hrupa med gradnjo in ukrepati v primeru ugotovljenih prekoračitev vrednosti, določenih za čas gradnje.
27. člen
(varstvo voda)
(1) Meteorna voda se odvaja ob robu vozišča preko vtočnih jaškov s peskolovi z vtokom pod robnikom ali preko dežne rešetke v kanal in se nato preko lovilcev olja izpusti v Lačni potok oziroma odprte jarke.
(2) Zaledno vodo se preko novo projektiranih propustov (na mestu obstoječih) spelje v obstoječe odprte jarke, ki potekajo ob regionalni cesti.
(3) Med gradnjo in med obratovanjem je morebitna razlitja nevarnih snovi treba takoj sanirati. V času gradnje regionalne ceste morajo biti upoštevane geotehnične zahteve in navodila za izvedbo.
28. člen
(varstvo tal in organizacija gradbišča)
Ukrepi za racionalno uporabo tal morajo obsegati čim manjše površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal, predvsem kmetijskih površin. Pri pripravi terena bo nastala določena količina odvečne prsti in odpadne jalovine. Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo sestavo. Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitno zemljo uporabi pri rekultivaciji kmetijskih površin in končni ureditvi obcestnega prostora.
29. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Zaradi rekonstrukcije regionalne ceste se požarna varnost bližnjih objektov in območij ne sme poslabšati. Vsi objekti in območja morajo imeti zagotovljen dovoz za intervencijska vozila in površine za uporabo gasilnih naprav, preskrba s požarno vodo ne sme biti okrnjena.
(2) Med gradnjo mora izvajalec upoštevati predpise, ki urejajo varstvo pred požarom v naravnem okolju.
30. člen
(ravnanje z odpadnim materialom)
(1) Za začasno odlaganje viškov materiala je potreben dogovor z lokalno skupnostjo.
(2) Odpadne gradbene materiale, zemljino in jalovino se odlaga na odlagališče odpadkov, v skladu z veljavnim občinskim odlokom.
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
31. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg vseh obveznosti, navedenih v tem odloku, so obveznosti investitorja in izvajalcev med gradnjo in po njej:
– omogočiti dovoze in dostope do vseh zemljišč in objektov ob cesti v času gradnje in po gradnji;
– zagotoviti zavarovanje gradbišča, tako da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč;
– vse ceste in poti, ki bi služile obvozu ali prevozu med gradnjo, pred pričetkom del ustrezno urediti in protiprašno zaščititi, po izgradnji ceste pa po potrebi obnoviti;
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov preko vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav;
– infrastrukturne vode in ostale objekte obnoviti oziroma sanirati, če bo na njih zaradi gradnje ceste ob prevelikih obremenitvah ali tresljajih prišlo do poškodb;
– začasno pridobljena zemljišča po preložitvi ceste povrniti v prvotno rabo oziroma jih ustrezno urediti;
– pred pričetkom zemeljskih del obvestiti upravljavce komunalnih, energetskih in drugih vodov glede dogovora o zakoličbi vodov, prestavitvah in zaščiti ter nadzoru nad izvajanjem del.
32. člen
(promet v času gradnje)
Obravnavan odsek glavne ceste mora v času izvajanja del ostati prevozen. Za delno zaporo si mora izvajalec del pridobiti ustrezna dovoljenja. Prometni režim med gradnjo uredi izvajalec v skladu s predpisi in glede na tehnološke potrebe.
33. člen
(faznost)
Ureditve, predvidene v lokacijskem načrtu, se lahko izvajajo v fazah. Faze se določa glede na predpise in tehnološke potrebe gradnje.
VIII. TOLERANCE
34. člen
(odstopanja od določil lokacijskega načrta)
(1) Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s tem lokacijskim načrtom, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
(2) Gradbeno parcelo ceste, določeno v grafiki, je v fazi projektne dokumentacije in zakoličbe možno prilagajati na obstoječe parcelne meje.
(3) Pri izgradnji načrtovane infrastrukture so dopustna odstopanja, pod pogojem, da ne vplivajo na ostale načrtovane ureditve v LN.
IX. NADZOR
35. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem lokacijskega načrta opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
36. člen
(prenehanje veljavnosti akta)
Z dnem veljavnosti tega odloka na območju lokacijskega načrta preneha veljati Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje občine Krško (Uradni list RS, št. 75/96, 73/00, 101/01 in 15/05; 25/06 – obvezna razlaga).
37. člen
(vpogled v lokacijski načrt)
Lokacijski načrt je občanom stalno na vpogled pri notranji organizacijski enoti občinske uprave, pristojni za urejanje prostora, in Krajevni skupnosti Kostanjevica na Krki.
38. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-1/2001-O502
Krško, dne 21. septembra 2006
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti