Uradni list

Številka 110
Uradni list RS, št. 110/2004 z dne 11. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 110/2004 z dne 11. 10. 2004

Kazalo

4605. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije, stran 13129.

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99, 52/02 – ZDU-1 in 56/03) izdaja ministrica za regionalni razvoj
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije
1. člen
V Pravilniku o organizaciji in pogojih za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije (Uradni list RS, št. 52/00, 111/00, 44/01 in 59/03) se v 2. členu besedilo drugega odstavka nadomesti z besedilom:
»RRA, ki so jih za njihovo delo pooblastile sodelujoče občine, se pri izvajanju razvojnih nalog iz 1. točke 3. člena tega pravilnika povezujejo v mrežo razvojnih institucij z območnimi razvojnimi agencijami, ki delujejo na funkcionalno-interesno zaključenih območjih v katerih je ustanovljeno območno razvojno partnerstvo in se pripravlja območni razvojni program.«.
Črta se besedilo tretjega odstavka.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se besedilo 1. točke nadomesti z besedilom:
»1. opravljajo naslednje razvojne naloge:
a) priprava regionalnega razvojnega programa,
b) strokovne naloge pri usklajevanju regionalnega razvojnega programa z državnimi dokumenti razvojnega načrtovanja,
c) priprava izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa in njegovo usklajevanje z državnim in občinskimi proračuni,
d) spremljanje, poročanje in nadzor izvajanja regionalnih razvojnih programov in območnih razvojnih programov,
e) informiranje in svetovanje ter pomoč pri pripravi regionalnih projektov,
f) usklajevanje dela lokalnih razvojnih organizacij in enot nacionalnih in regionalnih javnih institucij, ki sodelujejo pri pripravi in izvajanju regionalnega razvojnega programa,
g) splošne, informativne, svetovalne in pospeševalne naloge pri spodbujanju razvoja regije,
h) promocija regije in investicij v regiji,
i) tehnična, strokovna in administrativna podpora delovanju regionalnega razvojnega sveta,
j) sodelovanje pri pripravi Strategije regionalnega razvoja Slovenije in Državnega razvojnega programa,
k) svetovanje in pomoč pri prijavi projektov na razpise za dodeljevanje regionalnih spodbud,
l) administrativne, strokovne in tehnične naloge pri pripravi in izvedbi skupnih razvojnih projektov iz regionalnih razvojnih programov,
m) izvajanje razpisov za projekte iz izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa,
n) organiziranje in koordinacija drugih nalog s področja regionalne politike.«.
V 2. točki se besedi »programskega odbora« nadomestita z besedilom »regionalnega razvojnega sveta«.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Če RRA opravlja storitve na trgu, mora zagotoviti vodenje ločenih finančnih evidenc za naloge iz prvega odstavka tega člena.«
3. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen
V okviru RRA delujejo enote: za človeške vire, za spodbujanje podjetništva in investicij, za okolje in prostor in za razvoj podeželja.
Direktor RRA in vodje odborov regionalnega razvojnega sveta sestavljajo kolegij, ki ga vodi direktor RRA«.
4. člen
V prvem odstavku 4. člena se črta četrta alinea.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj vpiše v evidenco tudi podatke o območnih razvojnih agencijah iz drugega odstavka 2. člena tega pravilnika.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
5. člen
V 6. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Če Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj ugotovi, da RRA opravlja storitve na trgu, ki so nezdružljive z nalogami, ki so v javnem interesu ali ovirajo izvajanje teh nalog, opozori RRA na nepravilnosti in določi rok za njihovo odpravo. O nepravilnostih obvesti tudi regionalni razvojni svet. Če RRA v določenem roku ne odpravi nepravilnosti, jo Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj izbriše iz evidence.«.
6. člen
V 7. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Informacijski sistem RRA je vključen v informacijski sistem Agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika opravlja naloge RRA v regiji, v kateri je do uveljavitve tega pravilnika delovala RRA na podlagi pogodbene povezave dveh ali več lokalnih razvojnih organizacij, do drugačne odločitve regionalnega razvojnega sveta ali občin, pravna oseba, ki je bila ob uveljavitvi tega pravilnika vodilna v mreži. V primeru spora odloči Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-48/2003-3
Ljubljana, dne 27. septembra 2004.
EVA 2004-1536-0014
mag. Zdenka Kovač l. r.
Ministrica
za regionalni razvoj

AAA Zlata odličnost