Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2004 z dne 11. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2004 z dne 11. 10. 2004

Kazalo

4619. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu SN 1 Zreče, stran 13162.

Občinski svet občine Zreče je na podlagi 12., 23., 174. in 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 28/99, 11/01 in 81/02,100/03, 85/04) na seji, dne 27. 9. 2004 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o zazidalnem načrtu SN 1 Zreče
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta SN 1 ZREČE, ki ga je izdelal ARHE Inženiring, consulting, zunanja trgovina, d. o. o., Židovska steza 4, 1000 Ljubljana v septembru 2004.
2. člen
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta SN 1 ZREČE vsebujejo:
– obrazložitev sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta SN 1 ZREČE
– Zazidalna situacija – dopolnitev M 1:1000
– Parcelacija – dopolnitev M 1: 500.
3. člen
V odloku o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta SN 1 ZREČE se spremeni:
V 4. členu se pod prvo točko (A) doda naslednje besedilo:
»Na parcelni številki 95/1 je možna gradnja poslovno (mirna poslovna dejavnost) stanovanjskega objekta skladno z rešitvami, Sprememb in dopolnitev SN 1 Zreče, ki jih je v mesecu septembru izdelal ARHE Inženiring. Pri posegih v prostor se ne sme posegati v zeleni pas, ki obdaja parcelo 95/1.«
4. člen
V četrtem poglavju »pogoji glede prometnega urejanja« se 12. člen spremeni in dopolni tako, da novo besedilo člena glasi:
»12. člen
(ceste)
Na zahodni strani poteka regionalna cesta R 343 Ulipi-Pesek. Po urbanističnem načrtu je za stanovanjsko naselje predvidena obvozna cesta, na katero se navezujejo stanovanjske ceste A, B in C. Na SZ se obodna cesta navezuje na regionalno cesto R343, na JZ pa na lokalno cesto Ulipi-Radana vas. Obodna cesta bo na celotnem poteku, v radiju R 400 m. Dolžina ceste bo 270 m. Cesta bo asfaltirana in obrobljena z betonskimi robniki. Skladno z novo parcelacijo so normalni profil obodne ceste: vozišče š = 6,00 m, parkiri­šče š = 2,00 m, pločnik š = 2x 1,60 m. Stanovanjske ceste A, B in C so asfaltirane in obrobljene z dvignjenimi betonskimi robniki. Širina stanovanjskih cest je 4,55 m. Ob stanovanjski cesti B in C bo enostranski pločnik širine 1,20 m. Stanovanjski cesti B in C se na JZ povezujeta s cesto širine 4,00 m. Stanovanjska cesta A bo brez pločnika in se slepo končuje, saj je namenjena dovozu do treh hiš. Cesta C je podaljšana do parcel št. 36 ni 37 in se zaključuje z obračališčem.«
5. člen
13. člen (mirujoči promet in dostava) se spremeni tako, da četrta vrstica člena glasi:
Parkirnih mest razporejenih vzdolžno ob obodni cesti je 32 PM
V sedmi vrstici istega člena se skupno število parkirnih mest spremeni tako, da novo število parkirnih mest znaša 224.
6. člen
14. člen se spremeni, da se v celoti črta prvi odstavek 14. člena, zadnjem stavku drugega odstavka se črta besedna zveza »in kolesarski stezi«:
7. člen
Te spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta SN 1 Zreče so stalno na vpogled na Občini Zreče.
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 350-16/2004-02
Zreče, dne 27. septembra 2004.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l. r.

AAA Zlata odličnost