Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004

Kazalo

4588. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škocjan, stran 13047.

Na podlagi 27. člena in v povezavi s 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek) ter na podlagi 29. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99 in 51/01) je župan Občine Škocjan dne 5. 7. 2004 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škocjan
1. člen
Izhodišča, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb
in dopolnitev odloka o PUP Občine Škocjan
Izhodišča in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev odloka o PUP za območje Občine Škocjan so določena v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenih planov občin Novo mesto in Sevnica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 15/98, 112/00, 12/01, 19/01 in 75/04). Z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 75/04) so bila na območju občine določena nova stavbna zemljišča za gradnjo in območja za rekreacijo, za katera je potrebno predpisati tudi merila in pogoje za urejanje.
Merila in pogoje na območju Občine Škocjan predpisuje odlok o prostorskih ureditvenih pogojih Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 15/98, 13/99, 34/00 in 119/03).
Pripravo odloka o spremembah in dopolnitvah prostorsko ureditvenih pogojev narekuje predvsem potrebna uskladitev grafičnih delov prostorskih sestavin planskih aktov občine in PUP, zato se spremembe in dopolnitve odloka o PUP Občine Škocjan pripravi in vodi skladno s 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popravek; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) po skrajšanem postopku.
2. člen
Predmet sprememb in dopolnitev odloka o PUP
Občine Škocjan
Predmet sprememb in dopolnitev odloka o PUP Občine Škocjan je dopolnitev veljavnega odloka z merili in pogoji za gradnjo na območjih novih oziroma povečanih stavbnih zemljišč, določenih z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 75/04) ter z vsebinami, ki se nanašajo na področje ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
Kartografski del odloka se izdela kot čistoris veljavnega odloka v digitalni obliki, z upoštevanjem navedenih sprememb oziroma dopolnitev.
3. člen
Ureditveno območje
Območje urejanja se s temi spremembami in dopolnitvami odloka o PUP Občine Škocjan uskladi z območjem občine določeno z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin planskih aktov Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 75/04).
4. člen
Nosilci urejanja prostora
Pri pripravi sprememb in dopolnitev odloka o PUP Občine Škocjan morajo s svojimi smernicami za načrtovanje in z mnenji k dopolnjenemu predlogu prostorskega akta sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Pisarna Novo mesto, Novi trg 9, Novo mesto – za področje varstva voda,
2. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste Ljubljana, Sektor za upravljanje in vzdrževanje cest, Ljubljanska cesta 47, Novo mesto – za področje državnih cest,
3. Elektro Ljubljana, PE Elektro Novo mesto, Ljubljanska cesta 7, Novo mesto – za področje distribucije električne energije,
4. Elektro Celje d.d., DE Krško, Cesta 4. julija 32, 8270 Krško- za področje prenosa električne energije,
5. JP Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, Novo mesto – za področje vodooskrbe in čiščenja odpadnih vod,
6. TELEKOM Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto – za področje telekomunikacij in zvez
7. Občina Škocjan, Škocjan 67, Škocjan – za področje lokalnih cest,
8. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Novo mesto, Kočevarjeva 1, Novo mesto,
9. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto,
10. Zavod za gozdove Slovenije OE Novo mesto, Gubčeva 15, Novo mesto – za področje gozdarstva (del občine),
11. Zavod za gozdove Slovenije OE Brežice, Cesta Bratov Milancev 61, Brežice – za področje gozdarstva (del občine),
12. Zavod RS za varstvo narave OE Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto – za področje ohranjanja narave,
13. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Novo mesto, Skalickega 1, Novo mesto – za področje varstva kulturne dediščine.
Za predhodne pogoje oziroma smernice za načrtovanje so bili nosilci urejanja prostora že zaprošeni v decembru 2000 in so le-te tudi podali v postopku sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine. Nosilci urejanja prostora morajo na zahtevo pripravljavca dokumenta v skladu 34. členom ZureP-1 podati mnenja k dopolnjenemu predlogu prostorskega akta o upoštevanju predhodno podanih smernic v petnajstih dneh od podane zahteve.
5. člen
Strokovne podlage za načrtovane prostorske ureditve in način pridobitve strokovnih rešitev ter geodetskih podlag
Veljavna planska in urbanistična dokumentacija, obstoječi podatki ter strokovne podlage, ki se jih mora upoštevati pri pripravi prostorskega akta:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Škocjan,
– podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– drugi elementi obdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve…),
– strokovne podlage za področje poselitve: Spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov Občine Škocjan ter prostorski ureditveni pogoji Občine Škocjan, Strokovne podlage -poselitev (I. del-občina, II. del-naselja), Topos d.o.o. Dol. Toplice, september 2001,
– strokovne podlage za področje naravnih vrednot: Naravovarstvene smernice za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za območje Občine Škocjan, Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto, september 2001,
– strokovne podlage za področje kulturne dediščine: Strokovne podlage varstva kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za območje Občine Škocjan, Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto, julij 2001,
– strokovne podlage za področje rudarstva oziroma mineralnih surovin: strokovno mnenje na spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Škocjan, Geološki zavod Slovenije, št. 324-1140/99-IS/ms z dne 20. 10. 1999 in dopolnitev strokovnega mnenja št. 326-1140/99-IS/ms z dne 26. 10. 1999.
Geodetske podlage za pripravo prostorskega akta zagotovi naročnik, in sicer se za izdelavo grafičnega dela kot čistoris odloka o prostorskih ureditvenih pogojih občine Škocjan uporabijo digitalni katastrski načrti.
6. člen
Terminski plan
+------------------------------------+----------------------------------------+
|Pridobitev dodatnih, podrobnejših  |15. julij 2004 do 15. avgust 2004    |
|smernic s področja ohranjanja    |                    |
|narave, varstva kulturne dediščine |                    |
|in gozdarstva            |                    |
+------------------------------------+----------------------------------------+
|Predlog za javno razgrnitev     |30 delovnih dni po pridobitvi dodatnih, |
|                  |podrobnejših smernic nosilcev urejanja |
|                  |prostora s področja ohranjanja narave, |
|                  |varstva kulturne dediščine in      |
|                  |gozdarstva               |
+------------------------------------+----------------------------------------+
|Javna razgrnitev          | 15 delovnih dni            |
+------------------------------------+----------------------------------------+
|Stališča do pripomb iz javne    |10 delovnih dni po prejemu pripomb iz  |
|razgrnitve             |JR                   |
+------------------------------------+----------------------------------------+
|Dopolnjeni predlog         |10 delovnih dni po sprejetju stališč do |
|                  |pripomb                 |
+------------------------------------+----------------------------------------+
|Pridobitev mnenj nosilcev urejanja |15 delovnih dni             |
|prostora k dopolnjenemu predlogu  |                    |
+------------------------------------+----------------------------------------+
|Predlog za sprejem         |10 delovnih dni po pridobitvi mnenj k  |
|                  |dopolnjenemu predlogu          |
+------------------------------------+----------------------------------------+
|Kompletacija dokumenta       |10 delovnih dni sprejetju na občinskem |
|                  |svetu oziroma po objavi odloka v    |
|                  |Uradnem listu RS            |
+------------------------------------+----------------------------------------+
7. člen
Organizacija priprave in obveznosti v zvezi s financiranjem sprememb in dopolnitev odloka o PUP za Občino Škocjan
Pripravljavec prostorskega akta je Občina Škocjan.
Izdelovalec prostorskega akta je že izbran na podlagi Zakona o javnih naročilih.
Naročnik izdelave prostorskega akta je Občina Škocjan.
Sredstva za izdelavo prostorskega akta se zagotovijo v proračunu Občine Škocjan.
8. člen
Začetek veljavnosti
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem sprejema.
Št. 35003-002/02
Škocjan, dne 5. julija 2004.
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l. r.