Uradni list

Številka 141
Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 141/2004 z dne 30. 12. 2004

Kazalo

6151. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, stran 16697.

Na podlagi drugega odstavka 73. člena in drugega odstavka 74. člena Zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja
in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1. člen
V Pravilniku o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 110/02, 42/03, 134/03 in 70/04) se v tretjem odstavku 1. člena veznik ''in'' nadomesti z vejico, na koncu stavka pred piko pa doda besedilo, ki se glasi:
''in organom, ki razrešujejo tista plačila dajatev, ki jim ni mogoče opredeliti nadzornika (v nadaljevanju: skrbniki)''.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
''(4) Sestavni del tega pravilnika je Seznam podračunov JFP skupine B, ki vsebuje podračune javnofinančnih prihodkov, na katere razporejajo sredstva plačanih dajatev samo nadzorniki.''.
2. člen
V 2. členu se za petim odstavkom doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
''(6) Podračun za plačilo dajatve iz predpisa, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov in ki ima določen samo model reference 19, ima lahko le enega nadzornika.''.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
3. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:
''2.a člen
(Seznam podračunov JFP skupine B)
(1) Seznam podračunov JFP skupine B je razdeljen na osnovni seznama podračunov JFP skupine B in dopolnilni seznam podračunov JFP skupine B, ki sta prilogi tega pravilnika in njegov sestavni del. V osnovnem seznamu podračunov JFP skupine B so nekateri podračuni občin shematično prikazani. V dopolnilnem seznamu podračunov JFP skupine B so za sheme osnovnega seznama navedeni posamezni podračuni po občinah.
(2) Osnovni in dopolnilni seznam podračunov JFP skupine B prikazujeta podračune JFP, urejene po skupinah in podskupinah JFP.
(3) Osnovni seznam podračunov JFP skupine B vsebuje v vrsticah naslednje podatke:
1. podračun JFP skupine B (številka podračuna ali shematični prikaz podračuna),
2. naziv podračuna JFP skupine B,
3. podkonto (6-mestna številka podkonta JFP s kontrolno številko),
4. šifra dajatve (4-mestna šifra dajatve JFP, ki jo določni davčni organ, s kontrolno številko),
5. modeli referenc, ki se uporabljajo pri plačevanju na ta podračun JFP skupine B,
6. nadzorniki (4-mestne šifre proračunskih uporabnikov – nadzornikov s kontrolno številko),
7. nazivi nadzornikov,
8. skrbnik (4-mestna šifra proračunskega uporabnika – skrbnika s kontrolno številko),
9. naziv skrbnika.
(4) Dopolnilni seznam podračunov JFP skupine B vsebuje podatke:
1. v glavi seznama:
1.1 oznako občine,
1.2 naziv občine,
1.3 šifro občine (4-mestno šifro proračunskega uporabnika s kontrolno številko),
1.4 šifro upravne enote, ki opravlja storitve za občane te občine (4-mestno šifro proračunskega uporabnika s kontrolno številko), in
2. v vrsticah seznama:
2.1 shematični prikaz podračuna JFP skupine B iz osnovnega seznama,
2.2 naziv podračuna JFP skupine B,
2.3 podračune JFP skupine B po občinah.
(5) Podračuni seznama podračunov JFP skupine B se v registru transakcijskih računov Banke Slovenije ne objavijo.''.
4. člen
V 5. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
''(5) Kadar za preveč ali napačno plačano dajatev ni mogoče ugotoviti nadzornika, mora skrbnik podračuna izvršiti vračilo na način, kot je določen v prvem in drugem odstavku tega člena za nadzornika.''.
5. člen
V 6. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
''(5) V primeru, ko iz plačil dajatev na podračun, ki ima več nadzornikov, na prvih petih mestih sklicevanja na številko odobritve ni razviden nadzornik, UJP pošlje ta plačila v obliki delnega izpisa o prometu skrbniku tega podračuna.''.
6. člen
V 7. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
''(2) UJP mora poročila iz prejšnjega odstavka poslati ali zagotoviti na svoji spletni strani pristojnim prejemnikom najkasneje peti delovni dan po koncu meseca, za katere izdela poročila.''.
7. člen
Za 8.a členom so doda nov 8.b člen, ki se glasi:
''8.b člen
Določba petega odstavka 6. člena se začne uporabljati po vzpostavitvi programske podpore v UJP, vendar najpozneje 1. januarja 2006.''.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2005.
Št. 496-01-5/2004/54
Ljubljana, dne 28. decembra 2004.
EVA 2004-1611-0257
dr. Andrej Bajuk l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost