Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4545. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Lenart - Spodnja Senarska
4546. Uredba o koncesiji za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina
4547. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogojih za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah
4548. Uredba o dopolnitvi Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za navezavo luke Koper na avtocestno omrežje
4549. Uredba o spremembah Uredbe o ureditvi trga s poljščinami
4550. Uredba o spremembah Uredbe o ureditvi trga za goveje meso
4551. Uredba o spremembah Uredbe o ureditvi trga s hmeljem
4552. Uredba o spremembah Uredbe o ureditvi trga za ovčje in kozje meso
4553. Uredba o spremembah Uredbe o ureditvi trga z mlekom in mlečnimi izdelki
4554. Uredba o spremembi Uredbe o ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin
4555. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s svežim sadjem in zelenjavo
4556. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah

Sklepi

4557. Sklep o imenovanju generalne konzulke Republike Slovenije v New Yorku

MINISTRSTVA

4558. Državnotožilski red
4559. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju in izvajanju lokalnih zaposlitvenih programov - javna dela
4594. Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2004

USTAVNO SODIŠČE

4560. Odločba o ugotovitvi, da drugi odstavek 29. člena Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Maribor ni v neskladju z Ustavo
4561. Odločba o ugotovitvi neustavnosti Zakona o davčnem postopku z načinom izvršitve odločbe

BANKA SLOVENIJE

4562. Navodilo o registru transakcijskih računov

REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA

4563. Sklep o razrešitvi in imenovanju v 8. okrajni volilni komisiji VII. volilne enote

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4564. Spremembe in dopolnitve Statuta Stanovanjske zbornice Slovenije
4565. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za september 2004

OBČINE

Braslovče

4566. Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi

Celje

4567. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Prekorje

Divača

4568. Pravilnik o spremembi pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih društev na območju Občine Divača
4569. Pravilnik o spremembi pravilnika o sofinanciranju prireditev na območju Občine Divača

Krško

4570. Odlok o organizaciji in načinu izvajanja javnih prevozov potnikov v mestnem prometu v Občini Krško
4571. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Žlapovec
4572. Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o pravilih organiziranja in plačevanja stroškov predšolske vzgoje v Občini Krško
4573. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah parc. št. 3366/2 in parc. št. 3366/3, k.o. Ravne in o prodaji predmetnih nepremičnin
4574. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini parc. št. 1283/1, k.o. Anovec in o zamenjavi predmetne nepremičnine za nepremičnine parc. št. 925/2, parc. št. 939/3 in parc. št. 1047/8, k.o. Anovec ter ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičn
4575. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 239/3, k.o. Anovec in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
4576. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 2098/2, k.o. Krško in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
4577. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 437/5, k.o. Stara vas in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
4578. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev ter nagradah članov delovnih teles in organov Občine Krško
4579. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Krško

Laško

4580. Program priprave odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu S 4 Rimske Toplice

Ljubljana

4581. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Danile Kumar
4582. Sklep o prenosu ustanoviteljskih pravic do Cankarjevega doma

Novo mesto

4583. Program priprave lokacijskega načrta za vodovod Grčevje

Pivka

4584. Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije

Semič

4585. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za del območja proizvodno servisne cone Vrtača

Sveti Jurij ob Ščavnici

4586. Odlok o priključevanju na javni vodovod v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
4587. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi oziroma v javni uporabi

Škocjan

4588. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škocjan

Tišina

4589. Sprememba in dopolnitev odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Tišina in o izvajanju gospodarskih javnih služb

Vrhnika

4590. Odlok o lokacijskem načrtu za večstanovanjski objekt ob Cesti gradenj

Zreče

4591. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Zreče za leto 2004
4592. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični taksi v Občini Zreče
4593. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Nova Dobrova in zazidalnega načrta centra Zreč
AAA Zlata odličnost