Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6183. Odlok o proračunu Občine Laško za leto 2005, stran 16808.

Na podlagi 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 21. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00 in 88/02) je Občinski svet občine Laško na 15. seji dne 22. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Laško za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se za proračun občine Laško za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna in obseg zadolževanja občine Laško v letu 2005.
2. člen
Proračun Občine Laško za leto 2005 je določen v naslednjem obsegu:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            v tisoč SIT
---------------------------------------------------------------------
Skupina / Podskupina kontov            Proračun leta 2005
---------------------------------------------------------------------
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             2.048.214
70  DAVČNI PRIHODKI                    1.134.827
   700 Davki na dohodek in dobiček             781.720
   703 Davki na premoženje                 139.760
   704 Domači davki na blago in storitve          207.927
   706 Drugi davki                      5.420
71  NEDAVČNI PRIHODKI                    221.907
   710 Udeležba na dobičku in prihodki
     od premoženja                    35.322
   711 Takse in pristojbine                 6.456
   712 Denarne kazni                     2.399
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        89.230
   714 Drugi nedavčni prihodki               88.500
72  KAPITALSKI PRIHODKI                   12.500
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč             12.500
73  PREJETE DONACIJE                     88.240
   730 Prejete donacije iz domačih virov          88.240
   731 Prejete donacije iz tujine                –
74  TRANSFERNI PRIHODKI                   590.740
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih
     institucij                     590.740
 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41++42+43)              2.088.816
40  TEKOČI ODHODKI                     383.533
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenih          143.559
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      24.130
   402 Izdatki za blago in storitve            195.344
   403 Plačila domačih obresti               10.000
   409 Rezerve                       10.500
41  TEKOČI TRANSFERI                    899.613
   410 Subvencije                        –
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom      431.486
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                     53.743
   413 Drugi domači transferi               414.384
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                  729.104
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         729.104
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                 75.566
   430 Investicijski transferi proračunskim
     uporabnikom                     67.901
   431 Investicijski transferi drugim            8.665
 
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.)            –40.602
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
---------------------------------------------------------------------
Skupina / Podskupina kontov            Proračun leta 2005
---------------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA
   KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)               4.000
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAP.D.                     4.000
   750 Prejeta vračila danih posojil             4.000
   751 Prodaja kapitalskih deležev                –
 
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV 4400+441)                 –
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                            –
   440 Dana posojila                       –
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb          –
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN              4.000
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V)
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
---------------------------------------------------------------------
Skupina / Podskupina kontov            Proračun leta 2005
---------------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                    70.000
50  ZADOLŽEVANJE                       70.000
   500 Domače zadolževanje                 30.000
 
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                  33.398
55  ODPLAČILA DOLGA                     33.398
   550 Odplačila domačega dolga               33.398
 
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU              –
   (I. + IV. + VII. -II. – V – VIII.)
 
X.  NETO ZADOLŽEVANJE                    36.602
   (VII. -VIII.)
 
XI.  NETO FINANCIRANJE                    40.602
   (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)
 
X.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.             –
   PRETEKLEGA LETA
---------------------------------------------------------------------
Pregled odhodkov proračuna sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije z obrazložitvami je priloga k temu odloku.
3. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabiti le za namene, ki so določeni v proračunu in če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji.
Uporabniki sredstev proračuna morajo izvrševati naloge v mejah postavk proračuna. Nabava opreme, investicijska in vzdrževalna dela morajo biti oddana s pogodbo, izvajalci pa izbrani na podlagi javnega razpisa ali po postopku oddaje naročil male vrednosti.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije za gradbena dela in za naročila blaga in storitev, katerih vrednost presega z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije določen znesek.
4. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan Občine Laško. Župan najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna.
Odredbodajalec proračuna je župan, ki lahko pismeno pooblasti tudi druge osebe.
5. člen
Župan lahko prerazporedi sredstva proračuna med postavkami in področji proračuna oziroma pri neposrednem uporabniku:
1. če nastanejo za to utemeljeni razlogi;
2. če se na določenih postavkah izkažejo prihranki, na drugih pa nastane potreba po dodatnih sredstvih.
3. če to narekuje dinamika izvajanja investicij in realizacija.
O prerazporeditvah župan poroča občinskemu svetu.
6. člen
Namensko pridobljena sredstva se lahko porabijo za namen za katerega so pridobljena.
Kot namensko pridobljena sredstva po tem členu se štejejo sredstva za sofinanciranje investicij ali drugih točno določenih nalog, sredstva pridobljena na podlagi javnih razpisov za sofinanciranje točno določenih nalog in sredstva za odpravo posledic po elementarnih nesrečah.
O pridobitvi teh sredstev in o njihovi porabi župan obvesti občinski svet.
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 100.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
8. člen
Tekoča proračunska rezerva je namenjena za financiranje namenov, ki jih ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo sredstev. O porabi tekoče proračunske rezerve odloča župan.
9. člen
Občina oblikuje proračunsko rezervo v višini do 1,5% skupno doseženih prihodkov.
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih ali drugih nesreč, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve do višine 2.000.000 SIT v posameznem primeru odloča župan in o uporabi sredstev obvešča občinski svet s pisnimi poročili. O porabi sredstev nad 2,000.000 SIT odloča občinski svet s posebnim odlokom.
10. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna lahko župan za največ 45 dni zadrži izvajanje posameznih izdatkov tako, da:
1. ustavi prevzemanje obveznosti,
2. predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil,
3. ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti.
O odločitvi iz prvega odstavka tega člena župan obvesti občinski svet takoj po njenem sprejetju.
11. člen
Ta občina se lahko med letom likvidnostno zadolži do zakonsko dovoljene višine. Sklep o likvidnostni zadolžitvi sprejme župan.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 1. 2005 dalje.
Št. 40301-2/04
Laško, dne 22. decembra 2004.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost