Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2004 z dne 11. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2004 z dne 11. 10. 2004, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4595. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)
4596. Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev
4597. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah
4598. Uredba o pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj
4621. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo

Odloki

4599. Odlok o lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah

MINISTRSTVA

4600. Pravilnik o kakovosti univerzalne storitve
4601. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se prevažajo skupine otrok
4602. Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje
4603. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo glede strokovne, prostorske in tehnične usposobljenosti izpolnjevati laboratoriji za izvajanje diagnostičnih preiskav in drugih testov semenskega materiala kmetijskih rastlin
4604. Spremembe in dopolnitve seznama avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin
4605. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije
4606. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o minimalni obvezni vsebini in metodologiji priprave ter načinu spremljanja in vrednotenja regionalnega razvojnega programa
4607. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati primarni centri za dojke
4622. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o načinih zavarovanja in obrestovanja odloga plačila dolga dolžnika do države oziroma občine

OBČINE

Ljubljana

4608. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestni muzej Ljubljana
4609. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Gledališče za otroke in mlade Ljubljana
4610. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center
4611. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana
4612. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja CS 10/1 Tribuna
4613. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja BS 4/1 Ruski car
4614. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in del območja urejanja BO 2/4 Smelt
4615. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja BO 1/2 Mladinska knjiga

Polzela

4616. Sklep o javni razgrnitvi zazidalnega načrta Ločica pri Polzeli II - spremembe in dopolnitve

Slovenske Konjice

4617. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto 2004
4618. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve v letu 2004

Zreče

4619. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu SN 1 Zreče
4620. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje počitniških hiš Nune (ureditveno območje 2) v Občini Zreče

POPRAVKI

1. Popravek seznama poklicev v zdravstveni dejavnosti
2. Popravek Navodila o registru transakcijskih računov
3. Popravek Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Sodražica za leto 2003
4. Popravek Programa priprave občinskega lokacijskega načrta Bolnišnica vzhod - južni del (Jesenice)
5. Popravek Sklepa (območje večstanovanjskih stavb) o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta za nadaljevanje zazidave območja S2 (Šmarje pri Jelšah)
6. Popravek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o začasnih prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na osnovi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Zreče v letu 1998
7. Popravek odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za izjemne posege na podlagi sprememb in dopolnitev planskih aktov Občine Zreče v letu 2003
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti