Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2004 z dne 8. 10. 2004

Kazalo

4580. Program priprave odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu S 4 Rimske Toplice, stran 13039.

Na podlagi 27. člena ZUreP – 1 (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 36. člena Statuta Občine Laško (Uradni list RS, št. 8/00, 88/02) župan Občine Laško, sprejme
P R O G R A M P R I P R A V E
odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu S4 Rimske Toplice
1. člen
(obrazložitev)
Občina Laško je v preteklem obdobju sprejela Odlok o zazidalnem načrtu S4 Rimske Toplice (Uradni list RS, št. 43/90, 25/00). Gre za prostorski akt, ki predvideva pretežno stanovanjsko zazidavo na ožjem območju Rimskih Toplic. S tem naj bi se reševal problem pomanjkanja stanovanj na tem območju. Vendar pa so se pojavili problemi pri pridobivanju lastništva za določene parcele, zajete v ta zazidalni načrt.
V ta namen želi Občina Laško spremeniti del tega zazidalnega načrta in sicer na njegovem južnem delu, predvsem zaradi zagotavljanja dovozne poti do parcel, do katerih je zaradi težav s pridobivanjem lastnine, dovoz nemogoč, oziroma otežen. Občina Laško se je odločila za postopek sprememb in dopolnitev tega zazidalnega načrta, v skladu z novo zakonodajo.
2. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega akta)
Na območju zazidalnega načrta S4 Rimske Toplice je zaznati interes za pozidavo zemljišč na skrajnem južnem delu tega zazidalnega okoliša. Problem se pojavlja zaradi dovozov do teh zemljišč. V ta namen smo se odločili za spremembo tega dela zazidalnega načrta. Sprememba odloka bo uredila dovoze do omenjenih parcel. Pravna podlaga za to spremembo je ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 1101/02, 8/03), njen 34. člen, ki določa skrajšani postopek v kolikor taka sprememba zazidalnega načrta ne vpliva na pogoje za določitev vrste rabe oziroma ne pomeni spremembe v smislu vplivov na okolje. Ker gre v tem primeru le za določitev dovoznih poti, je tak postopek utemeljen.
3. člen
(Predmet in programska izhodišča prostorskega akta)
Predmet teh sprememb odloka je predvsem pripraviti izhodišča za ustreznejšo komunalno ureditev omenjenega območja, torej južnega dela območja S4.
4. člen
(Okvirno ureditveno območje prostorskega akta, če gre za pripravo regionalnih zasnov prostorskega razvoja, lokacijskega načrta ali dopolnitev občinskega prostorskega reda s podrobnejšimi pogoji iz 66. člena tega zakona)
Predmet priprave tega akta je južno območje zazidalnega načrta S4 Rimske Toplice, obravnavano celostno. Pri tem se spremenijo oblike gradbenih parcel, vendar pa ta sprememba ne vpliva na zazidalno situacijo samih stanovanjskih objektov. Parc. št, ki so vključene v spremembe so:
– parc. št. 987/1 in 991/4, obe k.o. Rimske Toplice (na novo se predvidi uvoz),
– parc. št. 987/10, k.o. Rimske Toplice (na novo se predvidijo dovozi do načrtovanih hiš),
– parc. št. 987/8 in 987/9 obe k.o. Rimske Toplice (skladno z ostalimi parc. št. se na novo predvidi dovoz do dveh načrtovanih stanovanjskih hiš).
Gradbene parcele se spremenijo samo toliko, kolikor je to potrebno zaradi spremenjenega dovoza do načrtovanih stanovanjskih hiš. Le-te ne spremenijo svoje načrtovane lege, kot tudi ne gabaritov.
5. člen
(Nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi prostorskega akta)
– JP Komunala Laško, Podšmihel 1/e, Laško,
– Pivovarna Laško d.d., Trubarjeva 28, Laško,
– Elektro Celje, Vrunčeva 2a, Celje,
– Telekom, PE Celje, Lava 1, Celje,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Dečkova 36, Celje,
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, OE Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
– Elstik, Novi log 7, Hrastnik,
– MOPE, Agencija Republike Slovenije za okolje, Lava 11, Celje,
– Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško.
6. člen
(Seznam potrebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve)
V tem postopku se uporabijo strokovne podlage iz že obstoječega odloka. Pripravljene pa bodo dodatne strokovne podlage in sicer po izboru izvajalca, izbranega po postopku v skladu z zakonodajo.
7. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne podlage bodo pridobljene s strani strokovne službe, ki bo izbrana po sistemu oddaje ponudb.
8. člen
(Navedba in način pridobitve geodetskih podlag)
Vse geodetske podlage, ki bodo uporabljane v postopku priprave omenjenega prostorskega akta so bile pridobljene s strani GURS, Območna enota Celje, izpostava Laško, Mestna ul. 2, Laško.
9. člen
(Rok za pripravo prostorskega akta oziroma njegovih posameznih faz)
– objava programa priprave v Uradnem listu RS – september 2004,
– izbor izdelovalca za pripravo odloka zazidalnega načrta S4 – predvidoma september 2004,
– pridobivanje smernic nosilcev prostora – 30 dni po izboru izdelovalca – predvidoma oktober 2004,
– priprava strokovnih podlag in predloga odloka zazidalnega načrta S4 – 60 dni od pridobitve vseh smernic – predvidoma oktober 2004,
– javna razgrnitev – skrajšani postopek – 15 dni – v tem času javna obravnava – predvidoma november 2004,
– uskladitev predloga in pripomb iz javne razgrnitve in javne obravnave – 15 dni – predvidoma december 2004,
– pridobitev mnenj nosilcev prostora – 30 dni – predvidoma december 2004,
– sprejem predloga odloka zazidalnega načrta S4 na občinskem svetu – predvidoma januar 2005,
– sklep vlade in objava v Uradnem listu RS – predvidoma januar 2005.
10. člen
(Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta)
Občina Laško bo v celoti financirala izdelavo prostorskega akta.
11. člen
Ta program priprave začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35003-004/2002
Laško, dne 10. septembra 2004.
Župan
Občine Laško
Jožef Rajh l. r.