Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006

Kazalo

4400. Pravilnik o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v Občini Kobarid, stran 10448.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98), 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00, 53/02, 74/02 in 80/03) je Občinski svet Občine Kobarid na 33. seji dne 23. 3. 2006 sprejel
P R A V I L N I K
o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva in gozdarstva v Občini Kobarid
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določa namen, način pridobivanja, pogoje in oblike dodelitve finančnih sredstev, namenjenih ohranjanju in razvoju kmetijstva in gozdarstva v Občini Kobarid s ciljem stimuliranja kmetijskih proizvajalcev za investiranje v kmetijska zemljišča.
2. člen
Sredstva za finančne intervencije v kmetijstvu se zagotavljajo iz proračuna Občine Kobarid, višino sredstev pa določi Občinski svet Občine Kobarid z odlokom o proračunu.
3. člen
Sredstva za finančne intervencije v kmetijstvu so namenjena:
– optimalnemu koriščenju kmetijskih zemljišč,
– razvoju in ohranjanju kmetijstva,
– ohranjanju kulturne krajine.
4. člen
Upravičenci do sredstev iz naslova finančnih intervencij v kmetijstvu so:
– kmetijska gospodarstva na območju Občine Kobarid, ki jim je kmetijska proizvodnja osnovna dejavnost ali jim ta dejavnost pomeni pomemben vir dohodka in bodo sredstva investirala v Občini Kobarid in obdelujejo na področju Občine Kobarid 2,5 ha primerljivih kmetijskih površin,
– registrirana društva, združenja, krožki in institucije s področja kmetijstva, ki delujejo na območju Občine Kobarid,
– pravne osebe, ki imajo osnovno kmetijsko proizvodnjo in sedež na območju Občine Kobarid.
5. člen
Sredstva finančnih intervencij v kmetijstvu se dodeljujejo kot nepovratna sredstva za namene, določene v tem pravilniku. Sredstva finančnih intervencij se lahko dodelijo, če pomenijo spodbudo za izvedbo projekta oziroma je pomoč nujno potrebna.
6. člen
Komisija za razvoj kmetijstva (v nadaljevanju: komisija):
– pripravi kriterije za dodeljevanje sredstev,
– obravnava vloge,
– predlaga višino dodelitve sredstev,
– spremlja in preverja namensko porabo sredstev.
Sklep o dodelitvi sredstev posamezne finančne intervencije sprejme direktorica občinske uprave. Zoper odločbo je možna pritožba na župana.
7. člen
Upravičenci uveljavljajo pravico do finančnih sredstev za že opravljene investicije na osnovi in pod pogoji, določenimi z javnim razpisom Občine Kobarid, ki ga pripravi in poskrbi za objavo komisija.
Javni razpis mora vsebovati:
– merila za dodelitev sredstev,
– namene, za katere se razpisujejo sredstva,
– višino razpisanih sredstev,
– upravičence, ki lahko pridobijo sredstva,
– pogoje za pridobitev sredstev,
– zahtevane priloge, ki jih mora prosilec predložiti k prijavi na razpis,
– rok in naslov za vložitev prijave na razpis,
– kontaktno osebo za dodatna pojasnila.
8. člen
Vsak prejemnik finančnih intervencij mora podpisati izjavo, da za namen, za katerega pridobiva sredstva, ni dobil pomoči iz državnega proračuna ali ni pridobil mednarodnih pomoči, oziroma koliko sredstev za to investicijo je iz omenjenih virov prejel.
9. člen
Sredstva se praviloma dodeljuje za investicije v tekočem letu. To ne velja za investicije, ki jih je zaradi sezone del potrebno pričeti že prej oziroma se investicija izvaja v več fazah in vloge, ki iz objektivnih razlogov ostanejo nerešene iz preteklega leta. Podana mora biti ocena možnosti preživetja kmetije in mnenje o ustreznosti posamezne investicije, ki jo pripravi Kmetijska svetovalna služba.
10. člen
Sredstva se dodeljujejo do porabe sredstev, določenih z odlokom o proračunu.
11. člen
V primeru nenamenske porabe finančnih sredstev je prejemnik dolžen takoj vrniti odobrena sredstva skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Navedene obresti se obračunavajo od dneva nakazila do dneva vračila sredstev.
II. UKREPI
12. člen
Finančne intervencije v kmetijstvu so namenjene:
1. urejanju kmetijskih zemljišč in odvodnjavanju,
2. urejanju dostopnih poti do kmetijskih zemljišč,
3. urejanju pašnikov za govedo, konje in drobnico,
4. zaokroževanju kmetijskih zemljišč za intenzivno kmetijsko proizvodnjo,
5. pridobivanju dokumentacije pri večjih investicijah.
13. člen
1. Urejanje kmetijskih zemljišč in odvodnjavanje
Namen ukrepa: sofinanciranje zemeljskih del (planiranje, navoz zemlje, odstranitev zarasti in podobno) in odvodnje (stroški izvedbe in materiala).
Pogoji za pridobitev sredstev: zaključena investicija, vloga z zahtevanimi podatki in prilogami (fotokopija katastrskega načrta, zemljiškoknjižni izpisek ali dolgoročna najemna pogodba).
Višina sofinanciranja: do največ 40% investicije po normativni kalkulaciji Kmetijske svetovalne službe pri urejanju kmetijskih zemljišč in do največ 40% od ocene vrednosti za odvodnjavanje.
2. Urejanje dostopnih poti do kmetijskih površin
Namen ukrepa: sofinanciranje urejanja dostopnih poti do obdelovalnih kmetijskih zemljišč na demografsko ogroženem območju s težjimi pridelovalnimi pogoji (razširitev poti, sanacija, nove poti).
Pogoji za pridobitev sredstev: zaključena investicija, vloga z zahtevanimi podatki in prilogami (zemljiškoknjižni izpisek ali dolgoročna najemna pogodba za obdelovalno zemljišče. Za razširitev poti in za izgradnjo nove poti je potrebno soglasje lastnikov zemljišča kjer se vrši poseg).
Višina sofinanciranja: do največ 50% investicije po oceni priloženih računov materiala.
3. Urejanje pašnikov za govedo, konje in drobnico
Namen ukrepa: sofinanciranje ograj za pašnike
Pogoji za pridobitev sredstev: zaključena investicija, vloga z zahtevanimi podatki in prilogami (fotokopija katastrskega načrta z vrisano investicijo, zemljiškoknjižni izpisek ali dolgoročna najemna pogodba).
Višina sofinanciranja: do največ 50% investicije (koli, žice, pašni aparati, izolirni elementi) po predračunu Kmetijske svetovalne službe, pri čemer se ne upošteva vrednosti dela (po oceni 20% vrednosti materialnih stroškov).
4. Zaokroževanje kmetijskih zemljišč za intenzivno kmetijsko proizvodnjo
Namen ukrepa: sofinanciranje zaokroževanja kmetijskih zemljišč za intenzivno kmetijsko proizvodnjo oziroma večjo varnost pri delu.
Pogoji za pridobitev sredstev: notarsko overjena kupoprodajna pogodba, vloga z zahtevanimi podatki in prilogami, čista in perspektivna kmetija, ki ima zagotovljenega naslednika, izdelan program rabe zemljišč, minimalna kupljena površina 0,5 ha, če gre za zaokroževanje lahko tudi manj, nova površina mora služiti izključno intenzivni kmetijski proizvodnji.
Višina sofinanciranja: do največ 30% investicije po overjeni kupoprodajni pogodbi.
5. Pridobivanje dokumentacije
Namen ukrepa: sofinanciranje pridobivanja lokacijske in gradbene dokumentacije za ukrepe, predvidene s tem pravilnikom.
Pogoji za pridobitev sredstev: vloga s prilogami (račun) in predračun celotne investicije
Višina sofinanciranja: do največ 40% stroškov, če pridobivanje dokumentacije ne presega 12% vrednosti celotne investicije.
14. člen
Medsebojne obveznosti med Občino Kobarid in prejemnikom pomoči se uredijo s pogodbo.
III. KONČNE DOLOČBE
15. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2006 dalje.
Kobarid, dne 20. januarja 2006
Župan
Občine Kobarid
Pavel Gregorčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti