Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2004 z dne 11. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2004 z dne 11. 10. 2004

Kazalo

4612. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja CS 10/1 Tribuna, stran 13155.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03; ZUreP-1) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) sprejemam
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja CS 10/1 Tribuna
1. člen
(predmet Programa priprave)
S tem programom priprave se podrobneje določijo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja CS 10/1 Tribuna (v nadaljevanju: OLN), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi OLN ter roki priprave posameznih faz OLN.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga)
(1) Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi za pripravo novega OLN:
Obravnavano območje se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v mestnem središču (Uradni list SRS, št. 13/88, Uradni list RS, št. 21/90, 16/91, 35/92, 15/93, 61/94, 34/96, 22/98, 68/99, 77/02, 69/03). Določila odloka so za to območje restriktivnega značaja, dopuščajo tekoča vzdrževalna dela, odstranitve objektov in ponekod tudi prenovo ter omejujejo spremembe namembnosti objektov.
Dovoljeni gradbeni posegi ne omogočajo rekonstrukcije območja, ki je v interesu tako investitorjev kot tudi Mesta Ljubljana. Izdelati je treba nov prostorski akt, ki bo omogočil uresničitev načrtovanih programov.
(2) Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo OLN sta ZUreP-1 in Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 70/03 – odl. US, 64/04, 69/04).
3. člen
(predmet in programska izhodišča OLN)
(1) Predmet OLN:
Predmet OLN je prostorska ureditev območja Tribune in določitev lokacijskih pogojev za odstranitev obstoječih objektov, gradnjo večstanovanjskih in poslovnih objektov, ureditev pripadajočih zelenih površin in izgradnjo ustrezne prometne, komunalne in energetske infrastrukture.
(2) Programska izhodišča OLN:
Pozidava
Obstoječi proizvodni in spremljajoči objekti v območju OLN se porušijo. Ohranita se objekt Zvonarska 3, kjer se nahaja otroški vrtec, ter stanovanjski blok ob Prijateljevi ulici. Na zemljišču odstranjenih objektov se predvidi izgradnja večstanovanjskih in poslovnih objektov. V pritličju orientiranemu proti Karlovški cesti je javni program. V kletnih etažah se uredijo parkirne površine. Med objekti se uredijo skupni zeleni prostori. Primerna gostota pozidanosti območja bo opredeljena v zaključkih strokovnih podlag.
Zasnova mora upoštevati značilnosti izoblikovanega prostora: nesklenjena pozidava, sklenjene zelene površine, višinske omejitve; poleg tega je treba upoštevati primerne odmike od obstoječe pozidave ter zagotoviti primerno osončenje otroškemu vrtcu na Zvonarski ulici
(3) Promet
Območje se bo prometno napajalo s Prijateljeve ceste. Predvidena je razširitev Tesarske ulice v dvopasovno cesto s hodnikom za pešce preko katere se zagotovi napajanje podzemne parkirne hiše. Zvonarska cesta in del nove povezave skozi območje bosta enosmerni. Na nivoju terena se zagotovi 10% parkirnih površin.
Predvidena prometna ureditev se bo preverila in dopolnila s smernicami nosilcev urejanja prostora in z usmeritvami strokovnih podlag.
(4) Komunala
Objekti bodo priključeni na komunalne naprave, skladno s smernicami nosilcev urejanja prostora.
(5) Varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin
Ob Karlovški cesti se uredi drevoredna zasaditev. Nove zelene površine se funkcionalno povežejo z zelenimi površinami in ureditvami širšega območja.
Upoštevajo se pogoji iz odloka, ki ureja varovanje vodnih virov, določi se stopnjo zaščite pred hrupom ter predvidijo posegi za varovanjem pred prekomernim hrupom. Opredelijo se pogoji za zagotovitev čistosti zraka. Zagotovi se potrebno osončenje otroškega vrtca in stanovanjskih površin.
Ukrepi in posegi za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin se predvidijo v skladu s smernicami nosilcev urejanja prostora in z merili in pogoji, določenimi s predpisi.
(6) Ostale usmeritve
Opredeli se pogoje za obrambo in zaščito ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
4. člen
(ureditveno območje OLN)
Ureditveno območje OLN zajema površine območja urejanja CO 10/1 Tribuna. Meje ureditvenega območja potekajo po jugovzhodni meji Tesarske ulice, severovzhodni meji Prijateljeve ulice, severozahodni meji Zvonarske ulice in jugozahodni meji Karlovške ceste. Velikost območja OLN je približno 6.600 m² brez obodnih ulic.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta)
(1) Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
2. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje (področje varstva okolja) Območna enota Ljubljana, Vojkova 1B, Ljubljana,
3. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje (področje varstva narave), Območna enota Ljubljana, Vojkova 1B, Ljubljana,
4. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Ljubljana, Vilharjeva 33, Ljubljana,
5. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana,
6. Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
7. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana,
8. Zavod za varstvo kulturne dediščine, Tržaška 4, Ljubljana,
9. MOL, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
10. MOL, Mestna uprava, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Resljeva 18, Ljubljana,
11. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo, Vodovodna 90, Ljubljana,
12. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda, Vodovodna 90, Ljubljana,
13. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
14. JP Energetika Ljubljana p.o., Oskrba s plinom, Verovškova 70, Ljubljana,
15. JP Energetika Ljubljana p.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo, Verovškova 70, Ljubljana,
16. Telekom Slovenije, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
17. JP Snaga, Povšetova 6, 1000 Ljubljana,
18. Javna razsvetljava d.d., Litijska 263, 1000 Ljubljana.
(2) Drugi udeleženci:
1. MOL, Mestna uprava, Oddelek za gospodarjenje z zemljišči, Ambrožev trg 7, Ljubljana.
6. člen
(potrebne strokovne podlage)
Za območje OLN so izdelane Strokovne podlage za območje urejanja CO 10/1 Tribuna, ki jih je izdelal LUZ v juliju 2003. Poleg variantnih rešitev, ki so sestavni del strokovnih podlag sta bili izdelani še dodatni variantni rešitvi, kateri je izdelal City studio v maju in juliju 2004.
Strokovne podlage je treba dopolniti z:
– zaključkom o primerni gostoti pozidave in stopnji pozidanosti območja,
– usmeritvami za določitev tipologije objektov in njihovih vertikalnih gabaritov,
– analizo kvalitetnih pogledov, ki jih je treba varovati,
– ostale strokovne podlage glede na zahteve soglasodajalcev.
Na osnovi zaključkov strokovnih podlag bo izbrana primerna variantna rešitev ter ustrezno korigirana z usmeritvami dopolnjenih strokovnih podlag. Za izbrano variantno rešitev bo potrebno pripraviti oceno osončenja obstoječih in predvidenih objektov.
7. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
Za izdelavo OLN je izdelanih več strokovnih rešitev prostorske ureditve. Optimalna variantna rešitev bo izbrana glede na zaključke strokovnih podlag.
8. člen
(način pridobitve geodetskih podlag)
Reambulirani geodetski načrt, ki mora biti uradno potrjen, pridobi investitor.
9. člen
(roki za pripravo OLN)
Roki posameznih faz so predvideni od prostorske konference naprej. Upoštevani so minimalni roki, in sicer:
– izdelava osnutka           december 2004
– sprejem osnutka na Mestnem svetu     marec 2005
– zaključek javne razgrnitve        marec 2005
– sprejem predloga na Mestnem svetu    junij 2005
– objava v Uradnem listu RS        junij 2005
10. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem OLN)
Naročnik in investitor OLN je SGP Kraški zidar, d.d.
11. člen
(objava programa priprave)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-30/2004-2
Ljubljana, dne 27. septembra 2004.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost