Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2004 z dne 11. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2004 z dne 11. 10. 2004

Kazalo

4614. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in del območja urejanja BO 2/4 Smelt, stran 13158.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03; ZUreP-1) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) sprejemam
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in del območja urejanja BO 2/4 Smelt
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja BS 2/5 Nove Stožice in del območja urejanja BO 2/4 Smelt (v nadaljevanju: OLN), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi OLN ter roki priprave posameznih faz OLN.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
(1) Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi za pripravo novega OLN:
Območje OLN se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje obrobja Dunajske ceste od Bežigrajskega dvora do Ruskega carja (Uradni list RS, št. 45/00), ki predvideva na navedeni lokaciji novogradnjo objekta z mešano poslovno – trgovsko in hotelsko dejavnostjo ter stanovanja. Predvidena je strnjena, tri etažna pozidava s posameznimi prekinitvami in z višinskim poudarkom do šest etaž.
Določila navedenega dokumenta ne omogočajo uresničitev načrtovanih programov investitorjev – gradnjo višjega poslovno – stanovanjskega objekta, zato je treba izdelati nov prostorski akt.
(2) Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo OLN sta ZUreP-1 in Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 70/03 – odl. US, 64/04, 69/04).
3. člen
Predmet in programska izhodišča OLN
(1) Predmet OLN:
Predmet OLN je prostorska ureditev dela območja BS 2/5 Nove Stožice in dela območja BO 2/4 Smelt in določitev lokacijskih pogojev za rušitve objektov, za gradnjo poslovno stanovanjskega objekta, ureditev pripadajočih zunanjih površin in za gradnjo ustrezne prometne, komunalne in energetske infrastrukture.
(2) Programska izhodišča
Pozidava
Ob Dunajski cesti se v vrzeli v obstoječi pozidavi predvidi gradnja poslovno – stanovanjskega objekta. Pozidava bo upoštevala predvideno razširitev Dunajske ceste za potrebe izvedbe tramvaja in regulacijsko linijo objektov določeno v obstoječi dokumentaciji za obrobje Dunajske ceste. Izraba površin in etažnost objekta bo določena na podlagi analiz in usmeritev strokovnih podlag.
Parkirne površine so predvidene v kletnih etažah. Za realizacijo predlagane gradnje je treba porušiti stanovanjska objekta, zgrajena na zemljiščih parc. št. 916 in 925, k.o. Brinje.
Promet
Vse obodne ceste se ohranijo v sedanjih gabaritih in s sedanjim prometnim režimom. Dostop v podzemno parkirno hišo se uredi z Zupanove ulice.
Komunala
Objekti bodo priključeni na komunalne naprave, skladno s smernicami nosilcev urejanja prostora.
Varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin
Upoštevajo se pogoji iz odloka, ki ureja varovanje vodnih virov, določi se stopnjo zaščite pred hrupom ter predvidijo posegi za varovanjem pred prekomernim hrupom. Opredelijo se pogoji za zagotovitev čistosti zraka.
Ukrepi in posegi za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin se predvidijo v skladu s smernicami nosilcev urejanja prostora in z merili in pogoji, določenimi s predpisi.
Ostale usmeritve
Določi se faznost posegov.
Opredeli se pogoje za obrambo in zaščito ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
4. člen
Ureditveno območje OLN
Ureditveno območje OLN obsega zemljišča parc. št. 917/1, 916, 925, 926, 924/36 vse k.o. Stožice ter dele zemljišč parc. št. 924/37, 1809/1, 1827/1, 1827/3, 300, vse k.o. Stožice.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo, Vodovodna 90, Ljubljana,
2. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda, Vodovodna 90, Ljubljana,
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine, Tržaška 4, Ljubljana,
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana,
5. MOL, MU, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
6. MOL, MU, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Resljeva 18, Ljubljana,
7. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje (za področje varstva okolja) Območna enota Ljubljana, Vojkova 1B, Ljubljana,
8. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje (za področje varstva narave), Območna enota Ljubljana, Vojkova 1B, Ljubljana,
9. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Ljubljana, Vilharjeva 33, Ljubljana,
10. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
11. JP Energetika Ljubljana p.o., Oskrba s plinom, Verovškova 70, Ljubljana,
12. JP Energetika Ljubljana p.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo, Verovškova 70, Ljubljana,
13. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana,
14. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Direktorat za obrambne zadeve, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
15. Telekom Slovenije, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
16. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Trža­ška 19, Ljubljana,
17. JP Snaga, Povšetova ulica 6, Ljubljana,
18. Javna razsvetljava d.d., Litijska 263, Ljubljana.
6. člen
Potrebne strokovne podlage
Potrebne strokovne podlage za izdelavo OLN so:
– analiza obstoječega stanja z usmeritvami za izdelavo OLN:
– vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji,
– značilnosti grajenega prostora (gradbene linije, morfologija pozidave, tipologija objektov, gabariti objektov, ambientalne značilnosti območja, kvalitetni pogledi, gostota pozidave, namembnost površin in objektov, oblikovanje objektov, itd);
kulturna dediščina,
– parcelacija in lastništvo,
– zelene in parkovne površine,
– prometna ureditev
– komunalna ureditev,
– geomehansko in hidrološko poročilo,
– strokovne rešitve pozidave,
– ocena osončenja variantnih rešitev,
– ostale strokovne podlage glede na zahteve soglasodajalcev.
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Izdelajo se najmanj tri strokovne rešitve prostorske ureditve različnih avtorjev.
8. člen
Način pridobitve geodetskih podlag
Reambulirani geodetski načrt, ki mora biti uradno potrjen pridobi investitor.
9. člen
Roki za pripravo OLN
Roki posameznih faz so predvideni od prostorske konference naprej. Upoštevani so minimalni okvirni roki, in sicer:
– izdelava osnutka            december 2004
– sprejem osnutka na Mestnem svetu     marec 2005
– zaključek javne razgrnitve        marec 2005
– sprejem predloga na Mestnem svetu     junij 2005
– objava v Uradnem listu RS         junij 2005
10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem OLN
Naročnik in investitor OLN je Vegrad d.d., Prešernova 9a, Velenje.
11. člen
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-32/2004-1
Ljubljana, dne 27. septembra 2004.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost