Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6197. Odlok o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2005, stran 16831.

Na podlagi prvega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 36/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popr. sklepa US, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – odločba US, 87/01, 16/02 – odločba US, 51/02, 108/03), 11. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 110/02) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na predlog župana na 18. seji dne 23. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Mestne občine Novo mesto
za leto 2005
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določa obseg prihodkov in drugih prejemkov in obseg odhodkov in drugih izdatkov, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine.
2. člen
S proračunom se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo, zakoni, statutom in občinskimi predpisi opravlja Mestna občina Novo mesto.
2. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2005 je določen v skupni višini 9.708.000.000 SIT in obsega:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodke v višini             9.333.000.000 SIT
– odhodke v višini              9.584.000.000 SIT
---------------------------------------------------------------
  proračunski primanjkljaj          – 251.000.000 SIT
 
b) v računu finančnih terjatev in naložb
– prejeta vračila danih posojil in prodaja
  kapitalskih deležev             125.000.000 SIT
– povečanje kapitalskih deležev in
  naložb                   – 53.000.000 SIT
---------------------------------------------------------------
  presežek                  + 72.000.000 SIT
 
c) v računu financiranja
– dolgoročno zadolževanje           250.000.000 SIT
– odplačilo dolgoročnega kredita        -71.000.000 SIT
---------------------------------------------------------------
  presežek                  +179.000.000 SIT
Proračunski primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov v znesku 251.000.000 SIT bo pokrit s presežkom v računu finančnih terjatev in naložb v znesku 72.000.000 SIT in presežkom iz računa financiranja v znesku 179.000.000 SIT.
Priloge odloka so splošni del proračuna, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov, in posebni del proračuna, prikazan po proračunskih področjih in načrt razvojnih programov.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Namenski prejemki proračuna so donacije, prihodki od lastne dejavnosti neposrednega uporabnika, prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega in finančnega premoženja, odškodnine iz naslova zavarovanj, turistična taksa, prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije, požarna taksa, taksa za obremenjevanje voda, taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, prihodki koncesijskih dajatev od prirejanja posebnih iger na srečo, transferi iz državnega proračuna ter prihodki ožjih delov lokalnih skupnosti.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem obsegu, kot je izkazan v proračunu, lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo do višine dejanskih prejemkov oziroma razpoložljivih sredstev.
5. člen
Proračunska rezerva občine se v letu 2005 oblikuje v višini največ do 0,5% zneska skupno doseženih letnih prejemkov občinskega proračuna, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov (brez izvirnih prejemkov krajevnih skupnosti).
Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih in drugih nesreč, ki jih povzročajo naravne sile in ekološke nesreče.
O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 10% skupno oblikovane proračunske rezerve odloča župan Mestne občine Novo mesto. V primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presega navedeni odstotek, odloča občinski svet na predlog župana.
O uporabi sredstev župan poroča občinskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna za prvo polletje in v zaključnem računu proračuna.
6. člen
Sredstva splošne proračunske rezervacije občine se v letu 2005 oblikujejo v višini največ do 0,3% zneska skupno doseženih letnih prejemkov občinskega proračuna, izkazanih v bilanci prihodkov in odhodkov (brez izvirnih prejemkov krajevnih skupnosti).
Splošna proračunska rezervacija se uporablja za nepredvidene namene oziroma za namene, za katere se med letom izkaže, da sredstva niso zagotovljena v zadostnem obsegu. Župan je pooblaščen, da razporeja sredstva proračunske rezervacije.
O uporabi sredstev župan poroča občinskemu svetu v poročilu o izvrševanju proračuna za prvo polletje in v zaključnem računu proračuna.
7. člen
Neposredni uporabniki občinskega proračuna lahko prevzemajo obveznosti ali uporabljajo sredstva proračuna le za namene, ki so predvideni v proračunu.
Če z odlokom ali pogodbo ni drugače določeno, se sredstva posrednim uporabnikom dodeljujejo praviloma kot mesečne akontacije. Pri tem se upošteva zapadlost uporabnikovih obveznosti in likvidnostno stanje proračuna.
8. člen
Kot sredstva za delo se uporabnikom zagotavljajo:
– sredstva za plače,
– sredstva za druge osebne prejemke,
– sredstva za izdatke za blago in storitve,
– sredstva za amortizacijo,
– sredstva za druge izdatke,
– sredstva za investicijske izdatke.
Višina sredstev za plače in druge osebne prejemke zaposlenim se zagotavlja v skladu z zakoni in drugimi predpisi, ki urejajo to področje.
Sredstva za izdatke za blago in storitve ter amortizacijo občinske uprave in javnih zavodov se določijo v okviru potreb in možnosti proračuna.
Sredstva za druge izdatke se nakazujejo na podlagi faktur, pogodb oziroma na podlagi pismenih zahtevkov.
Pri dodeljevanju sredstev za financiranje dejavnosti proračunskih uporabnikov se kot prednostni kriterij upošteva delež sredstev, pridobljenih z lastno dejavnostjo oziroma drugih zakonito pridobljenih sredstev.
9. člen
Sredstva za nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve se porabnikom proračuna dodeljuje na podlagi predložene dokumentacije, iz katere je razvidno, da so bili izvajalci izbrani na podlagi javnega razpisa, izvedenega skladno z Zakonom o javnih naročilih.
10. člen
Če se med letom ukine uporabnik proračuna, njegovega dela pa ne prevzame drug uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo.
11. člen
Uporabniki morajo svoje naloge izvrševati v mejah sredstev, ki so jim dodeljena s proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun proračuna obveznosti, ki presegajo s proračunom določena sredstva za posamezne namene.
12. člen
Če se v času izvajanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za prevzemanje in izvršitev proračunskih obveznosti, se potrebna sredstva lahko prerazporedijo iz drugih postavk v okviru posameznega področja proračuna.
O prenosu sredstev med nameni posameznega področja odloča župan.
Župan je dolžan za zneske, ki presegajo višino, določeno z Zakonom o javnih naročilih za gradbena dela, na naslednji seji občinskega sveta poročati o višini in namenu prenesenih sredstev med postavkami v okviru posameznega področja.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto oziroma poveča obseg sredstev na obstoječem kontu, če pri načrtovanju proračuna ni bilo mogoče predvideti proračunskih sredstev. Nov konto se odpre v okviru že obstoječe proračunske postavke in v okviru načrtovanih sredstev na postavki.
Župan je pooblaščen za sprejemanje posamičnih programov upravljanja in posamičnih programov prodaje nepremičnin, vključenih v letni program prodaje nepremičnin, in sicer v skladu z določili uredbe, ki ureja pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem države in občin.
13. člen
Za izvrševanje občinskega proračuna je župan odgovoren občinskemu svetu.
Župan je pristojen za prevzemanje obveznosti, verifikacijo obveznosti in izdajo odredb v breme proračunskih sredstev.
Župan lahko s pooblastilom prenese posamezna upravičenja iz drugega odstavka tega člena na podžupana, direktorja občinske uprave ali drugega javnega uslužbenca občinske uprave. Oseba, ki je pooblaščena za izdajo odredb za plačilo, je odredbodajalec.
14. člen
Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko župan uvede ukrepe začasnega zadržanja izvrševanja proračuna v skladu s 40. členom Zakona o javnih financah.
15. člen
O razdelitvi sredstev na podlagi javnih razpisov za sofinanciranje programov, kjer prejemniki niso natančno in poimensko določeni, župan obvesti pristojni odbor občinskega sveta, ki lahko pred izplačilom sredstev poda svoje mnenje.
16. člen
Vsi prihodki, ki jih upravni organi dosežejo s svojo dejavnostjo in prihodki od prodaje ter najema občinskega premoženja, so prihodek občinskega proračuna.
17. člen
Porabniki proračuna Mestne občine Novo mesto znesek nezagotovljenih sredstev obračunane amortizacije za leto 2005 odpišejo v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje.
4. ZADOLŽEVANJE IN DAJANJE POROŠTEV
18. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5% sprejetega proračuna. Župan je dolžan občinskemu svetu poročati o kratkoročnem zadolževanju.
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštva le s soglasjem občine. O dajanju soglasij k zadolževanju in izdajanju poroštev javnim podjetjem in javnim zavodom, katerih ustanoviteljica je občina, odloča občinski svet.
Mestna občina Novo mesto se bo v letu 2005 dolgoročno zadolžila za 250.000.000 SIT za naslednje namene:
11- 052001 Kanalizacija v KS Brusnice         70.000.000 SIT,
11- 063002 Investicijski odhodki –
  vodovodni sistemi                 30.000.000 SIT,
22- 049001 Komunalni program             100.000.000 SIT,
22- 049002 Programi mestnih KS            50.000.000 SIT,
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Spremembe Odloka o proračunu se sprejemajo na enak način kot Odlok o proračunu.
20. člen
Splošni del proračuna se objavi v Uradnem listu RS. Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov se objavita na spletni strani Mestne občine Novo mesto.
21. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2005 dalje.
Št. 015-05-33/2004
Novo mesto, dne 23. decembra 2004.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti