Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6202. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna, stran 16839.

Na podlagi 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84), 218. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 47/04) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna na 18. seji dne 22. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 2/01, 90/02, 71/03 in 133/03).
2. člen
Besedilo četrtega odstavka 2.a člena se črta.
Za 2.a členom se dodata nov 2.b člen, ki se glasi:
»Za zazidano stavbno zemljišče se po tem odloku štejejo tiste zemljiške parcele ali njihovi deli, na katerih je zgrajena oziroma se na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja gradi katera koli vrsta stavbe ali gradbeni inženirski objekt, ki ni objekt gospodarske javne infrastrukture, če so takšne parcele oziroma njihovi deli v skladu z določbami Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 47/04) – v nadalj. ZGO-1, določene kot gradbene parcele.
Če zemljiške parcele iz prejšnjega odstavka oziroma njihovi deli še niso določeni kot gradbene parcele, pridobijo takšne zemljiške parcele oziroma njihovi deli status zazidanega stavbnega zemljišča s pravnomočno odločbo o parcelaciji, izdano v skladu z določbami 215., 216. oziroma 217. člena ZGO-1 ali pa, ko postane gradbeno dovoljenje, izdano za objekt, ki naj bi se gradil na njej, dokončno.
Do pravnomočnosti odločbe o parcelaciji oziroma dokončnosti gradbenega dovoljenja iz prejšnjega odstavka, se površina parcel iz prejšnjega odstavka, ko se od nje odšteje površina, na kateri stoji stavba ali gradbeni inženirski objekt, ki ni objekt gospodarske javne infrastrukture, pomnožena s faktorjem 1,5, šteje kot površina nezazidanega stavbnega zemljišča, vendar samo, če preostali deli takih zemljiških parcel hkrati izpolnjujejo tudi pogoje iz prvega odstavka tega člena.
3. člen
Za 2.b členom se dodata nov 2.c člen, ki se glasi:
»Za nezazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja določene vrste objekta iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka, če je na njih zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto in če ležijo znotraj območja, za katerega je občina z odlokom o nadomestilu določila, da se plačuje nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča.
Ne glede na gornje določbe se šteje, da je za zemljiške parcele iz prvega odstavka tega člena zagotovljena oskrba s pitno vodo in energijo, odvajanje odplak in odstranjevanje odpadkov ter dostop na javno cesto, če je za območje, na katerem ležijo:
a) sprejet državni ali občinski lokacijski načrt in je izvedba opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo najmanj predvidena v razvojnem programu proračuna Občine Postojna za tekoče leto;
b) sprejet občinski prostorski red, kadar imajo takšne parcele urejen dostop do javnega cestnega omrežja, za njih pa je tudi možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav. Šteje se, da je možno izvesti priključke na komunalno omrežje in njihova raba, kadar je komunalno omrežje v razdalji 100m od roba gradbene parcele.
Ne glede na gornje določbe, se za nezazidana stavbna zemljišč štejejo tudi tiste zemljiške parcele, ki jih določa peti odstavek 218.b člena ZGO-1 in sicer so to zemljiške parcele, za katere je z lokacijskim načrtom določeno, da so namenjene za površinsko izkoriščanje mineralnih surovin:
a) če je z lokacijskim načrtom določeno, da se po opustitvi izkoriščanja na njih izvede sanacija tako, da se namenijo za gradnjo;
b) če je za takšno izkoriščanje na njih že podeljena koncesija, vendar se z izkoriščanjem na njih še ni začelo;
c) če se je z izkoriščanjem na njih že prenehalo in je z lokacijskim načrtom določeno, da se po opustitvi izkoriščanja izvede sanacija tako, da se vzpostavi prejšnje stanje oziroma da se na njih uredijo kmetijska zemljišča ali gozd, takšna sanacija pa še ni izvedena.«
4. člen
Za 2.c členom se dodata nov 2.č člen, ki se glasi:
»Za določitev površine za odmero nadomestila za nezazidana stavbna zemljišča iz prejšnjega člena se upošteva:
a) v primerih, ko je gradbena parcela določena se upošteva površina tistih zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerih še ni zgrajena nobena stavba in za katere je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da so zazidljive za stanovanjske ali poslovne stavbe,
b) v primerih, ko k obstoječemu objektu še ni določena gradbena parcela se upošteva tista površina, ki tvori površine zemljiških parcel ali njihovih delov, če so takšne parcele oziroma njihovi deli v skladu z določbami tega Odloka in Zakona o graditvi objektov določene kot gradbene parcele, od katerih se odšteje tisti del površine, na kateri stoji ali se gradi katera koli vrste stavbe ali gradbeni inženirski objekt, ki ni objekt gospodarske javne infrastrukture, na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja, pomnožena s faktorjem 1,5,
c) v primerih, ko zazidljiva gradbena parcela še ni določena se določi površina iz uradnih podatkov zemljiškega katastra za vse zemljiške parcele ali njihove dele, ki so določene z veljavnimi prostorskimi sestavinami občinskega dolgoročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in občinskega srednjeročnega družbenega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 oziroma občinskim prostorskim planom in veljavnimi izvedbenimi prostorskimi akti, kot stavbna zemljišča na katerih še ni zgrajen ali na katerih se še ne gradi katera koli vrste stavbe ali gradbeni inženirski objekt, ki ni objekt gospodarske javne infrastrukture, na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja.
Ne glede na gornje določbe tega člena se določi površina za odmero nezazidanega stavbnega zemljišča samo za tista nezazidana stavbna zemljišč, ki izpolnjujejo pogoje iz 2.c člena tega Odloka glede komunalne opremljenosti.«
5. člen
Besedilo 5. člena se črta in v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Meje območij zajemanja nadomestila so določene v kartografski dokumentaciji Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Postojna za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Postojna za obdobje 1986-1990 – dopolnjen 2004 (Uradni list RS, št. 78/04).«
6. člen
Besedilo drugega odstavka 11. člena se črta in doda nov 11.a člen, ki se glasi:
»Mesečna višina nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča (MOnusz (NSZT)) se določi tako, da se število točk, določenih glede na razvojno stopnjo stavbnega zemljišča in območja zajemanja nadomestila v Občini Postojna (VT (NZST)) pomnoži s površino nezazidanega stavbnega zemljišča (P (NZST)) in z vrednostjo točke za izračun nadomestila (T) ter z upoštevanjem korekcijskega faktorja (k), in sicer:
MOnusz (NSZT)= VT (NZST) x P (NZST) x T x k
Število točk za nezazidana stavbna zemljišča (VT (NZST)), določena v 3. členu tega odloka, je določeno glede na razvojno stopnjo stavbnega zemljišča in območja zajemanja nadomestila v Občini Postojna, in sicer:
+----------------------------------+-----------------------+
| Razvojna stopnja stavbnega   |    Območje     |
| zemljišča            |            |
+----------------------------------+-------+-----+----+----+
|                 |1.in 2.| 3. | 4.| 5.|
+----------------------------------+-------+-----+----+----+
| območje, kjer je sprejet    |  625 |  / |  /|  /|
| prostorski izvedbeni načrt (DLN,|    |   |  |  |
| OLN, UN, ZN) z osnovno in    |    |   |  |  |
| podrobnejšo namensko rabo:   |    |   |  |  |
| poslovna dejavnost       |    |   |  |  |
+----------------------------------+-------+-----+----+----+
| območje, kjer je sprejet    |  100 |  / |  /|  /|
| prostorski izvedbeni načrt (DLN,|    |   |  |  |
| OLN, UN, ZN) z osnovno in    |    |   |  |  |
| podrobnejšo namensko rabo:   |    |   |  |  |
| stanovanjska          |    |   |  |  |
+----------------------------------+-------+-----+----+----+
| območje, kjer je sprejet    |  120 | 100| 80| 50|
| prostorski izvedbeni akt (PUP) z|    |   |  |  |
| osnovno namensko rabo: poslovna |    |   |  |  |
+----------------------------------+-------+-----+----+----+
| območje, kjer je sprejet    |  60 | 50 | 40| 25|
| prostorski izvedbeni akt (PUP) z|    |   |  |  |
| osnovno namensko rabo:     |    |   |  |  |
| stanovanjska          |    |   |  |  |
+----------------------------------+-------+-----+----+----+
Korekcijski faktor (k) za nezazidana stavbna zemljišča v letu 2005 znaša 0,4. Korekcijski faktor za izračun nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se določi do konca leta za naslednje leto z dopolnitvijo tega odloka.
7. člen
Besedilo tretjega odstavka 14. člena se črta in nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Sprememba, ki vpliva na odmero nadomestila za uporabo zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča in jo je zavezanec posredoval v roku 15 dni od nastale spremembe, se upošteva od prvega dne v naslednjem mesecu, v katerem je sprememba nastala.
Kolikor zavezanec zamudi v prejšnjem odstavku določen 15 dnevni rok za posredovanje podatkov, se sprememba upošteva s 1. 1. naslednjega leta.
Zavezancem, ki se evidentirajo na novo, se sprememba upošteva od dneva vselitve.
8. člen
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»Evidenco zavezancev za odmero nadomestila za zazidano in nezazidano stavbno zemljišče vodi in vzdržuje pristojni občinski organ, ki posreduje podatke pristojnemu davčnemu organu.
Zavezanci so dolžni prijaviti Občini Postojna nastanek obveznosti plačila nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila v skladu z določili 15. člena tega odloka.
Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki in evidence v skladu z 218., 218.a, 218.b, 218.c, 218.č in 218.d člena ZGO-1. Če ti podatki niso dostopni, je zavezanec za plačilo nadomestila dolžan na poziv občinske uprave v roku 15 dni od prejema poziva posredovati verodostojne podatke, ki omogočajo odmero nadomestila.«
9. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:
»Ne glede na določbe 11.a člena se nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča ne plačuje:
a) če nezazidana parcela oziroma del nezazidane parcele, po določitvi gradbene parcele objekta, sama ali skupaj s sosedno nezazidano parcelo istega lastnika ni večja ali enaka 500m2 v 1. in 2. območju zajemanja NUSZ (območje mesta Postojne), in se ne nahaja v območju, ki se ureja s PINom (OLN, UN ali ZN).
b) če nezazidana parcela oziroma del nezazidane parcele, po določitvi gradbene parcele objekta, sama ali skupaj s sosedno nezazidano parcelo istega lastnika ni večja ali enaka 800 m2 v 3., 4. in 5. območju zajemanja NUSZ, in se ne nahaja v območju, ki se ureja s PINom (OLN, UN ali ZN).
10. člen
Za 15.a členom se doda nov 15.b člen, ki se glasi:
»Zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se v letu, v katerem pridobijo gradbeno dovoljenje ter imajo na podlagi pravnomočne odločbe o odmeri komunalnega prispevka poravnane vse obveznosti do Občine Postojna, oprosti plačilo nadomestila.
Zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča, ki s prometom nezazidanih stavbnih zemljišč omogočijo zaokroževanje in izkoriščanje stavbnih zemljišč v skladu z občinskimi prostorskimi akti oziroma pridobitev zemljišč za izgradnjo javne infrastrukture, se oprostijo plačila nadomestila za leto, v katerem je pogodba sklenjena in overjena pri notarju oziroma je sklenjena v obliki notarskega zapisa.
Zavezance za plačilo nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča, se v primeru da nezazidljivost zemljišča dokažejo z negativnim mnenjem ali negativnim soglasjem k gradnji pristojnega upravljavca gospodarske javne infrastrukture, oprosti plačila nadomestila.
Za uveljavljanje oprostitve po prvem in drugem odstavku 15.b člena morajo zavezanci vložiti pisno vlogo v letu uveljavljanja oprostitve v rokih, določenih v 14. členu tega odloka.
Oprostitev iz prvega in drugega odstavka 15.b člena je za isto zemljišče mogoče uveljaviti le enkrat oziroma dvakrat v primeru, da se najprej uveljavlja po drugem odstavku 15.b člena in v naslednjem letu po prvem odstavku 15.b člena.«
11. člen
Za 17.a členom se 17.b člen, ki se glasi:
»Župan lahko na podlagi pisne vloge zavezanca dovoli odlog plačila nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča s pripadajočimi obrestmi za čas do 6 (šest) mesecev.
Župan lahko na podlagi pisne vloge zavezancu dovoli plačilo nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča v štirih mesečnih obrokih, vendar le v primeru, da višini nadomestila za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča presega znesek 50.000 SIT.
Za čas, ko je zavezancu odloženo plačilo, se zaračunavajo obresti po slovenski medbančni obrestni meri za ročnost glede na čas, za katerega je bil odobren odlog davčne izvršbe, ki velja na dan izdaje odločbe«.
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje.
Št. 42306-228/2004
Postojna, dne 22. decembra 2004.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.

AAA Zlata odličnost