Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2004 z dne 11. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2004 z dne 11. 10. 2004

Kazalo

4607. Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati primarni centri za dojke, stran 13131.

Na podlagi 50. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – prečiščeno besedilo) in v zvezi s 26. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04 – prečiščeno besedilo in 80/04), minister za zdravje izdaja
P R A V I L N I K
o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati primarni centri za dojke
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa strokovne, tehnične in druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe, ki v okviru zdravstvene dejavnosti opravljajo zdravstveno dejavnost primarnih centrov za dojke, ki vključuje klinične preglede dojk in mamografsko slikanje dojk (v nadaljnjem besedilu: PCD).
2. člen
Poleg pogojev, ki jih določa ta pravilnik, morajo PCD izpolnjevati tudi pogoje za varstvo pred ionizirajočimi sevanji, določene z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Uradni list RS, št. 102/04 – prečiščeno besedilo) in Pravilnikom o pogojih za uporabo virov ionizirajočih sevanj v zdravstvu (Uradni list RS, št. 111/03).
PCD morajo pri svojem delu upoštevati strokovno doktrino in navodila Onkološkega inštituta.
3. člen
V PCD se opravljajo naslednji preventivni zdravstveni pregledi:
– preventivno mamografsko slikanje pri ženskah, starih med 50 in 69 let,
– preventivno mamografsko slikanje za ženske po 40. letu starosti, če sodijo v ogroženo skupino v skladu s Pravilnikom za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Uradni list RS, št. 19/98, 47/98, 26/00, 67/01, 33/02 in 37/03).
V PCD se lahko opravljajo tudi naslednji triažni pregledi pri simptomatskih ženskah:
– klinični triažni pregledi dojk,
– diagnostično mamografsko slikanje,
– ultrazvočni pregledi (v nadaljnjem besedilu: UZ pregledi) dojk,
– citološke punkcije pri ženskah s kliničnimi znaki, ki so potrebni diagnostične obravnave in pomembno prispevajo k hitri napotitvi v sekundarni diagnostični center (v nadaljnjem besedilu: SDC).
II. PROSTOR
4. člen
PCD mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. izpolnjevati mora veljavne sanitarno tehnične pogoje;
2. imeti mora prostor za sprejem napotnic in računalniški vnos podatkov ter zavarovan prostor za shranjevanje dokumentacije in arhiv mamografskih slik;
3. imeti mora poseben prostor, kjer je mamografska rentgenska naprava, ki mora biti dostopen tudi za slikanje žensk na sedečem vozičku;
4. imeti mora poseben zatemnjen prostor za odčitavanje mamogramov z ustreznim negatoskopom;
5. imeti mora poseben prostor, ustrezen vrsti temnice.
Če PCD opravlja klinične preglede dojk, mora imeti poseben prostor za klinične preglede.
Če PCD opravlja UZ preglede dojk, mora imeti prostor za UZ pregled ustrezno zatemnitev.
III. OPREMA
5. člen
PCD morajo imeti najmanj naslednjo opremo:
1. Mamografska rentgenska naprava:
– rentgenska naprava mora biti namenjena zgolj mamografiji; v celoti mora biti prilagojena tej vrsti pregleda;
– generator visoke napetosti mora biti visokofrekvenčen in mora omogočati ekspozicije v trajanju vsaj do 3s;
– kombinacija anode in filtra mora biti izbrana tako, da je spekter rentgenske svetlobe, ki ga proizvede, primeren za mamografijo;
– efektivna velikost večjega gorišča mora biti 0,3 mm ali manj, manjšega gorišča pa 0,15 mm ali manj;
– naprava mora poleg slikanja na mamografske kasete dimenzije 18X24 cm omogočati tudi slikanje na mamografske kasete dimenzij 24x30 cm;
– naprava mora omogočati vsaj eno slikanje s povečavo v območju od 1,4 do 2-krat;
– naprava mora biti opremljena s sistemom za avtomatski nadzor trajanja ekspozicije (v nadaljnjem besedilu: sistem AEC) in po možnosti tudi s sistemom za avtomatsko izbiro tehnike slikanja;
– merilne celice sistema AEC je mogoče premikati, pri čemer mora biti lega celice jasno vidna na vstopni površini slikane dojke;
– naprava mora biti opremljena s premično radiografsko rešetko za vse dimenzije mamografskih kaset;
– naprava mora biti opremljena s kompresijsko napravo, ki omogoča kompresijo do največ 200 N. Kompresijo mora biti mogoče upravljati brez uporabe rok (kompresijsko ploščo mora poganjati motor, ki ga upravljamo s stopalkami na tleh);
– kompresijske plošče morajo ustrezati vsem dimenzijam mamografskih kaset;
– identifikacijska kamera za osvetlitev osebnih in identifikacijskih podatkov pacientke.
2. Druga mamografska oprema:
– vsaka mamografska naprava mora biti opremljena s šestimi enakimi radiografskimi kasetami z mamografsko ojačevalno folijo dimenzije 18X24 cm tudi s 4 radiografskimi kasetami z mamografsko ojačevalno folijo za kasete dimenzij 24x30 cm. Spektralna občutljivost filmov se mora ujemati s svetlobo, ki jo oddajajo ojačevalne folije;
– naprava za razvijanje mamografskih filmov mora biti prilagojena (temperatura in čas procesiranja ter uporabljene kemikalije) razvijanju mamografskih filmov, ki se uporabljajo;
– negatoskop za analizo mamografskih filmov mora zagotavljati svetlost površine najmanj 3.000 cd/m2 in mora biti opremljen s sistemom za omejevanje svetlobnega polja na velikost mamografskega filma.
3. Oprema za preverjanje kakovosti:
– naprava za standardno osvetljevanje filmov (senzitometer);
– merilnik počrnitve filmov (denzitometer);
– fantom za preverjanje povprečne počrnitve mamografskih filmov in delovanje sistema AEC.
4. Ustrezna računalniška oprema za podporo izvajanju dejavnosti (internet priključek): računalniška oprema mora ustrezati možnosti uporabe programa za vnos podatkov iz 9. člena tega pravilnika, ki ga zagotovi Onkološki inštitut, medtem ko vzdrževanje programa zagotavlja PCD.
6. člen
Če PCD opravlja UZ preglede mora imeti ultrazvočni aparat, katerega linearna ultrazvočna sonda mora imeti frekvenco najmanj 7,5 MHz in vidno polje širine najmanj 4 cm. Priporočljiva je tudi multifrekvenčna sonda s frekvenco 10 MHz in več.
IV. KADRI
7. člen
Zdravstveni delavci, ki delajo v PCD, morajo glede izobrazbe in strokovne usposobljenosti izpolnjevati naslednje pogoje:
1. zdravstveni tehnik, usposobljen za delo z računalniško opremo;
2. radiološki inženir VII. stopnje izobrazbe za katerega se šteje, da je usposobljen za samostojno delo na področju mamografske diagnostike in nadzora kakovosti na tem področju, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– je opravil podiplomsko izobraževanje po programu, iz katerega je razvidno, da je pod nadzorom nadzorstvenega radiološkega inženirja opravil vsaj 3000 osnovnih mamografij, 500 dodatnih mamografskih obdelav ter sodeloval pri 50 tankoigelnih biopsijah, kar potrdi Onkološki inštitut;
– znanja obnavlja vsake 4 leta na tečajih, organiziranih na Onkološkem inštitutu ali referenčnih centrih iz priloge 3 tega pravilnika;
3. zdravnik specialist radiologije (v nadaljnjem besedilu: radiolog), ki je posebej usposobljen za opravljanje mamografske in ultrazvočne diagnostike sprememb na dojkah.
Šteje se, da je radiolog usposobljen za samostojno delo, če se je izobraževal na Onkološkem inštitutu ali v enem od referenčnih centrov, navedenih v prilogi 3 in:
– je pod nadzorom nadzornega radiologa pregledal vsaj 5000 mamografij in vsaj 200 UZ pregledov dojke in naredil najmanj 50 rentgenskih in ultrazvočno vodenih tankoigelnih biopsij, kar potrdi nadzorni radiolog;
– letno pregleda vsaj 2.000 mamografij;
– znanje obnavlja najmanj vsaka 3 leta na izobraževanjih doma ali v tujini, namenjenih izključno diagnostiki bolezni dojk (priloži potrdila ob podaljšanju certifikata).
Če radiolog ne izpolnjuje pogojev za samostojno delo, lahko opravlja svoje delo le pod nadzorstvom nadzornega radiologa.
4. Nadzorni radiolog mora izpolnjevati pogoje iz prejšnje točke, opravljati mamografsko dejavnost (odčitavanje mamogramov, UZ preglede, diagnostična obravnava) najmanj deset let na Onkološkem inštitutu ali v drugem SCD ter pregledati najmanj 5000 mamografij letno. Znanje obnavlja najmanj vsaka 3 leta na izobraževanjih doma ali v tujini, namenjenih izključno diagnostiki bolezni dojk (priloži potrdila ob podaljšanju certifikata).
5. Če PCD opravlja tudi klinične preglede dojk, mora imeti tudi:
– medicinsko sestro s VII. stopnjo izobrazbe, usposobljeno za zdravstveno vzgojo na področju preventive raka dojk;
– zdravnika specialista kirurga, specialista ginekologa, specialista družinske medicine, specialista radioterapevta ali specialista internista onkologa za katerega se šteje, da je usposobljen za klinične preglede dojk, če ima 10 let delovnih izkušenj na področju odkrivanja in zdravljenja raka dojk ali
se je za to izobraževal vsaj šest mesecev po programu, ki ga potrdi Onkološki Inštitut, in svoje znanje obnavlja vsake 3 leta.
V. ORGANIZIRANOST DELA
8. člen
Zdravstveni tehnik sprejema preiskovanke, pripravlja, vodi in skrbi za dokumentacijo ter opravlja vnos podatkov v informacijski sistem.
Medicinska sestra sodeluje pri kliničnih pregledih in izvaja zdravstveno vzgojno svetovanje.
Zdravnik specialist kirurg, ginekolog, specialist družinske medicine, radioterapevt ali internist onkolog opravlja klinične preglede dojk.
Radiološki inženir opravlja tehnološki del mamografskih posegov. Odgovoren je za izvajanje programa preverjanja kakovosti v sodelovanju s pooblaščenim izvedencem medicinske fizike. Voditi mora evidenco o izvajanju postopkov za nadzor kakovosti, ki so določeni v prilogi 1 in 2 tega pravilnika.
Radiolog je odgovoren za strokovno in kakovostno izvajanje mamografskega slikanja in odčitavanja, kot prvi odčitovalec. Vsak radiolog, ki je udeležen pri presejanju, sodeluje pri nadaljnji diagnostiki in pridobiva povratne informacije za preiskovanke s sodelovanjem na multidisciplinarnih sestankih.
Če se v PCD opravljajo UZ pregledi, jih lahko opravlja radiolog.
Nadzorni radiolog sodeluje pri odčitavanju preventivnih mamogramov kot drugi odčitovalec. Skupaj z radiologom sodelujeta v postopku dvojnega odčitavanja posnetkov preventivnih mamografij.
PCD mora opraviti najmanj 6000 mamografij letno.
VI. IZVID PREGLEDA
9. člen
Izvid celotnega pregleda mora vsebovati:
– osebne in identifikacijske podatke o preiskovanki;
– podatke o anamnezi, kliničnem izvidu, mamografskem izvidu in izvidu UZ pregleda, če je bil ta opravljen in
– podatke o napotitvah in sledenju preiskovanke.
Mamografski izvid iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o preglednosti parenhima in stopnji sumljivosti sprememb s priporočilom za nadaljnji postopek.
Izvid UZ pregleda iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati oceno stopnje sumljivosti sprememb in priporočilo za nadaljnji postopek.
Vodja PCD enkrat mesečno posreduje zahtevane podatke o vseh izvidih v skladu z Metodološkimi navodili informacijskega sistema preventivne in diagnostične obravnave žensk zaradi raka dojk Onkološkemu inštitutu.
10. člen
PCD mora izvide in posnetke pregleda hraniti najmanj 5 let po opravljenem pregledu.
VII. NADZOR IN EVIDENCA
11. člen
Notranji nadzor pri slikanju obsega:
– nadzor kakovosti opreme v skladu s prilogo 1,
– dnevni nadzor pozicioniranja in vodenje evidence v skladu s prilogo 2,
– ponovni pregled posnetkov in morebitna nadaljnja slikovna diagnostika ob neskladju s kliničnim izvidom,
– ponovni pregled prejšnjih posnetkov ob neskladju s predhodnim izvidom.
12. člen
Za notranji nadzor iz tretje in četrte alinee prejšnjega člena sta odgovorna radiolog in nadzorni radiolog.
Za notranji nadzor iz točk 1 do 3 iz priloge 1 in za nadzor parametrov iz priloge 2 je odgovoren radiološki inženir.
Za notranji nadzor iz 4. in 5. točke iz priloge 1 je odgovoren pooblaščeni izvedenec medicinske fizike.
13. člen
Za izvajanje nalog spremljanja in nadzora tehnične kakovosti mamografske opreme v PCD minister, pristojen za zdravje v skladu z 49. členom zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti pooblasti izvedenca medicinske fizike, ki mora biti usposobljen in pooblaščen za preglede mamografske radiološke opreme. Pooblaščeni izvedenec medicinske fizike pripravi v roku, določenem v pooblastilu program preverjanja tehnične kakovosti in izvaja preverjanja opreme iz 4. in 5. točke priloge 1.
VIII. UGOTAVLJANJE POGOJEV ZA DELO PCD
14. člen
Izpolnjevanje pogojev za opravljanje dejavnosti PCD ugotavlja 4 članska komisija, ki jo imenuje minister, pristojen za zdravje.
Komisija iz prejšnjega odstavka opravi ogled, sestavi ugotovitveni zapisnik o izpolnjevanju pogojev.
Na predlog komisije iz prvega odstavka tega člena izda minister, pristojen za zdravje odločbo o izpolnjevanju pogojev.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Ne glede na določbo pete alinee 1. točke 5. člena in prve alinee 2. točke 5. člena tega pravilnika so lahko PCD po uveljavitvi tega pravilnika opremljeni le z mamografskeimi kasetami dimenzij 18x24 cm, vendar najdlje do 1. 1. 2008.
Ne glede na določbo prve alinee 2. točke 5. člena tega pravilnika so lahko PCD po uveljavitvi tega pravilnika opremljeni s 6 radiografskimi kasetami z mamografsko ojačevalno folijo za kasete dimenzij 18x24, vendar najdlje do 1. 1. 2008.
16. člen
Ne glede na določbe 7. člena tega pravilnika lahko po uveljavitvi tega pravilnika z delom nadaljujejo tisti zdravstveni delavci, ki to delo opravljajo že najmanj 10 let in če ga opravljajo v času uveljavitve tega pravilnika. Po petih letih od uveljavitve tega pravilnika morajo ti zdravstveni delavci za opravljanje dejavnosti izpolniti pogoje iz 7. člena tega pravilnika.
17. člen
Ne glede na določbo šestega odstavka 8. člena tega pravilnika lahko opravlja UZ preglede zdravnik iz tretjega odstavka 8. člena tega pravilnika, ki te preglede opravlja najmanj 10 let in izpolnjuje pogoje iz druge alinee 5. točke 7. člena tega pravilnika.
18. člen
V 2 mesecih od uveljavitve tega pravilnika Onkološki inštitut organizira enoto za organizirano presejanje, ki vzpostavi informacijski sistem za spremljanje delovanja PCD in organiziranega državnega presejalnega programa.
V 12 mesecih od uveljavitve tega pravilnika Onkološki inštitut pripravi in objavi na svojih spletnih straneh:
– strokovno doktrino in navodila iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika,
– program izobraževanja iz 2., 3. in 5. točke 7. člena tega pravilnika,
– obrazce in metodološka navodila iz četrtega odstavka 9. člena tega pravilnika.
19. člen
Do prenosa pooblastil iz 13. člena tega pravilnika izvaja naloge spremljanja in nadzora tehnične kakovosti mamografske dejavnosti ZVD – Zavod za varstvo pri delu Ljubljana d.d.
20. člen
PCD morajo uskladiti svojo organiziranost in način dela po tem pravilniku v enem letu od njegove uveljavitve.
21. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-54/2004
Ljubljana, dne 1. oktobra 2004.
EVA 2004-2711-0026
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje
   Priloga 1
  A) OBSEG NADZORA KAKOVOSTI OPREME
  1. Dnevno preverjanje
  1.1. Razvijanje filmov
  – Temperatura in čas razvijanja
  – Analiza senzitometriranega filma (določitev značilnih točk
počrnitvene krivulje)
  1.2. Preverjanje diagnostičnega sistema s slikanjem preprostega
fantoma
  – Ekspozicijski parametri (napetost – kV, produkt toka in
ekspozicijskega časa – mAs)
  – Srednja počrnitev slike fantoma
  – Prisotnost artefaktov
  2. Tedensko preverjanje filmov in kaset z ojačevalnimi folijami
  3. Mesečno preverjanje delovanja naprave za avtomatski nadzor
ekspozicije (AEC)
  4. Četrtletno preverjanje diagnostičnega sistema:
  4.1. ocena kakovosti slik s pomočjo standardnega (dogovorjenega)
mamografskega fantoma
  4.2. ocena povprečne žlezne doze na podlagi ekspozicijskih
parametrov pri slikanju mamografskega fantoma
  5. Letno preverjanje parametrov rentgenske naprave, ki poleg testov
iz prejšnje točke vključuje še naslednja preverjanja:
  5.1. delovanje generatorja visoke napetosti
  5.2. delovanje in lastnosti rentgenske cevi
  5.3. mehanskih sklopov rentgenske naprave (kompresija, stabilnost,
delovanje zavor)
  5.4. nastavitve sistemov AEC in AAEC
  5.5. drugih delov diagnostičnega sistema (razvijalna naprava,
negatoskop)

  B) PARAMETRI, KI JIH MORAJO DOSEGATI PCD – ZNAČILNE VREDNOSTI IN
TOLERANCE:
  – srednja počrnitev mamografskega fantoma mora biti v območju med
1,4 OD in 1,8 OD
  – ločljivost na mamografskih slikah mora biti boljša od 10 parov
črt / mm
  – povprečna žlezna doza za dojko s sestavo 50% žleznega in 50%
maščobnega tkiva, ki ima pri kompresiji debelino 4,5 cm, mora biti
manjša od 2 mGy oziroma vstopna kožna doza manjša od 15 mGy
  – diagnostični sistem mora prikazati objekte s kontrastom 1,5%, ki
so manjši ali enaki 6 mm.
  Priloga 2
  MLO PROJEKCIJA

+--------------+-------------+----------------+---------------+---------------+
|       |odlični   |dobri      |primerni    |neprimerni   |
+--------------+-------------+----------------+---------------+---------------+
|1. dojka v  |   +   |    +    |– ni v     |– ni v celoti |
|celoti:    |   +   |    +    |celoti,ker:  |– ni vidna   |
|– pektoralka |       |        |– ni do višine |        |
|do višine   |   +   |    +    |mamile     |– ni vidna   |
|mamile    |       |        |        |        |
|– pektoralka |       |        |– kot manjši od|        |
|pod kotom 20 |   +   |    +    |20 stopinj   |– ni vidna   |
|in več stopinj|       |        |        |        |
|– razpeta   |   +   |    +    |– slabo    |– ni      |
|inframamarna |       |        |prikazana   |        |
|guba     |       |        |        |        |
|– mamila v  |       |        |– ni povsem  |        |
|profilu    |       |        |        |        |
+--------------+-------------+----------------+---------------+---------------+
|2. pravilna  |   +   |    +    |    +    |– nepravilna  |
|identifikacija|       |        |        |        |
+--------------+-------------+----------------+---------------+---------------+
|3. pravilna  |   +   |    +    |    +    |– preveč-   |
|počrnitev   |       |        |        |premalo    |
+--------------+-------------+----------------+---------------+---------------+
|4. kompresija |   +   |    +    |    +    |– nezadostna  |
|znaki: ostre |       |        |        |        |
|konture,   |       |        |        |        |
|razprt    |       |        |        |        |
|parenhim   |       |        |        |        |
+--------------+-------------+----------------+---------------+---------------+
|5. neostrine |   +   |    +    |    +    |– ni ostra   |
|zaradi gibanja|       |        |        |slika     |
+--------------+-------------+----------------+---------------+---------------+
|6.–7. pravilni|   +   |– majhne    |– majhne    |– večji    |
|pogoji    |       |nepravilnosti  |nepravilnosti |artefakti nad |
|razvijanja  |       |        |        |parenhimom   |
|       |       |        |        |– večje napake |
+--------------+-------------+----------------+---------------+---------------+
|8. kožne gube |   ni   |– majhne,    |– so,vendar ne |– kožna guba  |
|       |       |paren-him ni  |prekrivajo   |nad parenhimom |
|       |       |prekrit     |tkiva     |        |
+--------------+-------------+----------------+---------------+---------------+
|9. simetrija |   +   |– manjša    |– asimetrija  |/       |
|slik     |       |        |        |        |
+--------------+-------------+----------------+---------------+---------------+

  CC projekcija

+--------------+-------------+---------------+-----------------+--------------+
|       |odlični   |dobri     |primerni     |neprimerni  |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+--------------+
|1. dojka v  |   +   |    +    |– ni v celoti  |– ni     |
|celoti    |   +   |– ni vidna (*1)|– ni vidna in  |(*3)     |
|– pektor.   |   +   |    +    |(*2)       |ni v profilu |
|mišica    |   +   |  – delno  |– ni povsem v  |večji del   |
|– mamila v  |       |        |profilu     |manjka    |
|profilu    |   +   |    +    |– manjši del   |       |
|– viden    |       |        |manjka      |večji del   |
|lateralni   |       |        |         |manjka    |
|parenhim   |       |        |– manjši del   |       |
|– viden    |       |        |manjka      |       |
|medialni   |       |        |         |       |
|parenhim   |       |        |         |       |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+--------------+
|2. pravilna  |   +   |    +    |+        |– nepravilna |
|identifikacija|       |        |         |       |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+--------------+
|3. primerna  |   +   |    +    |+        |– preveč-   |
|počrnitev   |       |        |         |premalo    |
|       |       |        |         |počrnjen   |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+--------------+
|4. kompresija |   +   |    +    |+        |–       |
|znaki: ostre |       |        |         |nezadovoljiva |
|konture,   |       |        |         |       |
|razprto    |       |        |         |       |
|žlezno tkivo |       |        |         |       |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+--------------+
|5. neostrine |   +   |    +    |+        |ni ostra slika|
|zaradi    |       |        |         |       |
|premikanja  |       |        |         |       |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+--------------+
|6.–7.     |   +   |Manjše     |manjše      |večje napake, |
|pravilni   |       |nepravilnosti |nepravilnosti  |artefakti čez |
|pogoji    |       |        |         |parenhim   |
|razvijanja  |       |        |         |       |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+--------------+
|8. kožne gube |   ni   |Majhne     |Izrazite, vendar |– kožne gube |
|       |       |        |ne čez parenhim |prekrivajo  |
|       |       |        |         |parenhim   |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+--------------+
|9. simetrija |   +   |Manjša     |/        |/       |
|slik     |       |asimetrija   |         |       |
+--------------+-------------+---------------+-----------------+--------------+


  Opombe
  (*1) Razdalja od mamile pravokotno na pektoralno mišico na CC posnetku ne
sme biti krajša od razdalje med mamilo pravokotno na pektoralno mišico na MLO
posnetku.
  (*2) Če je razdalja od mamile pravokotno na pektoralno mišico na CC
posnetku za manj kot 1,5 cm krajša od razdalje med mamilo pravokotno na
pektoralno mišico na MLO posnetku.
  (*3) Ista razdalja krajša za več kot 1,5 cm.
  Neprimernih posnetkov ne sme biti več kot 3%.
 Priloga 3
 Seznam evropskih referenčnih centrov za področje presejanja raka
dojk, ki so edukativni centri – diploma izobraževanja v centrih na
seznamu je pogoj za preverjanje dodatne usposobljenosti za delo:

 Centro per lo Studio e la Prevenzione Oncologica
 Viale A. Volta.171
 I-50131 Florence
 Italy

 Cancer Screening Unit
 Oncologic Centre
 Karolinska Hospital
 S-171 76 Stockholm
 Sweden

 Mammography Section
 Dept. of Radiology
 Sahlgrenska Hospital
 S-413 45 Goteborg
 Sweden

 National Expert and Training Centre for Breast Cancer Screening (451)
 University Hospital Nijmegen
 PO Box 9101
 6500 HB Nijmegen
 The Netherlands

 North Thames Breast Programme
 Quality Assurance Reference Centre
 90 Bartholomew Close
 West Smithfield
 London EC1A 7BE
 United Kingdom

 Scottish Breast Screening Programme
 South-East Scotland Division
 Ardmillan House
 42 Ardmillan Terrace
 Edinburgh EH11 2JL
 United Kingdom

 Jarvis Breast Screening Training and Diagnostic Centre
 Stoughton Road
 Guilford
 Surrey GUI ILJ
 United Kingdom

 Nottingham National Breast Screening Training Centre
 City Hospital
 Hucknall Road
 Nottingham NG5 1PB
 United Kingdom

AAA Zlata odličnost