Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6152. Pravilnik o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, stran 16722.

Na podlagi 61. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B), drugega odstavka 27. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04, 57/04 – ZDS-1, 109/04 – odločba ustavnega sodišča in 128/04 – odločba ustavnega sodišča) in drugega odstavka 73. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 45/03 – uradno prečiščeno besedilo, 2/04 – ZPNNVSM in 37/04) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1. člen
(predmet urejanja)
(1) Ta pravilnik določa podračune (v nadaljevanju: podračuni JFP skupine A), na katere zavezanci plačujejo obvezne dajatve in druge javnofinančne prihodke (v nadaljevanju: JFP), ki pripadajo državi, občinam, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter drugim prejemnikom.
(2) Ta pravilnik določa način plačevanja na podračune JFP skupine A.
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi imajo po tem pravilniku naslednji pomen:
1. Podračuni JFP so na podlagi zakona, ki ureja javne finance, in zakona, ki ureja plačilni promet, odprti kot podračuni v sistemih enotnih zakladniških računov države in občin pri Banki Slovenije in jih vodi Uprava Republike Slovenije za javna plačila (v nadaljevanju: UJP).
2. Podračuni JFP skupine A so podračuni JFP, na katere zavezanci plačujejo JFP.
3. Shematični prikaz podračuna v osnovnem seznamu podračunov JFP skupine A predstavlja podračune, ki so odprti pri vseh občinah. Shema omogoča prikazovanje seznama podračunov v skrajšani obliki in je ali 01EZR-OBČNNNNNkk ali 01EZR-844NNNNNkk. Njeni sestavni deli so:
01EZR  številka enotnega zakladniškega računa
     občine
OBČ   statistična oznaka občine povečana za 400
844   3-mestno število, ki označuje zbirni prehodni
     podračun in je enako pri vseh podračunih
     JFP občin
NNNNN  5-mestno število, ki del drugega sklopa
     podračuna JFP in je enako pri vseh
     podračunih JFP občin
kk    kontrolna številka, izračunana po modulu
     97-10, ki je opredeljen v predpisu, ki ureja
     predložitev in prevzem podatkov s plačilnih
     navodil in izpiska o prometu in stanju
     v računalniški obliki,
4. Nadzornik transakcij podračuna JFP skupine A (v nadaljevanju: nadzornik) je proračunski uporabnik iz registra neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov. Nadzornik opravlja nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem JFP.
5. Skrbnik podračuna JFP skupine A (v nadaljevanju: skrbnik) je eden od nadzornikov, ki evidentira in razrešuje tista plačila JFP, ki jim ni možno opredeliti nadzornika.
6. Referenca prejemnika (v nadaljevanju: referenca) je podatek na nalogu za plačilo, na delu za prejemnika, in je sestavljena iz modela in sklicevanja na številko. Skupaj s podatkom o podračunu JFP skupine A omogoča nadzorniku, da določi plačnika in namen plačila. Za plačila JFP so s tem pravilnikom določeni različni modeli referenc. Kontrolne številke sklicevanja na številko so izračunane po modulu 11, ki je opredeljen v predpisu, ki ureja obliko, vsebino in uporabo obrazca za opravljanje tolarskega plačilnega prometa neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov v Upravi Republike Slovenije za javna plačila.
3. člen
(podatki seznama podračunov JFP skupine A)
(1) Seznam podračunov JFP skupine A je razdeljen na osnovni seznam podračunov JFP skupine A in dopolnilni seznam podračunov JFP skupine A, ki sta prilogi tega pravilnika in njegov sestavni del. V osnovnem seznamu podračunov JFP skupine A so nekateri podračuni občin shematično prikazani. V dopolnilnem seznamu podračunov JFP skupine A so za sheme osnovnega seznama navedeni posamezni podračuni po občinah.
(2) Osnovni in dopolnilni seznam podračunov JFP skupine A prikazujeta podračune JFP, urejene po skupinah in podskupinah JFP.
(3) Osnovni seznam podračunov JFP skupine A vsebuje v vrsticah naslednje podatke:
1. podračun JFP skupine A (številka podračuna ali shematični prikaz podračuna),
2. naziv podračuna JFP skupine A,
3. podkonto (6-mestna številka podkonta JFP s kontrolno številko),
4. šifra dajatve (4-mestna šifra dajatve JFP, ki jo določni davčni organ, s kontrolno številko),
5. modeli referenc, ki se uporabljajo pri plačevanju na ta podračun JFP skupine A,
6. nadzorniki (4-mestne šifre proračunskih uporabnikov – nadzornikov s kontrolno številko),
7. nazivi nadzornikov,
8. skrbnik (4-mestna šifra proračunskega uporabnika – skrbnika s kontrolno številko).
(4) Dopolnilni seznam podračunov JFP skupine A vsebuje podatke:
1. v glavi seznama:
1.1 oznako občine,
1.2 naziv občine,
1.3 šifro občine (4-mestno šifro proračunskega uporabnika s kontrolno številko),
1.4 šifro upravne enote, ki opravlja storitve za občane te občine (4-mestno šifro proračunskega uporabnika s kontrolno številko), in
2. v vrsticah seznama:
2.1 shematični prikaz podračuna JFP skupine A iz osnovnega seznama,
2.2 naziv podračuna JFP skupine A,
podračune JFP skupine A po občinah.
4. člen
(valuta podračunov JFP skupine A)
Podračuni JFP skupine A so odprti samo v denarni enoti Republike Slovenije.
5. člen
(obvezni podatki na nalogu za plačilo)
(1) Za pravilno prepoznavanje plačnika, vrste JFP in nadzornika mora biti pri plačilu JFP na nalogu za plačilo naveden podračun JFP in model reference. Izvajalci plačilnega prometa morajo zavrniti sprejem naloga za plačilo, na katerem je naveden podračun JFP skupine A, ki nima modela in kontrolnih številk sklicevanja na številko v skladu s tem pravilnikom.
(2) Nadzornik lahko za plačilo dajatev izstavi zavezancu posebno položnico, ki mora vsebovati referenco modela 12.
(3) Model reference ni predpisan pri tistih podračunih JFP skupine A, kjer model reference in s tem tudi strukturo reference določi nadzornik.
(4) Model reference ni predpisan na nalogu za plačilo, s katerim izvajalec plačilnega prometa nakaže denarna sredstva na podlagi podatkov iz informacijskega toka posebnih položnic, s katerimi zavezanci plačujejo na podračune JFP skupine A.
(5) Če zavezanec plača JFP s plačilnim nalogom namesto s posebno položnico, ki jo izstavi nadzornik, vpiše na plačilni nalog model 12 in prepiše celoten sklic na številko iz posebne položnice.
6. člen
(reference)
Pri plačevanju JFP na podračune JFP skupine A se uporabljajo naslednje reference:
1. Referenca modela 09 ima naslednjo strukturo: 09 zzzzzzzz-kkkkK-ššššššš
zzzzzzzz   8-mestna davčna številka
kkkk     4-mestna številka konta iz računskega načrta za knjiženje
       davkov in drugih dajatev
K       kontrolna številka polj zzzzzzzz-kkkk
ššššššš    7-mestna številka, kadar jo dodatno določi nadzornik.
 
2. Referenca modela 11 ima naslednjo strukturo: 11 nnnnN-ppppppP-ššššššLL
nnnn     4-mestna šifra nadzornika, določena v tem pravilniku pri
       podračunu
N       kontrolna številka polja nnnn
pppppp    6-mestna številka podkonta, določena v tem pravilniku pri
       podračunu
P       kontrolna številka polja pppppp
šššššš    6-mestna številka, kadar jo dodatno določi nadzornik
LL      zadnji dve številki leta, kadar ju določi nadzornik.
 
3. Referenca modela 19 ima naslednjo strukturo: 19 zzzzzzzZ-jjjjJ-ššššššš
zzzzzzzz   7-mestna davčna številka
Z       kontrolna številka polja zzzzzzz
jjjj      4-mestna šifra dajatve, določena za podračun JFP
J       kontrolna številka polja jjjj
ššššššš    7-mestna številka, kadar jo dodatno določi nadzornik.
 
4. Referenca modela 12 se uporablja pri plačilu JFP s posebno položnico,
namesto modelov 09, 11 in 19:
4.1 Kadar se uporablja namesto modela 11, ima strukturo: nnnnššššššššK
nnnn     4-mestna šifra nadzornika, določena v tem pravilniku pri
       podračunu
šššššššš   8-mestna številka, določi nadzornik
K       skupna kontrolna številka.
4.2 Kadar se uporablja namesto modela 09 ali 19, ima strukturo: nnnnnnnnnnnnK
nnnnnnnnnnnn 12-mestna številka, določi nadzornik
K       skupna kontrolna številka.
7. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2005.
Št. 496-01-5/2004/53
Ljubljana, dne 28. decembra 2004.
EVA 2004-1611-0256
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost