Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6186. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2005, stran 16811.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski svet občine Lendava na 16. seji, dne 20. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Lendava za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za Občino Lendava za leto 2005 določa višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
 A)  Bilanca prihodkov in odhodkov         v tisoč tolarjev
---------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov             Proračun leta 2005
---------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)           1,961.836
   Tekoči prihodki (70+71)                1,093.914
70  Davčni prihodki                     920.951
   700 Davki na dohodek in dobiček             559.242
   703 Davki na premoženje                 86.632
   704 Domači davki na blago in storitve          275.077
71  Nedavčni prihodki                    172.963
   710 Udeležba na dobičku
     in dohodki od premoženja               32.420
   711 Takse in pristojbine                 5.962
   712 Denarne kazni                     3.081
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev        36.000
   714 Drugi nedavčni prihodki               95.500
72  Kapitalski prihodki                   50.000
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in nematerialnega premoženja             50.000
73  Prejete donacije                       –
74  Transferni prihodki                   817.922
   740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij              527.922
   741 Prejeta sredstva iz državnega
     proračuna iz sredstev pror. EU           290.000
 
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)             2,598.145
40  Tekoči odhodki                     491.620
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          163.770
   401 Prispevki delodajalcev
     za socialno varnost                 26.940
   402 Izdatki za blago in storitve            246.910
   403 Plačila domačih obresti               15.000
   409 Rezerve                       39.000
41  Tekoči transferi                    711.925
   410 Subvencije                      35.000
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                  266.700
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                     64.725
   413 Drugi tekoči domači transferi            345.500
42  Investicijski odhodki                 1,270.600
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        1,270.600
43  Investicijski transferi                 124.000
   431 Investicijski transferi prav.
     in fiz. osebam, ki niso pror. upor.         54.000
   432 Investicijski transferi proračunskim
     uporabnikom                     70.000
III. Proračunski primanjkljaj (II.–I.)           -636.309
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
---------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov             Proračun leta 2005
---------------------------------------------------------------------
IV.  Prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev               100
75  Prejeta vračila danih posojil                100
   750 Prejeta vračila danih posojil              100
V.  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev        –
44  Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev      54.900
VI.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev (IV.–V.)        -54.800
 
C)  Račun financiranja
---------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov             Proračun leta 2005
---------------------------------------------------------------------
VII. Zadolževanje (500)                      –
50  Zadolževanje                         –
   500 Domače zadolževanje                    –
 
VIII. Odplačilo dolga (550)                   6.511
55  Odplačilo dolga                      6.511
   550 Odplačilo domačega dolga               6.511
IX.  Sprememba denarnih sredstev
   na računu (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)          -697.620
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.)              -6.511
XI.  Neto finaciranje (VI.+VII.-VIII.-IX)=-III.       636.309
 
Stanje sredstev na računu 31. 12. 2004            930.658
Stanje sredstev na računu 31. 12. 2005            233.038
Splošni del proračuna, prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji ter odhodki po ekonomski in programski klasifikaciji (po področjih proračunske porabe) so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Če se po sprejemu tega odloka v proračun vplača nenačrtovani namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov uporabnika proračuna oziroma postavka namenskega izdatka. O razporeditvi namenskih prejemkov odloča župan.
4. člen
V okviru splošnega dela bilance odhodkov proračuna Občine Lendava za leto 2005 lahko župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med posameznimi konti v naslednji višini:
– v okviru posameznega področja porabe do višine 25 % sredstev planiranih odhodkov posameznega področja,
– med področji porabe pa do višine 15 % vseh planiranih odhodkov iz bilance prihodkov in odhodkov.
Prerazporejajo se lahko sredstva pod pogojem da posamezna področja proračunske porabe ne bodo iz objektivnih razlogov v celoti realizirana v tem koledarskem letu. O izvršenih prerazporeditvah župan šestmesečno poroča občinskemu svetu.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke ter investicijske transfere ne sme presegati 75% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu, od tega:
1. v letu 2006          – 60 % navedenih pravic
2. v ostalih prihodnjih letih  – 40 % navedenih pravic
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve ter za tekoče transfere, ne sme presegati 25 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Ne glede na omejitve iz prejšnjih odstavkov lahko občina Lendava v letu 2005 prevzame obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v naslednjih letih za investicijske odhodke iz naslova najema s postopnim odkupom-leasing objektov na nogometnem štadionu NK Nafta v Lendavi do višine 250,000.000 tolarjev z odplačilno dobo 12 let, to je do leta 2016.
6. člen
Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini 1,000.000 tolarjev. O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena Zakona o javnih financah v posameznem primeru do višine 3,000.000 tolarjev odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
7. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena Zakona o javnih financah, lahko župan dolžniku do višine 1,000.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše dolg.
4. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Lendava v letu 2006, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 41100-2054/2004
Lendava, dne 20. decembra 2004.
Župan – Polgármester
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost