Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6187. Odlok o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave "Medobčinski inšpektorat", stran 16812.

Na podlagi 49.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 87/01 – Zsam-1, 51/02 in 108/03 – odl. US, so Občinski svet občine Dobrovnik, na podlagi 18. člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 34/99, 23/01, 50/01, 49/02 in 37/03) na 19. seji, dne 30. 11. 2004, Občinski svet občine Kobilje, na podlagi 20. člena Statuta Občine Kobilje (Uradni list RS, št. 94/99, 72/01 in 65/02) na 13. seji, dne 29. 11. 2004 ter Občinski svet občine Lendava na podlagi 17. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 119/00 in 69/02) na 13. seji dne 14. 10. 2004 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi skupnega organa občinske uprave “Medobčinski inšpektorat”
1. člen
S tem odlokom ustanoviteljice ustanavljajo “Medobčinski inšpektorat” (v nadaljevanju: inšpektorat) kot skupni organ občinske uprave za izvrševanje upravnih nalog na področju inšpekcijskega nadzora ter občinskega redarstva za območje občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje.
2. člen
Ustanoviteljice so:
– Občina Kobilje, Kobilje 35, 9227 Kobilje,
– Občina Dobrovnik, Dobrovnik 297, 9223 Dobrovnik,
– Občina Lendava, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava.
Ustanoviteljske pravice v imenu ustanoviteljic izvršujejo njihovi župani.
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti ustanoviteljice uredijo s pogodbo, ki jo podpišejo župani, s katero podrobneje določijo svoje pravice in obveznosti do inšpektorata, načrtovanje in način dela, način poročanja, način financiranja, opravljanja administrativnih, strokovnih in drugih nalog za inšpektorat ter druge za nemoteno delo inšpektorata pomembne zadeve. Obseg dela se določa s trimesečnimi plani za posamezno občino ustanoviteljico.
3. člen
Ime inšpektorata je: Medobčinski inšpektorat.
Sedež inšpektorata je v Lendavi, Trg Ljudske pravice 5.
Inšpektorat ima pečat okrogle oblike z napisom Medobčinski inšpektorat – Községközi Felügyelőség.
4. člen
Inšpektorat opravlja naloge izvajanja inšpekcijskega nadzorstva ter občinskega redarstva na področjih, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic skladno z zakonom.
Inšpekcijsko nadzorstvo ter občinsko redarstvo se opravlja v posamezni občini upoštevajoč razmerje števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic oziroma skladno z dogovorom iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka.
Inšpekcijsko nadzorstvo se opravlja kot redni mesečni inšpekcijski pregled ter kot izredni, na podlagi obvestila občinske uprave.
5. člen
Pri izvrševanju upravnih nalog nastopa inšpektorat kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost naloga spada.
Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe inšpektorata, imajo v glavi naziv inšpektorata, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
Inšpektorat mora pri izvrševanju upravnih nalog ravnati po usmeritvah župana in direktorja občinske uprave občine ustanoviteljice, v katero krajevno pristojnost zadeva spada skladno s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor, glede splošnih vprašanj organiziranja in delovanja uprave pa po skupnih usmeritvah županov občin ustanoviteljic.
Vodja inšpektorata odgovarja za izvrševanje upravnih nalog, ki spadajo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu in direktorju občinske uprave te občine, za delo organa skupne občinske uprave v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
6. člen
Inšpektorat vodi vodja inšpektorata, ki ga imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic.
Vodja inšpektorata mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo in 5 let delovnih izkušenj.
7. člen
Vodja inšpektorata predstavlja in zastopa inšpektorat, organizira opravljanje nalog inšpektorata ter izvaja vsa dela in naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo.
Vodja inšpektorata odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v inšpektoratu.
8. člen
O izločitvi zaposlenega v inšpektoratu odloča direktor občinske uprave, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, ki v primeru izločitve zaposlenega o stvari tudi odloči.
9. člen
Sredstva za delo inšpektorata občine ustanoviteljice zagotavljajo v svojih proračunih skladno z obsegom dela za posamezno občino ustanoviteljico.
Za škodo, povzročeno z nezakonitim delom zaposlenega v inšpektoratu odgovarjajo solidarno občine ustanoviteljice.
10. člen
Inšpektorat prevzame od občin ustanoviteljic upravne naloge in pristojnosti na področjih inšpekcijskega nadzorstva skladno z dogovorom iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka.
11. člen
Občina ustanoviteljica lahko izrazi interes za izstop iz inšpektorata tako, da svojo namero pisno poda vodji inšpektorata. Občina lahko izstopi kot ustanoviteljica, ko poravna vse obveznosti do inšpektorata in ko pričnejo veljati spremembe ustanovitvenega akta.
12. člen
Občine ustanoviteljice soglašajo, da naloge inšpektorata prevzame inšpekcijska služba Občine Lendava.
Sredstva za delo inšpektorata se zagotovijo v proračunu Občine Lendava skladno z določili dogovora iz tretjega odstavka 2. člena odloka.
Inšpektorat prične z delom v posamezni občini skladno z dogovorom iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0063/2004
Lendava, dne 22. decembra 2004.
Župan – Polgármester
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost