Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6170. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj, stran 16791.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96 in 36/00), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00, 85/02) je Svet Mestne občine Kranj na 20. seji dne 22. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Kranj ureja status javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj (v nadaljnjem besedilu: zavod), razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
Ustanovitelj zavoda je Mestna občina Kranj. Ustanoviteljske pravice in obveznosti Mestne občine Kranj izvaja Svet Mestne občine Kranj.
2. člen
Zavod je pravni naslednik družbenega podjetja Prešernovo gledališče Kranj, p.o., ki je vpisano v sodni register pri Okrožnem sodišču v Kranju, na registrskem vložku številka 1/179/00.
Prešernovo gledališče Kranj je nastalo iz amaterskega gledališkega izročila, ki sega v leto 1863. Leta 1945 so se tri dramske družine združile v Mestno gledališče Kranj, ki se je leto kasneje preimenovalo v Prešernovo gledališče. Status poklicnega gledališča je dobilo leta 1950 in ga obdržalo sedem let, ko je z odlokom Občinskega odbora Kranj prenehalo obstajati in se je preoblikovalo v gledališki center za spodbujanje in usmerjanje ljubiteljske gledališke kulture. Javni zavod Prešernovo gledališče Kranj je bil ustanovljen z odločbo ObLo Kranj, št. 02/1-321/1-58 z dne 30. 1. 1958 in z dodatno odločbo SO Kranj, št. 023/05/62-6 z dne 28. 6. 1963. Leta 1958 je bil pod imenom Prešernovo gledališče ustanovljen zavod, ki naj bi pomagal gledališkim amaterjem in organiziral gostovanja poklicnih gledališč, vzporedno pa se je gledališka dejavnost spreminjala v polpoklicno. Gledališče je spet postalo profesionalno leta 1989.
3. člen
Zavod skrbi za trajno in nemoteno izvajanje programov in projektov ter posredovanje na področju uprizoritvenih umetnosti v lokalnem, regionalnem in mednarodnem prostoru.
Zavod omogoča profesionalno kakovostno umetniško produkcijo, ki je v največji meri dostopna občinstvu. Deluje kot središčni center uprizarjanja dramskega gledališča v regiji in vključuje v letni program uprizarjanje sodobnih, klasičnih in eksperimentalnih odrskih del. Zavod načrtno spodbuja pisanje in predstavljanje novih slovenskih dramskih tekstov in jih uvršča v letni program uprizoritev.
Zavod je organizator vsakoletnega festivala slovenske drame (v nadaljevanju: festival). Festival je vsakoletna gledališka manifestacija nacionalnega značaja in se neprekinjeno prireja vsako leto. Festival naj s svojim delovanjem bistveno vpliva na nastajanje in uprizarjanje kakovostne slovenske dramatike. Celotna organizacija festivala je stalna delovna naloga zavoda. Gledališče se s svojim programom aktivno vključuje v revitalizacijo mestnega jedra Kranja.
4. člen
Ime zavoda: Prešernovo gledališče Kranj
Skrajšano ime: PG Kranj
Sedež javnega zavoda: Glavni trg 6, 4000 Kranj
Zavod je pravna oseba.
Zavod je vpisan v sodni register: pri Okrožnem sodišču v Kranju pod registrsko številko 1-179-00.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA
5. člen
Glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen, kot javno službo opravlja naslednje naloge v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo standardne klasifikacije dejavnosti:
– sam ali v sodelovanju z drugimi organizacijami ustvarja nova odrska dela,
– sam ali v sodelovanju z drugimi organizacijami izvaja gledališke predstave,
– predstavlja lastno umetniško produkcijo na gostovanjih po Sloveniji,
– predstavlja svojo umetniško produkcijo na gostovanjih v tujini,
– skrbi za predstavitev kvalitetne umetniške produkcije z organizacijo gostovanj domačih in tujih gledališč ter ustvarjalcev s področja uprizoritvenih dejavnosti,
– vzpodbuja in aktivno sodeluje pri prevajanju in razpošiljanju ter javni predstavitvi slovenske dramatike v tujini,
– organizira festival slovenske drame,
– v sklopu festivala skrbi za nastajanje, uprizarjanje, prevajanje in posredovanje slovenske dramatike in nagrajuje najboljša dramska besedila, največje dosežke v dramaturgiji in najboljše uprizoritve slovenskih dramskih besedil in na ta način načrtno spodbuja pisanje in predstavljanje novih slovenskih del,
– v sklopu festivala organizira strokovne razprave in izobraževanje mladih slovenskih dramatikov, ter druge prireditve, ki spodbujajo pisanje in predstavljanje novih slovenskih dramskih del,
– s festivalom slovenske drame, rednim uvrščanjem slovenskih dramskih novitet v letni program uprizoritev in naročanjem novih del načrtno spodbuja pisanje in predstavljanje novih slovenskih del,
– sodeluje s sorodnimi festivali in ustanovami doma in v tujini,
– programsko in poslovno sodeluje s slovenskimi gledališči, Slovenskim stalnim gledališčem v Trstu, Cankarjevim domom in Slovenskim gledališkim muzejem,
– sodeluje z Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo in umetniškim šolam omogoča predstavitve njihove umetniške produkcije,
– sodeluje s slovenskimi kulturnimi organizacijami v zamejstvu in tujini,
– sodeluje s kulturnimi institucijami v kulturnih središčih sosednjih regij,
– omogoča uporabo svojih prostorskih in tehničnih zmogljivosti za druge javne kulturne prireditve,
– nudi prostorske pogoje ter produkcijsko in tehnično pomoč drugim izvajalcem kulturnih programov,
– nudi prireditve mlajšemu občinstvu in težje prilagodljivim družbenim skupinam po dostopni ceni,
– omogoča dostopnost programa in podatkov telesno oviranim osebam,
– skrbi za gledališko vzgojo mladih in omogoča umetniški razvoj najbolj talentiranim mladim umetnikom,
– izobražuje zaposlene ter organizira in izvaja izobraževalne vsebine za zainteresirano javnost s področja uprizoritvenih umetnosti, vključno s podpornimi dejavnostmi,
– z načrtno mednarodno promocijo skrbi za redno prisotnost na pomembnih mednarodnih, gledaliških prireditvah in gostovanja v uglednih tujih gledaliških centrih,
– na podlagi poslovnega sodelovanja svojo produkcijo in prireditve predstavlja na RTV Slovenija,
– enkrat letno organizira dan odprtih vrat za zainteresirano javnost in brezplačno predstavi delo zavoda,
– redno posreduje informacije javnosti o poslovanju, razvojnih programskih ciljih in uresničevanju programa,
– redno obvešča javnost o prireditvah v sredstvih javnega obveščanja,
– izdaja gledališke liste in druge publikacije in neguje strokovno publicistično refleksijo,
– hrani, zbira in predstavlja gradiva s področja dela zavoda,
– skrbi za arhiviranje in dokumentiranje predstav,
– izvaja gostinske storitve za lastne potrebe izvajalcev in obiskovalcev.
III. ORGANI ZAVODA
6. člen
Organi zavoda so:
– direktor,
– svet,
– strokovni svet.
7. člen
Direktor, ki opravlja funkcijo poslovnega in programskega direktorja, zastopa, predstavlja in vodi poslovanje zavoda ter odgovarja za zakonitost, gospodarnost in strokovnost dela zavoda.
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika.
Direktorja imenuje ustanovitelj, na podlagi javnega razpisa ter po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta. Poleg javnega razpisa lahko Mestna občina Kranj povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
Mandat direktorja traja pet let, po izteku te dobe je lahko ponovno imenovan.
Na podlagi akta o imenovanju direktorja, podpiše z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
8. člen
Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področjih dejavnosti gledališkega oziroma umetniškega ustvarjanja,
– izkazuje znanje tujega jezika na višji ravni,
– ima vodstvene sposobnosti.
Ob prijavi na javni razpis je kandidat za direktorja dolžan priložiti program razvoja gledališča.
9. člen
Direktor je lahko odpoklican pred potekom mandata:
– če sam zahteva odpoklic,
– če nastopi kateri od razlogov, zaradi katerih mu delovno razmerje preneha po samem zakonu,
– v drugih primerih določenih z zakonom,
– če direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda, zlasti če krši zakon o javnih naročilih, ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov zavoda ali ravna v nasprotju z njimi,
– če direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda,
– zaradi bistveno spremenjene dejavnosti, zaradi katere je javni zavod ustanovljen,
– zaradi prenosa ustanoviteljstva,
– če pri ravnanju s sredstvi ali pri sklepanju poslov ne ravna gospodarno.
Direktorja odpokliče Svet mestne občine Kranj. Pred odpoklicem direktorja si mora Svet Mestne občine Kranj pridobiti mnenje sveta in strokovnega sveta zavoda. Svet zavoda in strokovni svet zavoda morata mnenje izdati v 30 dneh, sicer se šteje, da je mnenje za odpoklic pozitivno. Direktorja je treba seznaniti o razlogih za njegov odpoklic in mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi.
10. člen
Naloge direktorja:
– organizira delo javnega zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema letni izvedbeni načrt,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu,
– sprejema akt o sistematizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju, reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje javnega zavoda,
– pripravi letno poročilo o delu zavoda in finančno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– opravlja druge naloge.
K strateškemu načrtu, letnemu izvedbenemu načrtu, aktu o organizaciji dela, aktu o sistemizaciji delovnih mest, kadrovskem načrtu, načrtu nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja, letnem poročilu in zavodski kolektivni pogodbi daje soglasje svet javnega zavoda. K aktu o organizaciji dela, aktu o sistemizaciji delovnih mest in kadrovskemu načrtu daje soglasje tudi uprava Mestne občine Kranj.
Strateški načrt iz prvega odstavka tega člena je dokument srednjeročnega razvojnega načrtovanja, ki upošteva cilje in prioritete nacionalnega in lokalnega programa za kulturo, program dela pa je njegov letni izvedbeni načrt, katerega sestavni del je finančni načrt.
11. člen
V pravnem prometu zastopa in predstavlja direktor zavod neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb. V primeru, da pogodba ni v skladu z letnim izvedbenim načrtom, mora direktor za sklenitev pogodbe predhodno pridobiti soglasje sveta zavoda.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in tem aktom, prenese s posebnimi pooblastili opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizacijo delovnih mest.
12. člen
Zavod ima lahko pomočnika direktorja:
– za vodenje strokovnega dela ali
– za poslovanje zavoda.
Pomočnika imenuje direktor na podlagi neposrednega povabila (v primeru imenovanja delavca, ki je v delovnem razmerju) ali javnega razpisa po predhodnem soglasju sveta zavoda.
Mandat pomočnika direktorja je enak mandatu direktorja in je lahko ponovno imenovan. Delovno razmerje pomočnika direktorja se sklene za določen čas.
13. člen
Pomočnik direktorja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo,
– izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
– izkazuje znanje tujega jezika na višji ravni.
Pomočnik direktorja za poslovanje zavoda (za pravne, finančne, organizacijske zadeve, za stike z javnostmi) mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri,
– izkazuje sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,
– izkazuje znanje tujega jezika na višji ravni.
14. člen
Pomočnik direktorja je lahko odpoklican pred potekom mandata iz enakih razlogov kot direktor.
Pred sprejemom sklepa o odpoklicu, na podlagi razlogov iz prejšnjega odstavka, mora direktor seznaniti pomočnika direktorja o razlogih za odpoklic in mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi.
Svet zavoda
15. člen
Svet zavoda sestavlja 4 člani in predsednik, ki jih s področja dela javnega zavoda, financ in pravnih zadev imenuje ustanovitelj.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo namestnika predsednika.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja 90 dni pred potekom mandata članom sveta zavoda.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.
16. člen
Naloge sveta zavoda:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja javnega zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, letnemu izvedbenemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi, ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k letnemu poročilu o delu zavoda,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
– opravlja druge naloge.
Strokovni svet
17. člen
Strokovni svet sestavlja pet članov, in sicer:
– dva člana strokovnega sveta izvolijo zaposleni, pri čemer mora biti vsaj en član iz vrst umetniškega oddelka,
– vsak po enega člana, skupaj tri člane strokovnega sveta imenujejo: Kulturniška zbornica Slovenije, Klub Prešernovega gledališča Kranj in Društvo slovenskih pisateljev.
Volitve predstavnikov delavcev se uredijo v aktu, ki ga sprejme direktor v soglasju s svetom zavoda. Volitve se razpišejo največ 90 in najmanj 60 dni pred potekom mandata.
Direktor mora pozvati predlagatelje na dostavo predlogov najmanj 90 dni pred potekom mandata.
Na prvi konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika.
Mandat članom strokovnega sveta traja 4 leta. Po preteku mandata so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni.
Strokovni svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta.
Strokovni svet zavoda sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
Podrobnejše delovanje uredi strokovni svet zavoda s poslovnikom.
18. člen
Naloge strokovnega sveta:
– spremlja in ocenjuje delovanje javnega zavoda,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je javni zavod ustanovljen,
– obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– daje predhodno mnenje ustanovitelju k imenovanju in odpoklicu direktorja javnega zavoda,
– daje predhodno mnenje k zavodski kolektivni pogodbi,
– daje druge pobude in predloge v zvezi z delovanjem javnega zavoda,
– opravlja druge naloge.
Skupne določbe za svet zavoda in strokovni svet
19. člen
Prvo konstitutivno sejo sveta in strokovnega sveta skliče direktor v roku 30 dni po imenovanju oziroma po izvolitvi predstavnikov delavcev in prejemu predlogov.
Članom sveta in strokovnega sveta zavoda prične teči mandat z dnem imenovanja.
20. člen
Član sveta zavoda ali strokovnega sveta je lahko odpoklican pred potekom mandata za katerega je imenovan, če:
– sam zahteva odpoklic,
– se ne udeležuje sej,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi,
– ne opravlja svojih nalog oziroma jih ne opravlja strokovno,
– nastopi delo ali funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v svetu.
V primeru predčasnega odpoklica člana se za čas do izteka mandata imenuje oziroma izvoli nov član po istem postopku kot je bil imenovan oziroma izvoljen odpoklicani član.
21. člen
Člana sveta zavoda odpokliče ustanovitelj na predlog sveta zavoda.
22. člen
Mandat predstavnika delavcev v strokovnem svetu preneha na podlagi odpoklica predstavnika delavcev, ki ga ureja akt iz drugega odstavka 17. člena.
Ostale člane strokovnega sveta na predlog strokovnega sveta ali direktorja lahko odpokliče tisti, ki jih je imenoval.
IV. SREDSTVA ZA DELO IN ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
23. člen
Zavod upravlja s stavbo gledališča na naslovu Glavni trg 6, 4000 Kranj, ki stoji na zemljišču:
– parcelna št. 74/2 k.o. Kranj,
– parcelna št. 74/1 k.o. Kranj.
Obe parceli sta vpisani v zemljiško knjižnem vložku Okrajnega sodišča v Kranju, št. 1825.
Zavod upravlja z vso opremo, ki je v teh prostorih.
24. člen
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti iz proračuna ustanovitelja in:
– z vstopninami,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in iz drugih zakonitih virov,
– na mednarodnih razpisih,
– iz državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti.
25. člen
Presežek prihodkov nad odhodki zavod nameni za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča direktor po predhodnem soglasju sveta zavoda.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda.
V. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
26. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
27. člen
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
28. člen
Premoženje, s katerim zavod upravlja je last ustanovitelja. S premičnim premoženjem upravlja zavod samostojno, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
VI. ODGOVORNOSTI USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
29. člen
Za obveznosti zavoda subsidiarno odgovarja ustanovitelj do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Svet zavoda in strokovni svet zavoda se konstituirata najkasneje v 3 mesecih od uveljavitve tega odloka. Do takrat opravljajo nujne naloge obstoječi organi.
Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljuje z delom dosedanji direktor do izteka mandata za katerega je bil imenovan.
31. člen
Akt o sistemizaciji delovnih mest in kadrovski načrt morata biti sprejeta najkasneje v šestih mesecih od začetka veljavnosti tega odloka. Do sprejema novega akta o sistemizaciji velja obstoječi akt v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakoni in tem odlokom.
Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati Statut javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj z dne 5. 10. 1999, razen v določbah, ki urejajo volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda, ki se smiselno uporabljajo za prve volitve predstavnikov delavcev v strokovni svet, če niso v nasprotju s predpisi in tem odlokom.
32. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Prešernovo gledališče Kranj, Uradni list RS, št. 15/99.
33. člen
Direktor poskrbi za vpis v sodni register na podlagi tega odloka.
34. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 67000-0037/2003-47/08
Kranj, dne 22. decembra 2004.
Župan
Občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost