Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6191. Odlok o proračunu Občine Majšperk za leto 2005, stran 16819.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02 in 56/02), 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet občine Majšperk na 20. redni seji, dne 21. decembra 2004 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Majšperk za leto 2005
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Majšperk za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. člen
S proračunom Občine Majšperk se zagotavljajo sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakoni ter občinskimi predpisi opravlja Občina Majšperk.
2. VIŠINA PRORAČUNA
3. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-------------------------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto                               Proračun 2005
-------------------------------------------------------------------------------
      1                                 4
-------------------------------------------------------------------------------
I.     SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             1,019.284
      TEKOČI PRIHODKI (70+71)                   289.377
70     DAVČNI PRIHODKI                       242.512
700     Davki na dohodek in dobiček                 155.291
   7000 Dohodnina                          155.291
703     Davki na premoženje                     34.666
   7030 Davki na nepremičnine                    31.135
   7031 Davki na premičnine                        –
   7032 Davki na dediščine in darila                  105
   7033 Davki na promet neprem. in na finan. premož.         3.426
704     Domači davki na blago in storitve              52.555
   7044 Davki na posebne storitve                    801
   7047 Drugi davki na uporaba blaga in storitev           51.754
71     NEDAVČNI PRIHODKI                      46.865
710     Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja         20.700
   7100 Udeležba na dobičku jav.podj in jav.finan.institucij       –
   7101 Prihodki od udel.na dobičku drugih podj.in finan.instit.    500
   7102 Prihodki od obresti                      1.000
   7103 Prihodki od premoženja                    19.200
711     Takse in pristojbine                     2.465
   7111 Upravne takse in pristojbine                 2.465
712     Denarne kazni                           –
   7120 Denarne kazni                           –
713     Prihodki od prodaje blaga in storitev             5.200
   7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev             5.200
714     Drugi nedavčni prihodki                   18.500
   7141 Drugi nedavčni prihodki                   18.500
72     KAPITALSKI PRIHODKI                     12.000
720     Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            10.000
   7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov           10.000
   7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev              –
   7202 Prihodki od prodaje opreme                    –
   7203 Prihodki od prodaje drugih osnov. sredstev            –
721     Prihodki od prodaje zalog                     –
   7211 Prihodki od prodaje drugih zalog                 –
722     Prihodki od prodaje zemljišč in nemateri. premoženja     2.000
   7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov         –
   7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč             2.000
   7222 Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja           –
73     PREJETE DONACIJE                       10.000
730     Prejete donacije iz domačih virov              10.000
   7300 Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo        –
   7301 Prejete donacije iz domačih virov za investicije       10.000
731     Prejete donacije iz tujine                    –
   7310 Prejete donacije iz tujine za tekočo porabo            –
   7311 Prejete donacije iz tujine za investicije             –
74     TRANSFERNI PRIHODKI                     707.907
740     Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij   707.907
   7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna           629.907
   7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti      78.000
   7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja        –
   7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov             –
II.     SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)               1.121.600
40     TEKOČI ODHODKI                       133.100
400     Plače in drugi izdatki zaposlenim              29.170
   4000 Plače in dodatki                       24.750
   4001 Regres za letni dopust                     940
   4002 Povračila in nadomestila                   2.600
   4003 Sredstva za delovno uspešnost                  510
   4004 Sredstva za nadurno delo                    370
   4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi               –
   4009 Drugi izdatki zaposlenim                     –
401     Prispevki delodajalcev za socialno varnost          4.130
   4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje      2.050
   4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje             1.550
   4012 Prispevek za zaposlovanje                    20
   4013 Prispevek za porodniško varstvo                 30
   4015 Premije za kolektivno dodatno zavarovanje delavcev       480
402     Izdatki za blago in storitve                 96.300
   4020 Pisarniški in splošni material in storitve          13.800
   4021 Posebni material in storitve                  200
   4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije      8.600
   4023 Prevozni stroški in storitve                 1.600
   4024 Izdatki za službena potovanja                 1.000
   4025 Tekoče vzdrževanje                      46.500
   4026 Najemnine in zakupnine (leasing)                 –
   4027 Kazni in odškodnine                        –
   4028 Davek na izplačane plače                   1.100
   4029 Drugi operativni odhodki                   23.500
403     Plačila domačih obresti                      –
   4031 Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam          –
   4032 Plačila obresti od kreditov – drugim finančnim
      institucijam                           –
   2033 Plačila obresti od kreditov – drugim domačim
      kreditodajalcem                          –
   4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na
      domačem trgu                           –
409     Rezerve                            3.500
   4090 Splošna proračunska rezervacija                2.500
   4091 Proračunska rezerva                      1.000
   4093 Sredstva proračunskih skladov                   –
   4098 Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih         –
41     TEKOČI TRANSFERI                      174.800
410     Subvencije                          2.000
   4100 Subvencije javnim podjetjem                    –
   4102 Subvencije privatnim podjetjem in privatnikom         2.000
411     Transferi posameznikom in gospodinjstvom           97.300
   4110 Transferi nezaposlenim                      –
   4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila         1.200
   4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti           –
   4113 Transferi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam
      vojnega nasilja                          –
   4117 Štipendije                            –
   4119 Drugi transferi posameznikom                 96.100
412     Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam       14.800
   4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   14.800
413     Drugi tekoči domači transferi                60.700
   4130 Tekoči transferi drugim lokalnim skupnostim ali
      ožjim delom lok skup.                       –
   4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja       13.200
   4132 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije       1.200
   4133 Tekoči transfer v javne zavode in druge izvajalce
      javnih služb                         46.300
414     Tekoči transferi v tujino                     –
   4140 Tekoči transferi mednarodnim institucijam             –
   4141 Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam       –
   4142 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam v tujini        –
   4143 Drugi tekoči transferi v tujino                  –
42     INVESTICIJSKI ODHODKI                    798.300
420     Nakup in gradnja osnovnih sredstev             798.300
   4200 Nakup zgradb in prostorov                     –
   4201 Nakup prevoznih sredstev                     –
   4202 Nakup opreme                        101.000
   4203 Nakup drugih osnovnih sredstev                1.000
   4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije          678.500
   4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove              6.600
   4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev              1.000
   4207 Nakup nematerialnega premoženja                  –
   4208 Študije o izvedljivosti projektov,
      proj. Dok., nadzor in investicij inžiniring         10.200
43     INVESTICIJSKI TRANSFERI                   15.400
430     Investicijski transferi proračunskim uporabnikom       13.000
   4300 Investicijski transferi občinam               13.000
   4301 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam        –
   4302 Investicijski transferi v državni proračun            –
   4303 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim
      gospodarskim službam                       –
   4304 Kapitalski transferi finančnim institucijam            –
   4305 Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom     –
   4306 Investicijski transferi posameznikom               –
   4307 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim
      gospodarskim službam                       –
   4308 Investicijski transferi v tujino                 –
431     Investicijski transferi osebam, ki niso proračunski
      uporabniki                          2.400
   4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in
      ustanovam                           2.400
III.    PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)               -102.316
      (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
 
B)     RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.     PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
      IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)           –
75     PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                   –
750     Prejeta vračila danih posojil                   –
   7500 Prejeta vračila danih posojil – od posameznikov
   7501 Prejeta vračila danih posojil – od javnih skladov
   7502 Prejeta vračila danih posojil – od javnih podjetij
   7503 Prejeta vračila danih posojil – od finančnih instutucij
   7504 Prejeta vračila danih posojil – od privatnih podjetij in
      zasebnikov                            –
   7505 Prejeta vračila danih posojil – od drugih LS ali ožjih
      delov lokalnih skupnosti
   7507 Prejeta vračila danih posojil – državnemu proračunu
751     Prodaja kapitalskih deležev                    –
   7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih
      deležev v javnih podjetjih
   7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih
      deležev v finančnih institucijah
   7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih
      deležev v privatnih podjetjih
752     Kupnine iz naslova privatizacije                 –
   7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije
V.     DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
      DELEŽEV (440+441+442)                       –
44     DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV          –
440     Dana posojila                           –
   4400 Dana posojila posameznikom
   4401 Dana posojila javnim skladom
   4402 Dana posojila javnim podjetjem
   4403 Dana posojila finančnim instItucijam
   4404 Dana posojila privatnim podjetjem in zasebnikom          –
   4405 Dana posojila drugim lokalnim skupnostim ali ožjim
      delom lokalne skupnosti
441     Povečanje kapitalskih deležev in naložb              –
   4410 Povečanje kaptalskih deležev v javnih podjetjih
   4411 Povečanje kaptialskih dležev v finančnih institucijah
   4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih
   4413 Skupna vlaganja (joint ventures)
   4414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino
   4415 Povečanje drugih finančnih naložb
442     Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije          –
   4420 Dana posojila iz sredstev kupnin
   4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije
VI.     PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE
      KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)                   –
 
C)     RAČUN FINANCIRANJA
VII.    ZADOLŽEVANJE (500)                      38.118
50     ZADOLŽEVANJE                         38.118
500     Domače zadolževanje                     38.118
   5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah
   5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah
   5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih      38.118
   5004 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih
      papirjev na domačem trgu
VIII.    ODPLAČILA DOLGA (550)                       –
55     ODPLAČILA DOLGA                          –
550     Odplačila domačega dolga                     –
   5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam
   5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam
   5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem
   5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev,
      izdanih na domačem trgu
IX.     SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
      NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)            -64.198
X.     NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)               102.316
XI.     NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)        102.316
XII.    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. pret. leta        64.198
-------------------------------------------------------------------------------
Proračun je sestavljen iz splošnega dela občinskega proračuna – odhodki, ki so sestavljeni po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebnega dela, ki je sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov. Sestavni del proračuna je tudi »Načrt razvojnih programov«, ki je priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
4. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. Prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01).
2. Prispevki občanov za posamezne investicije.
3. Drugi namenski prejemki, ki niso zajeti v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF.
5. člen
Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunske rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini 1,000.000 tolarjev.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 4,000.000 tolarjev županja in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. Prav tako županja odloča o uporabi sredstev rezerv za druge namene iz 12. člena Zakona o financiranju občin.
Županja je tudi pooblaščena, da odloča o uporabi tekoče proračunske rezervacije v višini 2,500.000 za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti ali zanje ni bilo mogoče predvideti zadostnih sredstev.
6. člen
Županja lahko dolžniku do višine 50.000 tolarjev odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga v skladu s pogoji 77. člena Zakona o javnih fianancah.
7. člen
Za izvrševanje proračuna je županja odgovorna občinskemu svetu. Županja poroča občinskemu svetu v mesecu juliju o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Odredbodajalec za sredstva občinskega proračuna je županja oziroma od nje pooblaščena oseba.
8. člen
Sredstva občinskega proračuna se delijo med letom enakomerno med uporabnike v okviru doseženih prihodkov, če ni z zakonom ali s posebnim aktom občinskega sveta drugače določeno.
9. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene, ki so opredeljeni v posebnem delu proračuna.
10. člen
Županja lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejena za posamezne namene, ali začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
11. člen
Sredstva za plače delavcev v občinski upravi in javnih zavodih se bodo uporabnikom zagotavljala mesečno.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
12. člen
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom.
Uporabniki ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle z občinskim proračunom določena sredstva.
13. člen
Županja je pooblaščena, da odloča o:
– prenosih sredstev med različnimi postavkami v okviru posameznih dejavnosti na podlagi objektivnih razlogov,
– prenosu sredstev med posameznimi dejavnostmi do višine 1,5 % vrednosti proračuna,
– uporabi sredstev rezerv za premoščanje likvidnostnih problemov proračuna,
– kratkoročnem zadolževanju za financiranje javne porabe, vendar le do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta,
– začasni vezavi tekočih likvidnostnih proračunskih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti. Za vezavo lahko pooblasti tudi druge osebe, ki so odgovorne za finančno poslovanje.
14. člen
Občina lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, če je že načrtovana pravica porabe na postavki – kontu v proračunu tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih iz naslova investicijskih odhodkov in transferov ne smejo presegati višine sredstev skupin odhodkov 42 – investicijski odhodki in 43 – investicijski transferi, zagotovljenih v proračunu za leto 2005. Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih letih za blago in storitve ter tekoče transfere, ne smejo presegati razpoložljivih sredstev, zagotovljenih v proračunu leta 2005.
5. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
15. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Majšperk v letu 2006, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep županje.
11. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje.
Št. 036-21/04-01
Majšperk, dne 21. decembra 2004.
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l. r.

AAA Zlata odličnost