Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2004 z dne 11. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2004 z dne 11. 10. 2004

Kazalo

4613. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja BS 4/1 Ruski car, stran 13157.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03; ZUreP-1) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) sprejemam
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja BS 4/1 Ruski car
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja BS 4/1 Ruski car (v nadaljevanju: OLN), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi OLN ter roki priprave posameznih faz OLN.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
(1) Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi za pripravo novega OLN:
Del območja OLN (območje obstoječega parka) se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območje obrobja Dunajske ceste od Bežigrajskega dvora do Ruskega carja (Uradni list RS, št. 45/00), ki na navedeni lokaciji ohranja park. Preostali del (obstoječi dom starejših občanov) se ureja z Odlokom o spremembi in dopolnitvi odloka o sprejetju zazidalnega načrta za del območja zazidalnega otoka BS-7 Bežigrad (Uradni list SRS, št. 43/73), ki ne predvideva novih posegov.
Določila navedenega dokumenta ne omogočajo uresničitev razvojnih namer investitorjev – dopolnilne gradnje doma starejših občanov. Izdelati je treba nov prostorski akt, ki bo, poleg ureditve parka omogočil tudi uresničitev načrtovanih programov.
(2) Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo OLN sta ZUreP-1 in Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 70/03 – odl. US, 64/04, 69/04).
3. člen
Predmet in programska izhodišča OLN
(1) Predmet OLN:
Predmet OLN je prostorska ureditev dela območja za del območja urejanja BS 4/1 Ruski car in določitev lokacijskih pogojev za dopolnilno gradnjo doma starejših občanov, ureditev pripadajočih nezazidanih in parkovnih površin in izgradnja ustrezne prometne, komunalne in energetske infrastrukture.
(2) Programska izhodišča OLN:
Pozidava:
Na delu obstoječe parkovne površine se locira dom starejših občanov z zmogljivostjo za ca. 100 oskrbovancev, ki obsega: varovan oddelek, skupni dnevni prostor z jedilnico, enoposteljne sobe za starejše in varovana stanovanja za samostojne starejše upokojence. Predvidena je funkcionalna navezava novega objekta na obstoječi Dom starejših občanov Bežigrad, ki ima za potrebe novega objekta še zmogljive kapacitete spremljajočih programov (kuhinja, zdravstvo, servisi ipd).
Za realizacijo predlagane gradnje je treba porušiti stanovanjski objekt, zgrajen na zemljišču parc. št. 43 k.o. Brinje.
Promet:
Predvidena je zapora Komanove ulice, na odseku od Kumrovške, do severne servisne ceste (ohrani se kot javna pešpot) in ukinitev priključka na severno servisno cesto. Obravnavano območje se bo prometno navezovalo na Dunajsko cesto, preko Ulice padlih borcev. Dostop v podzemno parkirno hišo bo urejen s Kumrovške ulice.
Podaljšek Kumrovške ulice do Dunajske ceste bo urejen kot peščeva površina.
Predvidena prometna ureditev se bo preverila in dopolnila s smernicami nosilcev urejanja prostora in z usmeritvami strokovnih podlag.
Komunalna ureditev:
Nov objekt bo priključen na komunalne naprave, skladno s smernicami nosilcev urejanja prostora.
Varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin:
V čim večji možni meri naj se ohrani kvalitetno drevje ter obstoječi park in se funkcionalno poveže z obstoječimi zelenimi površinami in ureditvami širšega območja.
Upoštevajo se pogoji iz odloka, ki ureja varovanje vodnih virov, določi se stopnjo zaščite pred hrupom ter predvidijo posegi za varovanjem pred prekomernim hrupom (skupna in celovita protihrupna zaščita parka in objektov). Opredelijo se pogoji za zagotovitev čistosti zraka.
Ukrepi in posegi za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin se predvidijo v skladu s smernicami nosilcev urejanja prostora in z merili in pogoji, določenimi s predpisi.
Ostale usmeritve
Določi se faznost posegov.
Opredeli se pogoje za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
4. člen
Ureditveno območje OLN
Ureditveno območje OLN zajema površine dela območja urejanja BS 4/1 Ruski car.
Severna meja ureditvenega območja OLN poteka po meji gradbenih parcel individualnih hiš, vzhodna meja po osi Dunajske ceste (po robu območja urejanja BS 4/2), južna meja po robu območja urejanja BT 4/1 ter zahodna meja po zunanjem robu funkcionalnega zemljišča obstoječega doma starejših občanov. Velikost območja OLN je cca 9 600m2.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo, Vodovodna 90, Ljubljana,
2. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda, Vodovodna 90, Ljubljana,
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine, Tržaška 4, Ljubljana,
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana,
5. MOL, MU, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
6. MOL, MU, Oddelek za zdravstvo in socialno varstvo, Cigaletova 5, Ljubljana,
7. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje (za področje varstva okolja) Območna enota Ljubljana, Vojkova 1B, Ljubljana,
8. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje (za področje varstva narave), Območna enota Ljubljana, Vojkova 1B, Ljubljana,
9. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Ljubljana, Vilharjeva 33, Ljubljana,
10. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
11. JP Energetika Ljubljana p.o., Oskrba s plinom, Verovškova 70, Ljubljana,
12. JP Energetika Ljubljana p.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo, Verovškova 70, Ljubljana,
13. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana,
14. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Direktorat za obrambne zadeve, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
15. Telekom Slovenije, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
16. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
17. DARS d.d., Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, Ljubljana,
18. JP Snaga, Povšetova ulica 6, 1000 Ljubljana,
19. Javna razsvetljava d.d., Litijska 263, 1000 Ljubljana.
6. člen
Potrebne strokovne podlage
Potrebne strokovne podlage za izdelavo OLN so:
– analiza obstoječega stanja z usmeritvami za izdelavo OLN:
– vplivi, povezave in soodvisnosti s sosednjimi območji
značilnosti grajenega širšega prostora (gradbene linije, morfologija pozidave, tipologija objektov, gabariti objektov, ambientalne značilnosti območja, kvalitetni pogledi, gostota pozidave, namembnost površin in objektov, oblikovanje objektov itd);
kulturna dediščina,
– parcelacija in lastništvo,
– zelene in parkovne površine,
– prometna ureditev (izdelana je prometna študija »Preveritev zapore Komanove ulice v Ljubljani«, ki jo je treba pri pripravi predloga prometne ureditve območja upoštevati),
– komunalna ureditev,
– geomehansko in hidrološko poročilo,
– variantne rešitve pozidave,
– ocena osončenja izbrane variantne rešitve,
– ostale strokovne podlage glede na zahteve nosilcev urejanja prostora.
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
MOL MU Oddelek za urbanizem pridobi tri strokovne rešitve prostorske ureditve območja različnih avtorjev.
8. člen
Način pridobitve geodetskih podlag
Reambulirani geodetski načrt, ki mora biti uradno potrjen pridobi MOL MU Oddelek za urbanizem.
9. člen
Roki za pripravo OLN
Roki posameznih faz so predvideni od prostorske konference naprej. Upoštevani so minimalni roki, in sicer:
– izdelava osnutka            februar 2005
– sprejem osnutka na Mestnem svetu      maj 2005
– zaključek javne razgrnitve         maj 2005
– sprejem predloga na Mestnem svetu   september 2005
– objava v Uradnem listu RS       september 2005
10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem OLN
Naročnik in investitor OLN je MOL MU.
11. člen
Ta program se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-31/2004-1
Ljubljana, dne 27. septembra 2004.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost