Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2004 z dne 11. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2004 z dne 11. 10. 2004

Kazalo

4604. Spremembe in dopolnitve seznama avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin, stran 13126.

Na podlagi petega odstavka 30. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja
S P R E M E M B E
I N D O P O L N I T V E S E Z N A M A
avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin
I
V Seznamu avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 33/04) se v naslovu črta znak »*« s pripadajočim besedilom.
II
V I. točki se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Ta seznam se vsebinsko nanaša na Uredbo Sveta 1999/1257/ES z dne 17. maja 1999 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) ter o spremembi in razveljavitvi določenih uredb (UL L št. 160 z dne 26. 6. 1999, str. 80), z vsemi spremembami in Uredbo Komisije (ES) št. 2004/817/ES (z dne 30. aprila 2004) o podrobnejših pogojih za izvedbo Uredbe Sveta št. 1999/1257/ES o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) (UL L št. 153/04 z dne 30. 4. 2004, str. 30), z vsemi spremembami.«.
III
V III. točki se v preglednici:
– pri vrsti »Ajda (Fagopyrum esculentum (Moench.))« za sorto »Siva« doda nova sorta »Črna gorenjska« izvor »Avtohtona«;
– za vrsto »Črna detelja (Trifolium pratense L.)« dodata novi vrsti, in sicer: »Inkarnatka (Trifolium incarnatum L.)« sorta »Inkara«, izvor »Avtohtona«, in »Lucerna (Medicago sativa L.)« sorta »Bistra«, izvor »Avtohtona«;
– za vrsto »Rdeča bilnica (Festuca rubra L. ssp. vulgaris)« doda nova vrsta »Travniška bilnica (Festuca pratensis L.)« sorta »Jabelska«, izvor »Avtohtona«;
– za vrsto »Mnogocvetna ljuljka (Lolium multiflorum Lam.)« dodata novi vrsti, in sicer: »Trpežna ljuljka (Lolium perenne L.)« sorta »Ilirka«, izvor »Avtohtona«, in »Pasja trava (Dactylis glomerata L.)« sorta »Kopa«, izvor »Avtohtona.«.
IV
V prilogi seznama se:
1. v točki »1. ŽITA« za preglednico sorte »Siva« doda besedilo:
»
+-----------+--------+--------------+-----------------------------------------+
|Črna       |A       |Šlibar Gregor,|– Izvor: avtohtona sorta iz območja      |
|gorenjska  |        |Tržič         |Gorenjske.                               |
|           |        |              |– Uporaba: na območju Gorenjske se       |
|           |        |              |priporoča setev                          |
|           |        |              |med 20. in 25. julijem (strniščna        |
|           |        |              |setev); kot predposevek se               |
|           |        |              |priporoča žito ali krompir (na           |
|           |        |              |zemljiščih,                              |
|           |        |              |ki niso pregnojena z dušikom).           |
|           |        |              |– Morfološko-biološke lastnosti:         |
|           |        |              |rastlina je srednje velika;              |
|           |        |              |socvetje je srednje veliko, cvet je      |
|           |        |              |močno obarvan z rdečo barvo;             |
|           |        |              |obarvanost popka z rdečo barvo je močna; |
|           |        |              |rastlina cveti srednje                   |
|           |        |              |zgodaj; barva zrna je temno rjava.       |
|           |        |              |– Gospodarske lastnosti: zelo dobro      |
|           |        |              |medi; je zelo dobro odporna              |
|           |        |              |na bolezni in škodljivce ter odporna na  |
|           |        |              |sušo; oskrba posevka,                    |
|           |        |              |dognojevanje in uporaba kemičnih         |
|           |        |              |sredstev niso potrebni;                  |
|           |        |              |kljub občasnemu poleganju, se rastlina   |
|           |        |              |pobere, zato dozorevanje                 |
|           |        |              |in spravilo nista problematična; na      |
|           |        |              |območju Gorenjske                        |
|           |        |              |daje zanesljive in dobre pridelke;       |
|           |        |              |zaradi dobre kemične sestave             |
|           |        |              |ima visoko prehransko vrednost.          |
+-----------+--------+--------------+-----------------------------------------+
 
                                                                             «;
   2. v točki »3. KRMNE RASTLINE«
   – za preglednico sorte »Poljanka« doda besedilo:
   »
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Inkarnatka (Trifolium incarnatum L.)                                         |
+-----------+--------+--------------+-----------------------------------------+
|Inkara     |A       |Center za     |– Izvor: avtohtoni ekotipi iz            |
|           |        |razvoj        |predalpskega klimatskega območja         |
|           |        |kmetijstva in |Slovenije.                               |
|           |        |podeželja     |– Uporaba: priporoča se za čisto setev   |
|           |        |Jable         |ali v mešanici z mnogocvetno ljuljko in  |
|           |        |              |ozimno grašico.                          |
|           |        |              |– Morfološko-biološke lastnosti:         |
|           |        |              |rastline so nežne, visoke 75-80 cm, s 5- |
|           |        |              |6 internodiji in so odporne proti        |
|           |        |              |poleganju; list je velik, okrogel in     |
|           |        |              |temno zelen.                             |
|           |        |              |Gospodarske lastnosti: je zgodnja sorta, |
|           |        |              |cveti v prvi dekadi maja; je zelo        |
|           |        |              |odporna proti nizkim temperaturam in     |
|           |        |              |boleznim ter srednje odporna proti suši; |
|           |        |              |pridelki so visoki.                      |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Lucerna (Medicago sativa L.)                                                 |
+-----------+--------+--------------+-----------------------------------------+
|Bistra     |A       |Biotehniška   |– Izvor: avtohtone populacije – ekotipi  |
|           |        |fakulteta –   |iz predalpskega klimatskega območja      |
|           |        |Oddelek za    |Slovenije.                               |
|           |        |agronomijo    |– Uporaba: primerna je za pridelovanje   |
|           |        |              |krme na atipičnih tleh za lucerno        |
|           |        |              |(nekoliko težjih, slabo kislih tleh) in  |
|           |        |              |v humidnejši klimi, za 3–4-kosni sistem. |
|           |        |              |– Morfološko-biološke lastnosti:         |
|           |        |              |– habitus: izrazito pokončen tip, ima    |
|           |        |              |razvejan globok vretenast koreninski     |
|           |        |              |sistem in glavo korena – razrastišče,    |
|           |        |              |močno poraslo z brsti za razraščanje,    |
|           |        |              |rastlina je grmičasta, a bujno razrasla, |
|           |        |              |izgleda nežno z dobro listnatostjo,      |
|           |        |              |– steblo: trdno, odporno proti           |
|           |        |              |poleganju, 85-90 cm dolgo, z 10 in več   |
|           |        |              |nodiji in internodiji, je 3-5 mm debelo, |
|           |        |              |zelene barve, razvejano, kvadratno       |
|           |        |              |okroglo, votlo in nedlakavo, poleg       |
|           |        |              |primarnega stebla se tvori 15-45         |
|           |        |              |sekundarnih,                             |
|           |        |              |– list: triperesen, posamezni lističi so |
|           |        |              |okroglo jajčaste podolgovate oblike,     |
|           |        |              |temno zelene barve in niso dlakavi,      |
|           |        |              |– socvetje: grozdasto, s 13-26 cvetovi,  |
|           |        |              |temno vijoličaste barve,                 |
|           |        |              |– plod: trikrat spiralno zavit strok s   |
|           |        |              |4-6 semeni, v socvetju je 10-16 strokov, |
|           |        |              |– seme: svetlo rumene barve, ledvičaste  |
|           |        |              |oblike, 3 mm dolgo in 1 mm široko.       |
|           |        |              |Gospodarske lastnosti: srednje rana, 4   |
|           |        |              |leta trajajoča sorta, je sorazmerno      |
|           |        |              |dobro odporna proti nizkim temperaturam  |
|           |        |              |in dobro uspeva tudi na srednje težkih   |
|           |        |              |in težjih psevdoglejih, kjer ostale      |
|           |        |              |sorte ne uspevajo, dobro uspeva tudi na  |
|           |        |              |slabo kislih tleh, zlasti v mešanicah s  |
|           |        |              |travami; dobro prenaša 4-5-kratno        |
|           |        |              |košnjo.                                  |
+-----------+--------+--------------+-----------------------------------------+
                                                                             «;
   – za preglednico sorte »Jasna« doda besedilo:
   »
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Travniška bilnica (Festuca pratensis L.)                                     |
+-----------+--------+--------------+-----------------------------------------+
|Jabelska   |A       |Center za     |– Izvor: avtohtoni ekotipi iz            |
|           |        |razvoj        |predalpskega klimatskega območja         |
|           |        |kmetijstva in |Slovenije.                               |
|           |        |podeželja     |– Uporaba: priporoča se za setev v       |
|           |        |Jable         |večletnih deteljno travnih mešanicah in  |
|           |        |              |pri obnovi trajnih travnikov, ki so      |
|           |        |              |namenjeni intenzivni kosni rabi.         |
|           |        |              |– Morfološko-biološke lastnosti:         |
|           |        |              |rastlina je nežna, izrazite pokončne     |
|           |        |              |rasti in s srednje gostim šopom; steblo  |
|           |        |              |je visoko 70-90 cm, temno zeleno in je   |
|           |        |              |odporno proti poleganju; list je dolg in |
|           |        |              |širok, gladek, temno zelen, brez dlačic  |
|           |        |              |in ima izrazito nervaturo.               |
|           |        |              |Gospodarske lastnosti: srednje rana      |
|           |        |              |sorta, dobro odporna proti nizkim        |
|           |        |              |temperaturam in boleznim, srednje        |
|           |        |              |odporna proti suši; delež listov je 43%; |
|           |        |              |dobro reagira na gnojenje z dušikom,     |
|           |        |              |prenaša pogosto košnjo in pašo ter se    |
|           |        |              |hitro regenerira.                        |
+-----------+--------+--------------+-----------------------------------------+
                                                                             «;
   – za preglednico sorte »Draga« doda besedilo:
   »
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Trpežna ljuljka (Lolium perenne L.)                                          |
+-----------+---------+-------------+-----------------------------------------+
|Ilirka     |A        |Center za    |– Izvor: avtohtoni ekotipi iz            |
|           |         |razvoj       |predalpskega klimatskega območja         |
|           |         |kmetijstva in|Slovenije.                               |
|           |         |podeželja    |– Uporaba: ker dobro prenaša pogostno    |
|           |         |Jable        |košnjo in pašo, je primerna za setev v   |
|           |         |             |mešanicah pri zasnovah trajnih travnikov |
|           |         |             |za intenzivno pašno kosno rabo.          |
|           |         |             |– Morfološko-biološke lastnosti:         |
|           |         |             |rastline so nežne polpokončne rasti;     |
|           |         |             |steblo je visoko 60-65 cm in srednje     |
|           |         |             |odporno proti poleganju; list je dolg in |
|           |         |             |širok, temno zelen in brez dlačic.       |
|           |         |             |Gospodarske lastnosti: srednje pozna,    |
|           |         |             |cveti v zadnji dekadi maja, je zelo      |
|           |         |             |odporna proti boleznim in nizkim         |
|           |         |             |temperaturam, srednje pa proti suši;     |
|           |         |             |zdrži 3-4 leta polne rabe in se hitro    |
|           |         |             |regenerira.                              |
+-----------------------------------------------------------------------------+
|Pasja trava (Dactylis glomerata L.)                                          |
+-----------+---------+-------------+-----------------------------------------+
|Kopa       |A        |Center za    |– Izvor: avtohtoni ekotipi iz Slovenije. |
|           |         |razvoj       |– Uporaba: ker dobro prenaša pogostno    |
|           |         |kmetijstva in|košnjo in intenzivno pašo, se priporoča  |
|           |         |podeželja    |za setev v mešanicah z lucerno, črno in  |
|           |         |Jable        |belo deteljo pri zasnovi trajnih,        |
|           |         |             |večkosnih travnikov in pašnikov, pa tudi |
|           |         |             |za setev v monokulturi.                  |
|           |         |             |– Morfološko-biološke lastnosti:         |
|           |         |             |rastline so pokončne rasti in šopastega  |
|           |         |             |videza; steblo je visoko 100-110 cm in   |
|           |         |             |je odporno proti poleganju; list je      |
|           |         |             |izrazito dolg in širok.                  |
|           |         |             |Gospodarske lastnosti: rana sorta, ki    |
|           |         |             |cveti v prvi dekadi maja; delež listov   |
|           |         |             |je 57%; je zelo odporna proti suši in    |
|           |         |             |nizkim temperaturam, srednje odporna pa  |
|           |         |             |proti boleznim; je zelo trpežna in zdrži |
|           |         |             |pet in več let polne rabe.               |
+-----------+---------+-------------+-----------------------------------------+
                                                                             «;
 
   3. v točki »8. SADNE RASTLINE« v preglednicah pri sortah »Domača češplja«
in »Vipavka« v stolpcu »Vzdrževalec« besedilo »Različni sadjarji*« nadomesti z
besedilom »KGZS – Sadjarski center Bilje«;
   4. besedilo za besedama »Naslovi vzdrževalcev« spremeni tako, da se glasi:
 
   »
   – *: Informacije je možno dobiti na naslovu: Kozjanski park, Podsreda 45,
2357 Podsreda,
   – **: Podatka o vzdrževalcu ni. Informacije je možno dobiti na naslovu:
Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana,
   – Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana,
   – Center za razvoj kmetijstva in podeželja Jable, Loka, Grajska 1, 1234
Mengeš,
   – Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, Jamnikarjeva 101, 1000
Ljubljana,
   – Evrosad d.o.o., Cesta 4. julija 134, 8270 Krško,
   – Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo, Žalskega tabora 2, 3310 Žalec,
   – Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Sadjarski center Gačnik 77, 2211
Pesnica,
   – KGZS, KGZ Nova Gorica, Sadjarski center Bilje, Bilje 1, 5292 Bilje,
   – Kozjanski park, Podsreda 45, 2357 Podsreda,
   – KGZS, KZ Maribor, Vinarska ul. 14, 2000 Maribor,
   – Planta Prelesje d.o.o., Vojkova 58, 1000 Ljubljana,
   – Poskusni center za oljkarstvo, Ulica 15. maja 17, 6000 Koper,
   – Sadjarstvo Mirosan d.d., Kasaze 95, 3301 Petrovče,
   – Semenarna Ljubljana proizvodnja in trgovina d.d., Dolenjska c. 242, 1000
Ljubljana,
   – Šlibar Gregor, Cesta na Hudo 23, 4290 Tržič,
   – Vele trgovska družba d.d. – Vele sadna drevesnica Kamnik, Ljubljanska 64,
1230 Domžale.
                                                                             «.
V
Te spremembe in dopolnitve seznama začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-205/2003-56
Ljubljana, dne 21. septembra 2004.
EVA 2004-2311-0331
dr. Milan Pogačnik l. r.
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost