Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004, Kazalo


MINISTRSTVA

6151. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
6152. Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
6153. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

OBČINE

Črnomelj

6154. Sklep o uskladitvi cen ravnanja z odpadki v občini Črnomelj in Semič

Divača

6155. Odlok o rebalansu proračunu Občine Divača za leto 2004

Dolenjske Toplice

6156. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dolenjske Toplice za leto 2005

Hrpelje-Kozina

6157. Odlok o proračunu Občine Hrpelje-Kozina za leto 2005
6158. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča za leto 2005
6159. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun storitev obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstanjevanja komunalnih odpadkov

Ivančna Gorica

6160. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica za leto 2005
6161. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroška za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Ivančna Gorica za leto 2005
6162. Sklep o merilih za dodelitev sredstev za zimsko vzdrževanje pločnikov krajevnim skupnostim v Občini Ivančna Gorica za zimo 2004-2005
6163. Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov/projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ivančna Gorica

Komen

6164. Sklep o začasnem financiranju

Koper

6165. Sklepa o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
6166. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta "Nad Šmarsko cesto"

Kozje

6167. Sklep o določitvi nižje skupne stopnje elementov najemnine za izračun neprofitnih najemnin
6168. Sklep o vrednosti točke, s katero se določi komunalna taksa za posamezne predmete in storitve za leto 2005
6169. Pravilnik o spremembah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Kranj

6170. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj
6171. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Osrednja knjižnica Kranj
6172. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej
6173. Pravilnik o uporabi javnih športnih objektov in površin v mestni Občini Kranj

Križevci

6174. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Križevci za leto 2005
6175. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Križevci za leto 2005

Krško

6176. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Dorc - Brestanica
6177. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja v letu 2004
6178. Odlok o merilih za določanje plač direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Krško
6179. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1205/66, k.o. Leskovec in o prodaji predmetne nepremičnine

Kuzma

6180. Sklep o določitvi ekonomske cene vzgojno varstvenega programa v vrtcu pri Osnovni šola Kuzma v Občini Kuzma
6181. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Kuzma za leto 2005
6182. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in uporabi mrliške vežice za leto 2005

Laško

6183. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2005

Lenart

6184. Sprememba statuta Občine Lenart
6185. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lenart za leto 2005

Lendava

6186. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2005
6187. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave "Medobčinski inšpektorat"
6188. Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Lendava
6189. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Lendava
6190. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Lendava

Majšperk

6191. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2005
6192. Ugotovitveni sklep

Moravske Toplice

6193. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2005
6194. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice
6195. Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti

Mozirje

6196. Mozirje o proračunu Občine Mozirje za leto 2005

Novo mesto

6197. Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2005
6198. Odlok o dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Agencije za šport Novo mesto
6199. Sklep o uskladitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih v Mestni občini Novo mesto
6200. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Postojna

6201. Odlok o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Občine Postojna
6202. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna
6203. Odlok o spremembi odloka o podelitvi koncesije za izvajanje določenih gospodarskih javnih služb v Občini Postojna
6204. Sklep o določitvi vrednosti stroškov komunalne opremljenosti za leto 2005
6205. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za stavbno zemljišče

Rogatec

6206. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Rogatec za leto 2005
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti