Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6163. Pravilnik o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov/projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ivančna Gorica, stran 16784.

Na podlagi 2., 4., 8., 9., 57., 58., 66. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 9. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 odl. US RS, 70/00 in 51/02), 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02) in 7. ter 16. člena Statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 89/04) je Občinski svet občine Ivančna Gorica na seji dne 22. 12. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov/projektov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Ivančna Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet Občine Ivančna Gorica (v nadaljevanju: Občinski svet) določa postopek in merila za sofinanciranje kulturnih programov (v nadaljevanju: program) in javnih kulturnih projektov (v nadaljevanju: projekt) v Občini Ivančna Gorica.
2. člen
Kulturni program je kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso javni zavodi, pa jo država oziroma lokalna skupnost zagotavlja/financira na primerljiv način kot zavode.
Za kulturne programe se štejejo vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih vrednot na področju knjižne, knjižničarske, glasbene, plesne, gledališke in lutkovne, literarne, likovne in fotografske, filmske in video dejavnosti ter varstva kulturne dediščine in upravljanja z objekti, ki služijo izvajanju kulturnih programov.
Kulturni projekt je posamična aktivnost kulturnih izvajalcev (izdaja knjige, obnova kulturnega spomenika, gledališka predstava, koncert, itd.), ki jo financira država oziroma lokalna skupnost za podporo kulturnim projektom lahko konkurirajo pravne osebe, ki niso javni zavodi, oziroma se njihovi kulturni programi ne financirajo kot javni kulturni programi in posamezniki.
3. člen
Ta pravilnik ureja:
– postopek dodeljevanja finančnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov in projektov s področja kulture;
– pogoje za sodelovanje v postopku (javni razpis);
– določa dokumentacijo, ki se uporablja v postopku, ki ga ureja ta pravilnik;
– postopek vrednotenja programov in projektov s področja kulture na podlagi meril.
II. POSTOPEK
4. člen
Pravico do (so)financiranja kulturnih programov po tem pravilniku imajo:
1. fizične in pravne osebe, ki opravljajo kulturno umetniške dejavnosti in imajo prebivališče oziroma sedež v Občini Ivančna Gorica (kulturna društva in njihove zveze; samostojni ustvarjalci na področju kulture; Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Ivančna Gorica; v primeru avtorskih programov pa njihovi avtorji),
2. mladi umetniki, ki imajo stalno bivališče v Občini Ivančna Gorica, ki niso starejši od 30 let, njihovo dosedanje delo in javno priznani uspehi pa potrjujejo njihovo izjemno nadarjenost, za izvedbo posameznih programov ali študijsko izpolnjevanje doma in v tujini,
3. organizatorji kulturnih prireditev za gledališka in glasbena gostovanja, razstave, abonmaje, pregledna srečanja, tekmovanja, festivale, multimedijske in druge prireditve, če imajo za izvedbo zagotovljene kadrovske, finančne in prostorske možnosti,
4. javni zavodi na področju kulture, katerih (so)ustanovitelj je Občina Ivančna Gorica, za program, ki ne sodi v osnovno dejavnost iz ustanoviteljskega akta javnega zavoda,
5. drugi zavodi, ki delujejo na področju kulture v občini, in imajo reference za kakovostno izvedbo programa,
6. lastniki premične ali nepremične kulturne dediščine, ki ima status spomenika ali pa je vpisana v zbirni register dediščine, za redno vzdrževanje oziroma sanacijo spomenika, pod pogoji, kot jih določa zakon,
7. lastniki in upravljalci objektov, ki služijo izvajanju kulturnih programov in so bili s Sklepom o določitvi nepremičnin in opreme, ki sestavlja javno infrastrukturo na področju kulture (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 7/96 in 9/96) določeni za javno infrastrukturo na področju kulture, za redno vzdrževanje objektov,
8. delujejo na področju kulture najmanj eno leto.
Izvajalci programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti ter ostalih kulturnih projektov v občini morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo prebivališče oziroma sedež v Občini Ivančna Gorica,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo kot to določa zakon o društvih,
– vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih,
– da vsaj 1x letno svoje delo predstavijo javnosti,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje kulturnih aktivnosti,
– da vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov/projektov za preteklo leto.
5. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem programov/projektov s področja kulture poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in objava javnega razpisa za izvajanje programov/projektov s področja kulture na območju občine (v nadaljevanju: javni razpis);
– zbiranje vlog vlagateljev programov/projektov s področja kulture;
– strokovno ocenjevanje prispelih vlog na komisiji za izbor izvajalcev programov/ projektov s področja kulture glede na postavljena merila iz tega pravilnika;
– obveščanje vlagateljev o odločitvi;
– obravnavanje pritožb vlagateljev;
– sklepanje pogodb.
6. člen
Občina Ivančna Gorica vsako leto objavi razpis za zbiranje ponudb za izvajanje kulturnih programov, ki se bodo sofinancirali iz občinskega proračuna. Razpisni rok se časovno prilagaja postopku priprave in sprejemanja občinskega proračuna. Za pripravo in izvedbo postopka javnega razpisa in vrednotenja kulturnih programov/projektov v skladu s tem pravilnikom župan s sklepom imenuje strokovno komisijo, v kateri so poleg strokovnih delavcev občinske uprave obvezno zastopani tudi predstavniki ZKD Ivančna Gorica.
Komisija za vrednotenje kulturnih programov določi vsebino in postopek javnega razpisa v skladu z določbami tega pravilnika in veljavnimi predpisi o izvrševanju proračuna.
7. člen
Občina Ivančna Gorica z izbranimi izvajalci kulturnih programov/projektov sklene pogodbo. Pogodba o sofinanciranju se sklene na podlagi veljavnega proračuna.
8. člen
Občinska uprava vodi evidence o izvajanih kulturnih programih, opravlja nadzor nad izvajanjem programov/projektov po sklenjenih pogodbah ter enkrat letno poroča občinskemu svetu o realizaciji programov.
9. člen
Predmet tega pravilnika niso sredstva za vzdrževanje ter investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in spomeniško varstvene akcije. Sredstva za te namene se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu občine na posebnih proračunskih postavkah.
III. JAVNI RAZPIS
10. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika (naziv, sedež);
– predmet javnega razpisa;
– subjekte, ki se lahko prijavijo na javni razpis;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji programov/projektov;
– okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa;
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva;
– kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo razpisno dokumentacijo ter se na njihovo željo seznanijo s pravilnikom;
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge;
– način dostave vlog;
– datum odpiranja vlog;
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
11. člen
Javni razpis se objavi v časopisu Klasje ali v njegovih prilogah. Občinska uprava pripravi razpisno dokumentacijo z vsemi podatki, ki omogočajo vlagateljem izdelati popolno vlogo.
12. člen
Vsaka vloga, ki prispe na javni razpis, mora vsebovati:
– podatke o vlagatelju (naziv, sedež …);
– navedbo programov/projektov s področja kulture, za katere vlagatelj kandidira;
– opis načrtovanih programov/projektov;
– druge zahtevane podatke iz razpisne dokumentacije.
13. člen
Vlagatelj, ki v predpisanem roku odda nepopolno vlogo, lahko le-to dopolni v roku 8 dni od prejema pisnega obvestila. Nepopolnih vlog komisija po tem roku ne obravnava in jih s sklepom zavrže.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v roku 15 dni možna pritožba na župana Občine Ivančna Gorica. Zoper županovo odločbo ni pritožbe. Zoper odločbo župana je možno sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
IV. VREDNOTENJE PROGRAMOV/PROJEKTOV
14. člen
Programi /projekti se vrednotijo na podlagi meril iz tega pravilnika.
15. člen
Izbrane izvajalce o višini in namenu odobrenih finančnih sredstev obvesti direktor občinske uprave s sklepom.
Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je v roku 15 dni po prejemu možno pri županu Občine Ivančna Gorica vložiti pritožbo. Zoper županovo odločbo ni pritožbe. Zoper odločbo župana je možno sprožiti upravni spor pred pristojnim sodiščem.
V. POGODBE
16. člen
Po preteku roka za pritožbe župan z izvajalci programov/projektov s področja kulture sklene pogodbe o sofinanciranju programov/projektov.
Obvezne sestavine pogodbe so:
– naziv, naslov, davčna številka in številka računa izvajalca;
– vsebina in obseg programa/projekta;
– čas realizacije programa/projekta;
– pričakovani dosežki;
– višina dodeljenih sredstev;
– terminski plan porabe sredstev;
– način nadzora nad namensko porabo sredstev;
– določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v proračun skupaj z zakonitimi obrestmi;
– določilo, da mora izvajalec obrazložiti in utemeljiti podaljšanje roka porabe sredstev glede na predvideni terminski plan, ker v nasprotnem primeru izgubi pravico do nadaljnje porabe sredstev ter
– druge medsebojne pravice in obveznosti.
Bistvene sestavine pogodbe so sestavni del javnega razpisa.
17. člen
Če vlagatelj pogodbe ne podpiše in je ne vrne občinski upravi v roku 15 dni od izdaje pisnega poziva za podpis, se šteje, da je vlagatelj odstopil od zahteve po sofinanciranju programa/projekta s področja kulture.
18. člen
O izvedbi sofinanciranih programov/projektov morajo izvajalci v pogodbenem roku občinski upravi predložiti:
– poročilo o izvedbi programov/projektov;
– dokazila o namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa;
– zaključno finančno in vsebinsko poročilo.
Občinska uprava ali po njej pooblaščeni organ lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev.
19. člen
Izvajalci programov/projektov s področja kulture so dolžni izvajati dogovorjene programe/projekte in naloge v skladu s tem pravilnikom in le za namene, opredeljene v pogodbi.
V kolikor se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalcev programov/projektov s področja kulture, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejeta sredstva pa mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Če prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, se izvede postopek izterjave.
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine.
VI. VIŠINA SREDSTEV
20. člen
Obseg financiranja programov in obseg sofinanciranja projektov na področju kulture določi Občinski svet Občine Ivančna Gorica z vsakoletnim proračunom.
Programi in projekti na področju kulture se sofinancirajo le do višine razpoložljivih sredstev v proračunu Občine Ivančna Gorica.
VII. MERILA
21. člen
Od dneva objave razpisa do določitve sofinanciranja programov/projektov s področja kulture se merila ne smejo spreminjati.
22. člen
Komisija za vrednotenje kulturnih programov ovrednoti ponudbe programov, prispelih na javni razpis, v nominalnih zneskih. Osnova za presojo so podatki o vsebinski in finančni realizaciji v preteklem letu, programski načrt za tekoče leto, ter standardi in normativi, ki v Republiki Sloveniji veljajo za posamezne kulturne dejavnosti. Osnovna merila za vrednotenje programov so:
– kakovost predlaganega programa,
– realna možnost izvedbe programa,
– neprofitnost programa,
– delež lastnih prihodkov,
– delež sofinancerjev,
– odmevnost programov, izvedenih v preteklem letu (število obiskovalcev, strokovne kritike).
Za sofinanciranje osnovne dejavnosti kulturnih društev komisija določi skupni nominalni znesek za tekoče leto na podlagi realizacije v preteklem letu, za vrednotenje osnovne dejavnosti posameznih društev oziroma sekcij znotraj ljubiteljske dejavnosti pa se ravna po točkovnem sistemu, ki je določen v 23. členu tega pravilnika. Vrednost točke se določi glede na znesek, določen za ljubiteljske dejavnosti ter število točk.
23. člen
Osnovna dejavnost ljubiteljskih kulturnih skupin se sofinancira le pod pogojem, da rezultate svojega dela predstavijo publiki vsaj enkrat letno. Vrednotenje se opravi tako, da se točkuje naslednje elemente:
1. organizacija kulturnih prireditev,
2. študij oziroma priprava programa,
3. izvedba programa,
4. dodatki za opremo, številčnost, kakovost in visoko obletnico delovanja,
 
Ad 1. Organizacija kulturnih prireditev
Komisija bo izbrala in točkovala kulturne prireditve v širšem javnem interesu, ki se bodo sofinancirale na podlagi naslednjih kriterijev oziroma meril:
Do sredstev je upravičen organizator prireditve v občini.
Do konca februarja je potrebno predložiti poročilo ter potrebne priloge o prireditvah v preteklem letu, ki so bile sofinancirane iz občinskega proračuna.
 
Ad2. Študij oziroma priprava programa
Pri študiju programa se glede na zahtevnost programa prizna različno število vaj oziroma delovnih srečanj, ki se jih pomnoži s številom točk, priznanih za dejansko izobrazbo, ki jo ima umetniški vodja na ustreznem področju, in sicer: za visoko izobrazbo 6 točk, za višjo 5 točk, za srednjo 4 točke in za nižjo izobrazbo in z izkušnjami 3 točke. Pri dejavnostih, kjer ne obstajajo možnosti pridobivanja redne izobrazbe na ustreznih šolah, se zahtevajo za umetniškega vodjo opravljeni tečaji ZKOS oziroma JSKD ter 6 do 10 let delovnih izkušenj in se prizna 3 točke. Točkuje se le priprava na enega izmed treh oziroma štirih možnih projektov.
Število priznanih vaj je naslednje:
a) pihalni in simfonični orkestri – od 30 do 75 instrumentalistov:
(1 vaja = 2 šolski uri)
– samostojni premierni letni koncert               100 vaj
– samostojni celovečerni letni koncert               90 vaj
– polovični letni koncert                     60 vaj
– nastop na prireditvi, predstavitvi, proslavi           30 vaj
b) instrumentalne skupine pod 16 instrumentalistov:
(1 vaja = 2 šolski uri)
– samostojni premierni letni koncert                80 vaj
– samostojni celovečerni letni koncert               60 vaj
– polovični letni koncert                     30 vaj
– nastop na prireditvi, predstavitvi, proslavi           15 vaj
c) pevski zbori od 16 do 30 pevcev:
(1 vaja = 2 šolski uri)
– samostojni premierni letni koncert                90 vaj
– samostojni celovečerni letni koncert               60 vaj
– polovični letni koncert                     30 vaj
– nastop na prireditvi, predstavitvi, proslavi           15 vaj
d) okteti in pevski sestavi do 16 pevcev:
(1 vaja = 2 šolski uri)
– samostojni premierni letni koncert                90 vaj
– samostojni celovečerni letni koncert               60 vaj
– polovični letni koncert                     30 vaj
– nastop na prireditvi, predstavitvi, proslavi           15 vaj
e) otroški in mladinski zbori:
(1 vaja = 2 šolski uri)
– samostojni premierni letni nastop                50 vaj
– samostojni celovečerni letni nastop               30 vaj
– polovični letni koncert                     20 vaj
– nastop na prireditvi, predstavitvi, proslavi           10 vaj
f) folklorne skupine:
(1 vaja = 2 šolski uri)
– samostojni premierni letni nastop                90 vaj
– samostojni celovečerni letni nastop               70 vaj
– polovični letni koncert                     30 vaj
– nastop na prireditvi, predstavitvi, proslavi           15 vaj
g) plesne skupine do 20 članov:
(1 vaja = 2 šolski uri)
– samostojni premierni letni nastop                70 vaj
– samostojni celovečerni letni nastop               50 vaj
– polovični letni koncert                     30 vaj
– nastop na prireditvi, predstavitvi, proslavi           15 vaj
h) gledališke in lutkovne skupine do 10 članov:
(1 vaja = 3 šolske ure)
– za predstavo na prostem                     100 vaj
– za delo s tremi ali več dejanji                 70 vaj
– za delo z dvema dejanjema                    50 vaj
– za enodejanko                          30 vaj
Za priredbo scenarija se prizna še 40 točk, za avtorsko delo pa 60 točk.
i) literarna in novinarska dejavnost (mladi in seniorji) do 10 avtorjev:
(delovno srečanje = 2 šolski uri)           90 delovnih srečanj
j) likovne in fotografske skupine – do 10 avtorjev:
(delovno srečanje = 3 šolske ure)
– organizacija ex tempora ali kolonije        50 delovnih srečanj
– priprava skupinske razstave,
redno delovanje                    40 delovnih srečanj
k) video in filmska dejavnost
(delovno srečanje = 3 šolske ure)
– priprava lastne celovečerne video
oziroma filmske produkcije              100 delovnih srečanj
– priprava dokumentarne kratkometražne
video produkcije (do 20 min)             40 delovnih srečanj
– organizacija video in filmskih delavnic       30 delovnih srečanj
Ad 3. Izvedba programa
Za samostojni premierni koncert oziroma predstavo se šteje samo izvedba novih del, ki jih izvajalec še ni izvajal; za samostojni celovečerni koncert oziroma prireditev je treba izvesti vsaj eno tretjino novih del in dve tretjini starih del iz minulih let; za polovičen letni koncert oziroma prireditev mora izvajalec izvesti 15-20 minutni nov program in nekaj del iz minulih let (sem ne sodi sodelovanje na revijah in tekmovanjih na občinski, območni, regijski in državni ravni). Občini Ivančna Gorica je treba poslati ustrezna dokazila o izvedenem programu. Pri posameznem izvajalcu se točkuje le eden izmed dveh, treh oziroma štirih možnih projektov.
a) pihalni in simfonični orkestri nad 30 inštrumentalistov:
– samostojni premierni letni koncert              300 točk
– samostojni celovečerni letni koncert             100 točk
– polovični letni koncert                    50 točk
– nastop na prireditvi, predstavitvi ali proslavi        10 točk
b) inštrumentalne skupine pod 16 instrumentalistov:
– samostojni premierni letni koncert              180 točk
– samostojni celovečerni letni koncert             60 točk
– polovični letni koncert                    30 točk
– nastop na prireditvi, predstavitvi ali proslavi        10 točk
c) pevski zbori nad 16 pevcev
– samostojni premierni letni koncert              300 točk
– samostojni celovečerni letni koncert             100 točk
– polovični letni koncert                    50 točk
– nastop na prireditvi, predstavitvi ali proslavi        10 točk
d) okteti in pevski sestavi do 16 pevcev
– samostojni premierni letni koncert              180 točk
– samostojni celovečerni letni koncert             60 točk
– polovični letni koncert                    30 točk
– nastop na prireditvi, predstavitvi ali proslavi        10 točk
e) otroški in mladinski zbori:
– samostojni premierni letni nastop               90 točk
– samostojni celovečerni letni nastop              30 točk
– polovični letni koncert                    15 točk
– nastop na prireditvi, predstavitvi ali proslavi        5 točk
f) folklorne skupine:
– samostojni premierni letni nastop              300 točk
– samostojni celovečerni letni nastop             100 točk
– polovični letni nastop                    50 točk
– nastop na prireditvi, predstavitvi ali proslavi        10 točk
g) plesne skupine
– samostojni premierni letni nastop              300 točk
– samostojni celovečerni letni nastop             100 točk
– polovični letni nastop                    50 točk
– nastop na prireditvi, predstavitvi ali proslavi        10 točk
h) gledališke in lutkovne skupine
– za premiero na prostem                    500 točk
– za premiero z dvema ali več dejanji             300 točk
– za premiero enodejanke                    150 točk
– za delni nastop                        50 točk
i) literarna in novinarska dejavnost (mladi in seniorji)
– do 10 avtorjev
– celovečerna prireditev                    150 točk
– organizacija delavnic                    150 točk
j) likovne in fotografske skupine – do 10 avtorjev
– organizacija ex tempore, kolonije, natečaji         300 točk
– priprava skupinske razstave z lastnimi novimi deli      300 točk
– organizacija likovnih oziroma fotografskih delavnic     150 točk
k) video in filmska dejavnost – projekti posameznih
ali več avtorjev
– lastna celovečerna video oziroma
filmska produkcija                       300 točk
– dokumentarna kratkometražna video
produkcija (do 20 min)                     150 točk
– organizacija video in filmskih delavnic            50 točk
Ad 4. Dodatki za opremo, številčnost, kakovost in visoko obletnico delovanja
1. Za vzdrževanje inštrumentov in nakup potrošnega materiala se letno prizna orkestru po 40 točk na dejavnega instrumentalista. Folklornim skupinam pripada letno po 40 točk na plesalca in godbenika za vzdrževanje noš in inštrumentov, ter še po 40 točk za nakup novih noš. Plesnim skupinam pripada po 30 točk na plesalca za nakup kostumov, gledališkim in lutkovnim skupinam pa glede na zahtevnost od 5 do 40 točk na kostum.
2. Za številčnost se skupini, ki presega število članov, določenem po osnovnem vrednotenju, prizna dodatne točke, in sicer: za več kot 100% preseganje 90%, za več kot 50% preseganja 40% in za več kot 25% preseganje 20% vseh točk, zbranih za izvedbo programa v preteklem letu.
3. Za kakovostni nivo, ki ga doseže izvajalec, mu pripada dodatno število točk, in sicer: izvajalcu, ki uspešno nastopa na mednarodnih tekmovanjih 50%, izvajalcu, ki je v najvišjem državnem rangu 30%, in izvajalcu, ki doseže najvišjo uvrstitev na regionalnem nivoju, 20% vseh točk, ki jih zbere v preteklem letu za izvedbo programa.
4. V letu, ko praznuje izvajalec visoko obletnico delovanja, mu pripada dodatno število točk, in sicer: za 10. obletnico 20%, za 25. obletnico 40% in za 50. obletnico 70% vseh točk, ki jih je v preteklem letu zbral za vaje in izvedbo programa, vendar pod pogojem, da za to priložnost pripravi in izvede zahtevnejši jubilejni program.
24. člen
Rekreativni orkestri in zbori
V to skupino sodijo orkestri in zbori, ki zaradi višje starosti članov, psihosocialnih in drugih razlogov, ne čutijo potrebe, ali pa ne zmorejo pripraviti samostojnega javnega koncerta, se pa dejavno vključujejo v svoje bivalno okolje. Tem pripada:
1. za vaje enkrat letno 100 točk,
2. za vsak javni nastop po 10 točk, vendar se prizna največ 5 nastopov letno.
25. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne za sofinanciranje kulturnih programov v letu 2005.
Št. 41404-0027/2004
Ivančna Gorica, dne 22. decembra 2004.
Župan
Občine Ivančna Gorica
Jernej Lampret, prof. l. r.

AAA Zlata odličnost