Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6155. Odlok o rebalansu proračunu Občine Divača za leto 2004, stran 16778.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. in 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 19. seji dne 23. 12. 2004 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračunu Občine Divača
za leto 2004
1. člen
V odloku o proračunu Občine Divača za leto 2004 (Uradni list RS, št. 31/04) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna občine so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
Splošni del proračuna občine na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
--------------------------------------------------------------------
                          V tisoč tolarjev
--------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)            622.582
   Tekoči prihodki (70+71)                501.379
70  Davčni prihodki                    369.955
   700 Davki na dohodek in dobiček            261.421
   703 Davki na premoženje                80.735
   704 Domači davki na blago in storitve         27.799
   706 Drugi davki                       –
71  Nedavčni prihodki                   131.424
   710 Udeležba na dobičku
      in dohodki od premoženja             127.001
   711 Takse in pristojbine                1.273
   712 Denarne kazni                      –
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         190
   714 Drugi nedavčni prihodki               2.960
72  Kapitalski prihodki                   10.790
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev       10.790
   721 Prihodki od prodaje zalog                –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
      in neopredmetenih dolgoročnih sredstev         –
73  Prejete donacije                      100
   730 Prejete donacije iz domačih virov           100
   731 Prejete donacije iz tujine               –
74  Transferni prihodki                  110.313
   740 Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij             110.313
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)              724.554
40  Tekoči odhodki                     104.129
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim         38.187
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost     6.418
   402 Izdatki za blago in storitve            58.524
   409 Rezerve                       1.000
41  Tekoči transferi                    303.982
   410 Subvencije                     13.286
   411 Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                 104.719
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                    17.062
   413 Drugi tekoči domači transferi           168.915
42  Investicijski odhodki                 280.410
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev        280.410
43  Investicijski transferi                 36.033
   43  Investicijski transferi              36.033
III. Proračunski primanjkljaj (I.-II.)           -101.972
 
B)  Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila                       –
V.  Dana posojila                        –
VI.  Prejeta minus dana posojila                 –
   in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)
VII. Zadolževanje (500)                      –
50  Zadolževanje                         –
   500 Domače zadolževanje                   –
VIII. Odplačila dolga (550)                   655
55  Odplačila dolga                      655
   550 Odplačila domačega dolga               655
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu          -102.627
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.  Neto zadolževanje (VII. – VIII.)             -655
XI.  Neto financiranje                   101.972
--------------------------------------------------------------------
Stanje sredstev na računih dne 31. 12. 2003
   9009 Splošni sklad za drugo              102.627
Zmanjšanje sredstev na računu se pokrije iz sredstev na računu proračuna, ki so se prenesla iz prejšnjega leta in znašajo 102.627 tisoč tolarjev.
Posebni del proračuna, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe je priloga k temu odloku in se objavi na oglasni deski Občine Divača.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 19/02
Divača, dne 23. decembra 2004.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.

AAA Zlata odličnost