Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6176. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Dorc - Brestanica, stran 16805.

Na podlagi 23. in 175. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02) ter 16. in 79. člena statuta občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško, na 24. seji dne 20. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o zazidalnem načrtu Dorc – Brestanica
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve odloka o zazidalnem načrtu Dorc – Brestanica (Uradni list RS, št. 24/91), ki se nanašajo na dele zemljišč parc. št. *223, 400/3, *252 in 398/2, k.o. Brestanica, na območju obstoječega naselja Dorc.
2. člen
Sestavni del odloka so obrazložitve in grafični prikazi, ki vsebujejo:
 
Tekstualni del:
– upoštevana zakonodaja in predpisi
– uvod
– območje zazidalnega načrta
– namembnost objektov in površin
– obstoječe prometno, komunalno in energetsko omrežje s sistemom zvez
– zasnova projektnih rešitev objektov
– zasnova projektnih rešitev za urbanistično krajinsko in arhitektonsko oblikovanje
– zasnova projektnih rešitev infrastrukturnega omrežja
– varovanje narave in kulturne dediščine
– omejitve in pogoji glede varovanja okolja in zaščite
– etapnost poseganja v prostor
– gradbena parcela
– tolerance
– smernice nosilcev urejanja prostora
– mnenja nosilcev urejanja prostora.
 
Grafični del:
– orto foto posnetek s prikazom območja
– temeljni topografski načrt s prikazom območja
– načrt parcele
– načrt parcele s prikazom načrtovanih posegov
– geodetski načrt
– ureditveni situaciji z elementi zakoličb in načrtom parcelacije
– situacije komunalne in energetske infrastrukture
– izsek iz ZN Dorc – Brestanica (ureditvena situacija)
– izsek iz ZN Dorc – Brestanica (zbirna situacija komunalnih naprav)
– izsek iz grafičnih prilog dolgoročnega plana občine Krško za obdobje 1986–2000 in družbenega plana občine Krško za obdobje 1986–1990.
3. člen
V poglavju »III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČIJ IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR« se v 8. členu odloka, točka »4. Posegi v obstoječem naselju Dorc«, dodata nova odstavka, ki glasita:
»Na zemljišču parcelna št. 400/3, k. o. Brestanica je v sklopu gradbene parcele stanovanjske hiše zgrajena garaža in prostor za hrambo orodja. Velikost garaže je 7,20 x 9,20 m (±5% odstopanja); vertikalni gabarit: pritličje. Prostor za orodje je velikosti 1,30 x 3,60 m (±5% odstopanja); vertikalni gabarit: pritličje. Objekta sta zidana.
Nad garažo se izvede lesena pergola velikosti 3,5 x 5,9 m (±10% odstopanja). Pergola se zazeleni s plezajočimi grmovnicami. Ob severnem robu terase se izvede okrasni leseni zastor višine ca. 2 m. Ob robovih terase se izvede lesena ograja.«
»V sklopu gradbene parcele, zemljišče parcelna št. 398/2, k.o. Brestanica je predvidena dozidava stanovanjske hiše velikosti 6,00 x 9,00 m + 4,00 x 12,00 m (±10% odstopanja); vertikalni gabarit: klet 2,40 m + pritličje 2,80 m + mansarda 1,70 m.«
4. člen
V poglavju »IX. KONČNE DOLOČBE« se besedilo 34. člena odloka črta, ki na novo glasi:
»Zazidalni načrt Dorc – Brestanica je stalno na vpogled pri notranji organizacijski enoti občinske uprave, pristojni za urejanje prostora, Upravni enoti Krško in Krajevni skupnosti Brestanica.«
5. člen
V 35. členu odloka se besedilo črta in ki na novo glasi:
»Nadzor nad izvajanjem zazidalnega načrta opravljajo pristojne inšpekcijske službe.«
6. člen
Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-2/2004-502, 350-05-3/2004-502
Krško, dne 20. decembra 2004.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti