Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004

Kazalo

4547. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogojih za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah, stran 12964.

Na podlagi drugega in tretjega odstavka 6. člena Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pogojih za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah
1. člen
V Uredbi o pogojih za opravljanje poslov zastopanja v carinskih zadevah (Uradni list RS, št. 33/04) se v 2. členu v drugem odstavku črta besedilo », najmanj dve leti delovnih izkušenj na področju carinskega posredovanja«.
2. člen
V 3. členu se v tretjem odstavku 3. točka spremeni tako, da se glasi:
»3. dokazilo o zaposlitvi oseb iz prejšnje točke.«.
3. člen
V 7. členu se v drugem odstavku 2. točka črta, dosedanja 3. točka pa postane 2. točka.
Tretji odstavek se črta.
4. člen
V 8. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko Generalni carinski urad izda licenco vložniku zahtevka tudi v primeru, če ta nima opravljenega strokovnega izpita iz IV. poglavja te uredbe. V tem primeru mora imetnik licence opraviti strokovni izpit najpozneje v roku enega leta od dneva izdaje licence, sicer se licenca razveljavi.«.
5. člen
V 9. členu se drugi odstavek črta.
6. člen
V 11. členu se v prvem odstavku uvodni stavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Program usposabljanja in izpitne vsebine obsegajo naslednja tematska področja:«.
V drugem odstavku se uvodni stavek nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»(2) Podrobnejšo vsebino posameznih točk programa iz prejšnjega odstavka določi petčlanska komisija, katere člani morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo. Komisijo imenuje Generalni carinski urad in je sestavljena iz:«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Program, priprava razporeda, objavljanje terminov usposabljanja in opravljanja strokovnega izpita, podrobnejša vsebina izpita ter morebitne spremembe se javno objavijo.«.
7. člen
V 12. členu se v prvem odstavku za besedo »Za« doda besedilo »usposabljanje,«.
V drugem odstavku se za besedo »izvajanje« dodata besedi »usposabljanja in«.
Tretji odstavek se črta.
8. člen
Besedilo 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Eno ali več petčlanskih izpitnih komisij, ki so sestavljene iz predstavnikov institucij iz drugega odstavka 11. člena te uredbe, določi Generalni carinski urad, za obdobje treh let. Vsi člani komisije morajo imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo.
(2) Komisija ugotavlja izpolnjevanje pogojev za opravljanje strokovnega izpita, preverja znanje kandidatov in izdaja potrdila o opravljenem strokovnem izpitu.«.
9. člen
Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Na podlagi prijavnice za strokovni izpit pošlje Generalni carinski urad kandidatu obvestilo, v katerem navede datum, uro in kraj opravljanja izpita ter višino stroškov strokovnega izpita. Kandidat ne more pristopiti k izpitu, če niso poravnani stroški strokovnega izpita.
(2) Generalni carinski urad lahko na pisno prošnjo kandidata iz upravičenih razlogov spremeni datum, uro in kraj opravljanja strokovnega izpita.«.
10. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
Kandidat, ki se ne strinja z oceno komisije, lahko takoj po razglasitvi poda ugovor ustno na zapisnik. V tem primeru kandidat ponovno opravlja izpit, praviloma v treh dneh pred novo izpitno komisijo.«.
11. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-44/2004-2
Ljubljana, dne 30. septembra 2004.
EVA 2004-1611-0171
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost