Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6165. Sklepa o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta, stran 16788.

Na podlagi 31. in 34. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 53/03 – ZK-1) ter 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je župan dne 17. 12. 2004 sprejel naslednji
S K L E P
1
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta »Titov trg v Kopru«.
2
Javna razgrnitev traja od 12. 1. 2005 do 26. 1. 2005.
3
Predlog dokumenta bo razgrnjen v veži upravne stavbe Mestne občine Koper v Kopru, Verdijeva 10 ter na sedežu Krajevne skupnosti Koper – center, Verdijeva 9, Koper.
Ogled razgrnjenega predloga je v veži upravne stavbe MO Koper možen v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure, v petek pa od 8. do 13. ure, na sedežu Krajevne skupnosti pa v času, ki ga določi svet KS.
4
Javna obravnava predloga dokumenta bo 18. januarja 2005 ob 18. uri v mali gledališki dvorani, Verdijeva 3, Koper.
5
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen predlog dajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na javni obravnavi, na mestih javne razgrnitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov ali posreduje na elektronski naslov obcina@koper.si (v rubriko navesti ključne besede Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta »Titov trg v Kopru«) do konca javne razgrnitve.
6
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 3505-4/2004
Koper, dne 17. decembra 2004.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Visto l’articolo 31 della Legge sulla sistemazione del territorio (Gazzetta uff. della RS, n. 110/02, 8/03 – corr., e 53/2003 – ZK-1), come pure l’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff., n. 40/00, 30/01 e 29/03), in data del 17 dicembre 2004 il Sindaco ha approvato la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
1
Si espone al pubblico la bozza delle modifiche ed integrazioni al piano regolatore riferito alla “Piazza Tito a Capodistria”.
2
L’esposizione al pubblico avrà luogo dal 12. 1. 2005 al 26. 1. 2005.
3
La bozza del documento sarà esposta presso l’aula del municipio di Capodistria, a Capodistria in Via Verdi 10, e presso la sede della Comunità locale Capodistria – Centro, Via Verdi 9, Capodistria.
Chiunque può prendere visione della bozza esposta nell’aula della sede del Comune città di Capodistria il lunedì, il martedì ed il giovedì dalle 8 alle 15, ed il mercoledì dalle 8 alle17. Presso la sede della CL, la visione sarà possibile nell’orario stabilito dal consiglio della medesima.
4
Il dibattito pubblico riguardante la proposta del documento di cui sopra si svolgerà il 18 gennaio 2005 alle 18 presso la sede della CL, Via Verdi 9, Capodistria.
5
Gli organi, le organizzazioni ed i singoli interessati che vorranno presentare delle osservazioni o proposte, potranno farlo durante il periodo d’esposizione al pubblico. Le dette osservazioni e proposte potranno essere inoltrate per iscritto od oralmente nel corso della conferenza istruttoria, nei punti d’esposizione al pubblico iscrivendole nell’apposito libro oppure via e-mail all’indirizzo obcina@koper.si (indicando le parole chiave “per le modifiche ed integrazioni al piano regolatore riferito alla “Piazza Tito a Capodistria”) e ciò fino alla conclusione della pubblica esposizione.
6
La presente deliberazione entra in vigore da subito ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.
Numero: K3505-4/2004
Capodistria, 17 dicembre 2004
COMUNE CITTÀ DI CAPODISTRIA
SINDACO
Boris Popovič, m.p.

AAA Zlata odličnost