Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6173. Pravilnik o uporabi javnih športnih objektov in površin v mestni Občini Kranj, stran 16802.

Na podlagi 3., 7., 9. in 21. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 33/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 59/99, 70/00, 100/00, 16/02 in 51/02) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 43/95, 33/96, 35/00 in 85/02) je Svet Mestne občine Kranj na 20. seji dne 22. 12. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o uporabi javnih športnih objektov in površin
v mestni Občini Kranj
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o uporabi javnih športnih objektov v Mestni občini Kranj (v nadaljevanju: pravilnik) določa pogoje, merila in namen uporabe javnih športnih objektov, ki so v lasti Mestne občine Kranj in upravljanju Zavoda za šport Kranj (v nadaljevanju: upravljalec).
2. člen
Pravilnik določa pogoje, merila in namen uporabe naslednjih javnih športnih objektov:
– Atletski in nogometni stadion v Športnem centru Kranj,
– Pokriti olimpijski bazen Kranj,
– Letno kopališče Kranj,
– Športni center Stražišče,
– Športna dvorana Planina in
– Skakalni center Gorenja Sava.
3. člen
Uporaba javnih športnih objektov je namenjena naslednjim športnim panogam:
– Atletski in nogometni stadion v Športnem centru Kranj – atletika in nogomet,
– Pokriti olimpijski bazen Kranj in letno kopališče Kranj – plavanje, vaterpolo, mali vaterpolo, podvodni hokej, potapljanje in vodna košarka,
– Športni center Stražišče – kolesarjenje in nogomet,
– Športna dvorana Planina – košarka, rokomet, odbojka,
– Skakalni center Gorenja Sava – nordijska kombinacija smučarski skoki.
II. PREDNOSTNA UPORABA JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV
4. člen
Pri usklajevanju in pripravi urnika uporabe javnih športnih objektov se upošteva prednostni vrstni red uporabnikov:
1. Obvezni športni programi šolske športne vzgoje, ki se izvajajo v (na) javnih športnih objektih, imajo prednost pred izvajalci letnega programa.
2. Športna društva, ki izvajajo letni program, imajo za izvajanje nacionalnega programa, pod enakimi pogoji, prednost pri uporabi javnih športnih objektov pred drugimi izvajalci.
Prednostna uporaba za izvajanje letnega programa je naslednja:
a) program športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport v športnih društvih, ki jih v javnem interesu sofinancira Mestna občina Kranj,
b) programi kakovostnega in vrhunskega športa v športnih društvih, ki jih v javnem interesu sofinancira Mestna občina Kranj,
c) programi interesnih športnih aktivnosti otrok in mladine s posebnimi potrebami,
d) programi športne rekreacije, ki jih v javnem interesu sofinancira Mestna občina Kranj in drugi programi.
III. POGOJI IN MERILA UPORABE JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTOV
5. člen
Mestna občina Kranj objavi javni razpis za uporabo javnih športnih objektov za športna društva, ki izvajajo letni program, praviloma meseca oktobra tekočega leta za naslednje proračunsko leto.
6. člen
Za sodelovanje na javnem razpisu morajo športna društva oziroma klubi zadostiti naslednjim kriterijem:
– da izvajajo športne programe otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
– da izvajajo program kakovostnega ali vrhunskega športa in imajo ob tem najmanj tri selekcije mlajših starostnih kategorij, od katerih morata biti dve mladinski selekciji (kadeti-nje in mladinci-ke)
– da imajo zagotovljene osnovne materialne (finančno pokriti vsi prijavljeni programi), kadrovske (najmanj en trener na selekcijo) in organizacijske pogoje (logistična podpora) za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti.
7. člen
Prednostni vrstni red uporabnikov javnih športnih objektov na podlagi javnega razpisa, določi devetčlanska strokovna komisija, ki jo s sklepom imenuje Svet Mestne občine Kranj, tako, da so skupine športnih panog zastopane čim bolj enakomerno. Predsednika komisije določijo člani izmed sebe.
V kolikor komisija ne določi novega prednostnega vrstnega reda uporabnikov, izvajalcev letnega programa športa v Mestni občni Kranj, se upošteva sklep komisije iz preteklega leta tudi v novem šolskem letu oziroma športni tekmovalni sezoni.
8. člen
Upravljalec v skladu s prednostnim vrstnim redom uporabnikov, uskladi urnik uporabe in določi način uporabe športnih objektov. Letne programe uporabe javnih športnih objektov sprejme upravljalec in z uporabniki sklene letne pogodbe o uporabi, s katerimi je določen urnik in način uporabe športnih objektov, cene uporabe ter način obračunavanja uporabe.
Upravljalec z letnimi pogodbami o uporabi javnih športnih objektov zagotovi športnim društvom uporabo športnih objektov v višini ur, ki jih društva pridobijo za izvajanje športnih programov na podlagi Pravilnika o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj. V primeru, da upravljalec ne more zagotoviti zadostno število ur v posameznemu objektu, se društvu razlika dodeli v višini sredstev po Pravilniku o sofinanciranju športnih programov za najem objektov.
9. člen
Programi športne vzgoje osnovnih in srednjih šol v Mestni občini Kranj ter Fakultete za organizacijske vede in programi športne vadbe in tekmovanj športnih društev, ki jih na javni razpis za uporabo javnih športnih objektov pošljejo osnovne in srednje šole v Mestni občini Kranj, Fakulteta za organizacijske vede ter športna društva, so podlaga za usklajevanje urnikov uporabe športnih objektov ter pripravo letnih programov uporabe športnih objektov.
IV. NAČIN IN CENIK UPORABE
10. člen
Način uporabe javnih športnih objektov upravljalec določi s hišnimi redi oziroma kopališkimi redi v posameznih športnih objektih, ki določajo:
– prostorske, gradbene in tehnične ukrepe in zahteve za varno obratovanje športnih objektov,
– naprave, opremo in sredstva za varno obratovanje športnih objektov,
– dovoljeno število uporabnikov ter
– druge standarde in normative, ki določajo pogoje in način obratovanja športnih objektov.
11. člen
Cenik upravljalca, ki ga s sklepom potrdi župan, določa cene uporabe za uporabnike iz 8. člena tega pravilnika in cene najema športnih objektov za druge kupce storitev in se določi do 1. junija za prihodnje šolsko leto oziroma športno tekmovalno sezono.
V. DRUGE DEJAVNOSTI V JAVNIH ŠPORTNIH OBJEKTIH
12. člen
Drugi programi, ki se izvajajo v javnih športnih objektih, so:
– kulturne in zabavne prireditve,
– dobrodelne prireditve humanitarnih, športnih in drugih društev,
– velike mednarodne športne prireditve,
– druge prireditve.
Upravljalec in organizatorji drugih programov uskladijo najem športnih objektov na podlagi letnih programov uporabe športnih objektov in uredijo najem športnih objektov s pogodbami o najemu športnih objektov v skladu s cenikom upravljalca.
13. člen
Oglaševanje, ki se izvaja v javnih športnih objektih, se izvaja na podlagi:
– programa uporabe javnega športnega objekta,
– prostorov in površin, ki jih je upravljalec določil za oglaševanje,
– pogodbe o oglaševanju.
Upravljalec in organizator oglaševanja uskladita pogoje najema za oglaševanje v javnih športnih objektih in to uredita s pogodbami. Prednost pri najemu športnih objektov za oglaševanje imajo športna društva, izvajalci letnega programa športa v Mestni občini Kranj.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 65-282/2004-47/06
Kranj, dne 22. decembra 2004.
Župan
Občine Kranj
Mohor Bogataj, univ. dipl. org. l. r.

AAA Zlata odličnost