Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2004 z dne 11. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2004 z dne 11. 10. 2004

Kazalo

4610. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center, stran 13145.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 31/00 in 36/00 – ZPDZC), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 23. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 13. seji dne 6. 9. 2004 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Mestna občina Ljubljana uskladi delovanje javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center (v nadaljnjem besedilu: zavod) z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), ureja njegov status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja glede organizacije, dejavnosti in načina financiranja zavoda.
Ustanovitelj zavoda je Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: ustanovitelj).
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Mestni svet Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: Mestni svet).
2. člen
Mednarodni grafični likovni center je bil ustanovljen s Sklepom o ustanovitvi delovne organizacije Mednarodni grafični likovni center št. 022-1/86, ki ga je dne 25. 12. 1986 sprejela Skupščina mesta Ljubljane. Z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center (Uradni list RS, št. 42/99) je Mestna občina Ljubljana ustanovila javni zavod Mednarodni grafični likovni center.
3. člen
Mednarodni grafični likovni center je posebni muzej za umetnost tiska, nastalega od 20. stoletja naprej, ki na temelju poslanstva ohranja, proučuje, komunicira in popularizira materialno in nematerialno dediščino umetnosti tiska različnih kulturnih in umetniških opredelitev od 20. stoletja naprej ter ustvarja in predstavlja vizualno umetnost istega časovnega obdobja. Poslanstvo utemeljuje na zbirkah in zbiralni politiki zavoda ter na tradiciji in viziji mednarodnih grafičnih bienalov.
4. člen
Ime zavoda je: Mednarodni grafični likovni center.
Skrajšano ime zavoda je: MGLC.
Sedež zavoda je: v Ljubljani, Pod turnom 3.
Zavod ima pečat okrogle oblike z besedilom: Mednarodni grafični likovni center Ljubljana.
Zavod je vpisan v Sodni register okrožnega sodišča v Ljubljani pod vložno številko 1/1948/00.
II. DEJAVNOSTI ZAVODA
5. člen
Zavod opravlja v obliki javne službe naslednje dejavnosti:
– evidentira, dokumentira, raziskuje, inventarizira kulturno dediščino na podlagi zbiralne politike in poslanstva zavoda,
– varuje in hrani zbirke, ter jih dopolnjuje v skladu s poslanstvom zavoda in zbiralno politiko,
– razvija vlogo osrednje slovenske kulturne institucije za področje grafike v sodelovanju s sorodnimi galerijami in muzeji,
– pripravlja študijske razstave iz svojih zbirk, pri razstavah sodeluje z domačimi in tujimi galerijami in muzeji ter drugimi ustanovami,
– prireja mednarodne grafične bienale,
– prireja, prevzema in posreduje razstave likovne umetnosti mednarodnih in slovenskih umetnikov in umetnic ter umetnostnih slogov in tematik,
– izdaja tiskano umetnost v raznih tehnikah in oblikah,
– ureja in vodi stalni kabinet sodobne slovenske in tuje tiskane umetnosti in knjižnico s specializirano literaturo,
– sodeluje s sorodnimi kulturnimi, raziskovalnimi in drugimi institucijami doma in v tujini,
– pripravlja in izvaja pedagoške in andragoške programe ter programe za težje prilagodljive družbene skupine,
– usklajuje letni program razstav z razstavnimi termini sorodnih institucij,
– organizira in vodi eksperimentalne, pedagoške, andragoške in demonstracijske delavnice grafičnih tehnik,
– publicira knjige, kataloge, informatorje in druge tekstovno slikovne publikacije v tiskanih in elektronskih medijih,
– organizira simpozije, okrogle mize in druge strokovne prireditve,
– ureja in vodi dokumentacijo o strokovnem programu zavoda,
– pripravlja razstave za druge muzeje in galerije,
– popularizira in nudi pogodbene storitve v okviru registriranih osnovnih dejavnosti,
– posreduje umetniške stvaritve v sodelovanju z drugimi mediji,
– organizira in izvaja druge kulturno-umetniške in družabne prireditve,
– prodaja kataloge, plakate, spominke, izdelke tiskane umetnosti (grafične liste, knjige umetnikov in drugo) in druge predmete, povezane z dejavnostjo,
– ponuja prostore za razstave, sprejeme in druge prireditve.
Poleg dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena opravlja zavod tudi naslednje dejavnosti, ki služijo izvajanju dejavnosti iz prvega odstavka tega člena in se financirajo izključno iz nejavnih virov:
– oddajanje prostorov za razstave in druge promotivne namene,
– nudenje strokovnih uslug z delovnega področja zavoda pravnim in fizičnim osebam,
– prodaja publikacij s svojega delovnega področja ter izvajanje in prodaja grafične produkcije,
– gostinske storitve za lastne potrebe in potrebe udeležencev na prireditvah in obiskovalcev.
Zavod opravlja dejavnosti v obsegu in na način določen z letnim programom dela in finančnim načrtom.
Dejavnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena se v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) razvrščajo v naslednje podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti:
DE/22.110 Izdajanje knjig
DE/22.130 Izdajanje revij in periodike
DE/22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
DE/22.150 Drugo založništvo
DE/22.3  Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
DE/22.32  Razmnoževanje video zapisov
DE/22.33  Razmnoževanje računalniških zapisov
DN/36.1  Proizvodnja pohištva
DN/36.14  Proizvodnja drugega pohištva
DN/36.6  Druge predelovalne dejavnosti
DN/36.630 Proizvodnja drugih izdelkov
F/45.25  Druga gradbena dela, tudi dela specialnih
      strok
G/52.4   Trgovina na drobno v drugih specializiranih
      prodajalnah
G/52.486  Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki
G/52.488  Trgovina na drobno v drugih specializiranih
      prodajalnah, d.n.
G/52.6   Trgovina na drobno zunaj prodajaln
G/52.62  Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah
G/52.63  Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln
H/55.301  Dejavnost restavracij in gostiln
H/55.304  Dejavnost premičnih in provizoričnih
      gostinskih obratov
H/55.302  Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih
      restavracij
H/55.303  Dejavnost slaščičarn, kavarn
H/55.4   Točenje pijač
K/70.200  Dajanje lastnih nepremičnin v najem
K/71.4   Izposojanje izdelkov široke porabe
K/71.403  Izposojanje drugih izdelkov široke potrošnje
K/72.220  Oskrba z računalniškimi programi
      in svetovanje
K/72.300  Obdelava podatkov
K/72.400  Omrežne podatkovne storitve
K/72.600  Druge računalniške dejavnosti
K/73.201  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
      področju družboslovja
K/73.202  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
      področju humanistike
K/74.2   Prostorsko načrtovanje, projektiranje
      in tehnično svetovanje
K/74.204  Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
K/74.852  Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
K/74.810  Fotografska dejavnost
K/74.871  Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
K/74.873  Druge poslovne dejavnosti, d.n.
M/80.422  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje
      in usposabljanje, d.n.
O/92.1   Filmska in video dejavnost
O/92.320  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.340  Druge razvedrilne dejavnosti
O/92.511  Dejavnost knjižnic
O/92.512  Dejavnost arhivov
O/92.521  Dejavnost muzejev
O/92.522  Varstvo kulturne dediščine
O/92.320  Obratovanje objektov za kulturne prireditve
O/92.310  Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
O/92.110  Snemanje filmov in video filmov
O/92.3   Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje ter
      druge razvedrilne dejavnosti
O/92.31  Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
6. člen
Zavod po Uredbi o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzej (Uradni list RS, št. 97/00 in 103/00) kot posebni muzej strokovno sodeluje s pristojnimi državnimi muzeji in izvaja javno službo na območju Republike Slovenije za področje grafične umetnosti od začetka 20. stoletja dalje.
III. ORGANA ZAVODA
7. člen
Organa zavoda sta:
– direktor,
– svet zavoda.
Direktor
8. člen
Direktor zastopa, predstavlja in vodi zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda.
Naloge direktorja so:
– organizira delo zavoda,
– sprejema strateški načrt,
– sprejema program dela,
– sprejema akt o organizaciji dela po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema akt o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem mnenju reprezentativnih sindikatov v zavodu,
– sprejema kadrovski načrt,
– sprejema načrt nabav osnovnih sredstev in investicijskega vzdrževanja,
– sprejema druge akte, ki urejajo pomembna vprašanja v zvezi z delovanjem zavoda,
– poroča ustanovitelju in svetu o zadevah, ki lahko pomembno vplivajo na delovanje zavoda,
– pripravi letno poročilo,
– sklepa zavodsko kolektivno pogodbo, če jo zavod ima,
– določa cene javnih kulturnih dobrin, ki jih zagotavlja zavod,
– izvaja vse pristojnosti s področja delovnih razmerij v skladu z veljavnimi predpisi,
– določa plače, odloča o delovni uspešnosti in napredovanju delavcev v skladu s predpisi,
– imenuje pomočnika direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda,
– opravlja druge naloge, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
K aktom iz druge, tretje, četrte, pete, šeste, sedme, enajste in dvanajste alinee prejšnjega odstavka tega člena daje soglasje svet zavoda.
9. člen
Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo vestnega gospodarstvenika.
Direktor zastopa in predstavlja zavod v pravnem prometu neomejeno in je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta, razen:
– pogodb o investicijah in najemnih pogodb, katerih vrednosti presegajo tiste, določene s predpisi, ki urejajo naročila malih vrednosti in za katere je potreben sklep sveta,
– pogodb, ki se nanašajo na upravljanje z nepremičninami, ki so last ustanovitelja in jih ima zavod v upravljanju, za katere je potrebno predhodno soglasje župana Mestne občine Ljubljana
in
– drugih pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki so last ustanovitelja in jih ima zavod v upravljanju, za katere je potrebno predhodno soglasje ustanovitelja.
Direktor lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih s predpisi in tem odlokom, prenese opravljanje posameznih zadev na posamezne delavce s posebnimi pooblastili v skladu z aktom o notranji organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest.
V primeru direktorjeve odsotnosti ali zadržanosti nadomešča direktorja delavec zavoda, določen v aktu o sistemizaciji delovnih mest.
10. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne, humanistične ali umetniške smeri,
– strokovno pozna področje dela zavoda,
– ima sposobnost organiziranja in vodenja dela,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik in pasivno najmanj en svetovni jezik,
– aktivno obvlada slovenski jezik.
Kandidat za direktorja mora predložiti program poslovnega in programskega razvoja zavoda za mandatno obdobje.
11. člen
Direktorja imenuje Mestni svet na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta zavoda. Javni razpis objavi pristojno delovno telo Mestnega sveta, ki lahko povabi posamezne kandidate tudi neposredno.
Če svet zavoda ne da mnenja iz prejšnjega odstavka tega člena v roku 30 dni od dneva, ko je bil zanj zaprošen, se šteje, da je mnenje pozitivno.
Po pridobitvi mnenja sveta zavoda ali poteku roka za njegovo pridobitev pristojno delovno telo Mestnega sveta predlaga Mestnemu svetu kandidata za direktorja.
Na podlagi akta o imenovanju sklene z direktorjem pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik. Delovno razmerje z direktorjem se sklene za določen čas, za čas trajanja mandata.
Mandat direktorja traja pet let. Po preteku mandatne dobe je ista oseba lahko znova imenovana za direktorja.
Če je bil direktor pred svojim imenovanjem zaposlen v zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
12. člen
Mestni svet je dolžan razrešiti direktorja pred potekom časa za katerega je bil imenovan, če:
– direktor sam zahteva razrešitev,
– nastane kateri od razlogov, ko po predpisih o delovnih razmerjih preneha delovno razmerje po samem zakonu,
– direktor pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih zavoda ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov sveta ali ravna v nasprotju z njimi,
– direktor s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči zavodu večjo škodo ali zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri opravljanju dejavnosti zavoda.
Poleg razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko direktorja predčasno razreši zaradi bistvenih sprememb kot sta bistveno spremenjena dejavnost, zaradi katere je zavod ustanovljen ali zaradi prenosa ustanoviteljstva.
Direktorja razreši Mestni svet po postopku, določenem v Poslovniku Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, za razrešitev oseb, ki jih voli ali imenuje Mestni svet.
Pred razrešitvijo direktorja si mora Mestni svet pridobiti mnenje sveta zavoda. Svet zavoda mora mnenje izdati v 30 dneh, od dneva, ko je bil zanj zaprošen, sicer se šteje, da je mnenje pozitivno. Če je pobudo za razrešitev direktorja dal svet zavoda, v postopku razrešitve direktorja ni potrebno pridobiti njegovega predhodnega mnenja.
Direktorja je treba seznaniti o razlogih za njegovo razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi.
13. člen
Zavod ima lahko pomočnika direktorja na enem izmed naslednjih dveh področij:
– za vodenje finančnih, pravnih in splošnih zadev,
– za vodenje umetniško strokovnega dela.
Pomočnik direktorja za vodenje umetniško strokovnega dela lahko uporablja naziv umetniški vodja.
O potrebnosti pomočnika za eno od navedenih področij odloči svet zavoda za vsak mandat direktorja posebej, in sicer glede na možnost, da posamezno področje vodi neposredno direktor sam.
Pomočnika direktorja imenuje direktor na podlagi neposrednega povabila ali javnega razpisa. Svet zavoda da predhodno mnenje k imenovanju pomočnika direktorja. Če svet zavoda ne da mnenja v roku 30 dni, od dneva, ko je bil zanj zaprošen, se šteje, da je mnenje pozitivno.
14. člen
Za pomočnika direktorja za vodenje finančnih, pravnih in splošnih zadev je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo ekonomske, pravne ali organizacijske smeri,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
– ima sposobnost organiziranja in vodenja dela,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik.
Naloge pomočnika direktorja za vodenje finančnih, pravnih in splošnih zadev:
– predlaga direktorju odločitve, ki se nanašajo na njegovo delovno področje,
– daje direktorju predloge in mnenja, ki se nanašajo na njegovo delovno področje,
– predlaga direktorju letni program dela in poročilo o delu zavoda s svojega delovnega področja,
– daje mnenje direktorju v zvezi s poslovanjem zavoda,
– izvršuje sklepe in odločitve organov zavoda,
– opravlja druge naloge v skladu s splošnimi akti zavoda in po nalogu direktorja.
15. člen
Za pomočnika direktorja za vodenje umetniško strokovnega dela je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo s področja dela zavoda,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj s področja dela zavoda,
– pozna galerijsko in muzejsko dejavnost,
– ima sposobnost za organiziranje in vodenje umetniško strokovnega dela,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– aktivno obvlada najmanj en svetovni jezik.
Naloge pomočnika direktorja za vodenje umetniško strokovnega dela so:
– predlaga direktorju odločitve, ki se nanašajo na umetniško strokovno delo zavoda,
– predlaga direktorju letni program dela in poročilo o delu zavoda s svojega delovnega področja,
– daje mnenje direktorju v zvezi z umetniško strokovnim delovanjem zavoda,
– izvršuje sklepe in odločitve direktorja,
– opravlja druge naloge v skladu s splošnimi akti zavoda in po nalogu direktorja.
16. člen
Mandat pomočnika direktorja traja za čas trajanja mandata direktorja in se lahko ponovi. Delovno razmerje pomočnika direktorja se sklene za določen čas.
Delavca, ki je bil pred imenovanjem za pomočnika direktorja zaposlen v zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje.
Pomočnik direktorja je lahko razrešen pred potekom mandata iz istih razlogov kot direktor. Pomočnika direktorja razreši direktor na podlagi predhodnega mnenja sveta zavoda. Svet zavoda mora mnenje izdati v 30 dneh, od dneva, ko je bil zanj zaprošen, sicer se šteje, da je mnenje pozitivno.
Pred sprejemom sklepa o razrešitvi mora direktor seznaniti pomočnika direktorja o razlogih za razrešitev in mu dati možnost, da se v roku 15 dni o njih izjavi.
Pomočniku direktorja lahko predčasno preneha mandat tudi v primeru predčasnega prenehanja mandata direktorju. O tem sprejme sklep novo imenovani direktor.
Pomočnik direktorja odgovarja direktorju za strokovnost in zakonitost dela.
Svet zavoda
17. člen
Svet zavoda ima pet članov:
– tri člane – predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet,
– enega člana – predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci na zboru delavcev,
– enega člena – predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja. Po preteku mandata so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Direktor je dolžan obvestiti ustanovitelja, delavce v zavodu in Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani o poteku mandata članom sveta zavoda najmanj 90 dni pred potekom mandata.
Na konstitutivni seji člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika. Konstitutivno sejo skliče direktor najpozneje v roku 30 dni po imenovanju oziroma izvolitvi njegovih članov.
Predsednik sveta zavoda mora sklicati sejo sveta zavoda, če to zahtevata najmanj dva člana sveta zavoda, direktor zavoda ali župan Mestne občine Ljubljana. Če predsednik sveta zavoda ne skliče seje v roku 15 dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skliče direktor zavoda ali župan Mestne občine Ljubljana.
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda. Svet sprejema odločitev z večino glasov vseh članov sveta zavoda.
Podrobnejše delovanje sveta zavoda uredi svet s svojim poslovnikom.
18. člen
Svet zavoda ima naslednje naloge:
– nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda,
– spremlja, analizira in ocenjuje delo zavoda in politiko ustanovitelja,
– potrjuje letno poročilo,
– predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja,
– ocenjuje delo direktorja,
– daje soglasje k strateškemu načrtu, programu dela, finančnemu načrtu, sistemizaciji delovnih mest, organizaciji dela, kadrovskemu načrtu, načrtu nabav in k zavodski kolektivni pogodbi, če jo zavod ima, ter nadzira njihovo izvajanje,
– daje soglasje k cenam javnih kulturnih dobrin,
– sprejema poslovnik o delu sveta in tiste splošne akte zavoda, ki jih po zakonu ali tem odloku ne sprejema direktor,
– daje predhodno mnenje k imenovanju direktorja,
– daje predhodno mnenje k razrešitvi direktorja, razen, če je sam dal pobudo za njegovo razrešitev,
– sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem in izvaja druge pravice in obveznosti delodajalca v razmerju do direktorja,
– predlaga ustanovitelju spremembo in razširitev dejavnosti,
– daje predhodno mnenje k imenovanju in razrešitvi pomočnika direktorja,
– ugotavlja ustreznost strateškega načrta in programa dela glede na namen, zaradi katerega je zavod ustanovljen,
– obravnava vprašanja s področja dela zavoda in daje direktorju mnenja, predloge in pobude za reševanje teh vprašanj,
– opravlja druge naloge, določene s tem odlokom in drugimi predpisi.
19. člen
Član sveta zavoda je lahko razrešen pred potekom mandata, za katerega je imenovan oziroma izvoljen, če:
– sam zahteva razrešitev,
– se trikrat zaporedoma neupravičeno ne udeleži seje sveta ali se jih udeležuje neredno,
– ne opravlja svojih nalog ali jih ne opravlja strokovno,
– se ugotovi, da obstaja konflikt med zasebnimi interesi člana sveta in interesi zavoda,
– pri svojem delu ne ravna v skladu s predpisi.
V primeru predčasne razrešitve ali smrti člana sveta se za čas do izteka mandatne dobe imenuje nov član.
IV. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
20. člen
Za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, daje ustanovitelj zavodu v upravljanje naslednje nepremičnine ter opremo v njih, ki so del javne infrastrukture na področju kulture:
– stavba Tivolski grad, Pod turnom 3, Ljubljana; k. o. Ajdovščina; zk. vl. 1222; parc. št. 2047.
Premoženje iz prvega odstavka tega člena, ki ga ima zavod v upravljanju, je last ustanovitelja in je dolžan z njim ravnati kot dober gospodar.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanovitelju.
V. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV
ZA DELO
21. člen
Sredstva za delo zavoda so, razen premoženja ustanovitelja iz prejšnjega člena tega odloka, še sredstva, ki jih zavod pridobi:
– iz proračuna ustanovitelja,
– iz državnega proračuna in drugih javnih virov,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami, darili in iz drugih virov, v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
VI. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
22. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseže pri opravljanju dejavnosti iz prvega odstavka 5. člena tega odloka, sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katere je ustanovljen.
O namenu uporabe presežka prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseže pri opravljanju dejavnosti iz drugega odstavka 5. člena tega odloka, odloča na predlog direktorja svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.
O načinu pokrivanja morebitnega primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem mnenju sveta zavoda.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU
23. člen
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi lahko razpolaga.
Zavod prevzema odgovornost za dobro gospodarjenje s sredstvi, namenjenimi za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s sredstvi, ki so last ustanovitelja.
Zavod upravlja s premičnim premoženjem samostojno, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju župana, skladno s predpisi.
Muzejskega gradiva, ki je v lasti ustanovitelja in ga hrani zavod, je prepovedano odtujevati, razen če gre za izmenjavo, ki pomeni bistveno dopolnitev spomeniške zbirke, o čemer odloča na predlog zavoda pristojni organ ustanovitelja.
Zavod lahko sredstva, pridobljena z oddajo nepremičnega premoženja ustanovitelja v najem, nameni le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katere je zavod ustanovljen ter za investicije.
Zavod ne sme sklepati razpolagalnih pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem ustanovitelja in poslov, s katerimi se to premoženje obremenjuje.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA IN ZAVODA
24. člen
Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti:
– ugotavlja skladnost strateških načrtov in programov dela zavoda s plani in programi Mestne občine Ljubljana,
– spremlja skladnost porabe sredstev z letnimi programi,
– odloča o statusnih spremembah,
– daje soglasje k spremembam ali razširitvah dejavnosti,
– opravlja druge zadeve v skladu s tem odlokom in drugimi predpisi.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda subsidiarno do višine sredstev, ki se v tekočem letu zagotavljajo iz proračuna ustanovitelja za delovanje zavoda.
Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz naslova drugih dejavnosti, ki jih zavod opravlja za druge naročnike.
Zavod je dolžan na zahtevo organa mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojnega za kulturo, predložiti letni program dela in načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami.
Zavod je dolžan obveščati ustanovitelja o rezultatih poslovanja ter dajati druge podatke o poslovanju v skladu z zakonom in posredovati podatke, potrebne za spremljanje in financiranje dejavnosti ter za statistične namene.
IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
25. člen
Splošni akti zavoda so pravilniki, poslovniki, organizacijski in drugi akti, s katerimi se ureja način uresničevanja pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev, organizacija dela, sistemizacija delovnih mest in druga vprašanja, pomembna za delovanje zavoda.
Splošni akti morajo biti v skladu z zakonom, drugimi predpisi in tem odlokom.
Splošni akti začnejo veljati petnajsti dan po objavi na oglasni deski zavoda, razen če ni v aktu drugače določeno.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Svet se oblikuje v skladu s tem odlokom v roku dveh mesecev od uveljavitve tega odloka. Do takrat opravljata njegove nujne naloge obstoječi svet in strokovni svet.
27. člen
Dosedanja direktorica zavoda opravlja svojo funkcijo do izteka mandata.
28. člen
Do sprejema novega akta o sistemizaciji velja obstoječi akt v vseh določbah, ki niso v nasprotju z zakonom in tem odlokom.
29. člen
Direktorica mora priglasiti vpis zavoda v sodni register skladno z zakonom in tem odlokom najkasneje v roku petnajstih dni od uveljavitve tega odloka.
30. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka prenehata veljati Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center (Uradni list RS, št. 42/99) in Statut javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center št. 04/2000 z dne 22. 2. 2000.
31. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 620-10/03-35
Ljubljana, dne 6. septembra 2004.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost