Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6178. Odlok o merilih za določanje plač direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Krško, stran 16806.

Na podlagi 29. člena in desetega odstavka 100.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02) ter druge in sedme alinee drugega odstavka 16. člena statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško, na 24. seji dne 20. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o merilih za določanje plač direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Občina Krško
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se določajo merila za določanje plač direktorjev javnih zavodov, javnih podjetij, javnih skladov in agencij, katerih ustanoviteljica je Občina Krško.
Plača direktorjev javnih zavodov je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov.
II. OSNOVNA PLAČA
2. člen
Količnik osnovne plače direktorja posameznega javnega zavoda določi organ upravljanja s soglasjem občinskega sveta.
3. člen
Osnovna plača direktorjev javnih zavodov se določi na podlagi naslednjih kriterijev:
– zahtevane strokovne izobrazbe,
– zahtevnosti dela in
– pomembnosti javnega zavoda.
Za razvrstitev delovnih mest po prejšnjem odstavku vpliva zahtevana izobrazba z največ 40%, zahtevnost dela z največ 40% in pomen javnega zavoda z največ 20%.
4. člen
V okviru kriterija »zahtevana strokovna izobrazba« se upoštevajo:
1. zahtevana stopnja šolske izobrazbe
– VI                           40 točk,
– VII                          50 točk,
– VII/2                         60 točk,
– VIII                          65 točk.
2. potrebna dodatna funkcionalna znanja
– vodstvene sposobnosti                do 10 točk,
– upravljanje kadrovskih virov            do 10 točk,
– sposobnosti odločanja na najvišjih nivojih     do 10 točk,
– sposobnosti nastopanja v javnosti          do 5 točk.
5. člen
V okviru kriterija »zahtevnost dela« se upoštevajo:
1. odgovornost
– materialna odgovornost               do 15 točk,
– odgovornost za pravilnost strokovnih
odločitev                       do 25 točk.
2. velikost javnega zavoda
– do 30 zaposlenih v javnem zavodu
za nedoločen čas                     20 točk,
– do 50 zaposlenih v javnem zavodu
za nedoločen čas                     25 točk,
– nad 50 zaposlenih v javnem zavodu
za nedoločen čas                     30 točk.
3. obseg storitev                   do 30 točk.
6. člen
V okviru kriterija »pomen javnega zavoda« se upošteva, ali je dejavnost javnega zavoda namenjena območju:
1. Občine Krško              75 točk,
2. Regije Posavje oziroma več občin    100 točk.
III. DOLOČANJE DELA PLAČE
ZA DELOVNO USPEŠNOST
7. člen
Višino dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda določi občinski svet na predlog organa upravljanja.
8. člen
Višina dela plače za delovno uspešnost lahko znaša največ 50% osnovne plače direktorja javnega zavoda.
9. člen
Pri določanju višine dela plače za delovno uspešnost direktorja javnega zavoda se, v skladu s podzakonskimi predpisi na posameznem področju, upoštevajo naslednja merila:
   – izpolnjevanje programa dejavnosti glede
na povečan obseg realizacije               do 7%,
  – izpolnjevanje programa dejavnosti glede
  na realizacijo nad pričakovano kvaliteto      do 15%,
  – povečanje števila obiskovalcev
in uporabnikov storitev javnih zavodov          do 5%,
  – pridobivanje izvenproračunskih virov
financiranja                      do 25%,
  – izpolnjevanje letnega pogodbeno
  dogovorjenega programa dela po obsegu,
strukturi in kakovosti                 do 15%,
  – izpolnjevanje letnega finančnega
načrta v delu izvajanja javne službe          do 50%,
  – nadpovprečna delovna obremenitev          do 8%.
IV. DODATKI
10. člen
Direktorju javnega zavoda pripadajo dodatki in njihova višina tako, kot za druge zaposlene v javnem zavodu v skladu s kolektivno pogodbo oziroma zakonom.
Direktorju javnega zavoda pripadajo povračila, nadomestila in drugi prejemki v zvezi z delom v skladu s kolektivno pogodbo oziroma zakonom.
V. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Na podlagi teh meril določene osnovne plače direktorjev javnih zavodov ne smejo presegati plače župana Občine Krško.
12. člen
Sedaj veljavne posamezne individualne pogodbe direktorjev javnih zavodov ostanejo v veljavi do izteka mandata posameznega direktorja oziroma do razporeditve v plačne razrede po zakonu o sistemu plač v javnem sektorju.
13. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 110-01-6/2004-O301
Krško, dne 20. decembra 2004.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost