Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004

Kazalo

4562. Navodilo o registru transakcijskih računov, stran 13024.

Na podlagi petega odstavka 28. člena zakona o plačilnem prometu (ZPlaP-UPB2, Uradni list RS, št. 105/04) in tretjega odstavka 29. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) ter 11. točke Sklepa o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov (Uradni list RS, št. 105/04), izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
o registru transakcijskih računov
SPLOŠNE DOLOČBE
1. točka
Navodilo o registru transakcijskih računov (v nadaljevanju: navodilo) opredeljuje oznake vrste računov, vsebino podatkov, ki se vpisujejo v register transakcijskih računov (v nadaljevanju: register) v zvezi z imetnikom računa, določa postopke glede posredovanja podatkov o transakcijskih računih in imetnikih transakcijskih računov v register ter postopke dostopa do podatkov in prejemanja podatkov iz registra v skladu z namenom uporabe registra.
2. točka
Pomen izrazov v tem navodilu:
– AJPES: Agencija RS za javnopravne evidence in storitve;
– banka: banka, hranilnica in hranilno kreditna služba, ki vodi transakcijske račune, ter Banka Slovenije, ki vodi poravnalne račune bank in hranilnic, ki zagotavljajo podatke kot neposredni ali posredni uporabniki registra;
– BS: Banka Slovenije;
– BSNet: zaprto komunikacijsko omrežje BS, preko katerega poteka izmenjava datotek v okviru registra med neposrednimi uporabniki registra in centralnim mestom;
– centralno mesto: osrednje mesto, na katerem se vodi register v obliki enotne baze podatkov, kamor neposredni uporabniki posredujejo zapise o transakcijskih računih in od koder neposredni in drugi uporabniki z določeno frekvenco prejemajo podatke iz registra; centralno mesto vzpostavi in upravlja BS;
– CURS: Carinska uprava RS;
– drugi uporabniki registra: DURS in drugi državni organi, ki podatke potrebujejo v okviru izvajanja svojih pristojnosti;
– DURS: Davčna uprava RS;
– EZR: enotni zakladniški račun države v skladu z zakonom, ki ureja javne finannce;
– fizična oseba: fizična oseba, ki odpira račun za osebne potrebe in ne za izvajanje dejavnosti;
– ostali uporabniki registra: vsi, ki niso neposredni, posredni ali drugi uporabniki;
– neposredni uporabniki registra: banke, ki komunicirajo s centralnim mestom neposredno preko komunikacijskega omrežja BSNet, ter BS;
– posredni uporabniki registra: banke, ki komunicirajo s centralnim mestom preko banke, ki je neposredni uporabnik registra, in pri kateri imajo odprt transakcijski račun; posredni uporabnik je tudi organ, pristojen za javna plačila v skladu z zakonom, ki ureja plačilni promet;
– PRS: poslovni register Slovenije, ki ga vodi AJPES;
– račun: transakcijski račun;
– RDZ: Register davčnih zavezancev, ki ga vodi DURS;
– rezident: rezident v skladu z zakonom, ki ureja devizno poslovanje;
– RS: Republika Slovenija;
– SKD: standardna klasifikacija dejavnosti;
– UJP: Uprava RS za javna plačila, ki v skladu z zakonom, ki ureja plačilni promet, vodi račune neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki so vključeni v sistem EZR;
– vzpostavljena evidenca o neporavnanih obveznostih: evidenca o neizvršenih sklepih za izvršbo ali prisilno izterjavo, vzpostavljena zaradi pomanjkanja sredstev na računu imetnika v smislu zakona, ki ureja plačilni promet;
– zasebnik: fizična oseba, ki odpira račun za opravljanje dejavnosti.
3. točka
BS kot centralno mesto izvaja postopke za operativno delovanje registra.
Neposredni uporabniki registra morajo zagotoviti ustrezno programsko in strojno opremo, ki jim omogoča komunikacijo s centralnim mestom na način, ki ga določi BS. Neposredni uporabniki registra morajo zagotoviti ustrezne nadomestne sisteme za posredovanje podatkov centralnemu mestu v primeru neoperativnosti primarne opreme. Ustreznost nadomestnih sistemov za posredovanje podatkov centralnemu mestu v primeru neoperativnosti primarne opreme potrdi BS.
Posredni uporabniki registra zagotavljajo podatke v register preko banke, ki je neposredni uporabnik registra in pri kateri imajo odprt račun.
Neposredni uporabniki registra morajo zagotoviti, da posredni uporabniki registra lahko posredujejo podatke v register in prejemajo podatke iz registra.
Drugi uporabniki registra prejemajo podatke iz registra na način, ki ga določi BS.
PODATKI V REGISTRU
4. točka
Register vsebuje podatke o imetniku računa in podatke o računu.
Register je sestavljen iz poslovnega dela in iz dela za fizične osebe.
Poslovni del registra vsebuje podatke o računih in imetnikih računov, ki so pravne osebe in zasebniki ter osebe civilnega prava.
V registru se nahajajo podatki o odprtih in zaprtih računih. Podatki o računih omogočajo vpogled v vse spremembe v zvezi z računom.
5. točka
Neposredni in posredni uporabniki registra (v preglednici: banke) zagotavljajo podatke glede na status imetnika računa in po vsebini, ki je definirana v tej točki. Podatki o vrsti subjekta, dejavnosti SKD, sektorju in šifri občine so zagotovljeni iz PRS, ki ga vodi AJPES. Centralno mesto zagotovi oznako za IBAN in datum zadnje spremembe.
+-------------------------------+------------+-------------+------------------+
|Podatek v registru – polje   |Pravna   |Fizična oseba|Vir podatka    |
|                |oseba /   |       |         |
|                |zasebnik  |       |         |
+-------------------------------+------------+-------------+------------------+
|Matična številka banke     |√      |√      |BANKA       |
+-------------------------------+------------+-------------+------------------+
|Številka računa komitenta banke|√      |√      |BANKA       |
+-------------------------------+------------+-------------+------------------+
|Oznaka za IBAN         |√      |√      |centralno mesto  |
+-------------------------------+------------+-------------+------------------+
|Oznaka vrste računa      |√      |√      |BANKA       |
+-------------------------------+------------+-------------+------------------+
|Šifra države imetnika računa  |√      |√      |BANKA       |
+-------------------------------+------------+-------------+------------------+
|Podatek v registru – polje   |Pravna   |Fizična oseba|Vir podatka    |
|                |oseba /   |       |         |
|                |zasebnik  |       |         |
+-------------------------------+------------+-------------+------------------+
|Davčna številka imetnika računa|√ –     |√ – rezidenti|BANKA       |
|                |rezidenti  |       |         |
+-------------------------------+------------+-------------+------------------+
|Matična številka imetnika   |√ –     |-      |BANKA       |
|računa             |rezidenti  |       |         |
+-------------------------------+------------+-------------+------------------+
|Vrsta subjekta         |√      |-      |PRS        |
+-------------------------------+------------+-------------+------------------+
|Dejavnost SKD         |√      |-      |PRS        |
+-------------------------------+------------+-------------+------------------+
|Sektor             |√      |-      |PRS        |
+-------------------------------+------------+-------------+------------------+
|Šifra občine          |√      |-      |PRS        |
+-------------------------------+------------+-------------+------------------+
|Naziv/Priimek         |Naziv    |Priimek   |BANKA       |
+-------------------------------+------------+-------------+------------------+
|Kratek naziv/Ime        |Kratek naziv|Ime     |BANKA       |
+-------------------------------+------------+-------------+------------------+
|Ulica             |√      |√ – stalno  |BANKA       |
|                |      |biv.     |         |
+-------------------------------+------------+-------------+------------------+
|Hišna številka         |√      |√ – stalno  |BANKA       |
|                |      |biv.     |         |
+-------------------------------+------------+-------------+------------------+
|Naselje            |√      |√ – stalno  |BANKA       |
|                |      |biv.     |         |
+-------------------------------+------------+-------------+------------------+
|Pošta             |√      |√ – stalno  |BANKA       |
|                |      |biv.     |         |
+-------------------------------+------------+-------------+------------------+
|Kraj              |√      |√ – stalno  |BANKA       |
|                |      |biv.     |         |
+-------------------------------+------------+-------------+------------------+
|Datum odpiranja trans. računa |√      |√      |BANKA       |
+-------------------------------+------------+-------------+------------------+
|Datum zadnje spremembe zapisa v|√      |√      |centralno mesto  |
|registru            |      |       |         |
+-------------------------------+------------+-------------+------------------+
|Datum zapiranja trans. računa |√      |√      |BANKA       |
+-------------------------------+------------+-------------+------------------+
|Podatek o vzpostavljeni    |√      |√      |BANKA       |
|evidenci o neporavnanih    |      |       |         |
|obveznostih          |      |       |         |
+-------------------------------+------------+-------------+------------------+
|Podatki v poslovnem delu    |√      |√      |BANKA       |
|registra/ Podatki v delu    |      |       |         |
|registra za fizične osebe   |      |       |         |
+-------------------------------+------------+-------------+------------------+
Matična številka banke pomeni sedemmestno matično številko banke, ki vodi račun imetnika računa, ne glede na to, ali je neposredna ali posredna uporabnica registra.
Številka računa komitenta pomeni številko računa v petnajstmestni strukturi (b(1)b(1)b(2)b(2)b(2)aaaaaaaacc), ki skupaj s podatkom IBAN (SIee) sestavlja mednarodno številko bančnega računa – IBAN.
– b(1) b(1) – dvomestna identifikacija banke,
– b(2) b(2) b(2) – trimestna identifikacija organizacijske enote banke,
– aaaaaaaa – osemmestna identifikacija imetnika računa,
– cc – dvomestna kontrolna številka,
– SI – dvomestna oznaka za Slovenijo po standardu ISO 3166,
– ee – dvomestna kontrolna številka za IBAN, izračunana po standardu ISO 13616.
Oznaka vrste računa pomeni enomestno črkovno oznako, ki je določena s strani banke glede na status imetnika računa ali glede lastnosti sredstev na računu. Podrobnejša opredelitev vrst računov je v poglavju »Vrste računov« tega navodila.
Šifra države pomeni trimestno številčno oznako države imetnika računa po standardu ISO 3166. S šifro države, ki pomeni Slovenijo (705), so označeni vsi računi, katerih imetnik je rezident v smislu zakona, ki ureja devizno poslovanje.
Davčna številka imetnika računa pomeni osemmestno številčno oznako imetnika računa, ki je davčni zavezanec v Republiki Sloveniji, iz RDZ.
Podatki iz PRS
– Matična številka imetnika računa: sedemmestna številčna oznaka poslovnega subjekta; (nekateri zasebniki nimajo matične številke).
– Vrsta subjekta: trimestna številčna oznaka vrste subjekta.
– Dejavnost SKD: petmestna številčna oznaka dejavnosti, kot je določena v SKD.
– Sektor: šestmestna številčna oznaka sektorja.
– Šifra občine: trimestna številčna oznaka občine.
Naziv/Priimek imetnika računa
– Naziv pravne osebe oziroma zasebnika, ki je imetnik računa, je naveden na podlagi podatkov iz ustreznega registra, v katerem je imetnik računa vpisan kot pravna oseba oziroma zasebnik;
– priimek fizične osebe je naveden na podlagi podatka v njegovem osebnem dokumentu;
– naziv/priimek imetnika računa skupaj z nazivom računa s posebnim statusom.
Kratek naziv/Ime imetnika računa
– Kratek naziv pravne osebe oziroma zasebnika je naveden smiselno skrajšano glede na naziv, vendar z obvezno navedbo pravno-organizacijske oblike pravne osebe oziroma zasebnika (d.d, d.o.o., s.p. ipd.);
– ime fizične osebe je navedeno na podlagi podatka v njegovem osebnem dokumentu;
– kratek naziv/ime imetnika računa skupaj z nazivom računa s posebnim statusom.
Naslov imetnika računa (ulica, hišna številka, naselje, pošta, kraj)
– Naslov pravne osebe oziroma zasebnika, imetnika računa, je naslov sedeža te osebe in je naveden na podlagi podatkov iz ustreznega registra, v katerem je vpisana pravna oseba oziroma zasebnik;
– naslov fizične osebe, imetnika računa, je naslov njegovega stalnega bivališča in je naveden na podlagi podatkov v njegovem osebnem dokumentu.
Datum odpiranja računa: datum, ko banka odpre račun in posreduje podatke na centralno mesto.
Datum zadnje spremembe zapisa v registru: datum, ko banka pošlje spremembo podatkov v zvezi z računom na centralno mesto.
Datum zapiranja računa: datum, ko banka zapre račun in posreduje podatek o zaprtju računa v register.
Podatek o vzpostavljeni evidenci o neporavnanih obveznostih – oznaka R.
Podatek pomeni, da je banka zaradi pomanjkanja sredstev na tem računu, v skladu z zakonom, ki ureja izvršbo in zavarovanje ali zakonom, ki ureja davčni postopek, vzpostavila evidenco o neizvršenih sklepih za izvršbo ali prisilno izterjavo. Podatek izkazuje pomanjkanje sredstev za poplačilo določene obveznosti imetnika na posameznem računu in nujno ne izkazuje plačilne sposobnosti tega imetnika računa.
Podatki v poslovnem delu registra/ Podatki v delu registra za fizične osebe
Oznaka P pomeni, da se podatki o računu in imetniku računa nahajajo v poslovnem delu registra; oznaka F pomeni, da se podatki o računu in imetniku računa nahajajo v delu registra za fizične osebe.
VRSTE RAČUNOV
6. točka
Računi so v registru opredeljeni z enomestno črkovno oznako vrste računa. Oznaka vrste računa se določi glede na status imetnika računa ali glede na lastnosti sredstev na računu.
Oznako vrste računa določi banka glede na okoliščine, ki izhajajo iz sklenjene pogodbe o vodenju računa, pomembne za določitev oznake vrste računa.
7. točka
Preglednica vrst računov v registru
+--------+----------------------------------+---------------------------------+
|Oznaka |Namen posamezne vrste       |Imetnik računa          |
|vrste  |računa/podračuna         |                 |
|računa |                 |                 |
+--------+----------------------------------+---------------------------------+
|T,D   |Plačevanje in prejemanje plačil v |Pravna oseba, ki ni banka ali  |
|    |zvezi z dejavnostjo imetnika   |BS, oseba civilnega prava,    |
|    |računa              |zasebnik z individualno matično |
|    |T- SIT in druge valute      |številko.            |
|    |D-vse valute, razen SIT      |                 |
+--------+----------------------------------+---------------------------------+
|C,E   |Poslovanje v svojem imenu in za  |Banka, hranilnica in hranilno  |
|    |svoj račun ter za račun komitenta |kreditna služba         |
|    |C- SIT in druge valute      |                 |
|    |E- vse valute, razen SIT     |                 |
+--------+----------------------------------+---------------------------------+
|Z    |Plačevanje in prejemanje plačil v |Zasebnik brez individualne    |
|    |zvezi z dejavnostjo imetnika   |matične številke         |
|    |računa              |                 |
+--------+----------------------------------+---------------------------------+
|M    |Dvig gotovine proračunskih    |Proračunski uporabnik – imetnik |
|    |uporabnikov pri bankah      |podračuna EZR          |
+--------+----------------------------------+---------------------------------+
|A,B   |Plačevanje in prejemanje plačil, |Fizična oseba          |
|    |ki niso v zvezi z opravljanjem  |                 |
|    |dejavnosti            |                 |
|    |A- SIT in druge valute      |                 |
|    |B- vse valute, razen SIT     |                 |
+--------+----------------------------------+---------------------------------+
|U    |Prejemanje vplačil ustanovnega  |Pravna oseba (gospodarska    |
|    |kapitala             |družba) v ustanavljanju     |
+--------+----------------------------------+---------------------------------+
|X    |Zbiranje sredstev stečajne mase  |Pravna oseba v stečaju/prisilni |
|    |                 |likvidaciji           |
+--------+----------------------------------+---------------------------------+
|Y    |Plačevanje in prejemanje plačil v |Pravna oseba ali zasebnik v   |
|    |zvezi z dejavnostjo imetnika   |prostovoljni likvidaciji     |
|    |računa              |                 |
|    |                 |                 |
+--------+----------------------------------+---------------------------------+
|S    |Plačevanje in prejemanje plačil v |Proračunski uporabnik      |
|    |zvezi z dejavnostjo imetnika   |                 |
|    |računa – podračun EZR       |                 |
+--------+----------------------------------+---------------------------------+
|P    |Prejemanje vplačil javno finančnih|Država              |
|    |prihodkov – podračun EZR     |                 |
+--------+----------------------------------+---------------------------------+
|K    |Razvrščanje prilivov vplačnikov po|Klirinški agent po pogodbi o   |
|    |posameznih prejemnikih      |opravljanju kliringa       |
|    |Račun s posebnim statusom     |                 |
+--------+----------------------------------+---------------------------------+
|V    |Prejemanje sredstev za      |Pravna oseba, zasebnik ali    |
|    |financiranje volilne kampanje   |fizična oseba – organizator   |
|    |Račun s posebnim statusom     |volilne kampanje         |
|    |                 |                 |
+--------+----------------------------------+---------------------------------+
|F    |Plačevanje in prejemanje plačil v |Pravna oseba, zasebnik, fizična |
|    |imenu imetnika računa in za račun |oseba, oseba civilnega prava   |
|    |imetnika sredstev         |                 |
|    |Račun s posebnim statusom     |                 |
+--------+----------------------------------+---------------------------------+
POSREDOVANJE IN AŽURIRANJE PODATKOV
V REGISTER
8. točka
Neposredni uporabnik registra je dolžan dnevno, v skladu z urnikom poslovanja, ki ga določi Banka Slovenije, posredovati datoteke z zapisi o računih svojih komitentov ter komitentov posrednih uporabnikov registra na centralno mesto. Podatki se posredujejo preko omrežja BSNet.
Posredni uporabnik registra je dolžan dnevno, v skladu z urnikom, ki ga določi neposredni uporabnik registra, posredovati datoteke z zapisi o računih svojih komitentov neposrednemu uporabniku registra.
Neposredni in posredni uporabnik registra sme o imetniku računa v register posredovati le podatke, ki jih je pridobil od komitenta v postopku odpiranja računa. Podatki, ki jih neposredni ali posredni uporabnik registra za določene komitente (pravne osebe in zasebnike) – davčne zavezance v Republiki Sloveniji, pridobi iz RDZ ali drugih evidenc, so le v pomoč pri kontroli podatkov, pridobljenih od komitenta.
9. točka
Ob vnosu v register so za vse vrste računov obvezni naslednji podatki (x = črkovna oznaka, n = številčna oznaka):
– vrsta spremembe (1x): odprtje računa, zaprtje računa, sprememba v podatkih (razen spremembe datumov in številke računa), ponovno aktiviranje že zaprtega računa;
– datum veljavnosti spremembe (8n): datum, ko določena vrsta spremembe začne veljati; spremembe se lahko javijo za največ 27 dni vnaprej, razen zaprtja računa, ki ga je banka dolžna javiti v register na dan, ko je dejansko zaprla račun;
– matična številka banke (7n): matična številka banke, ki vodi račun;
– številka računa imetnika računa (15n);
– oznaka vrste računa (1x);
– šifra države (3n);
– naziv (140x): naziv pravne osebe ali zasebnika oziroma priimek (35x) fizične osebe;
– ime (35x): ime fizične osebe;
– kraj (35x): sedež pravne osebe ali zasebnika oziroma kraj stalnega bivališča fizične osebe.
Pogojno obvezni podatki pri vnosu v register, so naslednji:
– davčna številka (8n) je obvezna v primeru, ko je imetnik računa davčni zavezanec v RS;
– matična številka (7n) je obvezna za tiste imetnike računa, ki jim je bila dodeljena;
– kratek naziv (35x): podatek je obvezen, če je v registru, kjer je imetnik računa vpisan kot pravna oseba oziroma zasebnik, vpisan kot kratek naziv;
– ulica (35x), hišna številka (5x), naselje (35x), pošta (6x): podatek je obvezen, če obstaja;
– oznaka o vzpostavljeni evidenci o neporavnanih obveznosti (1x), je obvezna v primeru, ko je banka na podlagi prejetega sklepa vzpostavila ustrezno evidenco in na računu ni sredstev za izvršitev sklepa.
10. točka
Podatki, ki jih neposredni uporabniki zase in za posredne uporabnike posredujejo v register, se na centralnem mestu preverijo z vidika sintakse in vsebine podatkov. Napačni podatki se zavrnejo oziroma sprejmejo pogojno. Za zavrnjene podatke se uporabniku opiše vrsta napake, za pogojno sprejete podatke se mu pošlje posebno opozorilo zaradi ponovne kontrole podatkov. Neposredni uporabnik mora opraviti ponovno kontrolo podatkov, takoj ko je mogoče, in o tem obvestiti BS.
11. točka
Podatki, ki jih neposredni uporabniki zase in za posredne uporabnike posredujejo v register, se na centralnem mestu dopolnijo s podatki iz PRS, identifikacijo za IBAN in z datumom zadnje spremembe v registru.
POSREDOVANJE PODATKOV IZ REGISTRA
12. točka
Neposredni uporabniki registra dnevno prejemajo podatke iz registra preko omrežja BSNet. Posredni uporabniki prejemajo podatke iz registra preko neposrednih uporabnikov.
Neposredni uporabniki registra prejemajo podatke iz registra v skladu z uporabniškimi navodili glede komunikacije s centralnim mestom, urnika posredovanja podatkov v register in prejemanja podatkov ter postopkov dela v posebnih okoliščinah, ki jih določi Banka Slovenije.
Drugi uporabniki registra prejemajo podatke iz registra dnevno po elektronski poti na dogovorjen način.
Ostali uporabniki registra, s katerimi se je BS dogovorila za pošiljanje podatkov, prejemajo podatke po elektronski poti na dogovorjen način.
13. točka
Neposredni in drugi uporabniki registra prejemajo, v skladu z urnikom, spremembe podatkov v enotni strukturi, ne glede na to, ali gre za poslovni del registra oziroma del registra za fizične osebe, vendar s posebno oznako, ali gre za fizično osebo ali drugega imetnika računa. Sprememba zajema celoten zapis o računu in imetniku računa, če je bil spremenjen kateri koli podatek v zapisu.
14. točka
Podatki, ki jih prejmejo vsi uporabniki v izvlečku za poslovni del registra, so naslednji: številka računa imetnika računa, oznaka za IBAN, oznaka vrste računa, šifra države, šifra občine, vrsta subjekta, dejavnost (SKD), sektor, datum odprtja računa, datum zadnje spremembe in datum zaprtja računa, kratek naziv oziroma naziv imetnika računa (do 35 znakov), naslov (ulica, hišna številka, naselje, pošta, kraj) imetnika računa, davčna številka imetnika računa, matična številka imetnika računa, oznaka za poslovni del registra (P), oznaka za vzpostavljeno evidenco o neporavnanih obveznostih (R).
Podatki, ki jih prejmejo uporabniki, razen ostalih uporabnikov registra, v izvlečku dela registra za fizične osebe, so naslednji: številka računa imetnika računa, IBAN, oznaka vrste računa, šifra države, datum odprtja računa, datum zadnje spremembe in datum zaprtja računa, priimek in ime imetnika računa, naslov (ulica, hišna številka, naselje, pošta, kraj) imetnika računa, davčna številka imetnika računa, oznaka za del registra za fizične osebe (F), oznaka za vzpostavljeno evidenco o neporavnanih obveznostih (R).
Ostali uporabniki registra lahko pridobijo podatke za fizične osebe z vnosom podatka oziroma kombinacije podatkov o imetniku računa oziroma o računu, ki so v registru, izpis oziroma izvleček podatkov pa vsebuje samo podatek o številki transakcijskega računa, podatke o priimku in imenu imetnika računa ter o kraju imetnika računa, vrsti in statusu računa, morebitni evidenci o neporavnanih obveznostih ter o datumih odprtja, zadnje spremembe oziroma zaprtja računa. Ostali podatki se ne izpišejo.
DOSTOP DO PODATKOV IZ REGISTRA
15. točka
Dostop do podatkov v registru je uporabnikom zagotovljen na spletni strani Banke Slovenije.
Uporabnik, ki poizveduje po podatkih iz registra preko spletne strani Banke Slovenije, opredeli iskalne kriterije za izpis podatkov o določenem računu in imetniku računa v skladu z navodili, ki so objavljena na spletni strani.
16. točka
Neposredni, posredni in drugi uporabniki registra, ki prejmejo vse podatke iz registra, morajo varovati osebne podatke imetnikov računov, ki so fizične osebe, kot zaupne v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
KONČNA DOLOČBA
17. točka
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 30. septembra 2003.
Mitja Gaspari l. r.
Guverner Banke Slovenije

AAA Zlata odličnost