Številka 142
Uradni list RS, št. 142/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 142/2004 z dne 30. 12. 2004, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

6207. Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
6208. Uredba o določitvi davčnih uradov Davčne uprave Republike Slovenije
6333. Uredba o spremembi Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

MINISTRSTVA

6209. Pravilnik o podrobnejših kriterijih za odpis, delni odpis, obročno plačilo in odlog plačila davčnemu zavezancu - fizični osebi
6210. Pravilnik o obrazcu vloge za pridobitev statusa kvalificiranega vzajemnega sklada
6211. Pravilnik o primerih, v katerih ni potrebno predložiti davčne številke izplačevalcu dohodkov
6212. Pravilnik o vsebini, načinu in rokih obveščanja Davčne uprave Republike Slovenije in Inšpektorata Republike Slovenije za delo o zaposlitvi dijaka ali študenta na podlagi napotnice pooblaščene organizacije, ki opravlja dejavnost posredovanja dela dijakom ali študentom
6213. Pravilnik o vsebini in načinu opravljanja posebnega strokovnega izpita za davčnega inšpektorja in davčnega izterjevalca v Davčni upravi Republike Slovenije
6214. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v novembru 2004
6215. Pravilnik o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin
6216. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ukrepih in postopkih za preprečevanje vnosa in širjenja škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov
6217. Pravilnik o izvajanju sistematičnega spremljanja stanja kužnih bolezni in cepljenj živali v letu 2005
6218. Pravilnik o minimalnih pogojih, ki morajo biti izpolnjeni za opravljanje pregledov istovetnosti in zdravstvenih pregledov pošiljk rastlin, ki se vnašajo iz tretjih držav, izven vstopnih mest
6219. Pravilnik o spremembi Pravilnika o kužnih boleznih živali
6220. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
6221. Pravilnik o spremembi pravilnika o ravnanju ob izrednih dogodkih
6222. Pravilnik o spremembi pravilnika o zavorah, varnostnih napravah in opremi železniških vozil
6223. Spremembe seznama tehničnih specifikacij za dvo- in trikolesna motorna vozila
6224. Spremembe seznama tehničnih specifikacij za motorna in priklopna vozila (z najmanj štirimi kolesi)
6225. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o živilih, namenjenih za uporabo v energijsko omejenih dietah za zmanjšanje telesne teže
6226. Pravilnik o uporabi tablet kalijevega jodida
6227. Usklajeni zneski družinskih prejemkov v letu 2005
6228. Usklajeni znesek materialnih stroškov za rejenca in plačila dela rejniku v letu 2005

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

6334. Obrazec za prijavo premoženjskega stanja funkcionarjev PS 01

OBČINE

Kobarid

6229. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid za leto 2005

Markovci

6230. Odlok o proračunu Občine Markovci za leto 2005
6231. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Markovci
6232. Sklep o višini točke za izračun komunalne takse za leto 2005
6233. Sklep o ceni priključnine na KTV sistem Markovci in vzdrževalnine kabelske televizije za leto 2005
6234. Sklep o višini letne najemnine za najete grobove za leto 2005
6235. Sklep o višini plačila za zastavonoša in govornika

Metlika

6236. Sklep o uskladitvi višine točke za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Mežica

6237. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Mežica za leto 2004
6238. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda (Odlok o javni kanalizaciji)
6239. Pravilnik o obračunavanju stroškov za uporabo javne kanalizacije

Mislinja

6240. Odlok o proračunu Občine Mislinja za leto 2005
6241. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalne takse za taksne predmete v Občini Mislinja
6242. Sklep o najemnini grobov in uporabi mrliške vežice
6243. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Mislinja
6244. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme poslovnih nepokritih površin na območju Občine Mislinja
6245. Sklep o določitvi povprečnih stroškov komunalne opreme za objekte na območju Občine Mislinja
6246. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mislinja za leto 2005
6247. Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Mislinja
6248. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Mislinja (PUP)

Nova Gorica

6249. Odlok o proračunu Mestne občine Nova Gorica za leto 2005
6250. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica
6251. Odlok o spremembi območij naselij Rožna Dolina, Kromberk, Loke in Ajševica
6252. Sklep o preoblikovanju DO Komunalna energetika Nova Gorica v javno podjetje Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o.
6253. Sklep Statuta javnega podjetja Komunalna energetika Nova Gorica d.o.o.
6254. Sklep o sprejemu Načrta razvojnih programov Mestne občine Nova Gorica za obdobje 2005-2008
6255. Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka

Oplotnica

6256. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Oplotnica
6257. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Oplotnica
6258. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2005
6259. Sklep o določitvi izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju Občine Oplotnica

Piran

6260. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Piran za leto 2005

Pivka

6261. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Pivka

Podčetrtek

6262. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2005
6263. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2005
6264. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2033/19, k. o. Verače in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnine parc. št. 40/2, parc. št. 45/1, parc. št. 44/2 in parc. št. 314/2, vse k. o. Verače, ter ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah

Podlehnik

6265. Sklep o začasnem financiranju Občine Podlehnik v letu 2005

Postojna

6266. Sklep o ponovni javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta Kazarje

Prebold

6267. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Prebold za leto 2004
6268. Odlok o proračunu Občine Prebold za leto 2005
6269. Sklep o zvišanju cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold
6270. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Prebold

Prevalje

6271. Sklep o začasnem financiranju Občine Prevalje v letu 2005
6272. Sklep o določitvi cen programov v Javnem vzgojno varstvenem zavodu Vrtec Prevalje
6273. Program priprave sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta za infrastrukturne objekte in naprave in dopolnilno gradnjo za stanovanjsko zazidavo Malinek-Dolga brda (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve UN)

Puconci

6274. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Puconci v letu 2005
6275. Sklep o izdaji soglasja k ceni socialno varstvenih storitev
6276. Sklep o določitvi ekonomske cene programov v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovne šole Puconci - enote vrtca

Radeče

6277. Sklep o ugotovitvi povprečne gradbene cene in povprečnih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Radeče
6278. Sklep o določitvi vrednosti točke za ugotovitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
6279. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero komunalnih taks

Razkrižje

6280. Odlok o proračunu Občine Razkrižje za leto 2005
6281. Program priprave lokacijskega načrta za stanovanjsko območje v Gibini

Semič

6282. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Semič v letu 2005

Sežana

6283. Ugotovitveni sklep, da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata

Slovenj Gradec

6284. Sklep o izvzemu iz režima javnega dobra
6285. Sklep o izvzemu iz režima javnega dobra
6286. Sklep o izvzemu iz režima javnega dobra

Sveta Ana

6287. Odlok o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2005
6288. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
6289. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
6290. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice

Sveti Andraž v Slovenskih goricah

6291. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega in vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cerkvenjak - Sv. Andraž

Škocjan

6292. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škocjan
6293. Odlok o komunalnem prispevku na območju Občine Škocjan
6294. Sklep o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območje Občine Škocjan za leto 2005

Škofja Loka

6295. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škofja Loka za leto 2002
6296. Sklep o začasnem financiranju Občine Škofja Loka v letu 2005
6297. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks
6298. Sklep o podelitvi statusa javnega dobra

Škofljica

6299. Sklep o začasnem financiranju Občine Škofljica v letu 2005
6300. Sklep o sprejetju programa delnega komunalnega opremljanja območja VM 12/1 Pijava Gorica
6301. Sklep o sprejetju programa komunalnega opremljanja za izgradnjo sekundarne fekalne in meteorne kanalizacije območja VS 4/4 - RS 5 Lavrica

Štore

6302. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Štore za leto 2003
6303. Sklep o povečanju vrednosti točke za odmero komunalnih taks
6304. Sklep o povečanju vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč

Trbovlje

6305. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Trbovlje za leto 2005

Tržič

6306. Odlok o proračunu Občine Tržič za leto 2005
6307. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Tržiški muzej
6308. Odlok o organiziranju pomoči družini na domu na območju Občine Tržič in merilih za oprostitev plačil storitev
6309. Sklep o ceni socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu na območju Občine Tržič
6310. Sklep o določitvi ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju Občine Tržič

Turnišče

6311. Odlok o proračunu Občine Turnišče za leto 2005

Veržej

6312. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Veržej za leto 2005
6313. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Veržej za leto 2005

Vipava

6314. Odlok o proračunu Občine Vipava za leto 2005
6315. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Vipava

Vitanje

6316. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vitanje
6317. Odlok o proračunu Občine Vitanje za leto 2005

Vojnik

6318. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2004
6319. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Vojnik za leto 2005
6320. Sklep o določitvi ekonomskih cen za programe predšolske vzgoje v vrtcu Mavrica Vojnik
6321. Sklep o vrednosti točke za izračun in odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
6322. Pravilnik za vrednotenje programov organizacij in društev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti

Vransko

6323. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Vransko za leto 2004
6324. Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta za poslovno obrtno trgovsko cono ob avtocestnem priključku Čeplje
6325. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko
6326. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2005
6327. Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v JZ OŠ Vransko, OE Vrtec Vransko

Železniki

6328. Odlok o turistični taksi v Občini Železniki
6329. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Železniki v obdobju od 1. 1. 2005 do 31. 3. 2005
6330. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Železniki za leto 2005
6331. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks v Občini Železniki za leto 2005
6332. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sofinanciranju dejavnosti turističnih društev na območju Občine Železniki

POPRAVKI

1. Popravek Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
2. Popravek Pravilnika o obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2004
3. Popravek pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2004
4. Popravek Pravilnika o priznani obrestni meri
5. Popravek Sklepa o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Divača
6. Popravek odloka o rebalansu proračuna Občine Komen za leto 2004
AAA Zlata odličnost