Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006

Kazalo

99. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za narodno obrambo Romunije o sodelovanju na obrambnem področju, stran 1472.

Na podlagi četrte alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo in 20/06 – ZNOMCMO) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN MINISTRSTVOM ZA NARODNO OBRAMBO ROMUNIJE O SODELOVANJU NA OBRAMBNEM PODROČJU
1. člen
Ratificira se Sporazum med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za narodno obrambo Romunije o sodelovanju na obrambnem področju, podpisan v Bukarešti 4. aprila 2006.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:*
S P O R A Z U M
MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN
MINISTRSTVOM ZA NARODNO OBRAMBO ROMUNIJE O SODELOVANJU NA OBRAMBNEM PODROČJU
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvo za narodno obrambo Romunije, v nadaljevanju "pogodbenika", sta se
– ob upoštevanju ciljev in načel Ustanovne listine Združenih narodov in Severnoatlantske pogodbe,
– v želji po spodbujanju večjega sodelovanja v mednarodnih odnosih na obrambnem področju,
– zaradi vzpostavljanja in razvijanja medsebojnih odnosov na podlagi načel enakosti pravic in medsebojnih koristi
 
dogovorili o naslednjem:
1. člen
NAMEN SPORAZUMA
Namen tega sporazuma je zagotavljanje potrebnega pravnega okvira za sodelovanje med pogodbenikoma na obrambnem področju, ki se nanaša na vprašanja v obojestranskem interesu in je v mejah pristojnosti iz njunih notranjih zakonodaj.
2. člen
PODROČJA SODELOVANJA
(1) Sodelovanje med pogodbenikoma bo potekalo na teh področjih:
a) obrambna in varnostna politika,
b) obrambna zakonodaja,
c) usposabljanje enot,
d) vojaško izobraževanje in usposabljanje vojaškega osebja,
e) organizacija kopenske vojske,
f) nadzor nad orožjem in razoroževanje,
g) vojaški finančni in računovodski sistem,
h) vojaške gospodarske in tehnično-znanstvene dejavnosti,
i) dejavnost lastnih topografskih in geodetskih storitev,
j) okoljski problemi in problemi nadzora nad onesnaževanjem,
k) vojaška medicina,
l) kultura, šport, rekreacija.
(2) Pogodbenika se lahko dogovorita o drugih področjih sodelovanja.
3. člen
OBLIKE SODELOVANJA
(1) Sodelovanje med pogodbenikoma bo potekalo v teh oblikah:
a) uradni obiski in delovna srečanja,
b) izmenjava izkušenj in posvetovanja,
c) udeležba na konferencah in seminarjih,
d) udeležba pri teoretičnem in praktičnem usposabljanju ter na izpopolnjevalnih tečajih,
e) kulturne dejavnosti.
(2) Med izvajanjem sporazuma lahko pogodbenika določita nove oblike sodelovanja.
4. člen
IZVEDBENI DOGOVORI
Za izvajanje sporazuma lahko pogodbenika skleneta dogovore in posebne protokole.
5. člen
LETNI NAČRT SODELOVANJA
(1) Na podlagi tega sporazuma pogodbenika pripravita letne načrte dvostranskega obrambnega sodelovanja. Do 15. oktobra vsako leto bosta poslala predloge za vključitev v ta načrt za naslednje leto.
(2) Letni načrt dvostranskega obrambnega sodelovanja vsebuje navedbo dejavnosti, način izvajanja, čas in kraj, število udeležencev ter druge vidike v zvezi z organizacijo in izvajanjem teh dejavnosti.
(3) Ko bo letni načrt dvostranskega obrambnega sodelovanja za naslednje leto dogovorjen, ga bosta pooblaščena predstavnika pogodbenikov podpisala do 30. novembra tekočega leta.
(4) Pogodbenika si bosta izmenjala predloge letnega načrta dvostranskega obrambnega sodelovanja prek obrambnih atašejev obeh držav.
(5) Letni načrt dvostranskega obrambnega sodelovanja se lahko spremeni s soglasjem pogodbenikov.
6. člen
VAROVANJE PODATKOV
(1) Pri izvajanju sporazuma pogodbenika poskrbita za varovanje podatkov do stopnje tajnosti, ki jo določi pogodbenik, ki podatke zagotavlja.
(2) Podatki bodo uporabljeni samo za namene, za katere so bili zagotovljeni.
(3) Pogodbenika se zavezujeta, da podatkov, prejetih med dvostranskim obrambnim sodelovanjem, ne bosta uporabljala v nasprotju z interesi pogodbenika, ki je podatke zagotovil.
(4) Avtorske pravice in poslovne skrivnosti na vojaškem področju, v vojaški industriji ali druge pravice bosta pogodbenika upoštevala v skladu s svojo notranjo zakonodajo.
(5) Začasno ali dokončno razmnoževanje, prenos ali pošiljanje podatkov, listin, metod ali tehnologij, nastalih med sodelovanjem, tretjim osebam, bo dovoljeno samo s pisnim soglasjem drugega pogodbenika.
7. člen
FINANČNI VIDIKI
(1) Finančni stroški, povezani z dejavnostmi iz letnega načrta dvostranskega obrambnega sodelovanja, bodo poravnani po načelu vzajemnosti.
(2) Pogodbenik gostitelj bo poravnal vse stroške bivanja, prehrane in prevoza na svojem ozemlju.
(3) Pogodbenik gostitelj bo zagotovil nujno zdravstveno in zobozdravstveno oskrbo.
(4) Z dogovori in/ali posebnimi pogodbami bodo poravnani stroški, ki se nanašajo na usposabljanje poveljniškega osebja in strokovnjakov v vojaških izobraževalnih ustanovah pogodbenika gostitelja ter pošiljanje strokovnjakov za zagotavljanje logistične podpore in servisiranje vojaških letal na vojaških letališčih drugega pogodbenika, in kateri koli drugi stroški, ki bi nastali pri izvajanju sporazuma.
8. člen
VPLIV NA DRUGE SPORAZUME
Ta sporazum ne bo vplival na pravice in obveznosti, določene z dvostranskimi in večstranskimi sporazumi med državama.
9. člen
REŠEVANJE SPOROV
Pogodbenika bosta reševala vse spore v zvezi z razlago ali izvajanjem sporazuma samo z medsebojnim posvetovanjem.
10. člen
KONČNE DOLOČBE
(1) Sporazum bo začel veljati z dnem prejema pisnega uradnega obvestila, s katerim se pogodbenika medsebojno obvestita o izpolnitvi notranje pravnih postopkov, potrebnih za začetek veljavnosti sporazuma.
(2) Pogodbenika lahko pisno kadar koli soglasno spremenita ta sporazum. Spremembe bodo začele veljati v skladu s prvim odstavkom tega člena.
(3) Sporazum se sklene za pet let in se samodejno podaljšuje za nova petletna obdobja, če pogodbenik vsaj šest mesecev pred potekom njegove veljavnosti pisno ne sporoči, da ga namerava odpovedati.
Podpisano 4. aprila 2006 v Bukarešti v dveh izvirnikih v slovenskem, romunskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri razlikah v razlagi prevlada angleško besedilo.
ZA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Karl Erjavec l.r.
Minister za obrambo
 
ZA
MINISTRSTVO ZA NARODNO OBRAMBO ROMUNIJE
Teodor Atanasiu l.r.
Minister za narodno obrambo
A G R E E M E N T
BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND
THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF ROMANIA CONCERNING THE CO-OPERATION IN THE DEFENCE FIELD
The Ministry of Defence of the Republic of Slovenia and the Ministry of National Defence of Romania, hereinafter referred to as “Parties”,
Considering the objectives and principles of the United Nations Charter and of the North Atlantic Treaty,
With the wish to promote a larger opening in the international relations in the defence field,
With the aim to establish and develop bilateral relations, on the basis of principles of equality of rights and mutual advantage,
 
Have agreed as follows:
Article 1
THE OBJECT
The object of the present Agreement is the ensuring of the necessary legal framework for the co-operation between the Parties in the defence field, regarding mutual interest issues and in the limits of the competencies by their national legislation.
Article 2
FIELDS OF CO-OPERATION
(1) The co-operation between the Parties will be achieved in the following fields:
a) defence and security policy;
b) defence legislation;
c) troops training;
d) military education and personnel training;
e) the army organisation;
f) arms control and disarmament;
g) military financial and accounting system;
h) military economic and technical-scientific activities;
i) the activity of its own topographical and geodetic services;
j) environment and pollution control problems;
k) military medicine;
l) culture, sport, recreation.
(2) Parties may agree on other fields of co-operation.
Article 3
CO-OPERATION FORMS
(1) The co-operation between the Parties will be accomplished in the following forms:
a) official visits and work meetings;
b) experience exchanges and consultations;
c) participation at conferences and seminars;
d) participation at training studies, training stages and perfecting courses;
e) cultural activities.
(2) During the implementation of the provisions of the present Agreement, the Parties may identify new co-operation forms.
Article 4
IMPLEMENTING ARRANGEMENTS
In order to implement the provisions of the present Agreement, the Parties may conclude arrangements and specific protocols.
Article 5
ANNUAL PLAN OF CO-OPERATION
(1) On the basis of the present Agreement, the Parties elaborate annual plans of defence bilateral co-operation. Until 15 October every year, the Parties will make proposals in order to be included in the plan of defence bilateral co-operation for the next year.
(2) Annual plan of defence bilateral co-operation comprise the names of the activities, the form of carrying out of these, period and place, number of participants and other aspects relating with the organisation and the carrying on of the activities.
(3) After the annual plan of defence bilateral co-operation will be agreed, it will be signed by the empowered representatives of the Parties until November 30 of the year before the plan refers to.
(4) The proposals for the annual plan of defence bilateral co-operation will be exchanged between the Parties through the defence attachés of the two states.
(5) Annual plan of defence bilateral co-operation may be modified with the Parties consent.
Article 6
THE PROTECTION OF INFORMATION
(1) For the achievement of the provisions of the present Agreement, the Parties ensure the protection of information according to the level of security classification established by the providing Party of this information.
(2) The information will be used only for the purpose that was provided.
(3) The Parties commit themselves to not use the information received during the defence bilateral co-operation against the interests of the other Party that provided this information.
(4) The copyrights and commercial secrets in the military field, in the defence industry field or other rights will be respected in accordance with the national legislation of the Parties.
(5) The temporary or definitive multiplication, the transfer or the submitting to a third party of information, documents, technique or technology accomplished during the co-operation will be permitted only with the written consent of the other Party.
Article 7
FINANCIAL ASPECTS
(1) The financial costs relating to the activities from the annual plan of defence bilateral co-operation will be covered on the basis of reciprocity.
(2) The receiving Party will cover all the costs for accommodation, meals and transport on its state’s territory.
(3) The receiving Party will ensure emergency medical and dental care.
(4) Financial costs relating to the training of the command staff and of specialists in the military education institutions of the receiving Party, the sending of the specialists for the granting of logistic support, the serving of the military aircraft on the military airports of the other Party, as well as the any kind of costs that may arise following the implementation of the present Agreement, will be achieved on the basis of arrangements and/or special contracts.
Article 8
RELATIONS WITH OTHER AGREEMENTS
The present Agreement will not affect the rights and obligations established through bilateral and multilateral agreements between the States.
Article 9
THE SOLVING OF DIVERGENCIES
Any divergence related with the interpretation or implementation of the present Agreement will be solved only through consultations between the Parties.
Article 10
FINAL PROVISIONS
(1) The present Agreement will come into force at the date of the receiving of written notification by which the Parties inform each other about the fulfilment of the internal procedures necessary for this Agreement to come into force.
(2) The present Agreement can be amended any time, in written form, with the consent of the Parties. The coming into force of the amendments will be done according to the provisions from paragraph 1 of this Article.
(3) The present Agreement is concluded for a 5 year-period and will be automatically prolonged for new 5 year-periods, if neither of the Parties will notify, in written form, at least 6 months before the expiring period of validity, its intention to denounce it.
Signed on 4 April 2006, in Bucharest, in two original copies, each in Slovenian, Romanian and English languages, all texts being equally authentic. In case of differences of interpretation the English text will prevail.
FOR THE
MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA
Karl Erjavec (s)
Minister of defence
 
FOR THE
MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE OF ROMANIA
Teodor Atanasiu (s)
Minister of national defence
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00724-50/2006
Ljubljana, dne 24. avgusta 2006
EVA 2006-1811-0138
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
* Besedilo sporazuma v romnuskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje zadeve.

AAA Zlata odličnost