Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6188. Odlok o notranji organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Lendava, stran 16813.

Na podlagi 21., 29. in 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 59/99, 70/00, 100/00, 28/01, 16/02 in 51/02), ter 17. in 47. člena Statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00 in 69/02) je Občinski svet občine Lendava na 16. seji dne 20. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o notranji organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Lendava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se določa delovno področje notranjih organizacijskih enot občinske uprave ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.
2. člen
Občinska uprava opravlja upravne, strokovne in druge naloge v okviru pravic in dolžnosti občine določene z zakonom in statutom na delovnih področjih, določenih s tem odlokom. Občinska uprava je odgovorna za uresničevanje letnih programov dela povezanih z izvajanjem letnega proračuna, veljavnih odlokov, sklepov ter izvajanje upravnih postopkov vezanih na pristojnosti lokalne skupnosti. Delo občinske uprave usmerja župan neposredno ali preko svojega urada. Za vodenje občinske uprave je neposredno odgovoren tajnik občinske uprave, posredno pa tudi vodje posameznih oddelkov.
Občinska uprava pri svojem delu pokriva naslednja delovna področja (standardna klasifikacija):
– področje javne uprave (01),
– področje civilne zaščite (02),
– javni red in varnost (03),
– gospodarske dejavnosti (04),
– varstvo okolja (05),
– stanovanjsko dejavnost in prostorski razvoj (06),
– zdravstvo (07),
– rekreacijo, kulturo in neprofitne dejavnosti (08),
– izobraževanje (09),
– socialo (10).
Skozi delovna področja se prepleta delo s krajevnimi skupnostmi, informiranje občanov, nasploh delovanje lokalne samouprave, uresničevanje posebnih pravic narodnostne skupnosti, delovanje javnih zavodov in podjetij itd.
Del nalog se izvaja preko skupnih institucij občin iz območja Upravne enote Lendava (stanovanjske zadeve, gasilstvo, knjižničarstvo, zdravstvo) ali preko družb, kjer je zastopan javni interes.
Ustanovljen je tudi »Medobčinski inšpektorat« občin Lendava, Kobilje in Dobrovnik, ki delujejo v okviru organizacijske sheme Občinske uprave občine Lendava. Delo inšpekcijskih služb je usmerjeno predvsem v varstvo občanov, varstvo potrošnikov in nadzor nad izvajanjem sprejetih odlokov posameznih občin ustanoviteljic.
3. člen
Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.
4. člen
Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter z dajanjem informacij sredstvom javnega obveščanja, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah javnega obveščanja.
Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka dajejo predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan in vodja urada župana ter s strani župana pooblaščena oseba.
II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE
5. člen
Organizacija občinske uprave je oblikovana tako, da se zagotavlja:
– strokovno, učinkovito in racionalno izvrševanje nalog občinske uprave,
– zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,
– učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.
6. člen
Za izvajanje nalog v občinski upravi se ustanovijo naslednje notranje organizacijske enote:
– Urad župana
– Oddelek za računovodstvo in finance
– Oddelek za pravne in splošne zadeve
– Oddelek za investicije
– Občinska inšpekcija in redarstvo
– Režijski obrat.
V občinski upravi se lahko ustanovijo tudi druge notranje organizacijske enote, kot posebne notranje organizacijske enote.
7. člen
Urad župana:
– opravlja strokovna, organizacijska, svetovalna, administrativna in tehnična opravila za potrebe župana in podžupanov,
– usmerja razvoj gospodarske in negospodarske javne infrastrukture,
– izvaja naloge s področja informiranja občanov in ureja stike z javnostmi,
– vodi aktivnosti z ožjimi deli lokalne skupnosti (KS),
– sodeluje pri pripravi in spremlja izvedbo razvojnih projektov in investicijskih programov,
– vodi upravni postopek in izdaja odločbe na II. stopnji,
– opravlja naloge, ki se nanašajo na protokol,
– spremlja gospodarska gibanja v občini in programe spodbujanja razvoja,
– spremlja delo družb, kjer je občina soustanovitelj,
– spremlja gospodarske tokove in pripravlja podlage za odločanje,
– sodeluje pri delu s potencialnimi vlagatelji,
– koordinira delo javnih zavodov in njihovih učinkov,
– skrbi za izvajanje in koordiniranje dejavnosti na področju kulture, zdravstva, izobraževanja in neprofitnih dejavnosti,
– sodeluje pri izvajanju ustanoviteljskih in soustanoviteljskih pravic tam, kjer je občina ustanovitelj oziroma soustanovitelj,
– opravlja druge naloge.
8. člen
Oddelek za računovodstvo in finance:
– pripravlja proračun in skrbi za njegovo izvrševanje v skladu s predpisi, ki urejajo to področje,
– operativno izvaja proračun ter izvaja računovodsko funkcijo z obračunavanjem plač,
– načrtuje likvidnost, denarne tokove in izvaja finančno funkcijo,
– izvaja računovodske in finančne storitve za krajevne skupnosti,
– opravlja notranji nadzor,
– izvaja postopke javnih naročil,
– spremlja predpise s področja javnih financ, računovodstva in javnih naročil,
– izvaja plačilni promet,
– skrbi za optimiranje denarnih tokov,
– kontrolira izvajanje postopkov proračuna,
– nudi strokovno pomoč pri računovodstvu in financah,
– pripravlja premoženjsko bilanco občine,
– sodeluje pri pripravi investicijskih projektov in spremlja njihovo izvajanje,
– nudi pravno podporo s finančnega področja za izvajanje investicij,
– pripravlja potrebna poročila s področja investicij,
– sodeluje pri pripravi razvojnega programa občine,
– sodeluje s proračunskimi porabniki,
– opravlja druge naloge, ki sodijo v to delovno področje.
9. člen
Oddelek za pravne in splošne zadeve:
– rešuje pravne in upravne zadeve,
– opravlja kadrovske zadeve,
– opravlja strokovna, organizacijska, administrativna in tehnična opravila za potrebe občinskega sveta in njegovih delovnih teles, za člane občinskega sveta, nadzorni odbor ter druge občinske organe, kakor tudi za KS,
– pripravlja splošne in druge akte,
– nudi pravno pomoč županu, občinskemu svetu in drugim občinskim organom,
– opravlja naloge s področja normativno-pravnih in upravnih zadev,
– opravlja prevajalske storitve ter naloge s področja dvojezičnega poslovanja,
– organizira in izvaja delo s strankami,
– sodeluje pri delu svetov javnih zavodov, kjer je občina ustanovitelj,
– spremlja izvajanje odlokov in drugih občinskih predpisov,
– ureja premoženjske zadeve,
– skrbi za izvajanje socialnih programov in subvencij,
– skrbi in izvaja arhiviranje dokumentov,
– nudi pretok strokovnih informacij občanom,
– izvaja administrativna dela,
– opravlja naloge sprejema, evidenc in odprave pošte ter arhiviranje in vodenje rokovnika,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
10. člen
Oddelek za investicije:
– vodi pripravo in izvajanje investicij,
– opravlja nadzor nad izvajanjem projektov,
– vodi projekte in okoljevarstvene programe,
– pripravlja strokovne podlage za vzdrževanje objektov,
– pripravlja idejne rešitve za načrtovane investicije,
– sodeluje pri umeščanju investicij v prostor,
– sodeluje s strateškimi vlagatelji pri pripravi in izvajanju investicij,
– izvaja svetovanje na področju izvajanja investicij in gradbeništva,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi sodijo v to področje.
11. člen
Občinska inšpekcija in redarstvo:
– izvaja nadzor nad izvajanjem odlokov, drugih občinskih predpisov in zakonov, v katerih je tako določeno,
– izvaja inšpekcijski nadzor nad delom gospodarskih javnih služb,
– izvaja nadzor nad parkiranjem in prometno varnostjo,
– izvaja nadzor nad varstvom okolja,
– izreka kazni – globe,
– izvaja občinsko redarstvo,
– pripravlja strokovne podlage za preventivno delovanje, spremljanje in izvajanje okoljevarstvenega programa občine,
– vodi evidence, opravlja administrativna opravila, izdaja poročila in analize,
– kot prekrškovni organ vodi zbirko podatkov, ki so pomembni za vodenje in odločanje v postopku o prekrških,
– obračunava plačilo komunalnih taks, parkirnih in drugih predpisanih obveznosti,
– izvaja dela javne varnosti,
– organizira delo redarske službe,
– organizira varovanje objektov v lasti občine,
– organizira varovanje javnih prireditev,
– koordinira delo s policijo in državno inšpekcijo,
– pobira predpisano takso,
– izvaja nadzor nad parkiranjem in prometno varnostjo,
– sodeluje pri delu civilne zaščite in skrbi za opremo CZ,
– opravlja naloge, ki se nanašajo na gasilstvo,
– opravlja šofersko službo za potrebe urada župana,
– opravlja druge naloge, ki spadajo v to področje.
12. člen
Režijski obrat:
– izvaja upravljanje infrastrukture v lasti občine,
– spremlja izvajanje odloka s področja odvajanja komunalnih voda in stavbnih zemljišč,
– vodi podatkovne baze in skrbi za njihovo ažuriranje,
– organizira vzdrževanje objektov v lasti občine
– organizira in izvaja čiščenje objektov v lasti občine,
– organizira in izvaja ureditev okolice (zelene površine),
– pri izvajanju nalog sodeluje s krajevnimi skupnostmi,
– izvaja nadzor nad občinskimi cestami,
– sodeluje z inšpekcijskimi službami,
– sodeluje z izvajalci koncesij,
– nudi strokovno podporo svetu za varstvo potrošnikov,
– vzdržuje objekte v lasti občine,
– izvaja vzdrževanje občinskih cest in hudourniških jarkov,
– skrbi za prometno varnost,
– organizira čiščenje in vzdrževanje poslovnih prostorov,
– opravlja druga dela iz tega področja.
13. člen
Občinska uprava opravlja tudi naloge inšpekcijskega nadzorstva in redarstva. Inšpekcija opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, sprejetih v Občini Lendava in republiških predpisov, če je v njih tako določeno.
Znotraj občinske inšpekcije občinski redarji opravljajo naloge nadzora in so za svoje delo neposredno odgovorni vodji občinske inšpekcije.
Naloge in pooblastila delavcev občinske uprave na področju občinske inšpekcije in občinskega redarstva so določene s posebnim odlokom.
III. NAČIN DELA, POOBLASTILA IN ODGOVORNOSTI DELAVCEV
14. člen
Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.
15. člen
Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan.
Tajnik občinske uprave:
– vodi in organizira delo občinske uprave,
– koordinira delo občinske uprave z delom urada župana,
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,
– koordinira delo notranjih organizacijskih enot ter v sodelovanju z vodji oddelkov skrbi za delovno disciplino,
– izdaja odločbe v upravnem postopku na I. stopnji,
– organizira poslovanje občinske uprave,
– spremlja izvrševanje nalog občinske uprave,
– zagotavlja opravljanje strokovnih in drugih nalog, ki so skupne notranjim organizacijskim enotam,
– pripravlja programe dela občinske uprave in spremlja njihovo izvajanje,
– županu poroča o delu občinske uprave,
– opravlja druge naloge po odredbi župana.
Tajnik občinske uprave je za svoje delo odgovoren županu.
16. člen
Notranje organizacijske enote vodijo uslužbenci v nazivu podsekretar, višji svetovalec I. ali višji svetovalec II. Vodje notranjih organizacijskih enot so za svoje delo, delo organa, ki ga vodijo ter za zakonitost poslovanja in dosledno izvajanje predpisov odgovorni tajniku občinske uprave in županu.
17. člen
Vodje notranjih organizacijskih enot načrtujejo in neposredno organizirajo, vodijo, usmerjajo te nadzorujejo delo enote, skrbijo za zakonito in pravočasno delo enote, odločajo o zadevah z delovnega področja enote za katere jih je pooblastil tajnik občinske uprave in opravljajo najzahtevnejše naloge v notranjih organizacijskih enotah.
18. člen
Število delovnih mest v občinski upravi in delovna mesta na položajih, uradniška delovna mesta in strokovno tehnična delovna mesta ter katalog vseh delovnih mest občinske uprave določi župan z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi občine Lendava.
Zaradi zagotovitve polne zaposlenosti, racionalnega razporejanja uslužbencev glede na njihovo strokovno usposobljenost in glede na delovne potrebe uprave, lahko župan s sistemizacijo oblikuje delovna mesta in razporeja uslužbence ne glede na opredelitev delovnih področij notranjih organizacijskih enot iz 6. člena tega odloka.
19. člen
V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Župan določi sestavo kolegija glede na obravnavano problematiko. Kolegij sklicuje župan po potrebi. Za vodenje kolegija lahko župan pooblasti tajnika občinske uprave.
20. člen
Za naloge občinske uprave, ki zahtevajo sodelovanje več delavcev različnih strok in stopenj znanja iz različnih notranjih organizacijskih enot, lahko župan ali tajnik občinske uprave ustanovi delovne skupine in druge oblike sodelovanja.
21. člen
Za naloge, ki zahtevajo posebno proučevanje ali posebno strokovnost in jih delavci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi izvajalci nalog izven občinske uprave Z aktom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Župan Občine Lendava v roku enega meseca po sprejetju tega odloka izda akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Občinski upravi občine Lendava.
23. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Lendava (Uradni list RS, št. 133/03).
24. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0074/2004
Lendava, dne 20. decembra 2004.
Župan – Polgármester
Občine Lendava
mag. Anton Balažek l. r.

AAA Zlata odličnost