Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6201. Odlok o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Občine Postojna, stran 16838.

Na podlagi 21. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popravek sklepa US, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – odločba US, 87/01, 16/02 – sklep US, 51/02 in 108/03 – odločba US), 8. člena Zakona o volilni kampanji (Uradni list RS, št. 62/94 in 17/97), šestega odstavka 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03 in 86/04) in 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna na 17. seji dne 3. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o oglaševanju na javnih površinah in površinah v lasti Občine Postojna
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se za območje Občine Postojna ureja dejavnost oglaševanja na objektih in napravah za oglaševanje, postavljenih na javnih površinah in površinah v lasti Občine Postojna, oglaševanje na teh površinah v času volilne kampanje, oglaševanje krajevnih skupnosti ter neprofitnih organizacij in društev, prepovedi v zvezi z oglaševanjem, nadzorstvo in sankcioniranje kršitev tega odloka.
2. člen
Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina in podobna površina.
3. člen
Oglaševanje je dejavnost, ki zajema reklamiranje in obveščanje javnosti ter se izvaja s pomočjo naslednjih objektov ali naprav za oglaševanje (oglasna mesta), ki se delijo:
1. po namenu na tiste, ki služijo za:
a) reklamiranje proizvodov in proizvodnih storitev,
b) obveščanje o javnih zborovanjih, prireditvah, manifestacijah, dejavnostih političnih strank in podobno.
2. po obliki na:
a) nepremične:
– reklamni panoji na drogovih javne razsvetljave,
– reklamni panoji (mali, srednji, veliki-jumbo panoji),
– reklamni panoji z vrtljivo površino,
– fiksna mesta za postavitev transparentov
– elektronski reklamni panoji (display),
– reklamni stolpi,
– svetlobne vitrine,
– slikovno ali pisno obdelane stene zgradb,
– drugi reklamni objekti.
b) premične: A-panoji, table, transparenti, platna, praporji, zastave, baloni, svetlobne projekcije, slišni objekti ali naprave.
Oglasi so plakati, nalepke, transparenti, napisi, znaki in simboli s sporočilno vsebino.
4. člen
Za reklamne napise, objave in oglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih je potrebno upoštevati določbe Odloka o komunalnih taksah.
II. POSTAVLJANJE OBJEKTOV IN NAPRAV ZA OGLAŠEVANJE
5. člen
Nepremični objekti in naprave za oglaševanje na javnih površinah so ena od vrst urbane opreme in predstavljajo element prostorskega načrtovanja.
Pogoje za postavitev objektov in naprav iz prejšnjega odstavka določajo Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora in prostorsko izvedbeni akti Občine Postojna.
III. UPRAVLJANJE Z OBJEKTI IN NAPRAVAMI ZA OGLAŠEVANJE
6. člen
Občina Postojna izbere enega ali več izvajalcev za upravljanje z objekti za oglaševanje (v nadaljevanju: izvajalec) na osnovi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin in Zakona o javnih naročilih.
7. člen
Občina in izbrani izvajalec skleneta pogodbo za izvajanje oglaševanja in obveščanja na javnih površinah in površinah v lasti Občine Postojna za obdobje petih let.
8. člen
Občina Postojna lahko na objektih za oglaševanje, ki so predmet tega odloka, zahteva brezplačno objavo sporočil, ki so pomembna za širšo javnost. Objavo potrdi župan.
9. člen
Izvajalec mora skrbeti za enotno oblikovno podobo objektov in naprav za oglaševanje, ki je pogojena s pravilnikom, ki določa pogoje za enotno oblikovno podobo objektov in vpliv objektov in naprav na okolje. Pravilnik o oblikovni podobi objektov in vpliv objektov in naprav na okolje sprejme župan v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.
10. člen
Izvajalec mora za potrebe oglaševanja voditi kataster obstoječe urbane opreme iz 5. člena odloka.
11. člen
Izvajalec mora namero postavitve objekta za oglaševanje na javnih površinah ali površinah v lasti Občine Postojna prijaviti Oddelku za okolje, prostor in urbanistično načrtovanje Občine Postojna, ki izda soglasje k postavitvi takega objekta.
12. člen
Izvajalec je dolžen skrbeti:
– da redno vzdržuje in obnavlja objekte in naprave za oglaševanje,
– da vzdržuje red in čistočo v neposredni okolici objektov in naprav za oglaševanje,
– da je vsak objekt ali naprava za oglaševanje označen z logotipom izvajalca,
– da poškodovane oglase takoj zamenja z novimi,
– da so oglasi na oglasnih mestih estetsko razvrščeni,
– da so objekti in naprave za oglaševanje prelepljeni z belo polo papirja v času, ko se na njih ne oglašuje,
– da so oglasi napisani v skladu z Zakonom o javni rabi slovenščine ter da je vsebina oglasov v skladu z javno moralo.
IV. OGLAŠEVANJE ZA POTREBE VOLILNE KAMPANJE
13. člen
Glede pogojev in načina oglaševanja za potrebe volilne kampanje se neposredno uporablja Zakon o volilni kampanji in Pogoji za zagotavljanje možnosti plakatiranja v času volilne kampanje na območju Občine Postojna, ki jih sprejme župan.
Občina Postojna zagotavlja dodatna mesta za obveščanje v času volitev, objekti in naprave za oglaševanje pa morajo biti premični in nameščeni samo za čas volitev.
V. OGLAŠEVANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI TER NEPROFITNIH ORGANIZACIJ IN DRUŠTEV
14. člen
Krajevne skupnosti ter neprofitne organizacije in društva lahko z namenom obveščanja javnosti same nameščajo in odstranjujejo oglase za potrebe svojih negospodarskih dejavnosti v skladu z določili tega odloka brez plačila pristojbin, vendar samo na objektih in napravah za oglaševanje, ki so postavljeni v skladu z veljavnimi predpisi ter na za to posebej namenjenih oglasnih mestih, ki jih za ta namen pripravi občina.
VI. PREPOVEDI
15. člen
Prepovedano je:
1. trositi ali razdeljevati letake, lepiti nalepke in pisati napise na javnih površinah,
2. nameščanje oglasov izven objektov ali naprav za oglaševanje na javnih površinah in površinah v lasti občine,
3. nameščanje oglasov na objekte ali naprave za oglaševanje brez sklenitve pogodbenega razmerja z izvajalcem.
VII. NADZOR
16. člen
Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja Občinska služba komunalnega nadzora.
17. člen
Izvajalec mora takoj po ugotovitvi, prijaviti občinski službi komunalnega nadzora nezakonito oglaševanje in postavljanje objektov ali naprav za oglaševanje ter na osnovi odločbe inšpekcijske službe odstraniti take objekte ali oglase.
18. člen
Pritožba zoper odločbo, izdano na podlagi 17. člena tega odloka, ne zadrži njene izvršitve.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
19. člen
Z globo v znesku 250.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki:
– ravna v nasprotju s 15. členom tega odloka,
– v nasprotju z 12. členom tega odloka postavi premični objekt ali napravo za oglaševanje brez soglasja.
Z globo v znesku 80.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
20. člen
Z globo v znesku 150.000 SIT se kaznuje za prekršek izvajalec, z globo v znesku 80.000 SIT pa odgovorna oseba izvajalca, ki ravna v nasprotju z 11., 12. ali 13. členom tega odloka.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Izvajalec mora v sodelovanju z Oddelkom za okolje, prostor in urbanistično načrtovanje Občine Postojna preveriti ustreznost lokacij obstoječih objektov in naprav za oglaševanje ter v roku 1 leta od uveljavitve tega odloka, izdelati kataster iz 10. člena tega odloka.
22. člen
Do sprejetja novih Pogojev za zagotavljanje možnosti plakatiranja v času volilne kampanje na območju Občine Postojna se uporabljajo Pogoji za zagotavljanje možnosti plakatiranja v času volilne kampanje na območju Občine Postojna (Uradni list RS, št. 77/02).
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o neprometnih znakih, plakatiranju in oglaševanju v Občini Postojna (Uradni list RS, št. 31/98).
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35201-114/2004
Postojna, dne 3. decembra 2004.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.

AAA Zlata odličnost