Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2006 z dne 5. 10. 2006

Kazalo

4387. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice, stran 10430.

Na podlagi 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popravek 8/03) in na podlagi 30. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet Občine Brežice na 28. redni seji dne 25. 9. 2006 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih
za območje Občine Brežice
1. člen
S tem odlokom se spremeni in dopolni Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice (Uradni list SRS, št. 38/87 in 25/88, Uradni list RS, št. 29/96, 50/98, 4/02).
2. člen
V 3. členu odloka se prvi stavek konča za zaklepajem, ostali del besedila vključno z alineami se nadomesti z besedilom: »Kartografska dokumentacija prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 41/87 in naslednji) je sestavni del dokumentacije prostorsko ureditvenih pogojev za Občino Brežice v merilu PKN 1:5000.«
3. člen
Briše se 5. člen odloka.
4. člen
Besedilo 1. točke 6. člena se črta in se nadomesti z naslednjim:
»V naseljih, ki so grafično prikazana, je dovoljena:
– gradnja individualnih stanovanjskih stavb, gospodarskih objektov za dopolnitev stanovanjske dejavnosti (garaže, bazeni, ute, nadstrešnice ipd., ki niso enostavni objekti) in gospodarskih poslopij za potrebe kmetijskih in obrtniških del,
– gradnja javnih stavb lokalnega pomena,
– gradnja objektov storitveno proizvodnih dejavnosti,
– gradnja enostavnih objektov na osnovi Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04),
– gradnja nadomestnih stanovanjskih stavb, gospodarskih poslopij in drugih objektov,
– rekonstrukcije, adaptacije, dozidave, nadzidave, vzdrževalna dela na objektih,
– odstranitve objektov.«
5. člen
V 8. členu odloka se besedi »s pravilniki« nadomestita z besedama »z odloki«.
6. člen
V tretjem odstavku 11. člena se besede »kmetijske zemljiške skupnosti« nadomestijo z besedami »občinske službe, pristojne za področje kmetijstva«.
7. člen
Briše se 13. člen odloka.
8. člen
V 14. členu se besedi »funkcionalno zemljišče« nadomestna z besedama »gradbena parcela«.
V 14. členu se besedilo pod točko 1. črta in se nadomesti z novim:
»Gradbena parcela se določa kot minimalno potrebno zemljišče, ki služi objektu glede na program dejavnosti in njegov razvoj, potrebne zelene površine, velikost objekta, potrebne manipulacijske površine in dostope do objekta ter potrebne površine za postavitev pomožnih objektov.
Pri določitvi velikosti gradbene parcele je treba upoštevati: obstoječe posestne meje, oblikovanost terena, lego sosednjih objektov, potek infrastrukturnih vodov, lokacije infrastrukturnih objektov in naprav, sanitarno tehnične in požarne zahteve.
Gradbeno parcelo je mogoče določiti po tem odloku tudi k obstoječim legalnim objektom ne glede na namensko rabo zemljišč (kmetijsko, gozdno).«
9. člen
Besedilo 16. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Pri oblikovanju objektov je potrebno upoštevati urbanistične in arhitektonske značilnosti prostora.
Novogradnje objektov morajo upoštevati obstoječe urbanistične, krajinske in arhitektonske značilnosti območja oziroma naselja. Za objekte, za katere s tem odlokom niso natančneje določeni merila in pogoji za oblikovanje, se smiselno glede na funkcijo objekta uporabljajo merila za oblikovanje stavb navedena v tem členu.
 
3.1. STANOVANJSKE STAVBE
Dovoljena so odstopanja od gabaritov ter naklonov streh v primeru prilagajanja obstoječi pozidavi.
Gabariti:
– tloris:
   – v osnovi podolgovat, razlika med osnovnima stranicama je od 1:1,2 do 1:2;
   – dovoljeno je dodajanje in odvzemanje manjših volumnov na osnovni podolgovati tloris;
Streha:
– oblika:
   – v osnovi dvokapnica;
   – naklon strehe je 30° do 45°;
   – možno je kombiniranje z ostalimi oblikami streh;
   – večkapna streha je dovoljena v primeru, kadar se želi optično zmanjšati volumen stavbe, poudariti druga funkcija stavbe od obstoječega okolja, kadar to zahteva lokacija (npr. vogalna stavba, ob križišču cest ...);
   – dovoljena je uporaba čopov;
– smer slemena: na nagnjenem terenu mora biti vzporedna s plastnicami, oziroma se mora prilagajati večini objektom v naselju;
– kritina: rdeče ali temne barve, lahko v večjih dimenzijah vendar drobne strukture, reflektirajoče kritine niso dovoljene, dovoljene pa so slamnate strehe na podeželju;
– osvetlitev podstrešnih prostorov: dovoljena je s frčadami in drugimi oblikami odpiranja strešin.
 
3.1.1. PRITLIČNE STAVBE
– višina:
   – kota pritličja je max 0.60 m nad koto terena,
   – na nagnjenem terenu mora biti klet vkopana v teren, lahko je v celoti vidna le ena fasada ene kletne etaže,
   – višina kapne lege je največ 5.10 m nad terenom;
 
3.1.2. NADSTROPNE STAVBE
– višina:
   – kota pritličja je max 0.20 m nad koto terena,
   – max višina stavbe (kota slemena) je 12.50 m nad koto pritličja,
   – na nagnjenem terenu mora biti klet vkopana v teren, lahko je v celoti vidna le ena fasada ene kletne etaže,
   – višina kapne lege je največ 6.50 m nad terenom;
 
3.1.3. Investitor mora stavbo, ki jo nadomešča, odstraniti najpozneje v enem letu po izdaji uporabnega dovoljenja oziroma v enem letu po vselitvi v nadomestno stavbo. Izjemoma lahko investitor staro stavbo ohrani, če se odveže, da jo bo v roku enega leta po izdaji uporabnega dovoljenja oziroma v enem letu po vselitvi v novo stavbo, preuredil v gospodarsko poslopje.
 
3.2. GOSPODARSKA POSLOPJA IN HLEVI
– tloris: podolgovat, razlika med osnovnimi stranicami vsaj 3 m;
– višina: kota tal 15 cm nad terenom, omejitev kapne višine oziroma lege max. 5.20 m nad raščenim terenom;
– streha: dvokapnica z naklonom strešin 35°–38° oziroma prilagojena obstoječim stavbam; dovoljeno je odstopanje od določenega naklona zaradi tehnologije dejavnosti znotraj objekta ali v primeru izvedbe montažnega objekta iz prefabriciranih konstrukcijskih elementov, vendar naklon ne sme biti manjši od 30°;
– kritina: rdeče ali temne barve, lahko v večjih dimenzijah vendar drobne strukture, reflektirajoče kritine niso dovoljene, dovoljene pa so slamnate strehe na podeželju.
 
3.3. ENOSTAVNI OBJEKTI
Za gradnjo enostavnih objektov se upoštevajo določila Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04). Enostavni objekti se oblikovno smiselno prilagodijo objektom na isti gradbeni parceli.
 
3.4. NOVE KMETIJE
Izjemoma se dovoli oziroma obravnava lokacija nove samostojne kmetije izven ureditvenega območja (na kmetijski površini) na predlog občinske službe, pristojne za področje kmetijstva. Za gradnjo veljajo enaki pogoji kot za stanovanjske hiše, gospodarska poslopja, hleve.
 
3.5. VINSKE KLETI OZIROMA HRAMI
Na obdelovanih vinogradniških območjih so možne:
– adaptacije vinskih kleti oziroma hramov,
– nadomestne gradnje vinskih kleti oziroma hramov,
– novogradnje vinskih kleti oziroma hramov v sklopu VIII. kategorije, ki je opredeljena v srednjeročnem planu, v skladu s pogoji tega odloka, vendar po posebnem postopku z ozirom na:
– krajinske značilnosti,
– način oziroma velikost obdelovalnih površin,
– konfiguracijo terena.
Znotraj vinske kleti je dovoljeno del prostora nameniti spremljajočim prostorom (kuhinja, jedilnica, sanitarije …), ki so potrebni za pridelavo, predelavo in shranjevanje vina. Ti prostori ne smejo presegati polovice uporabnih površin vinske kleti.
Izjemoma pa se dovoli nova gradnja vinske kleti izven zazidljivih zemljišč lastnikom, ki na svojih zemljiščih pridelujejo večje tržne viške oziroma imajo večje površine nasadov za katera je potrebno pridobiti soglasje občinske službe, pristojne za področje kmetijstva. Lokacija mora biti na vinorodnem območju. Sprememba namembnosti v stanovanjsko stavbo, počitniško hišo ali podobno ni mogoča.
Merila in pogoji za gradnjo vinske kleti – novogradnje:
– tloris: podolgovat, razlika med osnovnima stranicama je od 1:1,4 do 1:2,
– višina: klet je na nagnjenem terenu delno vkopana, kota pritličja je lahko max 0.20 m nad koto višjega terena, višina kapne lege je max 3.30 m nad koto pritličja,
– streha: dvokapnica z naklonom 40°–45°; dovoljena je uporaba čopov, možna je uporaba ravne zatravljene strehe, v primeru, da je celotna klet vkopana v teren (vidna je lahko le ena fasada ene etaže),
– smer slemena: na nagnjenem terenu mora biti v osnovi vzporedna s plastnicami terena. Dopustna je kombinacija s krajšim slemenom pravokotno na plastnice.
– kritina: v opečno rdeči ali temni barvi, dovoljena je uporaba tradicionalnih materialov (npr. slama).
Za adaptacije vinske kleti se upoštevajo merila in pogoji iz alineje: novogradnje. Za površine, ki so večje od 45 m2, je potrebno soglasje občinske službe, pristojne za področje kmetijstva.
 
3.6. OBJEKTI ZA SPRAVILO SADJA (HLADILNICE)
Izjemoma se dovoljuje gradnja objektov za spravilo sadja (hladilnic) na kmetijskih zemljiščih pod pogojem, da obstaja dokazilo iz registra sadovnjakov, ki ga vodi pristojni državni organ, iz katerega mora biti razvidno, da ima lastnik posajenih najmanj 1000 sadik sadnih vrst.
Objekti so namenjeni izključno za spravilo sadja (nestanovanjska kmetijska stavba) in hladilnice (industrijske stavbe in skladišča). Ni dopustna sprememba namembnosti v kakršnokoli drugo vrsto objekta.
Oblikovanje objekta:
– tloris: podolgovat, razlika med stranicama vsaj 3 m;
– višina: max. 10,50 m nad koto terena na najnižji koti terena;
– streha: simetrična dvokapnica naklona 30° do 40°;
– kritina: rdeče ali temne barve, lahko v večjih dimenzijah vendar drobne strukture, reflektirajoče kritine niso dovoljene, dovoljene pa so slamnate strehe na podeželju.«.
10. člen
V drugem stavku prvega odstavka 17. člena se za besedama »Površina dozidave« briše besedilo »prizidkov oziroma povečanj« in doda novo »stanovanjskih stavb in gospodarskih poslopij«. V drugem stavku se tudi zamenja število »30« s številom »40« ter beseda »oziroma« z besedo »ali«. Spremenjen stavek se na novo glasi »Površina dozidave stanovanjskih stavb in gospodarskih poslopij ne sme presegati 40% površine obstoječe stavbe ali se naj z dograditvijo dokaže, da bo obstoječa stavba z dozidavo v skladu s proporci 16. člena tega odloka.«.
11. člen
V prvem odstavku 19. člena se drugi stavek konča za besedo »izjemoma«, ostalo besedilo drugega stavka se briše.
12. člen
V 23. členu se na koncu prvega odstavka doda naslednji stavek: »Elektrifikacija se izvede v kabelski obliki, pod voznimi površinami se zgradi kabelska kanalizacija s pripadajočimi kabelskimi jaški.«.
13. člen
V 26. členu se briše prvi odstavek.
14. člen
V 28. členu se briše besedilo »in v skladu s smernicami«.
15. člen
V 29. členu se na koncu določb, ki se nanašajo na kulturno in zgodovinsko dediščino, doda: »Za vsa območja, ki imajo z ustreznim pravnim aktom določen status kulturnega spomenika ali dediščine in so vpisana v zbirni register dediščine, veljajo pogoji za gradnjo in oblikovanje objektov, ki jih poda pristojna služba varstva kulturne dediščine.«
16. člen
V drugem stavku 30. člena se besedilo »z zakonom o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti (Uradni list SRS, št. 44/82)« nadomesti z besedilom, ki se glasi: »z veljavnim področnim zakonom.«.
17. člen
Na koncu 34. člena odloka se doda nov odstavek:
»Spremembe in dopolnitve po odloku sprememb in dopolnitev PUP-a niso obvezujoče za investitorje, ki so začeli z izdelavo dokumentacije za pridobivanje gradbenega dovoljenja in podali vlogo za projektne pogoje v obdobju od 1. 1. 2006 do objave tega odloka v Uradnem listu RS.«
18. člen
V skladu z veljavno zakonodajo se v celotnem odloku uskladi terminologija in popravi navedba zakonodaje:
1. »objekti in naprave« se smiselno nadomesti z veljavnim terminom »objekti«:
– v drugem stavku 8. člena,
– v naslovu pod št. V. (za 13. členom) in
– v prvem stavku 14. člena;
2. »stavbe in naprave« se smiselno nadomesti z veljavnim terminom »objekti«:
– v celotnem besedilu 18. člena,
– v tretjem odstavku 19. člena in
– v prvem odstavku 20. člena;
3. beseda »stavb« smiselno nadomesti z besedo »objektov«:
– v prvem stavku 18. člena se in
– v zadnjem odstavku pod 5. točko 32. člena;
4. besedilo 2. in 3. točke 32. člena se spremeni v skladu z novo področno zakonodajo:
– v 2. točki se besedilo za vejico črta in se na novo glasi »kot to predpisuje veljavni področni zakon«,
– v 3. točki se vejica ter besedilo za vejico črta in se na novo glasi »veljavnega področnega zakona«,
– v 5. točki se črta tretji odstavek;
5. besedilo 35. člena se smiselno popravi in se glasi »Prostorsko ureditveni pogoji so na vpogled na Občini Brežice.«
19. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-02-81/05
Brežice, dne 26. septembra 2006
Župan
Občine Brežice
Ivan Molan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti