Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6153. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, stran 16776.

Na podlagi 13. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99 in 30/02 – ZJF – C) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava
1. člen
V Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list, RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04 in 117/04) se v tretjem odstavku 43. člena za besedo »podskupine« spremeni številka 430 v 432.
2. člen
V enotnem kontnem načrtu (priloga I) se v okviru konta 4015 – Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU odpre nov podkonto, ki se glasi:
»401510 – Druge premije prostovoljnega dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja«.
3. člen
V okviru konta 4029 – Drugi operativni odhodki ukineta naslednja dva podkonta:
»402904 – Nadomestila članom posebnih komisij
402906 – Stroški izpitnih komisij«.
Odpreta se dva nova podkonta, ki se glasita:
»402938 – Prejemki zunanjih sodelavcev
402939 – Stroški strokovnih komisij«.
4. člen
V okviru konta 4131 – Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja se odpre nov podkonto, ki se glasi:
»413114 – Plačilo prispevka delodajalca za zdravstveno zavarovanje zapornikov, ki ga državni proračun plačuje v ZZZS«.
5. člen
V okviru konta 7000 – Dohodnina se naslednjim podkontom:
»700002 – Akontacija dohodnine – od plač in drugih osebnih prejemkov iz delovnega razmerja
700003 – Akontacija dohodnine – od pokojnin
700004 – Akontacija dohodnine – od prejemkov, doseženih na podlagi pogodbe o delu
700005 – Akontacija dohodnine – od drugih prejemkov, vključno z nagradami in podobnimi prejemki
700006 – Akontacija dohodnine – od dohodka iz kmetijstva, ki se obračunava od katastrskega dohodka od kmetijskih zemljišč
700007 – Akontacija dohodnine – od dohodka iz kmetijstva, ki se obračunava od katastrskega dohodka od gozdnih zemljišč
700009 – Akontacija dohodnine – od dohodka iz dejavnosti od vsakega posameznega prejemka
700012 – Akontacija dohodnine – od dohodkov, doseženih z udeležbo pri dobičku
700013 – Akontacija dohodnine – od obresti na posojila, dana fizičnim in pravnim osebam
700014 – Akontacija dohodnine – od dohodkov iz premoženja, doseženega z oddajanjem zemljišč, stanovanjskih ali poslovnih prostorov, garaž in prostorov za počitek in rekreacijo
700015 – Akontacija dohodnine – od dohodkov iz premoženjskih pravic – iz avtorskih pravic spremenijo nazivi tako, da se glasijo:
»700002 – Akontacija dohodnine – od dohodkov iz delovnega razmerja
700003 – Akontacija dohodnine – od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega in prostovoljnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
700004 – Akontacija dohodnine – od dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja
700005 – Akontacija dohodnine – od drugih dohodkov
700006 – Akontacija dohodnine – od dohodka iz osnovne kmetijske dejavnosti, ki se obračunava in plačuje od katastrskega dohodka kmetijskih zemljišč
700007 – Akontacija dohodnine – od dohodka iz osnovne gozdarske dejavnosti, ki se obračunava in plačuje od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč
700009 – Akontacija dohodnine – od dohodka iz dejavnosti od vsakega posameznega dohodka
700012 – Akontacija dohodnine – od dividend
700013 – Akontacija dohodnine – od obresti
700014 – Akontacija dohodnine – od dohodkov iz oddajanja premoženja v najem
700015 – Akontacija dohodnine – od dohodkov iz prenosa premoženjske pravice«.
6. člen
V okviru konta 7000 – Dohodnina se odpreta dva nova podkonta, ki se glasita:
»700018 – Akontacija dohodnine – od drugih dohodkov iz osnovne kmetijske dejavnosti in osnovne gozdarske dejavnosti
700019 – Akontacija dohodnine – od dohodka iz vzajemnih skladov«.
7. člen
V okviru podskupine kontov 700 – Davki na dohodek in dobiček se spremeni naziv konta 7001 – Davek od dobička pravnih oseb tako, da se glasi:
»7001 – Davek od dohodkov pravnih oseb«.
Spremenita se podkonta:
»700100 – Davek od dobička pravnih oseb
700101 – Zamudne obresti od davka od dobička pravnih oseb tako, da se glasita:
700100 – Davek od dohodkov pravnih oseb
700101 – Zamudne obresti od davka od dohodkov pravnih oseb«.
8. člen
V okviru konta 7042 – Trošarine (akcize) se odpreta dva nova podkonta, ki se glasita:
»704204 – Dajatve na sladkor
704205 – Zamudne obresti od dajatev na sladkor«.
9. člen
V okviru konta 7047 – Drugi davki na uporabo blaga in storitev se spremenijo nazivi naslednjih podkontov:
»704700 – Taksa za obremenjevanje vode
704701 – Zamudne obresti od takse za obremenjevanje vode
704719 – Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov tako, da se glasijo:
704700 – Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
704701 – Zamudne obresti od okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
704719 – Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov«.
10. člen
V okviru konta 7047 – Drugi davki na uporabo blaga in storitev se odpreta dva nova podkonta, ki se glasita:
»704721 – Zamudne obresti od takse za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin
704722 – Zamudne obresti od takse za razgradnjo izrabljenih motornih vozil«.
11. člen
V okviru konta 7050 – Carine se ukineta naslednja podkonta:
»705000 – Carina od pravnih oseb
705001 – Carina od fizičnih oseb in zasebnikov«.
12. člen
V okviru konta 7050 – Carine se spremeni naziv podkonta 705002 – Zamudne in kompenzacijske obresti tako, da se glasi:
»705002 – Zamudne obresti od uvoznih in izvoznih dajatev z učinkom carin in kompenzacijskih obresti«.
V okviru konta 7050 – Carine se odpre nov podkonto, ki se glasi:
»705003 – Uvozne in izvozne dajatve z učinkom carin«.
13. člen
V okviru konta 7051 – Druge uvozne dajatve se spremenita naziva podkontov:
»705100 – Posebne davščine pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil
705101 – Zamudne obresti od posebnih davščin pri uvozu kmetijskih proizvodov in živil tako, da se glasita:
705100 – Uvozne in izvozne dajatve, uvedene s skupno kmetijsko politiko
705101 – Zamudne obresti od uvoznih in izvoznih dajatev, uvedenih s skupno kmetijsko politiko«.
14. člen
V okviru podskupine kontov 710 – Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja se spremeni naziv konta 7100 – Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij, javnih skladov in javnih finančnih institucij tako da se glasi:
»7100 – Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki«.
Ukinejo se naslednji konto in podkonti:
» 7101 – Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend drugih podjetij in finančnih institucij
710100 – Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend drugih podjetij
710101 – Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih institucij
710000 – Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih podjetij
710001 – Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend javnih skladov in javnih finančnih institucij«.
15. člen
V okviru konta 7100 se odprejo novi podkonti, ki se glasijo:
»710003 – Prihodki iz naslova presežka prihodkov nad odhodki posrednih uporabnikov proračunov
710004 – Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb
710005 – Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb«.
16. člen
V okviru konta 7120 – Denarne kazni se spremeni naziv podkonta »712004 – Denarne kazni – za carinske prekrške in denarna sredstva od prodanega blaga« tako, da se glasi:
»712004 – Globe za carinske prekrške in kupnine od prodanega blaga«.
17. člen
V okviru konta 7141 – Drugi nedavčni prihodki se odpre nov podkonto, ki se glasi:
»714117 – Prihodki storitev v postopkih homologacije in posamične odobritve vozil«.
18. člen
V okviru konta 7400 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna se odpre nov podkonto, ki se glasi:
»740016 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz naslova prispevka delodajalca za zdravstveno zavarovanje zapornikov«.
18. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2005.
Št. 004-26/2004/13
Ljubljana, dne 23. decembra 2004.
EVA 2004-1611-0263
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost