Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6193. Odlok o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2005, stran 16823.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,124/00, 79/01 in 30/02) ter 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01, 69/02 in 28/03) je Občinski svet občine Moravske Toplice na seji dne 22. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2005
1. člen
S tem Odlokom se ureja sestava, priprava in izvrševanje proračuna Občine Moravske Toplice, upravljanje s premoženjem občine, poroštva občine, upravljanje dolgov občine, računovodstvo in proračunski nadzor.
Določbe tega odloka veljajo tudi za druge neposredne uporabnike sredstev občinskega proračuna in ožje dele občine – to so krajevne skupnosti (v nadaljevanju: KS).
Ta odlok ureja tudi zadolževanje ter dajanje poroštev javnih gospodarskih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanovitelj je občina.
2. člen
Proračunska sredstva se uporabljajo za financiranje vseh izvirnih in prenesenih funkcij občine in delovanje njihovih organov pri izvajanju teh nalog, ki so opredeljene v ustavi in z zakoni oziroma občinskimi odloki.
Pri trošenju oziroma porabi proračunskih sredstev so se vsi porabniki dolžni obnašati racionalno in gospodarno.
V proračunu občine so izkazani vsi prejemki, ki pripadajo občini, vključno s prejemki ožjih delov občine – krajevnih skupnosti oziroma krajevnih odborov in vsi izdatki občine vključno z izdatki ožjih delov občine – krajevnih skupnosti oziroma krajevnih odborov.
Pregled prihodkov proračuna občine in njihova razporeditev po namenih sta sestavni del tega odloka.
Sestavni del proračuna občine je tudi bilanca prihodkov in odhodkov, račun financiranja, ter račun finančnih terjatev in naložb.
Proračun občine sloni na proračunskih izhodiščih, ki so obvezni sestavni del proračuna občine. Sestavni del občinskega proračuna je tudi splošni del proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in načrt razvojnih programov občine.
3. člen
VIŠINA PRORAČUNA
Z odlokom o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2005 so predvideni:
Prihodki                      1.593.457.000
– prihodki za pokrivanje primerne porabe
 v višini                      681.712.000
– prihodki na podlagi javnih razpisov in
 kreditov                      455.000.000
– namenski in drugi prihodki v višini         422.580.000
– prihodki KS iz naslova samoprispevka
 in drugi viri KS v višini              34.165.000
 
Izdatki                       1.593.457.000
– za javno upravo                   198.593.000
– za obrambo (civilno zaščito)             2.654.000
– za javni red in varnost
 (protipožarna varnost)                15.743.000
– za gospodarske dejavnosti              479.201.000
– za varstvo okolja                  289.321.000
– za stanovanjsko dejavnost in prostorski
 razvoj                       137.998.000
– za zdravstvo                     11.260.000
– za rekreacijo, kulturo in dejavnosti
 neprofitnih organizacij,združenj,društev       51.455.000
– za izobraževanje                  334.106.000
– za socialno varnost                 73.126.000
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
   A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
  I. Prihodki                  1.548.857.000
– Prihodki in drugi prejemki proračuna       1.514.692.000
  70 DAVČNI PRIHODKI                396.510.000
  700 Davki na dohodek in dobiček          230.789.000
  703 Davki na premoženje              63.469.000
  704 Domači davki na blago in storitve       102.252.000
  71 NEDAVČNI PRIHODKI               166.069.000
  710 Udeležba na dobičku in dohodki
    od premoženja                 11.248.000
  711 Takse in pristojbine              3.697.000
  712 Denarne kazni                   24.000
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev      4.000.000
  714 Drugi nedavčni prihodki            147.100.000
  72 KAPITALSKI PRIHODKI              101.000.000
  720 Prihodki od prodaje opreme               –
  722 Prihodki od prodaje zemljišč         101.000.000
  73 PREJETE DONACIJE                    –
  730 Prejete donacije od domačih virov            –
  74 TRANSFERNI PRIHODKI              851.113.000
  740 Transferni prihodki              851.113.000
 
– Prihodki in drugi prejemki Krajevnih Skupnosti    34.165.000
  71 NEDAVČNI PRIHODKI               34.165.000
  710 Udeležba na dobičku in drugi
    nedavčni prihodki                5.908.000
  714 Drugi nedavčni prihodki            28.257.000
 
  II. Odhodki                   1.564.672.000
– Odhodki in drugi izdatki proračuna        1.530.507.000
  40 TEKOČI ODHODKI                245.118.000
  400 Plače in drugi izdatki zaposlenim       54.595.000
  401 Prispevki delodajalcev             8.876.000
  402 Izdatki za blago in storitve         163.428.000
  403 Plačila domačih obresti             9.225.000
  409 Rezerve                     8.994.000
  41 TEKOČI TRANSFERI               362.870.000
  410 Subvencije                   13.471.000
  411 Transferi posameznikom in
    gospodinjstvom                230.272.000
  412 Transferi neprofitnim organizacijam      44.463.000
  413 Drugi domači transferi             74.664.000
  42 INVESTICIJSKI ODHODKI             877.956.000
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev      877.956.000
  43 INVESTICIJSKI TRANSFERI            44.563.000
  430 Investicijski transferi            44.563.000
 
– Odhodki in drugi izdatki Krajevnih skupnosti     34.165.000
  40 TEKOČI ODHODKI                 21.415.000
  402 Izdatki za blago in storitve          21.265.000
  403 Plačila domačih obresti              150.000
  41 TEKOČI TRANSFERI                3.300.000
  412 Transferi neprofitnim organizacijam       3.300.000
  42 INVESTICIJSKI ODHODKI              9.450.000
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       9.450.000
 
 III. SALDO bilance prihodkov in odhodkov     - 15.815.000
 
  B) RAČUN FINANCIRANJA
  IV. Zadolževanje
  50 ZADOLŽEVANJE                  40.000.000
  500 Najem kreditov                 40.000.000
 
  V. Odplačila dolga
  55 ODPLAČILA KREDITOV               25.000.000
  550 Odplačila dolga                25.000.000
  VI. NETO zadolževanje              + 15.000.000
 
  C) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 VII. Prejeta vračila danih posojil in
    prodaja kapitalskih deležev
  75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL          4.600.000
  750 prejeta vračila danih posojil          4.600.000
 
 VIII. Dana posojila in povečanje kapitalskih
    deležev
  44 DANA POSOJILA                  3.785.000
  440 Dana posojila                  3.785.000
 
  IX. Prejeta minus dana posojila           + 815.000
Globalna višina prihodkov in odhodkov opredeljenih v tem členu se spreminja z rebalansom letnega plana. Z rebalansom plana se korigirajo tudi izhodišča proračuna.
V okviru proračunskih izdatkov se oblikuje obvezna rezerva občine v višini 3.320.000 SIT. Ta sredstva se uporabljajo in razporejajo v skladu z 49. členom Zakona o javnih financah in statutom občine.
4. člen
Uporabniki proračuna lahko izvršujejo svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim bila zagotovljena v občinskem proračunu za posamezno proračunsko leto in ne smejo prevzemati obveznosti, ki bi presegale odobrena sredstva v proračunu.
Sredstva proračuna se praviloma delijo enakomerno čez vso leto.
Med izvajanjem proračuna lahko župan, zaradi nižjih prilivov od načrtovanih, zniža mesečno porabo do višine, ki jo omogočajo dejanski prihodki. V tem primeru so prioritetni tisti uporabniki proračuna, ki imajo znotraj porabe tudi zagotavljanje sredstev za plače zaposlenih.
5. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine.
Župan je pooblaščen:
– da odloča o uporabi tekoče proračunske rezerve,
– da odloča o prerazporeditvi porabe sredstev znotraj proračunskih postavk, če gre za porabo do višine 1 mio SIT v okviru temeljne porabe proračuna, oziroma 5 mio SIT v okviru investicijske porabe proračuna in odloča o razporejanju sredstev za že začete investicije, ki bodo zapadle v plačilo v naslednjih proračunskih letih v okviru sprejetega načrta razvojnih programov občine,
– da odloča o porabi nerazporejenih sredstev na postavkah znotraj posameznih segmentov za namene, ki so povezani z isto vsebino in jih prej ni bilo možno predvideti,
– da odloča o vlogah za sponzoriranje in donacije različnih prireditev do višine 350.000 SIT po vlogi znotraj možnosti, ki jih dovoljuje proračunski namen oziroma tekoča proračunska rezerva,
– da odloča o pridobitvi oziroma odtujitvi premoženja občine v skladu s statutom občine,
– da daje soglasje k sklenitvi pravnega posla krajevne skupnosti oziroma krajevnega odbora, ki presega 250.000 SIT,
– da odloča o izdaji soglasij in poroštev za najem posojila javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanovitelj je občina,
– sklepa pravne posle zamenjave kmetijskih in stavbnih zemljišč v lasti občine pod pogojem, da se vrednost občinskega premoženja ne znižuje,
– sklepa poroštvene pogodbe v skladu z aktom, ki ga sprejema občinski svet
6. člen
Finančna služba občine je zadolžena za:
– sprotno spremljanje poslovanja in tekoče evidentiranje vseh poslovnih dogodkov,
– pripravo analiz, medletnih ter končnih realizacij proračuna,
– za pripravo odloka o zaključnem računu proračuna za preteklo leto, premoženjsko bilanco občine ter poročila za potrebe statistike finančnih računov v skladu z roki, ki jih predpisujejo zakoni in podzakonski akti,
– za pomoč KS, zavodom, zvezam in drugim uporabnikom proračuna pri pripravi finančnih načrtov, sprotno evidentiranje poslovnih dogodkov in pravočasno pripravo zaključnih poročil,
– za izvajanje nadzora nad porabo sredstev vseh proračunskih porabnikov v skladu s sprejetim planom in opredeljenimi nameni,
– za izvrševanje nakazil in izplačil iz proračuna v skladu z veljavno zakonodajo.
7. člen
Občinska uprava občine je zadolžena za upravljanje z občinskim premoženjem v duhu dobrega gospodarja, ter spremlja in nadzira upravljanje s premoženjem KS.
Občinska uprava, zadolžena za investicije katerih investitor je občina oziroma KS je dolžna spoštovati določila zakona o javnih naročilih in le te izvajati v skladu s tem zakonom.
8. člen
Da bi župan, občinski svet, nadzorni svet in finančna služba občine lahko vključili potrebe posameznih porabnikov proračuna v tekoče financiranje in opravljali ustrezni nadzor, so le ti dolžni v roku do konca oktobra tekočega leta za naslednje leto poslati ustrezne finančne načrte z obrazloženimi postavkami.
V kolikor posamezni uporabnik teh načrtov ne predloži pravočasno, se mu zagotovijo za naslednje leto le sredstva v višini porabe preteklega leta, brez sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje.
9. člen
Uporabniki proračuna morajo pri oddaji izvajalskih del in nabavi blaga spoštovati zakon o javnih naročilih s podzakonskimi predpisi in zakon o izvrševanju proračuna.
Amortizacijska sredstva se pri proračunskih porabnikih formirajo in trošijo v skladu s proračunskimi izhodišči Občine Moravske Toplice za posamezno proračunsko leto.
Za začetek izvajanja vseh investicij v občini in v KS morajo predhodno biti zagotovljena finančna sredstva oziroma zaprta finančna konstrukcija, ki je potrjena s strani župana občine. Za pogodbe in druga naročila proračunskih uporabnikov, ki nimajo tega soglasja, občina ne prevzema nobenih obveznosti.
Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati. Krajevne skupnosti naročajo blago in storitve le ob sopodpisu naročila s strani računovodje občinske uprave, računovodstvo pa vodi evidenco naročil KS. Za izvrševanje finančnega načrta KS so odgovorni predsedniki svetov KS, oziroma predsedniki krajevnih odborov.
Knjigovodska opravila za KS in administrativno-tehnična opravila za organe KS opravlja Občinska uprava, v okviru katere se izvaja tudi knjigovodstvo za zavode in javne gospodarske družbe katerih ustanovitelj je občina.
10. člen
Če se po sprejemu proračuna občine za tekoče leto sprejme odlok ali sklep občinskega sveta, na podlagi katerega nastopijo nove obveznosti za proračun, vključi župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta namen v okviru večjih pričakovanih prihodkov ali zadolžitev oziroma z istočasnim zmanjšanjem drugih postavk proračuna.
V proračunu tekočega leta se najprej zagotovijo sredstva za pokrivanje že nastalih obveznosti iz prejšnjih let in odplačilo najetih kreditov v skladu z njihovim načrtom odplačevanja.
11. člen
Pogodbe, ki zahtevajo prenos plačilnih obveznosti v prihodnje proračunsko leto se lahko sklepajo le za namene, ki imajo že planirana določena sredstva v proračunu tekočega leta, ali je za njihovo vključitev sprejet ustrezen sklep ali stališče občinskega sveta ali so sestavni del sprejetega razvojnega programa občine.
12. člen
Občinsko premoženje je po tem odloku finančno in stvarno premoženje v lasti občine. Finančno premoženje so denarna sredstva, kapitalske naložbe, ovrednoteno premoženje v lasti občine, ki ga upravljajo javni zavodi, in terjatve. Kapitalske naložbe so deleži v gospodarskih družbah in javnih podjetjih. Stvarno premoženje so nepremičnine in premičnine.
Premoženje javnih zavodov v lasti občine, se v njihovi bilanci vodi kot obveznost do občine oziroma kot sredstva prejeta v upravljanje.
Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Občina odgovarja za obveznosti KS subsidiarno, vendar ima pri tem prednostno pravico pobota s premoženjem KS.
Občina ne odgovarja za obveznosti društev in zvez na področju občine.
13. člen
Vsak proračunski porabnik je dolžan opravljati notranji nadzor nad porabo in namenskostjo sredstev.
Nadzor nad izvajanjem proračuna občine, finančnih načrtov krajevnih skupnosti, zavodov in zvez, ki so ustanovljena na občinski ravni, izvaja nadzorni odbor občine. Ta je dolžan opraviti vsakoletni nadzor nad proračunsko porabo in vsaj vsako drugo leto nad porabo in trošenjem sredstev ostalih proračunskih porabnikov in o opravljenem nadzoru tekoče poročati občinskemu svetu.
Občina ima v skladu z zakonom pogodbenega izvajalca notranjega nadzora proračuna in porabnikov proračuna, ki tekoče spremlja izvajanje proračuna in o ugotovitvah poroča županu.
14. člen
Do sprejetja akta o ustanovitvi sklada stavbnih zemljišč Občine Moravske Toplice opravlja dela povezana s stavbnimi zemljišči župan in o tem sproti obvešča občinski svet.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 1. 2005.
Št. 403-02/04-7
Moravske Toplice, dne 22. decembra 2004.
Župan
Občine Moravske Toplice
Franc Cipot, univ. dipl. org., ek. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti