Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2004 z dne 11. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2004 z dne 11. 10. 2004

Kazalo

4606. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o minimalni obvezni vsebini in metodologiji priprave ter načinu spremljanja in vrednotenja regionalnega razvojnega programa, stran 13130.

Na podlagi osmega odstavka 10. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99, 52/02 – ZDU-1 in 56/03) izdaja ministrica za regionalni razvoj
N A V O D I L O
o spremembah in dopolnitvah navodila
o minimalni obvezni vsebini in metodologiji priprave ter načinu spremljanja in vrednotenja regionalnega razvojnega programa
1. člen
V Navodilu o minimalni obvezni vsebini in metodologiji priprave ter načinu spremljanja in vrednotenja regionalnega razvojnega programa (Uradni list RS, št. 52/00, 111/00 in 44/01) se v 2. členu prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– RRP je temeljni programski dokument na regionalni ravni, ki opredeljuje razvojne prednosti regije in vsebuje finančno ovrednotene programe spodbujanja razvoja v regiji,«.
Dodata se novi druga in tretja alinea, ki se glasita:
»– izvedbeni načrt RRP je programski dokument, ki razdeljuje izvedbeni del RRP in ga sestavljajo usklajeni razvojni projekti,
– območni razvojni program je del RRP, ki se pripravi za funkcionalno-interesno zaključeno območje znotraj regije in ga sestavljajo povezani razvojni projekti,«.
Dosedanja druga alinea postane četrta alinea.
Dosedanje tretja alinea se črta.
Dodata se novi peta in šesta alinea, ki se glasita:
»– razvojni partnerji na ravni regije so občine, mestne občine, združenja gospodarstva, nevladne organizacije in druge pravne osebe, ki so organizirane ali delujejo na ravni regije,
– regionalni razvojni svet je usklajevalno telo za pripravo RRP in izvajanje regionalne politike na ravni regije«.
Dosedanje četrta do dvanajsta alinea postanejo sedma do petnajsta alinea.
2. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»3. člen
RRP se pripravlja za obdobje državnega razvojnega programa.
RRP sprejmejo sveti občin in mestnih občin v regijah najmanj leto in pol pred iztekom prejšnjega programskega obdobja.
RRP se uresničuje z izvedbenim načrtom RRP. Predlog izvedbenega načrta RRP pripravi regionalna razvojna agencija. Predlog izvedbenega načrta RRP mora upoštevati državni razvojni program in proračunske okvire. Praviloma mora biti pripravljen najmanj eno leto pred začetkom proračunskega leta, na katerega se nanaša.«.
3. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
Za funkcionalno-interesno zaključeno območje se lahko pripravi območni razvojni program na pobudo območnega razvojnega partnerstva ali regionalnega razvojnega sveta. Območno razvojno partnerstvo se oblikuje kot pogodbeno, javno-zasebno, interesno in teritorialno sodelovanje občin, združenj gospodarstva, nevladnih organizacij in drugih partnerjev. V pogodbi se določi pristojna območna razvojna agencija, ki se vpiše v evidenco območnih razvojnih agencij pri Javni agenciji Republike Slovenije za regionalni razvoj.
Cilji območnega razvojnega programa in RRP morajo biti usklajeni. Območni razvojni program je integralni del RRP. Pri pripravi območnega razvojnega programa se smiselno uporabljajo določbe tega navodila o pripravi RRP.
Območni razvojni program se uresničuje z izvedbenim načrtom območnega razvojnega programa, ki so sestavni del izvedbenega načrta RRP.
Območni razvojni program se lahko pripravi na pobudo pristojnega ministrstva tudi za območje, ki je s posebnim predpisom s področja ohranjanja narave ali kulturne dediščine določeno kot varstveno območje in za območje, ki je s posebnim zakonom določeno kot območje v prestrukturiranju.
Območni razvojni program se lahko pripravi tudi za območje, ki leži v dveh ali več razvojnih regijah.«.
4. člen
Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izvedbeni deli RRP in izvedbeni načrti RRP obmejnih regij vključujejo tudi programe čezmejnega sodelovanja in programe razvoja slovenske manjšine v zamejstvu.«.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Izvedbeni deli RRP in izvedbeni načrti RRP regij, v katerih živijo avtohtoni narodni skupnosti in romska skupnost, vključujejo programe razvoja teh skupnosti.«.
5. člen
Prvi odstavek 7. člena se črta.
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo prvi, drugi in tretji odstavek.
V tretjem odstavku se besedilo »te uredbe« nadomesti z besedilom »tega navodila«.
6. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
Za usklajevanje in izvajanje RRP ustanovi regionalna razvojna agencija regionalni razvojni svet (v nadaljnjem besedilu: svet).
Naloge sveta so:
– sprejemanje odločitev v postopku priprave RRP in območnega razvojnega programa,
– potrjevanje kriterijev za pripravo seznama prioritetnih regionalnih razvojnih projektov,
– potrjevanje izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa,
– spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa,
– sodelovanje v programskih svetih za pripravo regionalnih zasnov prostorskega razvoja na območju razvojne regije,
– sodelovanje z regijami drugih držav,
– imenovanje odborov sveta,
– sprejem pravil svojega delovanja,
– obravnava drugih zadev regionalnega pomena.
Število članov sveta se določi v ustanovitvenem aktu sveta. Člani sveta so:
– predstavniki občin in mestnih občin regije,
– predstavniki združenj gospodarstva na ravni regije,
– predstavniki sindikatov, nevladnih organizacij in predstavniki drugih partnerjev na ravni regije,
– predstavniki upravljavcev zavarovanih območij narave v regijah kjer so taka območja in
– predstavniki italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v regijah, v katerih živijo te skupnosti.
Število predstavnikov občin in mestnih občin je enako številu predstavnikov združenj gospodarstva na ravni regije. Število predstavnikov sindikatov, nevladnih organizacij in drugih partnerjev na ravni regije ne more presegati polovice števila predstavnikov občin in mestnih občin.
Na seje sveta so stalno vabljeni tudi predstavniki ministrstev, ki sodelujejo pri izvedbi RRP in predstavnik Javne agencije RS za regionalni razvoj.
Članstvo v svetu ni združljivo z delom v regionalni razvojni agenciji.
Svet ima odbore za človeške vire, okolje in prostor, gospodarstvo in razvoj podeželja. Odbore sveta vodijo vodje odborov, ki jih imenuje svet. Člani odborov sveta so lahko uslužbenci regionalne razvojne agencije, območnih razvojnih agencij, občin, območne enote Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, območne zbornice Gospodarske zbornice Slovenije, območnega Kmetijsko gozdarskega zavoda v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, regionalnega zavoda za zdravstveno varstvo, upravljavcev zavarovanih območij narave in drugih izpostav ministrstev oziroma javnih institucij, ki delujejo na regionalni ravni in izrazijo interes za sodelovanje v odborih. Odbori sveta sodelujejo pri pripravi RRP in pripravljajo izvedbeni načrt RRP.«.
7. člen
V 12. členu se besedi »programskega odbora« nadomestita z besedo »sveta«.
8. člen
13. člen se črta.
9. člen
V 15. členu se besedi »programski odbor« nadomestita z besedo »svet«.
10. člen
17. člen se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Regionalna razvojna agencija najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega navodila ustanovi svet. Z dnem ustanovitve sveta preneha delovati programski odbor regije.
12. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-18/2004-1
Ljubljana, dne 27. septembra 2004.
EVA 2004-1536-0013
mag. Zdenka Kovač l. r.
Ministrica
za regionalni razvoj

AAA Zlata odličnost