Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2004 z dne 11. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2004 z dne 11. 10. 2004

Kazalo

4620. Odlok o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje počitniških hiš Nune (ureditveno območje 2) v Občini Zreče, stran 13163.

Občinski svet občine Zreče je na podlagi 12., 23., 174. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01 in 81/02, 100/03, 85/04) na seji, dne 27. 9. 2004, sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje počitniških hiš Nune (ureditveno območje 2) v Občini Zreče
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje počitniških hiš Nune (ureditveno območje 2) v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 48/02).
2. člen
Odlok se spremeni tako, da se v 9. členu v 2. točki točka a nadomesti z naslednjim besedilom:
a) legalizacija dovoza h garaži objekta A s ceste R3 Pesek – Rogla – Zreče je možna, s tem, da se ob garaži predvidi prostor za obračanje vozil in s tem prepreči vzvratno vključevanje vozil na omenjeno regionalno cesto.
V istem členu se črtata točki c in d.
3. člen
V 9. členu se v 8. točki točka a spremeni tako, da se črta besedica Pr 3. V istem členu se v 8. točki, v točki b za besedico Pr 2, doda besedica Pr 3.
4. člen
Tretji odstavek 16. člena se spremeni tako, da novo besedilo glasi:
»Roki za legalizacije izvedenih posegov, ki niso izvedeni skladno z izdanimi dovoljenji ali so izvedeni brez ustreznih dovoljenj, so opredeljeni za posamezne vrste posegov in se štejejo od dneva sprejetja sprememb in dopolnitev tega odloka.
Četrti odstavek 16. člena se spremeni tako, da novo besedilo glasi:
»V primeru, da v navedenem roku legalizacija posameznih delov objekta ali objekta v celoti, ki so bili izvedeni brez ustreznih dovoljenj, ni bila zaključena z ustreznim dovoljenjem, mora lastnik te objekte ali dele objektov odstraniti v roku 6 mesecev po poteku roka za legalizacijo, določenega s temi spremembami in dopolnitvami.«
Točka a) 17. člena se spremeni tako, da se novo besedilo glasi:
»a) 2 leti za legalizacije:«
5. člen
V 29. členu se v poglavju »Interne dovozne ceste« doda novi tretji odstavek z naslednjim besedilom:
V severnem delu počitniškega naselja se uredi parkirišče za osebna vozila. Pri ureditvi parkirišč in ureditvi novih dovoznih cest znotraj severnega dela naselja je potrebno upoštevati Strokovne podlage za osnutek sprememb PUP-a in PSPA za območje počitniških hiš Nune v Občini Zreče (ureditveno območje 2), ki jih je v mesecu decembru 2003 izdelala Urbana, urbanizem in projektiranje Kočar in Kočar d.o.o. Velenje (številka 527/03).
Pri načrtovanju posegov v prostor je potrebno upoštevati vse, v postopku pridobljene smernice in pogoje pristojnih soglasodajalcev.
6. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 350-05-02/2002-2
Zreče, dne 27. septembra 2004.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

AAA Zlata odličnost