Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004

Kazalo

4586. Odlok o priključevanju na javni vodovod v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici, stran 13045.

Na podlagi 26. in 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00) je Občinski svet občine Sveti Jurij ob Ščavnici na 16. redni seji dne 23. 9. 2004 sprejel
O D L O K
o priključevanju na javni vodovod
v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
1. člen
(vsebina odloka)
Ta odlok definira pomene izrazov ter meril in kriterijev v zvezi z načinom obračuna prispevka, izgradnje priključka, priključne moči, izvedbe dodatnega vodomernega mesta, pogodbe ter ostala določila za priključitev objektov na obstoječe javno vodovodno omrežje ali vodovodno omrežje v izgradnji, ki je v lasti Občine Sv. Jurij ob Ščavnici (v nadaljevanju: občina).
2. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi uporabljeni v tem odloku imajo naslednji pomen:
– uporabnik je pravna ali fizična oseba, ki predvideva zgraditi nov objekt ali ima zgrajen obstoječi objekt,
– javni vodovod je obstoječe vodovodno in požarno omrežje, ki je v lasti Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in je v upravljanju izvajalca javne službe ali predvideno vodovodno omrežje katerega investitor bo Občina Sveti Jurij ob Ščavnici in bo v upravljanju izvajalca javne službe,
– priključek je objekt, ki ga omejuje priključno mesto (navrtalni oklep z zapornim elementom in vgradbeno garnituro), priključna cev (PE cev za vodovod s certifikatom za izdelavo po ISO DIS 4427, oziroma DVGW atestom za vodovodne cevi, nazivni tlak PN 10) in vodomerni jašek – (tipski odporen proti nizkim temperaturam z vodomerom in pripadajočimi elementi, ki mora biti situiran izven objekta in vedno dostopen pooblaščenim osebam, razen v večstanovanjskih objektih (blokih), kjer je na dostopnem mestu v objektu),
– možnost priključitve na javni vodovod se smatra, če je predvideno mesto priključitve oddaljeno od predvidenega vodomernega jaška na zemljišču uporabnika manj kot 100 m zračne linije in je možno zagotavljati dobavo predvidenih količin vode,
– možnost izgradnje priključka pomeni, da ima uporabnik, od predvidenega mesta priključitve do predvidenega vodomernega jaška na zemljiščih po katerih poteka priključni cevovod pravico graditi, (pridobljena soglasja ali izjave lastnikov zemljišč),
– prispevek je obvezni sofinancerski delež uporabnika na posamezni priključek za glavno javno vodovodno omrežje odvisen od dimenzije priključka,
– povprečni stroški izgradnje priključka so odvisni od dimenzije priključka (do dimenzije 5/4«) ter so priznani vsem uporabnikom, ki plačajo prispevek ali se o plačilu dogovorijo s pogodbo samo v času trajanja novogradnje javnega vodovoda.
3. člen
(stroški in obveznosti)
Stroški prispevka in povprečni stroški izgradnje priključka se uporabniku obračunajo v skladu z naslednjo tabelo:
+----+---------+-----------------------------+
|Zap.|Dimenzija|   Stroški v (SIT)    |
|št. |vodomera +---------+----------+--------+
|  |     |Prispevek| Povprečni| Skupaj|
|  |     |     |  stroški|    |
|  |     |     |priključka|    |
+----+---------+---------+----------+--------+
|1. |  3«  | 180.000 |  70.000| 250.000|
+----+---------+---------+----------+--------+
|2. |  1«  | 240.000 |  100.000| 340.000|
+----+---------+---------+----------+--------+
|3. | 5/4«  | 300.000 |  130.000| 430.000|
+----+---------+---------+----------+--------+
|4. | 6/4«  | 360.000 |     –| 360.000|
+----+---------+---------+----------+--------+
|5. |  2«  | 480.000 |     –| 480.000|
+----+---------+---------+----------+--------+
|6. | 2/5«  | 600.000 |     –| 600.000|
+----+---------+---------+----------+--------+
|7. |  3«  | 720.000 |     –| 720.000|
+----+---------+---------+----------+--------+
|8. |  4«  | 960.000 |     –| 960.000|
+----+---------+---------+----------+--------+
4. člen
(način obračuna prispevka in izgradnje priključka)
V primeru priključitve obstoječega objekta, z možnostjo priključitve na javni vodovod, je uporabnik dolžan pred izvedbo priključka plačati ali skleniti pogodbo o plačilu v odvisnosti od dimenzije vodomera kot sledi:
– v času novogradnje javnega vodovoda prispevek in povprečne stroške izgradnje priključka;
– pred ali po izgradnji javnega vodovoda prispevek, stroške izvedbe priključka in priključitve nosi uporabnik.
Za vsak predviden objekt z možnostjo priključitve na javni vodovod se uporabniku odmeri prispevek v odvisnosti od predvidene dimenzije vodomera z odmerno odločbo o odmeri komunalnega prispevka.
Smatra se, da je uporabnik plačal prispevek, če je le ta bil plačan občini ali krajevni skupnosti in to dokazuje s pisnim dokazilom.
Obvezni prispevek in povprečne stroške izgradnje priključka na javno vodovodno omrežje plača uporabnik na račun občine.
Zbrana sredstva prispevkov so prihodek proračuna Občine in se uporabljajo za novogradnje, rekonstrukcije in posodobitve ter razširitve vodovodnega omrežja s pripadajočimi objekti.
5. člen
(priključna moč in izvedba dodatnega
vodomernega mesta)
V primeru, ko uporabnik obstoječega objekta želi povečati priključno moč obstoječega priključka se uporabniku obračuna razlika prispevka med obstoječo in predvideno dimenzijo vodomera. Vse stroške izvedbe novega ali preureditve obstoječega priključka in same priključitve nosi uporabnik.
V primeru zmanjšanja priključne moči se negativna razlika prispevka ne vrača.
6. člen
Uporabnik obstoječega priključka ima možnost izvedbe enega dodatnega vodomera za potrebe izvajanja dejavnosti, (kmetijstvo, obrt…) brez plačila prispevka pod naslednjimi pogoji:
– da je za dodaten vodomer pridobljeno soglasje Občine Sv. Jurij ob Ščavnici;
– da je dodaten vodomer enakih ali manjših dimenzij od obstoječega;
– da je dodaten vodomer na lokaciji obstoječega vodomera;
– da je dodaten vodomer namenjen izključno izvajanju dejavnosti za obdobje izvajanja dejavnosti;
– da vse stroške izvedbe dodatnega vodomera nosi uporabnik.
7. člen
(pogodba o priključitvi)
V primeru priključitve obstoječega objekta z možnostjo priključitve na javni vodovod v času novogradnje javnega vodovoda uporabnik in občina pred izvedbo priključka skleneta posebno pogodbo v kateri se dogovorita predvsem o dimenziji priključka, lokaciji priključitve, znesku za plačilo, načinu plačila…
8. člen
(priključitev objekta na javni vodovod
in projektni pogoji)
Priključek na javno vodovodno omrežje izvede:
– v času novogradnje javnega vodovoda – izvajalec gradnje omrežja za kar uporabniku ni potrebno pridobivati soglasij in projektnih pogojev za izvedbo priključka.
– v primeru priključitve na obstoječe omrežje – upravljavec omrežja ali od njega pooblaščeno podjetje. Uporabnik si je pred izvedbo priključka dolžen pridobiti vse potrebne projektne pogoje za izvedbo vodovodnega priključka, za preboje ceste…
9. člen
(olajšave)
V primeru priključitve obstoječega objekta z možnostjo priključitve na javni vodovod se samo v času novogradnje javnega vodovoda uporabnikom, katerih priključno mesto se nahaja v neposredni bližini avtoceste (v območju olajšav zaradi avtoceste) priznava 66,66% olajšave pri plačilu prispevka.
Seznam obstoječih hišnih številk je priloga 1 tega odloka, karta območja pa je na vpogled na sedežu občine in na njeni spletni strani).
V primeru, da z izgradnjo novega javnega vodovoda uporabnikom, ki so bili priključeni na vaški vodovod, ni mogoče distribuirati vode po obstoječem priključku se priznava 11,11% olajšava pri plačilu prispevka.
V primeru, da je uporabnik plačal akontacijo komunalnega prispevka in še le-ta ni bila upoštevana pri gradnji druge infrastrukture ali vrnjena kot subvencija, se znesek plačane akontacije komunalnega prispevka priznava kot olajšava pri plačilu prispevka.
10. člen
(prenos lokacije priključka)
V primeru odklopa z javnega vodovodnega omrežja je plačan obvezni prispevek prenosljiv na drugo lokacijo v občini Sveti Jurij ob Ščavnici, kolikor to omogočajo tehnični pogoji, kar presodi upravljalec. Uporabnik si za ta prenos mora pridobiti novo soglasje.
Uporabnik lahko prenese svoj plačani obvezni prispevek tudi na drugo fizično ali pravno osebo na isti lokaciji. Ta prenos mora biti izvršen pisno.
11. člen
(uskladitve stroškov)
Višino prispevka in povprečnih stroškov izgradnje priključka iz 3. člena tega odloka se uskladi enkrat letno na podlagi podatkov o rasti cen življenjskih potrebščin v preteklem letu, ki jih objavlja Statistični urad RS v Uradnem listu RS. Uskladitev višine prispevka pripravi župan ter jo objavi v Uradnem listu RS.
12. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega odloka, preneha veljati druga alinea 5. člena Sklepa o določitvi komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 82/98).
13. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35205-00018/2004
Sv. Jurij ob Ščavnici, dne 23. septembra 2004.
Župan
Občine Sveti Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l. r.
  PRILOGA 1

  Seznam obstoječih hišnih številk na območju olajšav zaradi avtoceste
v naseljih:
  – ČAKOVA; hišne številke: 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 6A, 7.
  – DRAGOTINCI; hišne številke: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 7A, 8, 9, 10,
12, 12A, 13, 14, 15, 15A, 16, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23A, 24,
25, 25A, 26, 27, 28, 28A, 29, 29A, 30, 30A, 30B, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42.
  – GRABONOŠ; hišne številke: 1, 2, 3, 4, 4A, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 17A;18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
41, 89.
  – KUPETINCI; hišne številke:1, 2, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 20,
21, 22, 22A, 22B, 22C, 23, 24, 25, 26,
  – SELIŠČI; hišne številke:26, 27, 28, 29, 30.