Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6204. Sklep o določitvi vrednosti stroškov komunalne opremljenosti za leto 2005, stran 16842.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet Občine Postojna na svoji 18. seji dne 22. 12. 2004 sprejel naslednji
S K L E P
1. Povprečni stroški komunalne opremljenosti v skladu s 25. členom Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Postojna, se določijo:
– v znesku 9.283 SIT/m2 stavbne (gradbene) parcele na območjih, ki se urejajo z občinskim lokacijskim načrtom, za novogradnje, dokler za območje, kjer se obravnavana parcela nahaja ni sprejet program opremljanja stavbnih zemljišč, za vse ostale gradnje pa tudi po sprejetju prej navedenega programa, kolikor ta ne predvidi drugačne rešitve;
– v znesku 4.516 SIT/m2 stavbne parcele, na vseh drugih območjih,
kar je enako osnovni ceni 1 m2 stavbne (gradbene) parcele primerjalne velikosti 500 m2 in primerjalne skupne uporabne površine objekta 200 m2 (kar da 40% izkoriščenost stavbnega zemljišča – izhodiščni faktor 1,00)
– za vsako dodatno 6% večjo izkoriščenost stavbnega zemljišča se faktor poveča za 10%,
– za vsako zmanjšanje izkoriščenosti stavbnega zemljišča za 6% se faktor zmanjša za 10%,
v obeh primerih se pri izračunu vmesnih vrednosti uporablja linearna interpolacija.
2. Vrsta gradnje (novogradnja, prizidava, nadomestna gradnja, sprememba namembnosti) se upošteva s smiselno uporabo obračuna površin objekta ter korekcijskih faktorjev iz 22. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v občini Postojna, glede na celotno površino stavbne (gradbene) parcele.
3. Upoštevajoč povprečne stroške komunalne opreme za 1 m2 stavbne (gradbene) parcele v višini 9.283 SIT/m2, oziroma 4.516 SIT/m2 in deleže v skladu z 22. členom Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Občini Postojna, ti za posamezno komunalno opremo znašajo:
+------------------------------------+-----+--------+----------+----------+
|                  |100 %|Ostalo %| SIT/m2 | SIT/m2 |
+------------------------------------+-----+--------+----------+----------+
|Kanalizacijsko omrežje-fekalno   | 18 |    | 1.670,94 | 812,88 |
+------------------------------------+-----+--------+----------+----------+
|Vodovodno omrežje          | 11 |    | 1.021,13 | 496,76 |
+------------------------------------+-----+--------+----------+----------+
|Plinovodno (toplovodno) omrežje   | 9 |    | 835,47 | 406,44 |
+------------------------------------+-----+--------+----------+----------+
|Električno omrežje-kabelsko     | 8 |    | 742,64 | 361,28 |
+------------------------------------+-----+--------+----------+----------+
|Električno omrežje-zračni vodi   |   |  (5) | (464,15) | (225,80) |
+------------------------------------+-----+--------+----------+----------+
|Telefonsko omrežje         | 4 |    | 371,32 | 180,64 |
+------------------------------------+-----+--------+----------+----------+
|Omrežje CATV            |   |  (4) | (371,32) | (180,64) |
+------------------------------------+-----+--------+----------+----------+
|Cestno omrežje-asfalt+pločniki   |   | (35) |(3.249,05)|(1.580,60)|
+------------------------------------+-----+--------+----------+----------+
|Cestno omrežje-asfalt brez pločnikov| 25 |    | 2.320,75 | 1.129,00 |
+------------------------------------+-----+--------+----------+----------+
|Cestno omrežje-makadam       |   | (15) |(1.392,45)| (677,40) |
+------------------------------------+-----+--------+----------+----------+
|Urejena parkirišča         |   | (15) |(1.392,45)| (677,40) |
+------------------------------------+-----+--------+----------+----------+
|Parkirišče v sklopu cest      | 7 |    | 649,81 | 316,12 |
+------------------------------------+-----+--------+----------+----------+
|Omrežje javne razsvetljave     | 4 |    | 371,32 | 180,64 |
+------------------------------------+-----+--------+----------+----------+
|Kanalizacijsko omrežje-meteorno   | 8 |    | 742,64 | 361,28 |
+------------------------------------+-----+--------+----------+----------+
|Hidrantno omrežje          | 4 |    | 371,32 | 180,64 |
+------------------------------------+-----+--------+----------+----------+
|Urejene rekreacijske površine    | 2 |    | 185,66 |  90,32 |
+------------------------------------+-----+--------+----------+----------+
|SKUPAJ (osnovna komunalna oprema)  | 100 |    |  9.283 |  4.516 |
+------------------------------------+-----+--------+----------+----------+
4. V skladu z 22. členom odloka, se pri izračunu površin objekta uporabljajo korekcijski faktorji glede namembnosti objekta, če je:
– poslovna dejavnost – faktor 1,00
– stanovanjska gradnja – faktor 0,80
– zadružna stanovanjska gradnja – faktor 0,40
– trgovska dejavnost – faktor 1,20
– gostinska dejavnost – faktor 1,20
– obrtno-industrijska dejavnost 0,90
– obrtno-industrijska dejavnost, ki nadpovprečno obremenjuje komunalno infrastrukturo (bencinske črpalke, avtopralnice ipd.) – faktor 2,00
– skladiščna dejavnost – faktor 0,50
– pokrita parkirišča – faktor 0,60
– urejene rekreacijske površine – faktor 0,50
– kmetijska dejavnost – faktor 0,50
– kmetijska dejavnost – pomožni objekti – faktor 0,30
– kmetijska dejavnost – kmečki turizem – faktor 0,50
5. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan plačati stroške tiste opreme, s katero je opremljena stavbna parcela oziroma je v neposredni bližini (v razdalji 100 m) in se je možno nanjo priključiti.
6. Večja oddaljenost posameznega komunalnega voda od stavbne parcele in s tem povezani stroški izgradnje oziroma zmanjšanje komunalnega prispevka, se ugotavljajo za vsak primer posebej.
7. Zavezanci za plačilo komunalnega prispevka lahko uveljavljajo znižanje ali oprostitev plačila komunalnega prispevka ob predložitvi dokazil o dosedanjih sovlaganjih v izgradnjo komunalne infrastrukture.
8. Vrednost, določena s tem sklepom velja na dan 31. 12. 2004 in se mesečno revalorizira s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki ga objavlja GZS – združenje za gradbeništvo in IGM.
9. Odmerjeni komunalni prispevek ne zajema stroškov izvedbe priključkov in priključnih taks za priključitev objektov na komunalne objekte in naprave.
10. Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, veljati začne naslednji dan po objavi.
Št. 032-01-1/03
Postojna, dne 22. decembra 2004.
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l. r.

AAA Zlata odličnost