Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2004 z dne 11. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2004 z dne 11. 10. 2004

Kazalo

4615. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja BO 1/2 Mladinska knjiga, stran 13160.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03; ZUreP-1) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) sprejemam
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za del območja urejanja BO 1/2 Mladinska knjiga
1. člen
S tem programom priprave se podrobneje določajo programska izhodišča, vsebina strokovnih podlag, način pridobitve strokovnih rešitev in geodetskih podlag za pripravo občinskega lokacijskega načrta za območje urejanja BO 1/2 Mladinska knjiga (v nadaljevanju: OLN), subjekti, ki sodelujejo pri pripravi OLN ter roki priprave posameznih faz OLN.
2. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga
(1) Ocena stanja, urbanistična dokumentacija in razlogi za pripravo novega OLN:
Za obravnavano območje so bile v maju 2004 sprejete spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana ki se nanašajo na spremembo namenske rabe iz površin za proizvodnjo, skladišča in terminale v površine za osrednje dejavnosti (mešano rabo).
Območje obdelave se ureja z zazidalnim načrtom za območje urejanja BP 1/3 Mladinska Knjiga (Uradni list RS, št. 70/95). Po določilih ZN je obravnavano območje pretežno namenjeno gradnji proizvodnih in skladiščnih objektov, prometnega terminala, in spremljajočih objektov.
Dovoljeni gradbeni posegi niso v skladu s spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana, za obravnavano območje, kakor tudi ne z današnjim stanjem v prostoru, potrebami in z razvojnimi namerami investitorjev. Izdelati je treba nov prostorski akt, ki bo omogočil uskladitev in uresničitev načrtovanih programov.
(2) Pravna podlaga
Pravna podlaga za pripravo OLN sta ZUreP-1 in Dolgoročni plan občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Mestne občine Ljubljana (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 33/97, 72/98, 13/99, 26/99, 28/99, 41/99, 79/99, 98/99, 31/00, 36/00, 59/00, 75/00, 37/01, 63/02, 52/03, 70/03 – odl. US, 64/04, 69/04).
3. člen
Predmet in programska izhodišča OLN
(1) Predmet OLN:
Predmet OLN je prostorska ureditev dela območja BO 1/2 Mladinske knjige in določitev lokacijskih pogojev za odstranitev obstoječih objektov, gradnjo večstanovanjskih objektov, ureditev pripadajočih zelenih površin ter otroških igrišč in za izgradnjo ustrezne prometne, komunalne in energetske infrastrukture.
Predmet OLN je tudi prenova stare tiskarne Mladinske knjige (na zemljišču parc. št. 87/5 k.o. Bežigrad) in možna prenova objekta Laboda.
(2) Programska izhodišča OLN:
Pozidava
Obstoječi proizvodni in spremljajoči objekti v območju OLN se, z izjemo starega dela tiskarne, porušijo. Ohrani se lahko tudi objekt Laboda. Na zemljišču odstranjenih objektov se, po izdelanih strokovnih podlagah, predvidi izgradnja večstanovanjskih objektov. Med objekti se uredijo skupni zeleni prostori in otroška igrišča. V pritličjih je dopusten tudi javni program. Kletne etaže se izkoristijo za parkirne površine. Predvidena okvirna izraba celega območja (FSI) je od 1,80 do 2,20.
V staremu delu tiskarne Mladinska knjiga, ki je spomenik arhitekturne in tehnične dediščine, zgrajen v šestdesetih letih se predvidi, ob ohranitvi vseh značilnih prvin arhitekture, ureditev javnega programa ali stanovanj.
Promet
Območje se bo prometno napajalo iz Ulice Mašera Spasiča in Tolstojeve ulice. Predvidena je rekonstrukcija Ulice Mašera Spasiča in njena priključitev s polnim križiščem na Dunajsko cesto. Med Tolstojevo ulico in Ulico Mašera Spasiča so, preko območja predvidene nove prečne povezave. Uvoz v garaže pod tiskarno je predviden po obstoječi dostavni klančini na Ulici Mašera Spasiča, uvoz v garaže pod novimi objekti pa s Tolstojeve ulice.
Predvidena prometna ureditev se bo preverila in dopolnila s smernicami nosilcev urejanja prostora in z usmeritvami strokovnih podlag.
Komunala
Objekti bodo priključeni na komunalne naprave, skladno s smernicami nosilcev urejanja prostora.
Varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin
Predvidijo se drevoredne obogatitve vzdolž rekonstruiranih prometnic. Nove zelene površine predvidenega stanovanjskega območja se funkcionalno povežejo z obstoječimi zelenimi površinami in ureditvami širšega območja.
Upoštevajo se pogoji iz odloka, ki ureja varovanje vodnih virov, določi se stopnjo zaščite pred hrupom ter predvidijo posegi za varovanjem pred prekomernim hrupom. Opredelijo se pogoji za zagotovitev čistosti zraka.
Ukrepi in posegi za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin se predvidijo v skladu s smernicami nosilcev urejanja prostora in z merili in pogoji, določenimi s predpisi. Pri prenovi stare tiskarne Mladinske knjige je treba upoštevati že izdelane smernice.
Ostale usmeritve
Določi se faznost posegov.
Opredeli se pogoje za obrambo in zaščito ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
4. člen
Ureditveno območje OLN
Ureditveno območje OLN zajema površine dela območja urejanja BO 1/2. Severna meja ureditvenega območja OLN poteka po zunanjem robu funkcionalnega zemljišča Mladinske knjige in Laboda, vzhodna meja po zunanjem robu funkcionalnega zemljišča Mladinske knjige, južna meja poteka po osi Ulice Mašera Spasiča (po robu območja urejanja BS 1/5-1 in BS 1/5-2), ter zahodna meja po zunanjem robu funkcionalnega zemljišča Laboda. Velikost območja OLN je ca. 24.000m2.
5. člen
Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta
Nosilci urejanja prostora:
1. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo, Vodovodna 90, Ljubljana,
2. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda, Vodovodna 90, Ljubljana,
3. Zavod za varstvo kulturne dediščine, Tržaška 4, Ljubljana,
4. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova 3, Ljubljana,
5. MOL, MU, Oddelek za gospodarske javne službe in promet, Trg MDB 7, Ljubljana,
6. MOL, MU, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Resljeva 18, Ljubljana,
7. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje (za področje varstva okolja) Območna enota Ljubljana, Vojkova 1B, Ljubljana,
8. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje (za področje varstva narave), Območna enota Ljubljana, Vojkova 1B, Ljubljana,
9. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Enota Ljubljana, Vilharjeva 33, Ljubljana,
10. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana,
11. JP Energetika Ljubljana p.o., Oskrba s plinom, Verovškova 70, Ljubljana,
12. JP Energetika Ljubljana p.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo, Verovškova 70, Ljubljana,
13. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana,
14. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Direktorat za obrambne zadeve, Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana,
15. Telekom Slovenije, Stegne 19, 1547 Ljubljana,
16. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana,
17. JP Snaga, Povšetova ulica 6, Ljubljana,
18. Javna razsvetljava d.d., Litijska 263, Ljubljana.
6. člen
Potrebne strokovne podlage
Pri pripravi OLN se upoštevajo izdelane Posebne strokovne podlage za območji urejanja BP 1/3 Mladinska knjiga in BS 1/5 Triglavska – del (LUZ, september 2003) in pet strokovnih rešitev prostorske ureditve območja.
Strokovne podlage je treba dopolniti z:
– usmeritvami za določitev tipologije objektov in njihovih vertikalnih gabaritov,
– analizo kvalitetnih pogledov, ki jih je treba varovati,
– prikazom potrebnih kapacitet osnovne šole in otroškega varstva ter predlogom rešitve,
– celovito prometno analizo širšega območja z izračunom predvidenih obremenitev in predlogom novih cestnih povezav ter rekonstrukcij, ki pogojujejo gradnjo,
– ostale strokovne podlage glede na zahteve soglasodajalcev.
Upoštevata se tudi izdelani strokovni rešitvi avtorskih skupin, prva v sestavi prof. Miloša Florjančiča, univ. dipl. inž. arh. in dr. Mateja Blenkuša, univ. dipl. inž. arh. ter druga v sestavi Evgen Čargo univ. dipl. inž. arh., Marko Kogovšek univ. dipl. inž. arh., Damjan Kmetič univ. dipl. inž. arh., ki ju je v skladu s sklepi strokovne natečajne komisije potrebno dopolniti oziroma izdelati sintezno rešitev. Pri pripravi sintezne rešitve je treba upoštevati dopolnitve strokovnih podlag in izdelati oceno osončenja obstoječih in predvidenih objektov ter maketo obravnavanega zemljišča z neposrednim zaledjem.
7. člen
Način pridobitve strokovnih rešitev
Za izdelavo OLN je izdelanih pet strokovnih rešitev prostorske ureditve, različnih avtorjev ter že izbrani optimalni rešitvi.
8. člen
Način pridobitve geodetskih podlag
Reambulirani geodetski načrt, ki mora biti uradno potrjen, pridobi investitor.
9. člen
Roki za pripravo OLN
Roki posameznih faz so predvideni od prostorske konference naprej. Upoštevani so minimalni roki, in sicer:
– izdelava osnutka           december 2004
– sprejem osnutka na Mestnem svetu    marec 2005
– zaključek javne razgrnitve       marec 2005
– sprejem predloga na Mestnem svetu    junij 2005
– objava v Uradnem listu RS        junij 2005
10. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem OLN
Izdelavo OLN bodo investirali lastniki zemljišč oziroma investitorji.
11. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3521-33/2004-2
Ljubljana, dne 27. septembra 2004.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.

AAA Zlata odličnost